uri bronfenbrenner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uri Bronfenbrenner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uri Bronfenbrenner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Uri Bronfenbrenner - PowerPoint PPT Presentation


 • 998 Views
 • Uploaded on

Uri Bronfenbrenner. Utviklingsøkologisk modell 3 Fluflex 19. og 20. aug 2008. Utviklingsøkologi handler om hvordan mennesket vokser, utvikles og sosialiseres i et dynamisk vekselspill med de sosiale omgivelsene,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uri Bronfenbrenner' - cael


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uri bronfenbrenner

Uri Bronfenbrenner

Utviklingsøkologisk modell

3 Fluflex 19. og 20. aug 2008

HH -LUH- BZ

slide2
Utviklingsøkologi handler om hvordan mennesket vokser, utvikles og sosialiseres i et dynamisk vekselspill med de sosiale omgivelsene,
 • og hvordan politikk og menneskers livsvilkår påvirker utviklingsmulighetene i et samfunn.

HH -LUH- BZ

bronfenbrenners utviklings kologiske modell
Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell

Mikrosystemet

De settinger og arenaer barn og unge ferdes i/på

Mesosystemet

Bånd og samspill mellom ulike settinger og arenaer barnet/den unge ferdes i/på

Tid = forandring

Eksosystemet

Andre miljøer som barnet/den unge sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for deres liv og utvikling

Makrosystemet

Kulturelle og subkulturelle mønstre i samfunnet omkring: etikk, tradisjoner, politikk, sosiale organisasjoner etc.

HH -LUH- BZ

mikrosystemet de settinger og arenaer barn og unge ferdes i p
Mikrosystemet – De settinger og arenaer barn og unge ferdes i/på

Hovedarena/mikromiljø med del-settinger som kan være delvis overlappende

Den optimale situasjon i alle arenaer: samsvar mellom behov og egenskaper og krav og forvent-ninger (goodness of fit (jfr. Flyt-sonen)

Andre mikromiljøer/

hovedarenaer

Familie

Massemedia/

reklame

Venner

 • ”Byggeklosser” :
 • Aktiviteter (felles - læring)
 • Sosiale relasjoner
 • Roller (rolleforventning og varierte rollemodeller)

Eget nabolag

Lag/klubb

Klasse/

barnehage

Besteforeldres nabolag

Mesosystemet

HH -LUH- BZ

de viktigste byggeklossene for sosialiseringsforl pet i hver setting
De viktigste byggeklossene for sosialiseringsforløpet i hver setting:
 • Aktiviteter som barnet observerer og/eller deltar i
 • Sosiale relasjoner til andre mennesker.
 • NB: De følelsesmessige kvalitetene ved relasjonene
 • Roller som barnet går inn i og ut av, samt roller det eksponeres for

HH -LUH- BZ

molare aktiviteter
Molare aktiviteter
 • En molar aktivitet er en kontinuerlig prosess som omfatter mer enn kun en begynnelse og en slutt. Det er en handling med et eget forløp. Molare aktiviteter har en tendens til å vedvare over tid og motsette seg avbrytelser. Aktiviteten styres av en intensjon. (Løhre Nielsen 1992).
 • Eks: Lek, å lære seg å sykle, hoppe strikk, spikke osv.
 • Molare aktiviteter kan både gjøres alene og sammen med andre.
 • Molare aktiviteter viser barnets utviklingsnivå og fremmer den samme utvikling.
 • Barnet kan være observatør til andres molare aktiviteter, også

disse kan ha påvirkningskraft på barnet (jfr den indirekte oppdragelse).

HH -LUH- BZ

relasjoner sosiale forhold og f lelser som utvikles i menneskelig samspill
Relasjoner –Sosiale forhold og følelser som utvikles i menneskelig samspill
 • Dyaden har i følge Bronf. stort potensial til å fremme barnets utvikling
 • Observasjonsdyaden – barnet observerer en annens aktivitet og den andre anerkjenner at barnet viser ham/henne interesse.
 • Samhandlingsdyaden – barnet gjør noe sammen med en annen. Følelser av positiv, negativ eller ambivalent grunntone preger forholdet.
 • Primærdyaden – er et sterkt bånd mellom to som også påvirker dem når de ikke er sammen. Viktig kilde til motivasjon og utvikling.
 • Trans-kontekstuelle dyader – en relasjon som

varer og er i ulike settinger

 • Jfr. Mentor

HH -LUH- BZ

psykologisk utvikling aktivitet relasjon
Psykologisk utvikling(aktivitet + relasjon)

Psykologisk utvikling fremmes først og fremst ved at barnet kontinuerlig engasjerer seg i aktiviteter som øker i vanskelighetsgrad sammen med personer som på den ene siden har kunnskaper og ferdigheter barnet ennå ikke har, og som det på den andre siden har utviklet et positivt forhold til.(jfr. Piaget, Vygotsky og Maslow/Involveringsped)

HH -LUH- BZ

roller
Roller
 • En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en person som innehar en bestemt posisjon i samfunnet, (Bronfenbrenner 1979). Måten man utfører sin rolle på er preget av andres forventinger, egen rolleoppfatning og personlige egenskaper.

Barns roller:

 • Både reelle og fiktive roller gir læring (kunnskaper, holdninger, og ferdigheter):
  • Gutt, jente, sønn, datter, bror, søster, barnebarn, barnehagebarn, lekekamerat, ballettskoleelev
  • Sjørøverkaptein, mor, hund, Edderkoppen osv.
 • Rollemodeller i barns liv: mor, far, søsken, lekekamerat, lærer, mediehelter o.a.

Menneskelig utvikling fremmes gjennom samhandling med mennesker som innehar et variert utvalg av roller og ved deltakelse i et stadig ekspanderende rollerepertoar.

HH -LUH- BZ

rollepleksitet eller fibring
Rollepleksitet eller ”fibring”
 • Refererer til hvor mange roller eller egenskaper barnet kjenner hver kontaktperson i, eller hvilket forhold hun/han står i til dem.
  • I samme bhg.-gruppe/klassekamerat, venn, søsken, nabo, slektning, foreningsmedlem, klubb o.a.
  • Flerfibrethet
  • Enfibrethet

HH -LUH- BZ

slide11
MesosystemetBånd og samspill mellom ulike settinger og arenaer barnet ferdes i/på, kan komme til uttrykk som:
 • Overlapping
  • Familien besøker bhg./sk
  • Bhg.- kamerater besøker hjem
 • (Geografisk) nærhet
  • Kontakt naboer imellom
  • Far trener for fotballaget som sønnen spiller i
 • Ikke-fysisk kontakt
  • Kontaktbok mellom foreldre og de voksne i bhg.
  • Telefonkontakt mellom ulike foreldre, eller mellom kjerne-

familie og storfamilie eller mellom skilt far og mor

 • Pendling
  • Barna pendler mellom hjem og bhg,/skole
  • Foreldre binder sammen hjem og arbeidsplass
  • Alle kan binde sammen ulike vennegrupper

HH -LUH- BZ

krysspress og manglende kontakt mellom mikrosystemer
Krysspress og manglende kontakt mellom mikrosystemer
 • Krysspress = når ulike mikrosystemer som barnet deltar i representerer svært ulike verdisyn
 • Manglende kontakt mellom mikrosystemer:
  • Det er av grunnleggende betydning for barns utvikling og vekst at det finnes forbindelseslinjer mellom viktige settinger – (og at disse er kvalitativt forenelige) (jfr. foreldresamarbeid).

HH -LUH- BZ

slide13
EksosystemetAndre miljøer som personen sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for vedkommendes liv og utvikling
 • Foreldres arbeidsplasser
  • (sosiale forhold, lønnsforhold, fleksibilitet, arbeidsbyrde)
 • Foreninger foreldrene er med i (kor, syklubb, friunderv., fagforbund o.a.)
 • Venner av foreldrene som barna har liten eller ingen kontakt med
 • Klassen til eller venner av søsken som en selv har liten kontakt med.
 • Familie og venner til de voksne i bhg
 • Barnehagens styre, kommunestyret, barnevernet, parkvesen, dep

HH -LUH- BZ

slide14
MakrosystemetKulturelle og subkulturelle mønstre i samfunnet omkring barnet: etikk, tradisjoner, politikk, sosiale organisasjoner etc.
 • Kultur: kunnskaper og vurderinger ei gruppe mennesker har sammen
   • (Verdier, ritualer, tradisjoner, klassestrukturer, nasjonal stil, ideologier, økonomiske forhold)
 • Kulturpåvirkning:
  • Sentralkultur, lokalkultur, kulturindustri
  • Filtreres av våre mikrosystemer
  • Blir vår forståelseshorisont = de briller vi ser verden igjennom

HH -LUH- BZ

kologiske overganger
Økologiske overganger

Økologiske overganger finner sted når en persons posisjon i det økologiske miljø endres som resultat av en forandring i rolle, setting eller begge deler, (Bronfenbrenner 1979:26).

1. Daglige overganger (trivielle)

2. Mer varige overganger (dramatiske)

 • Overgangsritualer (religiøse og verdslige)
 • Mulighet for vekst eller stagnasjon

HH -LUH- BZ

dynamisk utvikling
Dynamisk utvikling

Mikrosystemet

Mesosystemet

Tid = forandring

Eksosystemet

Makrosystemet

HH -LUH- BZ