1 / 87

PH N T CH THIT K H THNG TH NG TIN

2. Gi?i thi?u mn h?c. L thuy?t: 45 ti?tTh?c hnh, d? n: 45 ti?t. 3. N?i dung. Chuong 1 - T?ng quan v? phn tch thi?t k? HTTTChuong 2 Xc d?nh v phn tch yu c?uChuong 3 Phn tch v thi?t k? thnh ph?n d? li?u Chuong 4 - Phn tch v thi?t k? thnh ph?n x? lChuong 5 Thi?t k? thnh

buffy
Download Presentation

PH N T CH THIT K H THNG TH NG TIN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1 PHÂN TÍCH THI?T K? H? TH?NG THÔNG TIN GV: ThS Tang M? Th?o Email: thaotm@uit.edu.vn

  2. 2 Gi?i thi?u môn h?c Lư thuy?t: 45 ti?t Th?c hành, d? án: 45 ti?t

  3. 3 N?i dung Chuong 1 - T?ng quan v? phân tích thi?t k? HTTT Chuong 2 – Xác d?nh và phân tích yêu c?u Chuong 3 – Phân tích và thi?t k? thành ph?n d? li?u Chuong 4 - Phân tích và thi?t k? thành ph?n x? lư Chuong 5 – Thi?t k? thành ph?n giao di?n Chuong 6 – Tri?n khai và b?o tŕ HTTT

  4. 4 Th?c hành

  5. 5 H́nh th?c ki?m tra và dánh giá

  6. 6 Tài li?u tham kh?o

  7. 7 Chuong 1 T?NG QUAN V? PHÂN TÍCH VÀ THI?T K? HTTT

  8. 8 Chuong 1 - T?ng quan v? HTTT H? th?ng H? th?ng t? ch?c H? th?ng qu?n lư Thông tin H? th?ng thông tin Phân tích thi?t k? h? th?ng Vai tṛ - Yêu c?u d?i v?i m?t phân tích viên Ti?p c?n xây d?ng HTTT Mô h́nh và các phuong pháp mô h́nh hóa

  9. 9 H? th?ng H? th?ng là t?p h?p các y?u t?, thành ph?n, don v? cùng lo?i ho?c cùng ch?c nang có quan h? ho?c liên h? ch?t ch? v?i nhau làm thành m?t th? th?ng nh?t, nh?m d?t d?n nh?ng m?c dích xác d?nh. H? th?ng c̣n là t?p h?p nh?ng tu tu?ng nh?ng nguyên t?c, quy t?c liên k?t v?i nhau m?t cách logic làm thành m?t th? th?ng nh?t. Vd: H? th?ng tu tu?ng, h? th?ng các quy t?c ng? pháp, h? th?ng du?ng s?t, h? th?ng tín hi?u giao thông, … Trong m?t h? th?ng, m?i thành ph?n có th? có nh?ng ch?c nang riêng nhung khi k?t h?p l?i chúng có nh?ng ch?c nang d?c bi?t.

  10. 10 C?u t?o c?a H? th?ng Môi tru?ng (environment) Gi?i h?n (boundary) Thành ph?n (component) Liên h? gi?a các thành ph?n M?c dích (purpose) Giao di?n (interface) Đ?u vào (input) Đ?u ra (output) Ràng bu?c (constraints)

  11. 11 H? th?ng (ví d?)

  12. 12 H? th?ng (ví d?) Xem máy choi nh?c CD nhu m?t h? th?ng

  13. 13 Các b? ph?n c?a h? th?ng

  14. 14 H? th?ng t? ch?c Là h? th?ng n?m trong b?i c?nh môi tru?ng kinh t? xă h?i, bao g?m các thành ph?n du?c t? ch?c k?t h?p v?i nhau ho?t d?ng nh?m d?t d?n m?t m?c tiêu kinh t?, xă h?i. Trong tru?ng h?p này du?c g?i là h? th?ng t? ch?c kinh t? xă h?i. M?c tiêu M?c tiêu l?i nhu?n Đ?t ra trong các ho?t d?ng kinh doanh. Ví d?: bán hàng, s?n xu?t,… M?c tiêu phi l?i nhu?n Đ?t ra trong các ho?t d?ng xă h?i. Ví d?: ho?t d?ng t? thi?n, y t?,… Đ?c di?m chung: do con ngu?i t?o ra và có s? tham gia c?a con ngu?i.

  15. 15 Các lo?i h? th?ng t? ch?c: 3 lo?i Hành chánh s? nghi?p M?c tiêu: phi l?i nhu?n, ph?c v? cho di?u hành nhà nu?c và nhân dân. Ví d?: ?y ban nhân dân, h?i d?ng nhân dân, m?t tr?n,… Xă h?i M?c tiêu: phi l?i nhu?n, các d?ch v? c?a t? ch?c nh?m tr? giúp v? tinh th?n, v?t ch?t cho con ngu?i Ví d?: t? thi?n (UNICEP), y t?, giáo d?c,… Kinh t? M?c tiêu: l?i nhu?n, hi?u qu? kinh t?. T?o ra giá tr? hàng hóa, d?ch v? ph?c v? cho d?i s?ng con ngu?i. Ví d?: s?n xu?t s?n ph?m, bán hàng, xu?t nh?p kh?u, ngân hàng, v?n chuy?n, di?n tho?i,… H? th?ng t? ch?c

  16. 16 Môi tru?ng h? th?ng t? ch?c Là nh?ng thành ph?n bên ngoài t? ch?c tác d?ng lên t? ch?c nh?m cung c?p d?u vào cung nhu nh?n các d?u ra c?a t? ch?c nhu là hàng hóa, nguyên v?t li?u, thông tin,… Môi tru?ng kinh t?: khách hàng, nhà cung ?ng, ngân hàng,… Môi tru?ng xă h?i: nhà nu?c, công doàn,…

  17. 17 Ví d?: Đ?i lư bang dia ABC

  18. 18 H? th?ng qu?n lư Là b? ph?n d?m nh?n ho?t d?ng qu?n lư c?a t? ch?c bao g?m con ngu?i, phuong ti?n, phuong pháp và bi?n pháp d? ki?m tra nh?m dua ho?t d?ng c?a t? ch?c di dúng m?c tiêu.

  19. 19 Thông tin Thông tin là m?t hay t?p h?p nh?ng ph?n t? thu?ng g?i là các tín hi?u, ph?n ánh ư nghia v? m?t d?i tu?ng, hi?n tu?ng hay m?t quá tŕnh nào dó c?a s? v?t thông qua quá tŕnh nh?n th?c. Tín hi?u du?c bi?u hi?n du?i nhi?u d?ng khác nhau: ngôn ng? (ti?ng nói, van b?n ch? vi?t, d?ng tác), h́nh ?nh, âm thanh, mùi v?... du?c nh?n bi?t thông qua các co quan c?m giác và quá tŕnh nh?n th?c.

  20. 20 Tính ch?t thông tin Giá thành (cost) và giá tr? (value) Giá thành (cost): Chi phí tr? cho vi?c thu th?p, luu tr?, bi?n d?i, truy?n các thông tin co s? c?u thành nên thông tin. Giá tr? (value): ph? thu?c vào B?n ch?t thông tin. Tính trung th?c. Th?i di?m. M?c d? hi?m hoi. Giá thành. S? bi?u di?n thông tin. Ch? th? s? d?ng thông tin.

  21. 21 Thông tin & d? li?u

  22. 22 N?i dung thông tin Thông tin t? nhiên Thông tin vi?t (van b?n), thông tin h́nh ?nh (tranh ?nh, so d?, bi?u d?,…), thông tin mi?ng (l?i nói), thông tin âm thanh, xúc giác,… Thông tin c?u trúc Đu?c ch?n l?c t? các thông tin t? nhiên, cô d?ng và du?c c?u trúc hóa du?i d?ng các d?c trung c? th? Uu di?m Truy?n d?t nhanh hon, d? chính xác và tin c?y cao, chi?m ít không gian Có th? tính toán, x? lư theo thu?t gi?i

  23. 23 Là h? th?ng du?c t? ch?c th?ng nh?t t? trên xu?ng du?i, có ch?c nang x? lư, phân tích, t?ng h?p thông tin, giúp các “nhà qu?n lư” qu?n lư t?t co s? c?a ḿnh, tr? giúp ra quy?t d?nh ho?t d?ng kinh doanh. Là m?t h? th?ng qu?n lư du?c phân thành nhi?u c?p t? trên xu?ng du?i và chuy?n t? du?i lên trên. H? th?ng thông tin

  24. 24 Ho?t d?ng c?a h? th?ng thông tin

  25. 25 Các h? th?ng thông tin HTTT tác v? (TPS- Transaction Processing Systems) HTTT qu?n lư (MIS – Management Information Systems) H? h? tr? ra quy?t d?nh (DSS – Dicision Support Systems) H? chuyên gia (ES - Expert Systems) H? ch? d?o (EIS – Executive Information System)

  26. 26 Các h? th?ng thông tin

  27. 27 Các h? th?ng thông tin

  28. 28 Các h? th?ng thông tin

  29. 29 Các h? th?ng thông tin

  30. 30 Các h? th?ng thông tin (ví d?)

  31. 31 Nhi?m v? - vai tṛ c?a HTTT Ch?c nang chính c?a HTTT là x? lư thông tin. Quá tŕnh x? lư thông tin gi?ng nhu m?t h?p den g?m b? x? lư, thông tin d?u vào (input), thông tin d?u ra (output) và thông tin ph?n h?i c?a h? th?ng.

  32. 32 Nhi?m v? c?a HTTT Đ?i ngo?i: Thu nh?n thông tin t? môi tru?ng ngoài Đua thông tin ra ngoài. Thí d? nhu thông tin v? giá c?, th? tru?ng,. s?c lao d?ng, nhu c?u hàng hóa, v.v Đ?i n?i: Là c?u n?i liên l?c gi?a các b? ph?n c?a m?t h? kinh doanh. H? tr? cho nh?ng h? tác nghi?p, ra quy?t d?nh các thông tin g?m hai lo?i nh?m: Ph?n ánh t́nh tr?ng n?i b? c?a doanh nghi?p, t? ch?c trong h? th?ng T́nh tr?ng ho?t d?ng kinh doanh c?a h? th?ng.

  33. 33 Vai tṛ c?a HTTT Là trung gian gi?a: Môi tru?ng và h? th?ng t? ch?c H? th?ng con quy?t d?nh và h? th?ng con tác nghi?p.

  34. 34 Bi?u di?n HTTT Không gian bi?u di?n m?t HTTT là m?t không gian ba chi?u

  35. 35 Không gian 3 m?c nh?n th?c M?c quan ni?m: Bi?u di?n HTTT ? góc d? tr?u tu?ng hóa, bi?u di?n yêu c?u h? th?ng Đ?c l?p v?i tin h?c, k? thu?t và phuong ti?n v?t lư, ngôn ng? th? hi?n là ngôn ng? phi tin h?c Câu h?i chính là “cái ǵ?” M?c t? ch?c (logic): Xác d?nh s? phân b? d? li?u và x? lư trên các b? x? lư và s? truy?n thông gi?a các b? ph?n, x? lư Câu h?i chính là “ Ai? ? dâu? Bao gi??” M?c v?t lư: Bi?u di?n HTTT trong m?t môi tru?ng c? th? G?n li?n v?i thi?t b? ph?n c?ng, ph?n m?m, …, k? thu?t và phuong ti?n v?t lư. G?n li?n v?i ki?n trúc tin h?c + Ki?n trúc client-server. + Ki?n trúc phân tán. + Ki?n trúc t?ng h?p (lai). Câu h?i chính là “nhu th? nào?” Ngôn ng? th? hi?n m?c v?t lư là ngôn ng? tin h?c.

  36. 36 Tŕnh t? mô h́nh hoá HTTT

  37. 37 5 thành ph?n HTTT D? li?u: bi?u di?n khía c?nh tinh c?a HTTT, g?m 2 lo?i: D? li?u tinh: Ít bi?n d?i trong quá tŕnh s?ng Th?i gian s?ng dài Ví d?: hàng hóa, danh sách pḥng ban, các quy d?nh, tài s?n,… D? li?u d?ng: Ph?n ánh các giao tác h?at d?ng kinh doanh, d?ch v? Th?i gian s?ng ng?n và thu?ng xuyên bi?n d?i Ví d?: don d?t hàng, hóa don, giao hàng, thu chi, s?n xu?t,…

  38. 38 5 thành ph?n HTTT X? lư

  39. 39 Tuong tác gi?a d? li?u và x? lư

  40. 40 5 thành ph?n c?a HTTT Con ngu?i Nhóm ngu?i dùng: s? d?ng và khai thác h? th?ng, các yêu c?u: Hi?u qui t?c x? lư và vai tṛ c?a ḿnh trong HTTT Có nh?ng kiên th?c can b?n v? tin h?c Ph?i h?p t?t v?i nhóm phát tri?n d? xây d?ng h? th?ng Nhóm di?u hành và phát tri?n: bao g?m các phân tích viên, thi?t k? viên, l?p tŕnh viên,…có vai tṛ trong vi?c xây d?ng và b?o tŕ h? th?ng B? x? lư: máy móc thi?t b? dùng d? t? d?ng hóa x? lư thông tin

  41. 41 5 thành ph?n c?a HTTT Truy?n thông: phuong ti?n và cách th?c trao d?i thông tin gi?a các b? x? lư. Đi?n tho?i, fax, LAN, WAN, internet,…

  42. 42 Các bu?c phát tri?n HTTT B1 - K? ho?ch hóa B2 - Nghiên c?u kh? thi, kh?o sát hi?n tr?ng B3 - H?p d?ng trách nhi?m B4 - Phân tích, thi?t k? B5 - L?p tŕnh B6 - Th? nghi?m B7 - Tri?n khai B8 - B?o tŕ, thích ?ng

  43. 43 Các m?c nh?n th?c – Các thành ph?n

  44. 44 Các m?c nh?n th?c – Các bu?c phát tri?n

  45. 45 Các bu?c phát tri?n – Các thành ph?n

  46. 46 Chuong 1 - T?ng quan v? HTTT H? th?ng H? th?ng t? ch?c H? th?ng qu?n lư Thông tin H? th?ng thông tin Phân tích thi?t k? h? th?ng Vai tṛ - Yêu c?u d?i v?i m?t phân tích viên Ti?p c?n xây d?ng HTTT Mô h́nh và các phuong pháp mô h́nh hóa

  47. 47 Phân tích thi?t k? h? th?ng Nh?m phát tri?n h? th?ng m?t cách có t? ch?c M?c tiêu: Phát tri?n h? th?ng Xây d?ng ph?n m?m ?ng d?ng Đào t?o nhân viên s? d?ng ph?n m?m ?ng d?ng

  48. 48 Vai tṛ c?a m?t PTV Là ch́a khóa trong quy tŕnh phát tri?n HTTT Nghiên c?u các v?n d? và các nhu c?u c?n thi?t c?a t? ch?c Giúp ngu?i s? d?ng d?nh nghia nh?ng yêu c?u m?i, làm tang kh? nang cung c?p các d?ch v? thông tin. Thu th?p thông tin Là c?u n?i, trung gian gi?a các d?i tu?ng tham gia xây d?ng HTTT Thu?ng là ngu?i lănh d?o d? án

  49. 49 Yêu c?u d?i v?i m?t PTV K? nang phân tích Hi?u du?c t? ch?c và các ho?t d?ng c?a t? ch?c Nh?n ra các co h?i và các v?n d? thách th?c c?a t? ch?c Ki?n th?c v? nghi?p v? h? th?ng Kh? nang xác d?nh v?n d?, n?m b?t và hi?u th?u dáo nh?ng yêu c?u c?a ngu?i s? d?ng Kh? nang phân tích và gi?i quy?t v?n d? L?i tu duy h? th?ng: ti?p c?n d?i tu?ng m?t cách toàn c?c r?i phân ră thành các v?n d? con

  50. 50 Yêu c?u d?i v?i m?t PTV K? nang k? thu?t: Ki?n th?c v? k? thu?t máy tính Hi?u rơ ti?m nang và h?n ch? c?a CNTT, ph?n c?ng, ph?n m?m và các công c? liên quan N?m v?ng các ngôn ng? l?p tŕnh trên n?n các HĐH và các ph?n c?ng khác nhau Kh? nang ?ng d?ng thành t?u công ngh? thông tin vào gi?i quy?t nh?ng v?n d? th?c t?.

  51. 51 Yêu c?u d?i v?i m?t PTV K? nang qu?n lư: Qu?n lư tài nguyên: qu?n lư và s? d?ng hi?u qu? D? doán tài nguyên s? d?ng (ngân sách) Theo dơi và tính toán tài nguyên tiêu th? S? d?ng tài nguyên m?t cách hi?u qu? Đánh giá ch?t lu?ng tài nguyên s? d?ng B?o d?m an toàn, tránh l?m d?ng t?i nguyên Thanh lư nh?ng tài nguyên không c?n thi?t và quá h?n Qu?n lư d? án Qu?n lư r?i ro: kh? nang d? doán, phát hi?n các r?i ro c?a d? án và kh? nang gi?m thi?u các r?i ro dó Qu?n lư nh?ng thay d?i trong yêu c?u h? th?ng

  52. 52 Các yêu c?u c?a m?t phân tích viên h? th?ng K? nang giao ti?p K? nang trao d?i Ph?ng v?n, l?ng nghe, d?t câu h?i K? nang vi?t t?t Tŕnh bày v?n d? m?ch l?c, rơ ràng qua van b?n, qua bu?i gi?i thi?u v?i các thành viên, h?i th?o,… Làm vi?c d?c l?p ho?c theo nhóm Qu?n lư d?nh hu?ng c?a h? th?ng

  53. 53 Chuong 1 - T?ng quan v? HTTT H? th?ng H? th?ng t? ch?c H? th?ng qu?n lư Thông tin H? th?ng thông tin Phân tích thi?t k? h? th?ng Vai tṛ - Yêu c?u d?i v?i m?t phân tích viên Ti?p c?n xây d?ng HTTT Mô h́nh và các phuong pháp mô h́nh hóa

  54. 54 Chu tŕnh phát tri?n h? th?ng Chu tŕnh phát tri?n h? th?ng – SDLC (Systems Development Life Cycle): bao g?m nhi?u giai do?n t? khi b?t d?u d? án h? th?ng cho d?n khi k?t thúc khai thác h? th?ng Các giai do?n trong chu tŕnh có th? thay d?i tùy theo t?ng don v? (trong kho?ng t? 3 ? 20 giai do?n) Vi?c phát tri?n t? d?ng hóa HTTT bao g?m 2 khái ni?m: Qui tŕnh phát tri?n: các giai do?n, tŕnh t? giai do?n d? phát tri?n h? th?ng Mô h́nh: các phuong ti?n d? bi?u di?n n?i dung c?a h? th?ng thông qua các giai do?n c?a ti?n tŕnh

  55. 55 Qui tŕnh và mô h́nh phát tri?n HTTT

  56. 56 Ti?p c?n xây d?ng HTTT Có 2 cách ti?p c?n Ti?p c?n hu?ng ch?c nang Ti?p c?n hu?ng d?i tu?ng Các quy tŕnh phát tri?n h? th?ng Quy tŕnh thác nu?c Quy tŕnh tang tru?ng Quy tŕnh xo?n ?c Quy tŕnh phát tri?n nhanh (RAD) Quy tŕnh l?p ráp thành ph?n Quy tŕnh d?ng nh?t c?a Rational (RUP)

  57. 57 Qui tŕnh phát tri?n h? th?ng Qui tŕnh thác nu?c (waterfall- Royce, 1970)

  58. 58 Quy tŕnh phát tri?n h? th?ng Các tính ch?t Tính tu?n t?: th? t? giai do?n du?c th?c hi?n t? trên xu?ng, k?t qu? c?a giai do?n tru?c s? là d?u vào cho giai do?n sau Tính l?p: m?i giai do?n có th? quay tr? lui t?i các giai do?n tru?c dó n?u c?n thi?t cho d?n khi k?t qu? c?a nó du?c ch?p nh?n Tính song song: nhi?u ho?t d?ng trong m?t giai do?n có th? du?c th?c hi?n song song v?i các ho?t d?ng c?a giai do?n khác

  59. 59 Các giai do?n Giai do?n kh?o sát T́m hi?u th?c t? N?m b?t nh?ng yêu c?u c?a ngu?i s? d?ng L?p k? ho?ch tri?n khai. Đ?i tu?ng tham gia: Nh?ng ngu?i ch?u trách nhi?m tri?n khai HTTT (phía khách hàng). Nhóm qu?n lư d? án (phía công ty phát tri?n) Nhân viên nghi?p v? (ngu?i s? d?ng). Chuyên viên tin h?c (ngu?i kh?o sát)

  60. 60 Các giai do?n Giai do?n phân tích Mô t? l?i th?c t? thu?c ph?m vi ?ng d?ng HTTT ? m?c quan ni?m, c?u trúc hóa yêu c?u Thành ph?n d? li?u Thành ph?n x? lư Phát sinh các phuong án và l?a ch?n phuong án kh? thi nh?t Giai do?n phân tích d?c l?p v?i môi tru?ng cài d?t ?ng d?ng HTTT Đ?i tu?ng tham gia Nhân viên nghi?p v? (ngu?i s? d?ng) Chuyên viên tin h?c (chuyên viên phân tích, thi?t k?) Nhóm qu?n lư d? án (t? ch?c, k? ho?ch hóa, …)

  61. 61 Các giai do?n Giai do?n thi?t k? Mô h́nh hóa thành ph?n d? li?u và x? lư ? m?c Thi?t k? lu?n lư (t? ch?c logic ) Thi?t k? d? li?u Thi?t k? ki?n trúc Thi?t k? giao di?n Thi?t k? v?t lư: chuy?n d?i thi?t k? lu?n lư sang các d?c t? ph?n c?ng, ph?n m?m, k? thu?t du?c ch?n d? cài d?t h? th?ng Liên quan d?n vi?c s? d?ng m?t s? công c? tin h?c h? tr? cho chuyên viên tin h?c trong quá tŕnh thi?t k? Đ?i tu?ng tham gia: Nhóm qu?n lư d? án Chuyên viên tin h?c (chuyên viên phân tích, thi?t k?)

  62. 62 Các giai do?n Giai do?n cài d?t, th? nghi?m L?p tŕnh h? th?ng Ki?m tra nh?ng ch?c nang, phân h?, s? k?t h?p c?a nh?ng phân h? khác nhau, t?ng th? c? h? th?ng thông tin Th? nghi?m Xây d?ng tài li?u h? th?ng: tài li?u d?c t? h? th?ng, tài li?u s? d?ng, tài li?u k? thu?t cài d?t Hu?n luy?n s? d?ng Đ?i tu?ng tham gia: Nhóm qu?n lư d? án Chuyên viên tin h?c (L?p tŕnh viên, nhân viên ki?m tra chuong tŕnh, ..)

  63. 63 Các giai do?n Giai do?n khai thác, b?o tŕ Đ?m b?o duy tŕ ho?t d?ng ?n d?nh c?a h? th?ng thông tin tin h?c hóa S?a các l?i phát sinh trong quá tŕnh s? d?ng Đi?u ch?nh nh?ng thay d?i sao cho phù h?p v?i các thay d?i h? th?ng B? sung, nâng c?p h? th?ng m?i Đ?i tu?ng tham gia: Nhóm qu?n lư d? án. Nh?ng ngu?i khai thác. Chuyên viên tin h?c (L?p tŕnh viên, chuyên viên phân tích, thi?t k?, nhân viên ki?m tra, ..).

  64. 64 Chuong 1 - T?ng quan v? HTTT H? th?ng H? th?ng t? ch?c H? th?ng qu?n lư Thông tin H? th?ng thông tin Phân tích thi?t k? h? th?ng Vai tṛ - Yêu c?u d?i v?i m?t phân tích viên Ti?p c?n xây d?ng HTTT Mô h́nh và các phuong pháp mô h́nh hóa

  65. 65 Mô h́nh Phuong pháp mô h́nh hoá L?ch s? phát tri?n các phuong pháp M?t s? mô h́nh tiêu bi?u Mô h́nh và các phuong pháp mô h́nh hóa

  66. 66 Mô h́nh Là t?p h?p các ph?n t? thu?ng du?c dùng trong phép tuong ?ng v?i nh?ng l?p các d?i tu?ng, các quan h?, và nh?ng quá tŕnh x? lư nào dó trong linh v?c c?n mô t? d? có m?t s? bi?u di?n cô d?ng, t?ng quát, có ư nghia, don gi?n và d? hi?u.

  67. 67 Phuong pháp mô h́nh hóa Phuong pháp mô h́nh hóa HTTT (c̣n g?i là phuong pháp phân tích thi?t k?) du?c d?nh nghia là t?p h?p các quy t?c và th? t? khi th?c hi?n vi?c chuy?n d?i m?t HTTT sang HTTT t? d?ng hóa.

  68. 68 Mô h́nh Phuong pháp mô h́nh hoá L?ch s? phát tri?n các phuong pháp M?t s? mô h́nh tiêu bi?u Mô h́nh và các phuong pháp mô h́nh hóa

  69. 69 M?t s? mô h́nh tiêu bi?u

  70. 70 Mô h́nh t? ch?c Mô h́nh phân c?p ch?c nang: phân ră m?t ch?c nang t?ng h?p thành nh?ng ch?c nang chi ti?t hon. Ví d?: bi?u di?n các ch?c nang c?a h? th?ng d?i lư bang dia ABC

  71. 71 Mô h́nh t? ch?c Mô h́nh luân chuy?n (h? th?ng) Ví d?: bi?u di?n quá tŕnh x? lư d?t hàng c?a Đ?i lư bang dia ABC

  72. 72 Mô h́nh ḍng d? li?u Mô h́nh tuong tác thông tin

  73. 73 Mô h́nh ḍng d? li?u Mô h́nh ḍng d? li?u (DFD) Ví d?: Bi?u di?n mô h́nh DFD c?a x? lư d?t hàng c?a c?a hàng NGK

  74. 74 Mô h́nh d?ng Mô h́nh m?ng Petri-net Ví d?: các tr?ng thái c?a m?t don d?t hàng

  75. 75 Mô h́nh d?ng Mô h́nh tr?ng thái Ví d?: tr?ng thái m?t don d?t hàng

  76. 76 Mô h́nh d?ng Mô h́nh x? lư Merise Ví d?: bi?u di?n x? lư c?a m?t don d?t hàng

  77. 77 Mô h́nh d? li?u Mô h́nh quan h? BANGDIA(MA_BD, TEN_BD, LOAI, DVTINH, DON_GIA) ĐĐHANG_NGK(SO_DDH, NGAY_DAT, KHACH_HANG, NGAYGIAO, TRANG THAI) CHITIET_DDH(MA_BD, SO_DDH, SL_DAT, DONGIA_DAT) C?u trúc co b?n QUAN_H?1 (THU?C TÍNH KHÓA1, THU?C TÍNH,…) QUAN_H?2 (THU?C TÍNH KHÓA2, THU?C TÍNH KHÓA NGO?I,…)

  78. 78 Mô h́nh d? li?u Mô h́nh m?ng

  79. 79 Mô h́nh d? li?u Mô h́nh th?c th? - k?t h?p

  80. 80 Mô h́nh d?i tu?ng Mô h́nh d?i tu?ng theo OOA

  81. 81 UML (Unified Modeling Language)

  82. 82 THÔNG TIN THAM CHI?U

  83. 83 Các qui tŕnh phát tri?n h? th?ng Qui tŕnh tang tru?ng (D. R. Grahma, 1989 ) Hoàn thành t?ng thành ph?n c?a h? th?ng M?i bu?c tang tru?ng áp d?ng qui tŕnh tuy?n tính xây d?ng hoàn thành m?t ph?n c?a h? th?ng Nhu?c di?m:ch? phù h?p cho nh?ng h? th?ng có s? phân chia rơ ràng và chuy?n giao theo t?ng ph?n

  84. 84 Các qui tŕnh phát tri?n h? th?ng Qui tŕnh xo?n ?c (Boehm, 1988 ) M?t d?c di?m quan tr?ng c?a qui tŕnh này là nh?n m?nh vi?c qu?n lư rui ro D?a trên khái ni?m chu tŕnh phát tri?n, qui tŕnh này là các chu tŕnh l?p

  85. 85 Các qui tŕnh phát tri?n h? th?ng Qui tŕnh phát tri?n nhanh (RAD – Rapid Development Application - James Martin, 1991) Ngu?i phát tri?n h? th?ng và các ngu?i s? d?ng h? th?ng s? làm vi?c k?t h?p ch?t ch? v?i nhau Không ph?i là m?t phuong pháp lu?n riêng l? mà là m?t chi?n lu?c chung d? phát tri?n HTTT, có nh?ng d?c di?m sau: S? d?ng các công c? ph?n m?m và các môi tru?ng phát tri?n tr?c quan d? d? bi?u di?n t?i da các k?t qu? d?t du?c Đ?y nhanh vi?c phân tích v?n d?, thi?t k? m?t gi?i pháp h? th?ng Là m?t quá tŕnh l?p thay d?i và di?u ch?nh

  86. 86 Các qui tŕnh phát tri?n h? th?ng Qui tŕnh phát tri?n nhanh do James martin d? xu?t, 1991

  87. 87 Các qui tŕnh phát tri?n h? th?ng Qui tŕnh l?p ráp thành ph?n (component) D?a trên vi?c tái s? d?ng thành ph?n ph?n m?m có s?n Phát tri?n m?t ph?n m?m du?c th?c hi?n b?ng cách t?p h?p l?i các thành ph?n có s?n Là m?t quy tŕnh l?p, m?i chu tŕnh g?m 4 giai do?n

  88. 88 Các qui tŕnh phát tri?n h? th?ng Qui tŕnh d?ng nh?t c?a Rational (RUP – Rational Unified Process)

More Related