temadag om den nye lovgivning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Temadag om den nye lovgivning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Temadag om den nye lovgivning - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Temadag om den nye lovgivning. Lovgrundlaget. Lovgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 12/12 2009 om almene boliger m.v. (LAB) Bekendtgørelse nr. 1307 af 15/12 2009 om drift af almene boliger m.v. (Driftsbekg.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Temadag om den nye lovgivning' - kenaz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Lovgrundlaget
 • Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 12/12 2009 om almene boliger m.v. (LAB)
 • Bekendtgørelse nr. 1307 af 15/12 2009 om drift af almene boliger m.v. (Driftsbekg.)
 • Bekendtgørelse nr. nr. 1303 af 15/12 2009 om udlejning af almene boliger m.v. (Udlejningsbekg.)
 • Bekendtgørelse nr. 1306 af 15/12 2009 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. (Sideaktivitetsbekg.)
 • Bekendtgørelse nr. 1288 af 11/12 2009 om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekg.)
 • Bekendtgørelse nr. 1413 af 9/12 2009 om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger (Vedligeholdelsesbekg.)
 • Lov nr. 490 af 12/6 2009 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger ……..

Normalvedtægter

 • Bekendtgørelse nr. 1297 af 15/12 2009 om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation
 • Bekendtgørelse nr. 1298 af 15/12 2009 om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
 • Bekendtgørelse nr. 1299 af 15/12 2009 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger
 • Bekendtgørelse nr. 1300 af 15/12 2009 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
slide4
”Fortolkningsbidrag”
 • Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.(2008/1 LSF 208)
 • Den almene boligsektors dokumentation, 2009
 • Den almene boligsektors finansiering, 2009
 • Den almene boligsektors styring, 2008
 • Den almene boligsektors fremtid, 2006
organisationsformer lab 9
Organisationsformer – LAB § 9
 • Organisationer med boligafdelinger
  • Med medlemsindskud
  • Uden medlemsindskud
  • Garantiorganisationer oprettet før 22/5 1986 kan videreføres i denne organisationsform
 • Organisationer uden boligafdelinger
  • Med medlemsindskud
  • Uden medlemsindskud
  • Garantiorganisationer oprettet før 22/5 1986 kan videreføres i denne organisationsform
 • (Selvejende institutioner)
organisationsformer lab 10
Organisationsformer – LAB § 10
 • Øverste myndighed (LAB § 10, stk. 1):
 • I en almen boligorganisation er den øverste myndighed et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling.
organisationsformer1
Organisationsformer
 • Organisationer med boligafdelinger
 • 1. Andelsboligorganisationer
 • Videreføres som boligorganisation med medlemsindskud medmindre andet vedtages
 • Kan ”omdannes” til boligorganisation uden medlemsindskud
organisationsformer2
Organisationsformer
 • 2. Selvejende almene boligorganisationer
 • Videreføres som boligorganisation uden medlemsindskud medmindre andet vedtages
 • Kan ”omdannes” til boligorganisation med medlemsindskud
 • Mulighed for generalforsamling som øverste myndighed
organisationsformer3
Organisationsformer
 • 3. Almene boligorganisationer med indbetalt garantikapital
 • Videreføres som hidtil medmindre andet vedtages
 • Mulighed for generalforsamling som øverste myndighed
 • Kan omdannes til boligorganisation med almene boligafdelinger
 • Ved omdannelse til almen boligorganisation indløses garantibeviserne til pålydende værdi, jf. LAB § 9 a
organisationsformer4
Organisationsformer
 • Organisationer uden boligafdelinger
 • 1. Almene andelsselskaber
 • Videreføres som boligorganisation med medlemsindskud medmindre andet vedtages
 • Kan ”omdannes” til boligorganisation uden medlemsindskud
 • Får samme muligheder for sideaktiviteter, fælles forvaltning m.v. som tidligere forretningsfører-organisationer
organisationsformer5
Organisationsformer
 • 2. Selvejende almene forretningsførerorg.
 • Videreføres som hidtil (boligorganisation med eller uden medlemsindskud)
 • Har samme muligheder for sideaktiviteter, fælles forvaltning m.v. som tidligere forretningsfører-organisationer
 • Mulighed for oprettelse og adoption af datterselskaber bortfalder
organisationsformer6
Organisationsformer
 • 3. Almene forretningsførerorg. med indbetalt garantikapital
 • Videreføres som hidtil medmindre andet vedtages
 • Mulighed for generalforsamling som øverste myndighed
 • Kan omdannes til boligorganisation uden almene boligafdelinger
 • Ved omdannelse til almen boligorganisation indløses garantibeviserne til pålydende værdi, jf. LAB § 9 a
beboerdemokrati1
Beboerdemokrati
 • Øverste myndighed
 • Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på boligorga-nisationens venteliste, jf. LAB § 11, stk. 4.
 • De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre repræsentantskabets flertal, jf. LAB § 11, stk. 1
beboerdemokrati2
Beboerdemokrati
 • Organisationsbestyrelse
 • LAB § 13 om kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer til organisationsbestyrelsen er ophævet. Men!
 • Afdelingsmødet
 • Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstands-medlemmer.
beboerdemokrati3
Beboerdemokrati
 • Afdelingsbestyrelse
 • Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstands-medlemmer
 • I ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, kan afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunen blandt beboere, pårørende m.fl., jf. LAB § 34, stk. 3
slide19
Øget gennemsigtighed, jf. normalvedtægt

Dagsordner og referater skal gøres tilgængelige for boligorganisationens lejere (og medlemmer).

Dagsordner skal som hovedregel gøres tilgængelige samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.

Referat fra repræsentantskabsmøde/generalforsamling, skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse.

Referat fra organisationsbestyrelsesmøderne skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Referat fra afdelingsmøderne og afdelingsbestyrelsesmøderne skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Beboerdemokrati

beboerdemokrati kompetencer
Beboerdemokrati - kompetencer
 • Øverste myndighed
 • Kan fremover igangsætte større arbejder, selv om afdelingsmødet ikke vil acceptere disse.
 • LAB § 37, stk. 4-6 giver sådan ret for så vidt angår:
  • større renoveringsarbejder,
  • større energibesparende foranstaltninger,
  • boligsociale helhedsplaner og
  • fremtidssikring af bebyggelsen
beboerdemokrati kompetencer1
Beboerdemokrati - kompetencer

Afdelingsmødet

Valg af vedligeholdelsesordning henhører fremover under afdelingsmødets suveræne kompetenceområde, jf. vedligeholdelsesbkg. § 2, stk. 1

beboerdemokrati kompetencer2
Beboerdemokrati - kompetencer
 • Kommunale godkendelser

Kommunens godkendelse af en række dispositioner kræves ikke længere:

  • Sammenlægning og adskillelse af afdelinger, jf. driftsbekg. § 25, stk. 2 og § 26
  • Opløsning af en almen boligorganisation med henblik på sammenlægning med en eller flere andre almene boligorganisationer, jf. driftsbekg. § 102, stk. 1.
  • Administrationsaftaler med administrationsorganisation (tidl. andelsselskaber)
  • Aftaler med nærtstående personer eller selskaber m.v., jf. LAB § 17
slide25

Beboerdemokrati - spørgsmål

 • Gælder reglen om kommunalbestyrelsens udpegning af afdelingsbestyrelse kun i kommunale ældreboliger ?
 • Kan organisationsbestyrelsen igangsætte arbejder mod afdelingsmødets protest, selv om der ikke er givet kommunalt påbud om udførelse af arbejderne?
 • Skal der først forsøges etableret en dialog mellem ledelsen og afdelingsmødet, inden man benytter proceduren i LAB § 37, stk. 4-6?
slide27
LAB § 12 indeholder krav til vedtægternes indhold

Normalvedtægterne er kun forslag, og skal ikke nødvendigvis bruges ordret.

Der må ikke i organisationens vedtægter være regler, der fraviger lov eller bekendtgørelse, eller som giver beboerne mindre ret til medindflydelse end normalvedtægternes regler, jf. LAB § 12, stk. 4.

Tilsynet påser, at vedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen, jf. LAB § 12, stk. 5.

Vedtægter

slide29

Vedtægter

 • Skal alle organisationer have nye vedtægter efter 1/1 2010 ?
 • Skal følgende vedtægtsbestemmelser ændres ?
  • Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i de enkelte afdelinger.
  • Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer.
  • Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller samt hermed sidestillede personer.
 • Kan det gyldigt vedtages, at der ikke må vælges mere end 1 medlem til afdelingsbestyrelsen fra samme husstand ?
 • Kan det gyldigt vedtages, at hver afdeling højst kan have et medlem af organisationsbestyrelsen ?