1 / 34

4. PERIODE 1648-1702 De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat

4. PERIODE 1648-1702 De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat. 1. De Republiek krijgt Frankrijk en Engeland als tegenstanders. Machtsverhoudingen tijdens Eerste Stadhouderloze Tijdperk. Eerste Stadhouderloze Tijdperk Willem II te zeer op oorlog bewust

buzz
Download Presentation

4. PERIODE 1648-1702 De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 4. PERIODE 1648-1702De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat

 2. 1. De Republiek krijgt Frankrijk en Engeland als tegenstanders

 3. Machtsverhoudingen tijdens Eerste Stadhouderloze Tijdperk • Eerste Stadhouderloze Tijdperk • Willem II te zeer op oorlog bewust • Holland weigert een nieuwe stadhouder • Latere Willem III nog niet geboren

 4. Politieke verdeeldheid • Staatsgezinden: geen stadhouder en macht binnen gewesten • Oranjegezinden: stadhouder en macht Staten Generaal (adel en lagere bevolkingssklassen)

 5. Bestuur in handen van Johan de Witt (raadspensionaris) • Land goed bestuurd, • MAAR lichte voorkeur voor Holland BV: uitbreiding vloot

 6. Frankrijk wordt een centraal bestuurd land onder Lodewijk XIV als vorst • Lodewijk XIV direct bestuur 1661 • Droitdivin • Ministers als koninklijke ambtenaren • Lettres de cachet • Koninklijk leger • Mercantilisme van Colbert

 7. In Engeland wint het parlement de strijd tegen de koning • Karel I eigen nieuwe belastingen → Schotse opstand en burgeroorlog → Karel I onthoofd in 1649 en OliverCromwell wordt ‘Lord Protector’ van Engeland

 8. Republiek in Engelse revolutie? • Afstandig wegens handel • 1654-1660: Acte van Seclusie (ivm Eerste Engelse Oorlog)

 9. Na dood Cromwell? • Restauratie (Karel II) • Macht van koning wordt beperkt (vooral qua belastingen)

 10. De Republiek wordt bedreigd door de opkomst van Frankrijk en Engeland • Frankrijk: Lodewijk XIV wil de Zuidelijke Nederlanden • Engeland: 2 handelsoorlogen 1652-1654 en 1665-1667

 11. OPMERKING • Eerste Engelse Oorlog na ACTE VAN NAVIGATIE

 12. Discussie over verdediging: • Oosten wil landleger tegen Frankrijk (adel en boeren) • Westen wil vloot tegen Engeland (regenten/steden) De Witt sluit wisselende bondgenootschappen

 13. In het Rampjaar 1672 lijkt de Republiek ten onder te gaan • 1672: Lodewijk XIV en Karel II vallen Republiek samen aan met vorstbisschoppen van Munster en Keulen - Enkel Holland, Zeeland en Friesland vrij • Verdedigen aan Hollandse Waterlinie • Oproer in steden tegen de Witt

 14. Maar dan keren de kansen • Hollandse Waterlinie • Benoeming Willem III 1672

 15. 2. De Republiek samen met Engeland tegen Frankrijk

 16. Stadhouder Willem III neemt het op tegen Lodewijk XIV • Willem III • Binnenland: aansluiten bij mening Staten-Generaal • Buitenland: 3 coalitieoorlogen tegen Lodewijk XIV (= na Rampjaar)

 17. 1e coalitieoorlog met Spanje en Oostenrijk • 1678: Vrede van Nijmegen • MAAR: Willem III wil eigenlijk verder vechten • Waarover? De Zuidelijke Nederlanden

 18. Meer steun voor anti-Franse politiek na terugtrekking Edict van Nantes (1685)

 19. GloriousRevolution en bondgenootschap met Engeland • Karel II vrij voorzichtig beleid • Jacobus II katholiek • Afgezet door parlement en vlucht naar Frankrijk • Willem III uitgenodigd en GLORIOUS REVOLUTION

 20. 1689: Republiek en Engeland een PERSONELE UNIE • Bill of Rights • Parlementaire monarchie • Willem III blijft coalitieleider tegen Lodewijk XIV

 21. 1702: Willem III sterft kinderloos • Tweede Stadhouderloze Tijdperk • Republiek nu zonder sterke man / regentenfamilies • Einde Personele Unie

 22. 3. De Republiek verliest haar economische voorsprong

 23. Mercantilisme van Frankrijk en Engeland benadeelt de handel van de Republiek • Tweede helft 17e eeuw verliest Republiek haar voorsprong DOOR MERCANTILISME (bevorderen export beperken import)

 24. FRA: Colbert verhogen invoerrechten • ENG: Acte van Navigatie 1651

 25. Mercantilisme leidt tot handelsoorlogen met Engeland • Eerste Engelse oorlog 1652-1654 • Nadelig voor Republiek • Acte van Seclusie • Acte van Navigatie aanvaarden

 26. Tweede Engelse oorlog 1665-1667 • Veroveren Nieuw-Nederland door Engeland • Veroveren Suriname door Nederland • Vrede van Breda

 27. Einde 17e eeuw: • Handelsinkomsten dalen dus minder geld landsverdediging • Schulden door oorlogen

 28. 4. Tolerantie in de Republiek

 29. Gewetensvrijheid en geen censuur • Grote godsdienstige verdeeldheid • Regenten besturen land en handel gaat voor op alles • Gebrek aan centraal gezag Enkel censuur olvcalvinstische priester

More Related