open normen in wetgeving n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Open normen in wetgeving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Open normen in wetgeving - PowerPoint PPT Presentation


  • 164 Views
  • Uploaded on

Open normen in wetgeving. Prof. mr. F.J. van Ommeren 13 februari 2014. Open normen in wetgeving. Achtergronden: Nationaal wetgevingsbeleid (v.a. jaren ’ 90) Internationale invloeden (v.a. Jaren ‘ 00) Specifieke toepassingsterreinen: Milieurecht Gezondheidsrecht Financieel recht …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Open normen in wetgeving' - brygid


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
open normen in wetgeving

Open normen in wetgeving

Prof. mr. F.J. van Ommeren

13 februari 2014

open normen in wetgeving1
Open normen in wetgeving

Achtergronden:

  • Nationaal wetgevingsbeleid (v.a. jaren ’90)
  • Internationale invloeden (v.a. Jaren ‘00)

Specifieke toepassingsterreinen:

  • Milieurecht
  • Gezondheidsrecht
  • Financieel recht
  • Belastingrecht?
ruimtelatende instrumenten
Ruimtelatende instrumenten

Open normen:*

Beginselgeleide wetgeving*

Zorgplichten*

Doelvoorschriften i.p.v. middelvoorschriften*

Vergunningstelsels vervangen door algemene regels

Informatie en meldingen (i.p.v. vergunningen)

* = “doelvoorschriften” in ruime zin!

definitie zorgplicht
Definitie zorgplicht

“Onder een zorgplicht wordt een gedragsnorm verstaan:

die zich niet uitsluitend tot de overheid richt,

die verplicht tot het betrachten van zorg voor een bepaald, door de wetgever geformuleerd belang,

die zodanig algemeen geformuleerd is dat de normadressaat meerdere, zelf te kiezen, rechtmatige gedragsalternatieven open staan, en

waarvan het de bedoeling is deze langs publiekrechtelijke weg te handhaven.”

Uit Kabinetsrapport ‘Ruimte voor zorgplichten’

voorbeeld zorgplichtbepaling
Voorbeeld zorgplichtbepaling

Art. 2 Kwaliteitswet zorginstellingen

De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.

open norm moet ingevuld
Open norm moet ingevuld

Door bestuursorgaan / wetgever:

Amvb / Ministeriele regeling (avv)

Beleidsregels

Door normadressaat:

Private regulering (protocollen e.d.)

functies van open normen
Functies van open normen

Verschillende functies in wetgeving:

Dereguleringsfunctie

Vangnetfunctie

open normen voor en nadelen
Open normen: voor- en nadelen

Voordelen:

Keuzeruimte voor de normadressaat

Wetgeving behoeft niet op voorhand alle denkbare situaties te betreffen

Maakt wetgeving bestendig

Kan tot reductie van het aantal rechtsregels leiden

Nadelen:

Rechtsonzekerheid

Moeilijk te handhaven

Toenemende druk op de rechter

handhaving van open norm
Handhaving van open norm

De lasten onder dwangsom die zijn opgelegd wegens het overtreden van de regels (…) tot handhaving van normen die zijn gesteld in de Beleidsregels. Deze geven een nadere invulling aan de in artikel 50, eerste lid, van de Wko gegeven doelvoorschriften. Artikel 50, eerste lid, van de Wko laat echter aan de houder van het kindercentrum over op welke wijze aan de doelvoorschriften in voorkomende gevallen wordt voldaan, zodat de hierin opgenomen verplichtingen geen concrete gedragsnorm inhouden.

Uit artikel 5:21 van de Awb, gelezen in verbinding met artikel 5:32, eerste lid, van de Awb, zoals die bepalingen tot 1 juli 2009 luidden (thans neergelegd in artikel 5:4, tweede lid, van de Awb), vloeit voort dat een bestuursorgaan slechts bevoegd is een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen. Dit brengt mee dat een bestuursorgaan die bevoegdheid niet toekomt bij overtreding van een beleidsregel, omdat - zo volgt uit artikel 1:3, vierde lid, van de Awb - een beleidsregel geen wettelijk voorschrift is.

Gelet op het vorenstaande bieden artikel 50, eerste lid, van de Wko en de Beleidsregels geen grondslag voor handhaving (…). Derhalve was het college in zoverre niet bevoegd om aan Kidsstop lasten onder dwangsom op te leggen.

(ABRvS 21 december 2011, AB 2012, 210)

handhaving van open norm1
Handhaving van open norm

Open norm

Ingevuld door beleidsregels

Overtreding van de (beleids)regels

Sanctie opgelegd

ABRvS vernietigt wegens ontbreken “bij of krachtens wettelijk voorschrift gestelde verplichting”

ABRvS 21 december 2011, AB 2012, 210

stelling
Stelling

Wetgevenmet behulp van open normen leidt tot verschuiving van verantwoordelijkheden.

Deze verschuiving moet als wenselijk worden beschouwd.