ch ng 2 kh i qu t h th ng k to n m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chương 2: Khái quát hệ thống kế toán Mỹ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chương 2: Khái quát hệ thống kế toán Mỹ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 180
bryson

Chương 2: Khái quát hệ thống kế toán Mỹ - PowerPoint PPT Presentation

332 Views
Download Presentation
Chương 2: Khái quát hệ thống kế toán Mỹ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chương 2: KháiquáthệthốngkếtoánMỹ

 2. Chương 2: KháiquáthệthốngkếtoánMỹ Mụctiêuchươnghọc: tìmhiểukháiquáthệthốngkếtoánMỹvề • Đặcđiểmhệthốngkếtoán • Nguyêntắcxâydựng • Phươngphápkếtoánmộtsốnghiệpvụchủyếu

 3. Chương 2: KháiquáthệthốngkếtoánMỹ Yêucầuđầuracủachươnghọc: • MôtảvàgiảithíchđượcnguyêntắcxâydựngkếtoánMỹ • MôtảđượcsựkhácnhaucơbảnvềđặcđiểmgiữahệthốngkếtoánMỹvàhệthốngkếtoánViệt Nam. • ThựchànhmộtsốphươngphápkếtoánđặctrưngtheochếđộkếtoánMỹ.

 4. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ • Đốitượngvàphươngtrìnhkếtoán • Phươngthứckếtoán • Chu trìnhkếtoán • Hệthốngtàikhoản • Hệthốngsổ

 5. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Đốitượngvàphươngtrìnhkếtoán

 6. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ VÝdô 1: X¸c ®Þnhc¸csèliÖucßnthiÕucñab¶ngsèliÖuvÒt×nhh×nhho¹t ®éngs¶nxuÊtkinhdoanhcñamétc«ngty qua 3 n¨mho¹t ®éng

 7. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Vídụ 2:Mộtluậtsưmởmộtvănphòngcungcấpdịchvụtưvấnluậtvàtheodõihoạtđộngcủavănphòngtrongthángđầutiênnhưsau:

 8. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ 1. Đầutư $20.000 tiềnmặtchohoạtđộngcủavănphòng. 2. Muasắmmộtsốvậtdụngchovănphòngbằngtiềnmặt $1.000. 3. Muamộtmáy vi tínhtrịgiá $3.000, thanhtoán $2.000, nợngườibán $1.000. 4. Cungcấpmộtdịchvụtưvấnchokháchhàngvàthu $5.000 tiềnmặt. 5. Muabànghếtrịgiá $8.500 chưathanhtoántiền. 6. Trảtiềnthuênhàtháng 1 là $500. 7. Trảnợchongườibánmáy vi tínhsốtiềncònlại. 8. Trảlươngtrongthángchonhânviên $1.500. 9. Thựchiệndịchvụtưvấnchokháchhàngvàthu $6.000 tiềnmặt.

 9. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Yêucầu: Trìnhbàytìnhhìnhkinhdoanhvàtínhquanhệcânđốigiữacácđốitượngkếtoántheobảngchosẵn.

 10. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Phươngthứckếtoán • Kếtoántiềnmặt/ kếtoánquỹ: THỰC THU – THỰC CHI • Kếtoándồntích / kếtoánthựctếphátsinh: DỰ THU – DỰ CHI

 11. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ

 12. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Vídụ:Côngty Anderson bắtđầuhoạtđộngkinhdoanhvàotháng 5 năm200x. Sốliệuvềtìnhhìnhhoạtđộngtrongtháng 8 nhưsau: 1. Muahànghóatrịgiá $40.000, thanhtoánchongườibán $12.000, sốcònlạisẽthanhtoánvàothángsau. 2. Trảtiềnthuênhà $4.000 cho 2 tháng 3. Bánchokháchhàngmộtsốhànghóatrịgiá $50.000, giávốncủahànghóanàylà $32.000, kháchhàngtrảngay $14.000 bằngtiềnmặt, sốcònlạisẽtrảvàothángsau. Yêucầu:LậpBáocáothunhậpcủacôngtytheophươngthứckếtoántiềnmặtvàkếtoánthựctếphátsinh

 13. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ

 14. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Chu trìnhkếtoán KếtoánViệt Nam: baonhiêuchutrìnhkếtoán KếtoánMỹápdụnghìnhthức???

 15. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Chu trìnhkếtoánViệt Nam, hìnhthứcghisổNhậtkýchung

 16. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Chu trìnhkếtoánViệt Nam, hìnhthứcghisổNhậtkýchung SổNhậtký Báocáotàichính Chứngtừgốc SổCái

 17. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ SổNhậtký Bảngcânđốithử Chứngtừgốc SổCái Bảngkếtoánnháp GhisổBúttoánđiềuchỉnh Báocáotàichính Búttoánđiềuchỉnh

 18. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Hệthốngtàikhoản Nguyêntắcxâydựng KếtoánViệt Nam KếtoánMỹ

 19. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Nguyêntắcghichép Tàisản, Chi phí, Rútvốn Vốn, Doanhthu

 20. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Dựavàonhững căncứnàođể phânloạitài khoản ?

 21. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ

 22. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Phânloạitheo : đâylàcáchthứcphânloạichủyếuvàphổbiến

 23. CHART OF ACCOUNTS FOR A SMALL BUSINESSJONES MURPHY ADVERTISING AGENCY

 24. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Hệthốngsổkếtoán KếtoánMỹchỉápdụnghìnhthứcghisổ ? Cầncónhữngloạisổnào

 25. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Hệthốngsổkếtoán - -

 26. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ • (General Journal)

 27. GENERAL JOURNAL Page……

 28. GENERAL JOURNAL Page……

 29. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ CáchghisổNhậtKý Cộtngàytháng Cộtdiễngiải Cộtthamchiếu CộtNợ CộtCó

 30. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Vídụ:Năm200Xnhậnthấyxuhướngpháttriểncủacácdịchvụcôngchứng, James Neal đãmởCôngtydịchvụtưvấncôngchứngvớitêngọi James Certified Answering Service. Cácnghiệpvụkinhtếphátsinhtrongtháng 5/200Xnhưsau: 1. Ngày 1/5: James Neal đầutư $4.300 tiềnmặtvà $1.600 thiếtbịvănphòng 2. Ngày 3/5: Trả $500 tiềnthuêvănphòngthángnày 3. Ngày 9/5: Muachịu $400 tiếpliệuvănphòng 4. Ngày 12/5: Muathiếtbịcôngchứng $3.000 bằngtiềnmặt 5. Ngày 15/5: Trả $450 tiềnlươngchonhânviênbằngtiềnmặt Yêucầu: GhicácnghiệpvụkinhtếphátsinhvàoSổNhậtký

 31. SỔNHẬTKÝ CHUNG Trang:.......1....

 32. SỔNHẬTKÝ CHUNG Trang:.......1....

 33. SỔNHẬTKÝ CHUNG Trang:.......1....

 34. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ • (General Ledger)

 35. GENERAL LEDGER Account title: Account No:

 36. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ CáchghiSổCái • Cộtngàytháng (Date) • Cộtloạinghiệpvụ (Item) • Cộtthamchiếu (Post reference) • CộtNợ (Debit) vàcộtCó (Credit) • CộtsốDư (Balance)

 37. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ GHICHÚ: • TrêncộtthamchiếucủaNhậtkýchung • TrêncộtthamchiếucủaSổCái

 38. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Vídụ:Chuyểncácnghiệpvụcủacôngty James Neal vàoSổcáitừngtàikhoảntươngứng 1. Ngày 1/5: James Neal đầutư $4.300 tiềnmặtvà $1.600 thiếtbịvănphòng 2. Ngày 3/5: Trả $500 tiềnthuêvănphòngthángnày 3. Ngày 9/5: Muachịu $400 tiếpliệuvănphòng 4. Ngày 12/5: Muathiếtbịcôngchứng $3.000 bằngtiềnmặt 5. Ngày 15/5: Trả $450 tiềnlươngchonhânviênbằngtiềnmặt

 39. GENERAL LEDGER Account title: Account No:

 40. GENERAL LEDGER Account title: Account No:

 41. GENERAL LEDGER SaukhichuyểncácnghiệpvụvàosổCáitươngứngthìSổNhậtkýcógìthayđổi

 42. SỔNHẬTKÝ CHUNG Trang:.......1....

 43. SỔNHẬTKÝ CHUNG Trang:.......1....

 44. Chu trìnhkếtoánMỹ SổNhậtký Bảngcânđốithử Chứngtừgốc SổCái Bảngkếtoánnháp GhisổBúttoánđiềuchỉnh Báocáotàichính Búttoánđiềuchỉnh

 45. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ Bảngcânđốithử (Trial Balance)

 46. 2.1 ĐặcđiểmhệthốngkếtoánMỹ TRIAL BALANCE For the year ended ……....

 47. Trial balance