divine mercy natomas catholic church n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 90

DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH - PowerPoint PPT Presentation


  • 181 Views
  • Uploaded on

DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH. Simbang Gabi December 17, 2011. PAMBUNGAD NA PANALANGIN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
divine mercy natomas catholic church

DIVINE MERCYNATOMAS CATHOLIC CHURCH

Simbang Gabi

December 17, 2011

slide3

Loving God, you speak to us and nourish us through the life of this church community. In the name of Jesus, we ask you send your spirit to us so that men and women among us, young and old, will respond to your call to service and leadership in the church.

slide4

We pray especially in our day for those who hear your invitation to be a priest, sister, brother or deacon. May those who are opening their hearts and minds to your call be encouraged and strengthened through our enthusiasm in your service. Amen.

awiting pambungad
AWITING PAMBUNGAD

HALINA, EMANUEL

slide6

Halina, O Emanuel, At tubusin ang IsraelNalulungkot sa pagkatapon, Hinihintay Anak ng D'yos.Magdiwang na,Emanuel ay darating,O Israel!

slide7

Halina, O Karunungan,Tagapag-ayos nang tanan,Sa matuwid kami'y turuan,Laging ang loob mo'y sundin.Magdiwang na,Emanuel ay darating,O Israel!

pagbati
Pagbati

Amen.

Pari: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.

pagbati1
Pagbati

At sumainyo rin.

Pari: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyo lahat.

slide12

Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang,

slide13

kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

kyrie
Kyrie

Panginoon maawa ka (3x)

Kristo maawa ka (2x)

Kristo, Kristo maawa ka

Panginoon maawa ka(4x)

unang pagbasa
Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ng Genesis

Genesis 49:2, 8-10

slide17

Noongmgaarawnaiyon, tinawagni Jacob angkanyangmgaanak at sinabi: Magsama-samakayo at ipahahayagkosainyo kung anoangmangyayarisainyosamgaarawnadarating.Juda, ikaw ay pupurihinngiyongmgakapatid; ilalagaymoangiyongkamaysaleegngiyongmgakaaway; yuyukosaiyoangmgaanaknalalakingiyongama.

slide18

Si Juda ay isangbatangleon; ikaway nakaakyat, anakko, saisanghuli. Nakadapaat nakahigangtuladngleon: tuladngisangbabaengleon, at sinoangmakapagpapatindigsakanya?Angsetro ay hindimaaaliskayJuda, niangtungkodsapagitanngkanyangmgapaa. Hanggangdi dumaratingang may-ari noon. Tatalimasakanyaangmgabayan.

responsorial psalm
Responsorial Psalm

Justice shall flourish in his time,

And fullness of peace forever.

slide22

Alelu, Alelu, Aleluya (2x)

PurihinangDiyos, Aleluya

slide23

Cantor:O karunungan ng Kataas-taasang Dios, na ang lahat ay inaayos mo nang buong lakas at giliw, halina at turuan kaming maging mahinahon.

slide24

Alelu, Alelu, Aleluya (2x)

PurihinangDiyos, Aleluya

slide25

And with your spirit.

Priest: A reading from the holy Gospel according to Matthew

Glory to you, O Lord.

Priest: The Lord be with you.

slide27

The book of the genealogy of Jesus Christ,theson of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar.

slide28

Perez became the father of Hezron,Hezronthe father of Ram, Ram the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon, Nahshonthe father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab.Boaz became the father of Obed,whose mother was Ruth.

slide29

Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam,Rehoboam the father of Abijah,Abijah the father of Asaph.

slide30

Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joramthe father of Uzziah. Uzziahbecame the father of Jotham, Jothamthe father of Ahaz, Ahazthe father of Hezekiah.

slide31

Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah.Josiah became the father of Jechoniah and his brothers at the time of the Babylonian exile.

slide32

After the Babylonian exile, Jechoniahbecame the father of Shealtiel, Shealtielthe father of Zerubbabel, Zerubbabelthe father of Abiud. Abiudbecame the father of Eliakim, Eliakimthe father of Azor, Azorthe father of Zadok.

slide33

Zadok became the father of Achim, Achimthe father of Eliud,Eliud the father of Eleazar. Eleazarbecame the father of Matthan,Matthan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Christ.

slide34

Thus the total number of generations from Abraham to David is fourteen generations;from David to the Babylonian exile, fourteen generations; from the Babylonian exile to the Christ,fourteen generations.

slide35

Praise to you,

Lord Jesus Christ.

Priest: The Gospel of the Lord.

slide38

Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita.

Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon.

slide39

Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan.

slide40

(Lahat ay yuyuko*)

*Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao.*

Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagkasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing.

slide41

Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay.

slide42

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta.

slide43

Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at Apostolika gayundin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.

panalangin ng bayan
Panalangin ng Bayan

Panginoon, gawin Mo kaming tapat sa Iyo!

(Lord, make us faithful to you!)

paghahanda ng mga alay
PAGHAHANDA NG MGA ALAY

PAGHAHANDONG NG SARILI

slide47

Kunin mo, O Diyos at tanggapin MoAng aking kalayaan ang aking kaloobanAng isip at gunita koLahat ng hawak koLahat ng loob koLahat ay aking alay sa Iyo

slide48
Mula sa Iyo ang lahat ng itoMuli kong handog sa IyoPatnubayan Mo't paghariang lahatAyon sa kalooban Mo
slide49
Mag-utos Ka Panginoon koDagling tatalima akoIpagkaloob Mo lang ang pag-ibig MoAt lahat ay tatalikdan koTatalikdan ko
slide50

… Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman.

… Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman.

Pari: Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.

slide51

(Tumayo at sumagot:)

Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.

slide53

At sumainyo rin.

Pari: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

Itinaas na namin

sa Panginoon.

Pari: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

Marapat na

siya ay pasalamatan.

Pari: Sumainyo ang Panginoon.

slide55

Santo, Santo, Santong

Panginoong Diyos na makapangyarihan

Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo

slide56

Osana, Osana sa kaitaasan (2x)

Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon

Osana, Osana sa kaitaasan (2x)

slide58

Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain

Bilang pagkai’t inumin, pinagsasaluhan natin

Hanggang sa Siya’y dumating (2x)

slide61

Ama namin sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo

Mapasa-amin ang kaharian Mo,

Sundin ang loob Mo, dito sa lupa para ng sa langit

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw

At patawarin Mo kami sa aming mga sala

slide62
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin

At h’wag Mo kaming ipahintulot sa tukso

At i-adya Mo kami sa lahat ng masama

slide63

Pari:Hinihiling naming kami’yiadyasalahatngmasama, pagkaloobanngkapayapaanaraw-araw, iligtassakasalanan at ilayosalahatngkapahamakansamantalangamingpinananabikanangdakilangarawngpagpapahayagngtagapagligtas naming siHesukristo.

slide66

Pari:Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol: Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.

slide67

Pari:Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Lahat: Amen.

pari ang kapayapaan ng panginoon ay laging sumainyo

Pari: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.

Lahat:At sumainyo rin.

Pari: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa’t-isa.

slide70

KorderongDiyosna nag-aalisngmgakasalananngsanlibutan, maawakamaawakasaamin (2X)

KorderongDiyosna nag-aalisngmgakasalananng

sanlibutan, ipagkaloob Mo saaminangkapayapaan

slide72

Pari:

Ito angKorderongDiyos, itoang nag-aalisngmgakasalananngsanlibutan. Mapaladangmgainaanyayahansakanyangpiging.

slide73

Lahat:

Panginoon, hindiakokarapat-dapatnamagpatuloysaiyonguni’tsaisangsalitamolamang ay gagalingnaako.

awit pang komunyon
AWIT PANG KOMUNYON

HALINA HESUS HALINA

slide76

Sa simulaisinaloobmoO DiyoskaligtasanngtaoSa takdangpanahon ay tinawagmoIsangbayanglingkodsa IyoGabayngIyongbayanghinirangAngpag-asasaIyongMesiyasEmmanuel angpangalangbigaysaKanyaNasaatinangDiyostuwina(KORO)

slide78

IsinilangS'yani MariaBirhengtangiHiyasng JudeaAt HesusangpangalangbinigaysaKanyaAmingDiyos ay tagapag-adyaDaratingmulisatakdangarawUpangtanangtao'ytawaginAt sapuso Mo amingAma'ybigkasinSa pagibigna di mamaliw(KORO)

slide81

Walangsinumanangnabubuhay, Para sasarililamangWalangsinumanangnamamatay, Para sasarililamangKORO:Tayonglahat ay may pananagutansaisa't-isaTayonglahat ay tiniponngDiyosnakapilingN'ya

slide82

Sa atingpagmamahalan, At paglilingkodsakanino manTayo ay nagdadalangbalitangkaligtasanKORO:Tayonglahat ay may pananagutansaisa't-isaTayonglahat ay tiniponngDiyosnakapilingN'ya

slide84

Lahat:

Amen.

at sumainyo rin

At sumainyo rin.

Priest: Sumainyo ang Panginoon.

Pari: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo.

Amen.

awit pangwakas
AWIT PANGWAKAS

ANG PUSO KO’Y NAGPUPURI

slide89

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa PanginoonNagagalak ang aking espiritu sa ‘king TagapagligtasSapagkat nilingap N’ya kababaan ng Kanyang alipinMapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa