slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Distanční vzdělávání na VŠFS – nástin koncepce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Distanční vzdělávání na VŠFS – nástin koncepce

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
byron-buckner

Distanční vzdělávání na VŠFS – nástin koncepce - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
Distanční vzdělávání na VŠFS – nástin koncepce
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Distanční vzdělávání na VŠFS – nástin koncepce

 2. Školení autorů DSO • systematické školení • úvodní kurz – problematika distančního vzdělávání, terminologie • didaktický kurz – tvorba DSO • technický kurz – práce s e-learningovými aplikacemi v ISu

 3. Práce autora DSO na VŠFS • obsahově naplnit DSO (interaktivní osnovu, distanční studijní text, náplň tutoriálů, e-konzultací) • vytvořit zpětnovazební prvky (self-testy) • vytvořit scénáře k multimediálním oporám – multimediální opory vytvoří realizační tým na zakázku • vytvořit manuál k DSO pro tutory

 4. Realizační tým a náplň jeho práce Úkoly: -poskytovat autorům a později i tutorům potřebné zázemí a oporu -řešit metodické a technické problémy, které se během práce na distančních oporách mohou objevit -provádět administraci a řízení projektu -členy týmu jsou například: -grafik -metodik distančního vzdělávání -e-technik -IT odborník

 5. Organizace studia v distančním vzdělávání na VŠFS schválena řídicím výborem - tzv. „velká šablona“ úvodní soustředění tutoriál tematické bloky POT (práce opravované tutorem)

 6. Organizace studia v distančním vzdělávání na VŠFS 6

 7. Struktura DSO na VŠFS v maximální míře využít IS – zvolená a schválená platforma dokument - Standard DSO na VŠFS -distanční studijní text -interaktivní osnova -zpětnovazebné prvky (interaktivní elektronické testy, diskusní fóra, elektronické konzultace apod.) -koncepce tutoriálů a elektronických konzultací -multimediální opory

 8. Standard DSO a jeho části • obecné zásady pro tvorbu DSO • nástroje užité pro tvorbu DSO • obligatorní a doporučené požadavky na DSO • definované výstupy

 9. Vybrané zásady tvorby DSO • základní, didaktické, programovaného učení, ostatní • například: • Princip flexibility – kurz je autorem sestavován tak, aby bylo možné poměrně snadno aktualizovat jeho obsah i rozsah učiva • Princip koherence – jednotlivé části DSO (interaktivní osnova, tutoriál, e-konzultace, distanční text ad.) jsou vzájemně propojené a odkazují na sebe, tvoří konzistentní celek svou formou i obsahem • Zásada zpětné vazby – autor upozorňuje na dílčí pokroky studujících (co se naučili apod.)

 10. Vybrané zásady tvorby DSO • programované učení – B. F. Skinner (1904 - 1990) • Zásada malých kroků – autor uspořádá učivo v logické posloupnosti rozložené na malé části (jednotky učiva), každý krok obsahuje výklad učiva, úlohu a řešení úlohy • Zásada aktivní reakce – po prostudování učiva obsaženého v jedné jednotce dostane studující úlohu, kterou si ověří správnost svého učení (studující musí vyřešit úlohu, na základě které mu je poskytnuta zpětná vazba)

 11. Vybrané zásady tvorby DSO - Zásada bezprostředního zpevnění (zpětné vazby) – po osvojení si učiva jedné jednotky studující dostane okamžitě informaci o správnosti řešení dílčích úkolů - Zásada hodnocení – program se ustavičně prověřuje v praxi – autor inovuje podobu distanční opory na základě počtu nesprávných řešení úloh (danou partii ve výkladové části rozšíří a objasní, obtížné partie rozloží do více kroků) či zpětné reakce studentů v anketě apod.

 12. Vybrané zásady tvorby DSO Ostatní: • studijní cíle předmětu i jednotlivých tematických bloků musí být formulovány na základě některé z uznávaných taxonomií (použití aktivních sloves apod.) – např. Bloomova či Niemarkova taxonomie • odkazy na použitou či doporučenou literaturu budou splňovat zásady platné bibliografické normy • odkazovaná studijní literatura musí být distančnímu studujícímu běžně dostupná

 13. Nástroje pro tvorbu DSO -aplikace IS MUNI: • Správce souborů (file manager) • Interaktivní osnova • Odevzdávárna • Poznámkový blok • Diskusní fórum • Rozpisy studentů • Odpovědníky -ostatní: • Nástroje aplikace SKYPE • Vybavení Multimediálního centra VŠFS (MC VŠFS) • Další HW a SW nástroje

 14. Interaktivní osnova • v souladu se schválenou organizací studia distančního předmětu • autorům „naimportována“ šablona – v ní umístěny distanční ikony a jejich popisy uspořádané v jednotlivých blocích: • úvodní blok, tematické bloky, bloky tutoriálů, závěrečný blok • podosnovy – výklad, modelová cvičení, úlohy k vypracování (POTy) • o práci s interaktivní osnovou více v Technickém kurzu I a II

 15. Distanční text • v souladu s metodikou NCDiV • vytvořena šablona (distanční ikony a jejich popisy v pevné struktuře) – do ní autor uspořádá učivo • umístěny ve výkladových částech • uživatelsky přívětivé – řada studentů je bude tisknout • zásady tvorby distančního textu v Didaktickém kurzu

 16. Výstupy • Základním produktem vytvořený autorem je e-kurz. Kompletní DSO zahrnuje následující složky: • -interaktivní osnovy předmětu • -distanční text • -koncepci tutoriálu • V těchto složkách DSO autor vytvoří dle požadavků standardu následující výstupy: • materiály ve formátu textovém (interaktivní, neinteraktivní) • podklady pro materiály ve formátu zvukovém, vizuálním a audiovizuálním

 17. Metodická knihovna • vytvořena metodická knihovna (umístěna v budově v Estonské) • české publikace • významné zahraniční (převážně anglicky psané) publikace