Implementace z konod rstv eu do n rodn ch p edpis
Download
1 / 10

Implementace zákonodárství EU do národních předpisů - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Implementace zákonodárství EU do národních předpisů. Koncepce odborného vzdělávání a certifikace dospělých v oboru CHZ a TČ v České republice ( EPEE 2008 ). Ing. Ivan Zahrádka, Svaz CHKT, 190 00 Praha 9, tel.: 283 870 807,9, email: svazchkt @netforce.cz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Implementace zákonodárství EU do národních předpisů' - bryony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Implementace z konod rstv eu do n rodn ch p edpis

Implementace zákonodárství EU do národních předpisů

Koncepce odborného vzdělávání a certifikace dospělých v oboru CHZ a TČ v České republice

( EPEE 2008 )

Ing. Ivan Zahrádka, Svaz CHKT, 190 00 Praha 9, tel.: 283 870 807,9, email: [email protected]


Sm ry a oblasti implementace pro chladic a klimatiza n techniku
Směry a oblasti implementace pro chladicí a klimatizační techniku

 • 1. Normalizace

 • 2 Legislativa pro životní prostředí

 • 3. Odborná způsobilost


Normaliza n innost
Normalizační činnost techniku

 • TNK č. 112 –Chladicí technika

 • vytvořena komise TNK 112 , kterou tvoří renomovaní odborníci oboru.probíhá neustálá aktualisace norem,platných pro obor.databáze je přístupná na webu Svazu a seznam tvoří cca 30 stran A4.

 • Od 1.1.2009 dojde k výrazné změně směrem k zvýšení přístupnosti norem ve spolupráci MPO a HK převzetím zodpovědnosti za normy Úřadem pro techn.normalisaci,metrologii a státní zkušebnictví


Normaliza n innost1
Normalizační činnost techniku

 • Normy pro implementaci legislativy EU pro regulované látky a skleníkové plyny:

 • ČSN EN 378 –Bezpečnostní a enviromentální požadavky

 • Část 1 : Základní požadavky ,definice ,klasifikace

 • Část 2 : Konstrukce,výroba,zkoušení , značení a dokumentace

 • Část 3 : Instalační místo a ochrana osob

 • Část 4 : Provoz,údržba ,oprava a regenerace

 • ČSN EN 13313 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost pracovníka

 • Norma v neustálém vývoji,nicméně velmi důležitá


Legislativa
Legislativa techniku

 • Problematika Montrealského protokolu

 • - Nařízení EP a Rady ES 2037/2000 o látkách poškozujících ozonovou vrstvu je doplněno dvěma českými dokumenty :

 • Zákonem o ochraně ovzduší č.86/2002 ve znění zákona č.472/2005 Sb.

 • Nařízením vlády č.117/2005 Sb. o některých opatřeních pro ochranu ozonové vrstvy

 • 31.10.2008 byla schválena Parlamentem ČR novela zákona o ochraně ovzduší . Touto novelou je m.j. stanoven postup ověřování odborné způsobilosti pracovníků , zasahujících do chladicího okruhu, zpracovávaný v této době MŽP do konkrétního prováděcího předpisu


Legislativa1
Legislativa techniku

 • Problematika Kjótského protokolu

 • Nařízení EP a Rady ES č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech má odraz v prováděcích normách :

 • Nařízení Komise č.1516/2007 , č.1494/2007 a č.11493/2007 , které se týkají zacházení s jmenovanými plyny ve výrobě a distribuci

 • Nařízení Komise č. 303/2008 ,č.307/2008 a č.308/2008 , které se týkají požadavků na způsobilost pracovníků , provádějících montáž,servis a kontroly systémů s těmito plyny

 • Česká legislativa uvedenou novelou Zákona o ochraně ovzduší,resp.prováděcím předpisem pokryje současně oblast regulovaných látek i fluorovaných skleníkových plynů


Legislativa2
Legislativa techniku

 • Energetická náročnost

 • Směrnice EP a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov

 • Po zavedení této normy do právního řádu ČR se jedním z článků novely zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií (zákon č. 177/2006 Sb.) stala povinná kontrola klimatizačních systémů s jmenovitým výkonem větším než 12 kW , upřesněná vyhláškou

 • č. 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů a vyhláškou č. 148/2007 Sb.o energetické náročnosti budov


Odborn zp sobilost
Odborná způsobilost techniku

 • Výšeuvedená legislativa a normy přinášejí nové požadavky na odbornou způsobilost pracovníků , které vyžadují založit systém odborného vzdělávání dospělých , který by reflektoval i potřebu podnikatelské sféry kvalifikovaných pracovníků v situaci nedostatečné úrovně učňovského školství .

 • Svaz chladicí a klimatizační techniky se připravuje cílevědomě na převzetí výkonných úloh v tomto procesu a vytvořil již potřebnou strukturu pro tuto aktivitu , umožňující certifikaci pracovníků jako základního předpokladu kvality práce i základnu pro rozvoj vzdělávacích programů v oboru


Organiza n struktura svazu
Organizační struktura svazu: techniku

Svaz chladicí

a klimatizační

techniky

Komise

pro vzdělávání

sekce

sekce

sekce

Svaz CHKT, s.r.o.

Školicí středisko

CHKT a TČ s.r.o.

Kostelec n/O.

Certifikační

orgán pro obor

CHKT a TČ

MŽP ČR

pro vybrané kvalifikace

z oblasti regulovaných látek a F-plynů


Koncepce odborn ho vzd l v n a certifikace dosp l ch v oboru chz a t v esk republice

Koncepce odborného vzdělávání a certifikace dospělých v oboru CHZ a TČ v České republice

Ing. Ivan Zahrádka, Svaz CHKT, 190 00 Praha 9, tel.: 283 870 807,9, email: [email protected]


ad