divine mercy natomas catholic church n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 85
brick

DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH - PowerPoint PPT Presentation

267 Views
Download Presentation
DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DIVINE MERCYNATOMAS CATHOLIC CHURCH Simbang Gabi December 16, 2011

 2. PAMBUNGAD NA PANALANGIN

 3. Loving God, you speak to us and nourish us through the life of this church community. In the name of Jesus, we ask you send your spirit to us so that men and women among us, young and old, will respond to your call to service and leadership in the church.

 4. We pray especially in our day for those who hear your invitation to be a priest, sister, brother or deacon. May those who are opening their hearts and minds to your call be encouraged and strengthened through our enthusiasm in your service. Amen.

 5. AWITING PAMBUNGAD HALINA, EMANUEL

 6. Halina, O Emanuel, At tubusin ang IsraelNalulungkot sa pagkatapon, Hinihintay Anak ng D'yos.Magdiwang na,Emanuel ay darating,O Israel!

 7. Halina, O Karunungan,Tagapag-ayos nang tanan,Sa matuwid kami'y turuan,Laging ang loob mo'y sundin.Magdiwang na,Emanuel ay darating,O Israel!

 8. ANG BANAL NA MISA

 9. Pagbati Amen. Pari: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.

 10. Pagbati At sumainyo rin. Pari: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyo lahat.

 11. PAGSISI NG KASALANAN

 12. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang,

 13. kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

 14. Kyrie Panginoon maawa ka (3x) Kristo maawa ka (2x) Kristo, Kristo maawa ka Panginoon maawa ka(4x)

 15. PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

 16. Unang Pagbasa Pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias Isaias 56: 1-3, 6-8

 17. GanitoangipinasasabingPanginoon: Sundinninyoangkatwiran at gumawangkatarungan, sapakatnalalapitnaangakingpagliligtas at angpagpapahayagngakingkatarungan. Mapaladangtaonggumagawangganyan, at anganakngtaongnanatiliriyan, nangingilinsasabat at di nalalabagito at nag-iingatnang di makagawangmasamaangkanyangkamay.

 18. HuwagsabihinngdayuhangnakikiisasaPanginoon: “Tiyaknaako ay ihihiwalayngPanginoonsakanyangbayan.” Sa mgadayuhangnakikiisasaPanginoonupangpaglingkuransiya at mahalinangkanyangpangalan, upangipangilinangsabatnang di nilalabagito at sumunodsaakingtipan, sila ay dadalhinkosaaking banal nabundok at pasasayahinsilasaakingbahaynadalanginan.

 19. Angkanilangmgasusunuginghandog at hain ay magigingkaayaayasaakingdambana, sapagkatangakingbahay ay tatawagingbahaynadalanginannaukolsalahatngbayan.GanitoangipinahahayagngPanginoongDios nanagtitiponsamgaitinaponsa Israel: Titipuninkorinangmgaibaupangisamasamganakatiponna.

 20. Lector :Ang Salita ng DiyosLahat:Salamat sa Diyos.

 21. Responsorial Psalm O God, let all the nations praise you!

 22. MABUTING BALITA

 23. Alelu, Alelu, Aleluya (2x) PurihinangDiyos, Aleluya

 24. Cantor:Ang Panginoon ay ating hukom, mambabatas, at hari:Siya ang magliligtas sa atin.

 25. Alelu, Alelu, Aleluya (2x) PurihinangDiyos, Aleluya

 26. And with your spirit. Priest: A reading from the holy Gospel according to John Glory to you, O Lord. Priest: The Lord be with you.

 27. THE GOSPELJohn 5:33-36

 28. Jesus said to the Jews: "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved.

 29. John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me."

 30. Praise to you, Lord Jesus Christ. Priest: The Gospel of the Lord.

 31. HOMILY

 32. PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYA

 33. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon.

 34. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan.

 35. (Lahat ay yuyuko*) *Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao.* Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagkasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing.

 36. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay.

 37. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta.

 38. Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at Apostolika gayundin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.

 39. Panalangin ng Bayan Halina, Panginoong Hesus, kailangan ka namin! (Come Lord Jesus, we need you!)

 40. PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN

 41. PAGHAHANDA NG MGA ALAY PAGHAHANDONG NG SARILI

 42. Kunin mo, O Diyos at tanggapin MoAng aking kalayaan ang aking kaloobanAng isip at gunita koLahat ng hawak koLahat ng loob koLahat ay aking alay sa Iyo

 43. Mula sa Iyo ang lahat ng itoMuli kong handog sa IyoPatnubayan Mo't paghariang lahatAyon sa kalooban Mo

 44. Mag-utos Ka Panginoon koDagling tatalima akoIpagkaloob Mo lang ang pag-ibig MoAt lahat ay tatalikdan koTatalikdan ko

 45. … Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman. … Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman. Pari: Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.

 46. (Tumayo at sumagot:) Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.

 47. PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT

 48. At sumainyo rin. Pari: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pari: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Pari: Sumainyo ang Panginoon.

 49. SANTO(Sanctus)

 50. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo