Handboek
Download
1 / 26

Relatie Norm - Wetgeving - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Handboek ARBO BESLUIT. Handboek ARBO WET. Handboek ARBO Regeling. Handboek ARBO Beleidsregels. Wetboek van Strafrecht. Relatie Wet- en Regelgeving. CE ATEX richtlijn. CE EMC richtlijn. CE Machine richtlijn. CE Laagspannings richtlijn. CE Arbeidsmiddelen richtlijn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Relatie Norm - Wetgeving' - hedia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Handboek

ARBO

BESLUIT

Handboek

ARBO

WET

Handboek

ARBO

Regeling

Handboek

ARBO

Beleidsregels

Wetboek

van

Strafrecht

Relatie Wet- en Regelgeving

CE

ATEX richtlijn

CE

EMC richtlijn

CE

Machine richtlijn

CE

Laagspannings

richtlijn

CE

Arbeidsmiddelen

richtlijn

dte

elektriciteitswet 1998

Relatie Norm - Wetgeving


Overheidsbeleid
Overheidsbeleid

 • Terugtreden

 • Toezien op zorgsystemenniveau

 • Verantwoordelijkheid daar neerleggen waar deze thuishoort

 • Gebruikmaken van private certificatie en normalisatie

Relatie Norm - Wetgeving


Terugtreding van de overheid
Terugtreding van de overheid

Waarom?

 • Wet- en regelgeving en handhaving bleken niet zo effectief als vaak werd gedacht

 • Groeiend besef dat handhaving een benadering achteraf is.

Relatie Norm - Wetgeving


Visie van de overheid
Visie van de overheid

 • Preventie door de bedrijven zelf en het systematisch beheersen van de risico’s

Relatie Norm - Wetgeving


Initiatieven van de overheid
Initiatieven van de overheid

 • Actualiseren, vergroten van toegankelijkheid en globaliseren van wet- en regelgeving

 • d.m.v. wijzigen Arbowet verplicht stellen van zorgsysteem-elementen t.b.v. het voeren van een op zelfwerkzaamheid gebaseerd arbobeleid

 • Gebruik maken van normalisatie en certificatie

Relatie Norm - Wetgeving


Wettelijke bepalingen ten aanzien van elektrische energie hebben veilige arbeidsomstandigheden tot doel

Relatie Norm - Wetgeving


Wetten welke verwijzen naar elektrische energie hebben veilige arbeidsomstandigheden tot doel

Nationale

overheid

Europa(verdrag van Rome)

Elektriciteitswet

Mijnwet

Arbowet1998

CE-richtlijnen

Laagspanning /Machine / EMCATEX / Arbeidsmiddel

dte code’s

Mijnreglement

Arbobesluit

Regelen der techniek zoals NEN 1010, NEN 1041 en EN 50110

Relatie Norm - Wetgeving


Uitgangspunt van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet 1998, hebben veilige arbeidsomstandigheden tot doel

is dat middelvoorschriften zoveel mogelijk zijn vervangen door doelvoorschriften.

Dit betekent dat niet de manier, maar .........het gewenste resultaat wordt beschreven.

Relatie Norm - Wetgeving


Bedrijven die willen weten hoe zij de veiligheid en gezondheid van werknemers moeten beschermen, raadplegen eerst de Arbowet.

Daarna zoeken zij de wettelijke bepalingen per onderwerp op in het Arbobesluit.

Vervolgens vinden zij de eventuele nadere bepalingen over dit thema in de Arboregeling.

De beleidsregels geven invulling aan de “algemene regelen der techniek”; de van toepassing zijnde normen

Relatie Norm - Wetgeving


ARBO besluit : gezondheid van werknemers moeten beschermen, raadplegen eerst de

3.4 Elektrische installaties

1 Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.

2 In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering.

3 Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema's beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

4 In aanvulling op het derde lid zijn door de daartoe bevoegde werknemers tevens doeltreffende maatregelen zijn genomen om een gevaarloos verloop van die werkzaamheden te waarborgen.

Relatie Norm - Wetgeving


 • ARBO beleidsregels: gezondheid van werknemers moeten beschermen, raadplegen eerst de

 • Aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 3.4 van het ARBO - besluit, is voldaan indien voor de verschillende elektrische installaties de navolgende nationale normen zijn toegepast:

 • NEN 1010: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties", 5e druk, november 1996

 • NEN 1041: "Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties, 2e druk, oktober 1982";

 • NEN 3134: "Veiligheidsbepalingen ....... medisch gebruikte ruimten, 3e druk, maart 1992";

 • NEN 3410: "Veiligheidsbepalingen ....... ruimten met gasontploffingsgevaar,1e druk, mei 1987

 • NEN 5237: "Veiligheidsbepalingen ....... schrikdraadinstallaties, 1e druk, april 1995".

 • NEN-EN 50110-1: oktober 1998, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties;

 • NEN-EN 50110-2, onderdeel 15: (NL), "Bedrijfsvoering ....... ; Nationale bijlagen".

 • NEN 3140: oktober 1998, Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties”;

 • NEN 3840: oktober 1998, Aanvullende Nederlandse bepalingen voor hoogspanningsinstallaties”

Relatie Norm - Wetgeving


elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een

elektrische installatie

Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden

die gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoend

onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.

Werkzaamheden aan of in nabijheid van een elektrische installatie

worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gedeelte

waaraan of in nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is.

ARBO besluit 3.5

Relatie Norm - Wetgeving


 • Beleidsregel 3.5 Elektrotechnische werkzaamheden of nabij een

 • Grondslag: Arbobesluit artikel 3.5.

 • Aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is

 • voldaan indien de navolgende normen zijn toegepast:

 • NEN-EN 50110-1: oktober 1998, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties; Algemene bepalingen",

 • NEN 3140: oktober 1998, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties; (Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties”)

Relatie Norm - Wetgeving


Waarom normen? of nabij een

Het opstellen van normen (regels, afspraken)

is belangrijk indien men op bepaalde gebieden verscheidenheid ongewenst en overbodig vindt.

Relatie Norm - Wetgeving


Wettelijke bepalingen of nabij een

Nagenoeg altijd t.b.v.

arbeidsomstandigheden

Normen:

Product -

voorschriften

Normen:

Installatie -

voorschriften

Normen:

Werk -

voorschriften

Bedrijfsvoering

Relatie Norm - Wetgeving


Belangrijkste normen bij de wettelijke verplichting: of nabij een

Arbowet

Arbobesluit

NEN EN 50110 / NEN 3140

NEN 1010 ,

NEN EN 60 204-1

Wet Gevaarlijke Werktuigen

NEN EN 50110 / NEN 3140

NEN 1010 ,

NEN EN 60 204-1

en andere

Bouwbesluit

NEN 1010

en andere

Relatie Norm - Wetgeving


Verdelen van de verantwoordelijkheden binnen de elektrotechnische bedrijfsvoering

Het elektrotechnisch aanwijzingsbeleid

Aanwijzingsbeleid


ARBO-Artikel 16 elektrotechnische bedrijfsvoering

7. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verplichting tot naleving van daarbij aangegeven voorschriften in de gevallen bij die maatregel omschreven rust op een ander dan de werkgever.

Aangewezen kunnen worden de eigenaar of beheerder dan wel degene die anderszins bevoegd is te beslissen over het ontwerp, de vervaardiging dan wel het onderhoud van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, zoals zonodig nader bij die maatregel is bepaald.

Aanwijzingsbeleid


ARBO-Artikel 16 Toelichting : elektrotechnische bedrijfsvoering

(samenvatting)

7. De werkgever blijft primair verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers.

Situaties waarin een persoon zoveel invloed kan uitoefenen op de arbeidsomstandigheden, ligt het voor de hand dat op de naleving van de voorschriften die persoon en niet de werkgever wordt aangesproken.

Aangewezen kunnen worden de eigenaar of beheerder dan wel degene die kan beslissen over het ontwerp, de vervaardiging dan wel het onderhoud van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen.

Denk aan het ontwerp, de bouw en het onderhoud van:gebouwen, inrichtingen en terreinen en machines en installaties.

Aanwijzingsbeleid


NEN EN 50110-1, bepaling 4.2 Personeel: elektrotechnische bedrijfsvoering

De verantwoordelijkheid die wordt gedragen door personen voor de veiligheid van hen die deelnemen aan de werkzaamheden en van hen die met gevolgen van de werkzaamheden te maken (kunnen) krijgen, moet in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving.

NEN 3140 3e druk, bepaling 4.2.101:

De in 3.2.1 tot en met 3.2.4 van NEN-EN 50110-1 en de in 3.2.101 van deze norm genoemde personen moeten door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet of de Mijnwetgeving, schriftelijk worden aangewezen

Aanwijzingsbeleid


 • NEN EN 50 110 elektrotechnische bedrijfsvoering

 • 3.1.2 bedrijfsvoering

  • Alle handelingen met inbegrip van werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de elektrische installatie onder normale en onder abnormale omstandigheden te kunnen laten werken.

  • Tot deze handelingen behoren:

  • schakelen, •regelen,

  • bewaken, •onderhoud

  • elektro- en •niet elektro-technische w.z.h.

Note:

3.4.3 niet-elektrotechnische werkzaamheden

Werkzaamheden nabij een elektrische installatie, zoals bouwen, graven, schoonmaken, schilderen.

Aanwijzingsbeleid


Installatieverantwoordelijke elektrotechnische bedrijfsvoering1)

Werkverantwoordelijke 1)

Vakbekwaam persoon 1)

Ploegleider

Bedieningsdeskundige

Voldoend onderricht Persoon

Leek 2)

Iemand die is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering van de elektrische installatie.

Iemand die is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de leiding over werkzaamheden.

Iemand met relevante opleiding en ervaring waardoor hij/zij in staat is gevaren te voorkomen, door elektriciteit veroorzaakt.

Een vakbekwaam persoon die ter plaatse met de leiding van werkzaamheden is belast.

Iemand die voldoende geïnstrueerd is waardoor hij/zij in staat is gevaren te voorkomen, door elektriciteit veroorzaakt.

Nederlandse voetnoot: In NEN1010-2:1996

1) is de term "deskundig persoon".persoon”.

2) is de term “gewoon persoon”.

Aanwijzingsbeleid


Wat moeten we regelen ? elektrotechnische bedrijfsvoering

Een beleidsplan t.a.v. AWB

Opleidingsplan

De aanwijzingen

Per persoon de bevoegdheden

Duur van de bevoegdheden

Borging

Aanwijzingsbeleid


Opleidingsplan elektrotechnische bedrijfsvoering:

Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders moeten doelmatige voorzieningen in verband met voorlichting, opleiding, scholing en herscholing worden getroffen.

ARBO wet artikel 8

Aanwijzingsbeleid


waarden elektrotechnische bedrijfsvoering

persoonlijkheid

motivatie

werving

ambitie

kennis

vaardigheden

competentie

personeelsinzet

ervaren

Niet ervaren

inlenen

uitbesteden

Eigen medewerkers

Externe medewerkers

definitie

Technische bedrijfsvoering

Werkzaamheden t.b.v. de elektrische bedrijfsvoering

toetsing

Elektrotechnische werkzaamheden t.b.v.

de elektrische bedrijfsvoering

aanwijzing

borging

Ondersteuning

Middelen

PBM’s / broninformatie

voorlichting

wetgeving / productinfo

onderricht

kennis en vaardigheden op peil houden

Aanwijzingsbeleid


 • Aanwijzing “ elektrotechnische bedrijfsvoeringWERKVERANTWOORDELIJKE “ laagspanning

 • Aanwijzing als bedoeld in: artikel 7 Mijnreglement continentaal plat

 • artikel 16.7 ARBO wet 1998

 • bepaling 3.2.1 NEN EN 50110-1

 • bepaling 4.2.101 NEN 3140

 • Naam : ......................................................

 • Geboortedatum : ......................................................

 • Functie : ......................................................

 • Afdeling : ......................................................

 • Personeels nr. : ......................................................

  • Zal worden aangewezen voor de periode van : ....-.....-200... tot .....-.....-200...

  • Zal voor onbepaalde tijd worden aangewezen vanaf : ....-.....- 200...

  • Zal worden aangewezen voor Project / Installatie : ............................................

 • De aangewezen persoon is in het bezit van:

  • Verklaring : werken aan laagspanningsinstallaties o.i.d. datum : ....-.......- 200.

  • Verklaring : werken aan laagspanningsinstallaties met explosiegevaar o.i.d. datum : ....-.......- 200.

 • De aanwijzing geldt voor alle voorkomende laagspanningswerkzaamheden die tot de hierboven omschreven project of installatie behoren.

 • Namens het hoofd van de kauwgomballenfabriek B.V.

 • Naam : ........................................... Datum : .........................................

 • Functie : ........................................... Handtekening : ...................................…...

 • De aangewezen persoon:

 • is volledig bewust van zijn taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid in overeenstemming met zijn/haar aanwijzing uitgewerkt op de volgende pagina’s.

 • accepteert de verantwoordelijkheden die zijn taak/functie met zich meebrengen

 • zal de installatie verantwoordelijke vankauwgomballenfabriek afdoende op de hoogte houden van zijn werkzaamheden

 • is op de hoogte van alle relevante regelgeving en normen

 • zorgt dat hij en zijn toegewezen personeel over voldoende middelen kan beschikken om de noodzakelijke werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 • is in het bezit van het E-handboek van kauwgomballenfabriek B.V. en houdt het handboek up to date

 • Plaats : .............................................. Datum : .....-.....-200...

 • Naam : ..............................................

 • Handtekening : .....................................…….

Aanwijzingsbeleid


ad