projekt finansowany w 75 ze rodk w europejskiego funduszu spo ecznego oraz w 25 z bud etu pa stwa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW PowerPoint Presentation
Download Presentation
PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
brielle-schmidt

PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW - PowerPoint PPT Presentation

111 Views
Download Presentation
PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ1 X 2005 – 31 X 2007 PODSUMOWANIE – GRUDZIEŃ 2007

 2. Ludzie w Programie Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – stały kontakt: mgr Maciej Biernacki, mgr Beata Banasik Wykonawcy projektu: Doktoranci Politechniki Wrocławskiej - beneficjenci ostateczni stale ok. 60 ― łącznie: 59+5+21+15 = 100 Obsługa projektu: Merytoryczna: Administracyjna: Eksperci: mgr Maria Wasowicz-Kruk prof. W Andrzej Sokalski mgr Anna Zając prof. Jerzy Świątek mgr Anna Czapiga-Rogotowicz Koordynator: Jerzy Bugajny prof. Ryszard Gonczarek mgr Jolanta Nowak Recenzenci: profesorowie z PWr ok. 20 osób Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa

 3. Zrealizowany cel programu • Realizacja projektu winna była przyczynić się do: • transferu wiedzy do przedsiębiorstw w regionie, • nawiązania ścisłej współpracy z dolnośląskimi przedsiębiorstwami, • stworzenia możliwości zatrudniania beneficjentów programu – przemysłowe ośrodki badawcze, własne firmy, • inne uczelnie z terenu Dolnego Śląska, • uzyskania stopnia naukowego doktora przez wnioskodawcę, • zachowania równości szans kobiet i mężczyzn.

 4. Firmy współpracujące Nawiązane kontakty - 37 zakładów lub przedstawicielstw z Dolnego Śląska: (przykłady) • KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe – Wrocław • Technology Tranfer Agency Techtra sp. z o.o. - Wrocław • Świdnicka Fabryka Pomp sp. z o.o. – Świdnica • EKO-BUD – Sobótka • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych – Wrocław • Gamma Color – Prochowice • Akcesoria Foteli Samochodowych Faurecia - Wałbrzych • KGHM Polska Miedź S.A. Departement Zabezpieczeń Wydział Pomiaru Ryzyka – Lubin • REHA-POL-A Sp. z o.o.- Trzebnica • Hewlet Packard Polska - Warszawa

 5. Program unijny - folder STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW PWR Realizacja: od 1.XI.2005 do 31.X.2007 – 25 miesięcy Liczba beneficjentów: 59+ 5 + 21 + 15 = 100 Kwoty stypendiów: od 500 do 2000 zł Okres realizacji projektów doktorantów: od 6 do 23 miesięcy Całkowita wartość projektu: 1.840.832,16 PLN

 6. Warunki Programu • Środki stypendialne na realizację Programu Stypendialnego ZPORR pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – wdrażanego przez Urząd MarszałkowskiWojewództwa Dolnośląskiego. • 2. Projekt jest finansowanyw 75 %ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznegooraz w 25 % zbudżetu państwa • 3. Cel badawczyokreślony we wniosku musi dotyczyć dziedzin nauki realizujących badania objęteDolnośląską Strategią Innowacyjnaoraz Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiegoi określone w projekcie jako:inżynieria materiałowa, inżynieria elektryczna, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, zaopatrzenie w wodę, produkcja maszyn i urządzeń, energetyka, kopalnictwo, informatyka i budownictwo. • Przydatność celu badawczego dla zidentyfikowanych potrzeb regionu - podejmowana tematyka badawcza powinna być innowacyjnai związana z gospodarką Dolnego Śląska w odniesieniu do zapisów Regionalnej Strategii Innowacji oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. • 5. Uzyskania stopnia naukowegodoktora przez wnioskodawcę

 7. Przystąpienie i realizacja • Zgłaszanie projektów – wnioski doktorantów • Ocena wniosków – recenzenci (profesorowie PWr.) – anonimowo • Decyzje stypendialne – laureaci konkursów –Komisja Programu • Umowa stypendialna i aneksy (co 3 miesiące) – Koordynator • Raporty okresowe – co 3 miesiące (opracowanie pisemne) • oraz seminaria sprawozdawcze – prezentacje multimedialne i postery: • luty 2006, grudzień 2006, wrzesień 2007 –stypendyści Programu • Ocena realizacji – recenzenci (anonimowo) i Komisja Programu • Opracowanie końcowe (CD-ROM) –stypendyści Programu • Ocena zrealizowanych projektów – recenzenci (anonimowo) i Komisja • Programu • Ankieta w rok po zrealizowaniu projektu –beneficjenci Programu • Dla wyszczególnionych faz zostały opracowane formularze elektroniczne

 8. Wniosek i Regulamin

 9. Umowa i realizacja Harmonogram realizacji projektu 4 etapy konkursu co 6 miesięcy I etap konkursu - listopad 2005 r. (projekty od 3 do 23 miesięcy) II etap konkursu- maj 2006 r. (projekty od 3 do 17 miesięcy) III etap konkursu- listopad 2006 r. (projekty od 3 do 11 miesięcy) IV etap konkursu- maj 2007 r. (projekty od 3 do 5 miesięcy)

 10. 1. Wnioski stypendialne doktorantów

 11. 2. Ocena wniosków – recenzent

 12. 3. Laureaci konkursu − Komisja Programu

 13. 3. Laureaci konkursu − beneficjenci ostateczni Doktoranci Politechniki Wrocławskiej Warunki uczestnictwa w programie: • średnia 4.7 • wszczęty przewód doktorski • podejmowany celbadawczy stanowi część lub całość problematyki badawczej realizowanej w ramach tematu rozprawy doktorskiej • podejmowana tematyka przyczynia się do wzrostu potencjału innowacyjnego na terenieDolnego Śląska

 14. 4. Umowy Stypendialne i Aneksy

 15. 5. Raporty Okresowe – co 3 miesiące

 16. 6. Ocena realizacji na podstawie Raportu

 17. 7. Opracowanie końcowe + płyta CD

 18. 8. Ocena zrealizowanych projektów

 19. Seminaria sprawozdawcze - 3 PIERWSZA SESJA SPRAWOZDAWCZA PPS ZPORR 8-10 LUTEGO 2006 prezentacje: 56 uczestników ROCZNE SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE PPS ZPORR 2 GRUDNIA 2006 prezentacje: 10 uczestników oraz sesja plakatowa: 50 uczestników KOŃCOWE SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE PPS ZPORR 29 WRZEŚNIA 2007 prezentacje: 5 uczestników oraz sesja plakatowa: 52 uczestników

 20. 9. Ankieta − w rok po

 21. Stypendia naukowe ZPORR Umowa stypendialna − nie ingeruje w kwestiepraw własności do dóbr intelektualnych realizowanego projektu, które pozostają po stronie doktoranta i Politechniki Wrocławskiej Wolne od podatku dochodowego − inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Zwrotzapłaconego podatku