slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สรุปการติดตามประเมิน กระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 PowerPoint Presentation
Download Presentation
สรุปการติดตามประเมิน กระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด ปีงบประมาณ 2551

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

สรุปการติดตามประเมิน กระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

สรุปการติดตามประเมิน กระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด ปีงบประมาณ 2551. สุริยะ วงศ์คงคาเทพ เพชรศรี ศิรินิรันดร์, จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ สร้อยทอง เตชะเสน, พรทิพย์ ศิริภานุมาศ, สิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์. รูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

สรุปการติดตามประเมิน กระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด ปีงบประมาณ 2551


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สรุปการติดตามประเมิน กระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด ปีงบประมาณ 2551

สุริยะ วงศ์คงคาเทพ เพชรศรี ศิรินิรันดร์, จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ สร้อยทอง เตชะเสน, พรทิพย์ ศิริภานุมาศ, สิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์

slide2
รูปแบบการประเมิน

ผลการประเมิน

การบริหารงบประมาณ

การวิเคราะห์สภาพปัญหา

กระบวนการจัดทำแผน

การนำแผนสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค

การติดตามประเมิน

ประเด็นการนำเสนอ
slide3
รูปแบบการประเมิน
 • กำหนดประเด็น และคณะทำงานลงไปประเมินตามประเด็นที่กำหนด สะท้อนข้อมูลที่เป็นปัญหาได้ระดับดีถึงปานกลาง(8 เขต)
 • กำหนดประเด็น แต่ประเมินพร้อมกับการตรวจนิเทศงานปกติ หรือให้จังหวัดรายงานทางเอกสารสะท้อนปัญหาได้ดีถึงปานกลาง สะท้อนปัญหาทั่วไป(3 เขต)
 • ไม่ได้กำหนดประเด็น ไม่ได้ลงประเมิน(2 เขต)
slide5

ภาพรวมการบริหารงบประมาณภาพรวมการบริหารงบประมาณ

slide6
ระดับจังหวัด

งบ Non-UCกระทรวง/กรม

งบ PPAเขต

งบ PPAจังหวัด

งบ อบจ.

งบอื่น: สสส. Global Fund

ระดับอำเภอ

งบ PPAจังหวัด จัดสรรให้ อ.

งบ PPCนอกกองทุนสุขภาพ ต.

งบ PPE

ภาพรวมการบริหารงบประมาณภาพรวมการบริหารงบประมาณ

ระดับตำบล: งบ PPCกองทุนสุขภาพตำบล อบต.

slide7
ระดับจังหวัด

ประชุม

ฝึกอบรม

นิเทศงาน

จัดงานมวลชน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

ระดับอำเภอ

ประชุม

อบรม จนท. อสม. ผู้นำท้องถิ่น ฯ

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ชุดทดสอบ เวชภัณฑ์สนับสนุน ต. ค่าตรวจชันสูตรงานตรวจคัดกรองต่างๆ

ภาพรวมการบริหารงบประมาณภาพรวมการบริหารงบประมาณ

ระดับตำบล: อบรม

slide9
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
 • มีคณะกรรมการบริหารกองทุน นายก อปท. เป็นประธาน
 • สอ.เป็นแกนกำหนดปัญหาและเขียนโครงการ
 • ประชุมประชาคมกำหนดปัญหาและเขียนโครงการ
 • ความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา
 • ความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่
slide10

การวิเคราะห์สภาพปัญหา และ ทบทวนการดำเนินงาน

slide11
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการดำเนินงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการดำเนินงาน
 • จังหวัดทุกแห่งรายงานตนเองว่ามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น อุบัติการณ์โรค ข้อมูลป่วย/ตาย รายงาน ระบบเฝ้าระวังโรค และข้อมูลตัวชี้วัด
 • พื้นที่รายงานว่ามีแหล่งข้อมูลจากแฟ้มครอบครัว ฐานบริการรายบุคคล
 • ระดับจังหวัดมีศักยภาพการวิเคราะห์มากที่สุด
 • การวิเคราะห์ยังผิวเผิน ยังไม่เข้าใจในสาเหตุของปัญหา
 • มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์น้อยมาก
slide13
กระบวนการจัดทำแผน

1. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์

 • มาตรการที่ปฏิบัติและพิสูจน์ว่าได้ผลในวงกว้าง และประสิทธิผลเมื่อนำไปใช้จริง

2. แผนปฏิบัติการ

 • การจัดสรรและกระจายงบประมาณภายในจังหวัด /การบริหารงบระดับอำเภอและตำบล
 • คุณภาพของแผนปฏิบัติ : กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
 • ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์
 • การบูรณาการโครงการ
 • การจัดสรรงบสนับสนุนภายในจังหวัด อำเภอ (CUP) กองทุนสุขภาพตำบล
slide14
คุณภาพของแผน

ประเมินจาก 3องค์ประกอบ

 • การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ
 • มาตรการหรือกิจกรรมดำเนินงานที่ระบุในแผน

“ อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ ”

slide15
การจำแนกแผนงานตามลักษณะของปัญหาการจำแนกแผนงานตามลักษณะของปัญหา
 • ปัญหาบางเรื่องยังไม่มีแผนรองรับ เช่น Teenage pregnancyพัฒนาการไม่สมวัย ไม่ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้งที่เป็นปัญหาค่อนข้างรุนแรง
 • ปัญหาที่เกิดใหม่หรือเริ่มให้ความสนใจ เช่น วัณโรค ภาวะอ้วนลงพุง แต่ยังขาดมาตรการรองรับที่ได้ผลจริงจัง
 • ปัญหาสำคัญที่ยังแก้ไม่ตก เช่น ไข้เลือดออก พฤติกรรมสุขภาพกับ NCD พฤติกรรมบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย มาตรการซ้ำๆไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวิเคราะห์เพื่อทางเลือกใหม่
slide16
แผนระดับอำเภอและตำบล
 • ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  • ดุลยพินิจของผู้บริหารระดับอำเภอ
 • ความเหมาะสมของมาตรการแก้ปัญหา
  • ตกร่อง
 • กองทุนสุขภาพตำบลมักเป็นเฉพาะเรื่องที่จับต้องได้ในมุมมองของผู้บริหารท้องถิ่น
slide17

การนำแผนสู่การปฏิบัติการนำแผนสู่การปฏิบัติ

slide18
กระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติกระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
 • ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของผู้ปฏิบัติ
 • ความร่วมมือต่างหน่วยงาน ท้องถิ่น องค์กรชุมชน เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของหน่วยงานหรือไม่
 • สัดส่วนความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ
 • ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
slide19
การนำแผนสู่การปฏิบัติการนำแผนสู่การปฏิบัติ
 • ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าได้ลงมือทำกิจกรรม ถือเป็นการบรรลุเป้าหมาย แต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงทำ หรือทำแล้วมีผลต่อการแก้ปัญหาอย่างไร เช่น การมีหมู่บ้านนำร่องครบถ้วนตามเกณฑ์เป็นเป้าหมาย การจัดตั้งชมรมต่างๆ
 • กิจกรรมตรวจคัดกรอง และลดพฤติกรรมเสี่ยง กลายเป็นกิจกรรมพื้นฐานของหน่วยปฏิบัติ
 • โครงการที่ใช้มาตรการปรับพฤติกรรมเสี่ยงเช่นเดียวกันไม่บูรณาการ เช่นโครงการลดอ้วนลงพุง โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทำให้เกความสับสนในระดับปฏิบัติ
 • ขาดการติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน
slide20
ข้อสรุป
 • กระบวนการทำงานภายในจังหวัด
 • การปฏิบัติงานในพื้นที่
 • การติดตามประเมินของเขต
slide21
กระบวนการทำงานภายในจังหวัดกระบวนการทำงานภายในจังหวัด
 • กระบวนการจัดทำแผน และนำแผนสู่การปฏิบัติ
  • 75% จัดทำแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในกรอบมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานแต่แผนปฏิบัติเฉพาะเรื่องยังขาดความชัดเจน ยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมไม่เจาะจง
 • การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและจุดอ่อนการดำเนินงานไม่ชัดเจน การกำหนดปัญหาของจังหวัด ยังอิงกับตัววัดของส่วนกลาง ตัววัดส่วนกลางซ้ำซ้อน
slide22
กระบวนการทำงานภายในจังหวัดกระบวนการทำงานภายในจังหวัด
 • การบริหารจัดการในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด
  • 73% ให้อำเภอทำแผนเองโดยมีกรอบให้
  • 17% มีพิมพ์เขียวจากจังหวัดให้อำเภอ
  • เกือบทุกจังหวัดรวมศูนย์การพิจารณาที่จังหวัด
slide23
กระบวนการทำงานภายในจังหวัดกระบวนการทำงานภายในจังหวัด
 • มีช่องว่างระหว่างจังหวัด อำเภอ และตำบล ปรากฏในทุกขั้นตอน จังหวัดยังไม่ได้ติดตามการทำงานระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
  • 92% ติดตามผลโดยให้อำเภอส่งรายงานผลตามตัวชี้วัดเท่านั้น
  • 46% เสนอผลลัพธ์กิจกรรมตามตัวชี้วัดเท่านั้น
  • การประเมินผลของจังหวัด ส่วนใหญ่ประเมินตามตัวชี้วัด 3 กลุ่ม คือ e-inspection, composite indicatorsและตัววัดตามยุทธศาสตร์จังหวัด
  • ความสามารถในการ Coachingจากจังหวัดยังต้องพัฒนา
slide24
การปฏิบัติในพื้นที่
 • ใช้ข้อมูลระบาดวิทยาแบบผิวเผิน แต่วิเคราะห์สาเหตุน้อย ข้อมูลเชิงลึกมีน้อย เช่น เหตุใดอัตราคนอ้วนพื้นทีคล้ายคลึงกัน แต่สถิติแตกต่างกันมาก ผู้ปฏิบัติ “รู้” ว่าต้องทำอะไร อย่างไร แต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไม
 • ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ตอบไม่ได้ เช่น เรื่องไข้เลือดออกใช้งบเยอะมาก
slide25
การปฏิบัติในพื้นที่
 • พื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล ยังทำงานไม่เป็นระบบ ไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพจริงๆ ขณะที่บางพื้นที่เห็นว่าความร่วมมือไปได้ดี แผนปฏิบัติในพื้นที่กองทุน และไม่มีกองทุน ต่างกัน 50%
 • ตำบลที่ไม่มีกองทุนเป็นตำบลเล็กๆ แต่ต้องนำงบ PPCของตำบลเหล่านั้นไปเกลี่ยทำงานทั้งอำเภอ
slide26
การติดตามประเมินของเขตการติดตามประเมินของเขต
 • ทักษะของผู้ประเมินมีความหลากหลายมาก การประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงยังสับสนกับการนิเทศงาน และมองภาพรวมของการใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ของจังหวัดไม่ออก
 • ผู้ประเมินจับประเด็นไม่เกาะติดกับตัวปัญหา สับสนระหว่างการประเมินภาพรวมทั่วไป กับปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น บางขั้นตอน เช่น กระบวนการจัดทำแผน งานกองทุนฯ
slide28
ข้อเสนอแนะ
 • ควรพัฒนาคุณภาพในกระบวนการทำงานระดับจังหวัด อย่าง เร่งด่วน ใน 3 ขั้นตอน
 • การวิเคราะห์สภาพปัญหา
 • การจัดทำแผน
 • การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
slide29
ข้อเสนอแนะ

2. บูรณาการการทำงานเพื่อให้งาน PP เป็นเอกภาพตั้งแต่ระดับประเทศ เขต จังหวัด และพื้นที่ เน้นบูรณาการในทุกมิติ

 • บูรณาการระหว่างนโยบายกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
 • บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาโดยใช้ปัญหาสุขภาพเป็นตัวตั้ง
 • บูรณาการการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ
slide30
ข้อเสนอแนะ

3. ควรเลือกประเด็นการติดตามประเมิน ควรให้สอดคล้องกับปัญหาที่มีความสำคัญในพื้นที่ และขยายขอบเขตไปเรื่องมะเร็งและสุขภาพจิต

4. ควรปรับกระบวนการประเมินด้วยตัวชี้วัด ให้มีตัวชี้วัดหลายระดับ เปิดโอกาสให้พื้นที่สร้างตัววัด และรู้จักการประเมินจุดสำคัญ (Critical point)ที่อยู่นอกตัววัด

slide31
ข้อเสนอแนะ
 • พัฒนาขีดความสามารถระดับเขต ทั้งสำนักเขตตรวจราชการ และศูนย์วิชาการเขต ในการกำกับดูแล นิเทศงาน ให้คำปรึกษา (Coaching) และประเมินผลของจังหวัด มีทักษะการประเมินกระบวนการทำงานจริงมากกว่าตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างเดียว
 • สร้างกลไกในส่วนกลาง/กรม เพื่อบริหารการพัฒนาระบบการทำงานของจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ