de hemelbeving n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De hemelbeving PowerPoint Presentation
Download Presentation
De hemelbeving

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

De hemelbeving - PowerPoint PPT Presentation

brice
94 Views
Download Presentation

De hemelbeving

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De hemelbeving Tekst en uitlegover de hemelbevingbij de Wederkomst van JezusChristus.

 2. Wat is de hemelbeving? • De hemelwordtbewogen. • 2Sam.22:8 Toen daverde en beefde de aarde; de fondamenten des hemels beroerden zich, en daverden, omdat Hij ontstoken was. • Jes.13:13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heeren der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. • Joël 2:10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemelbeeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. • Joël 3:16 En de Heere zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aardebeven zullen; maar de Heere zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. • Hag.2:7 Want alzo zegt de Heere der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. • Hag.2:22 Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen. • Hebr.12:26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde,maar ook den hemel.

 3. Watbetekentdat? • Het beven van de hemelzorgtervoordat het verschrikkelijkdonkerwordt. • Verduistering van de zon. • Verduistering van de maan. • Verduistering van de sterren / vallen van de sterren.

 4. Gevolghemelbeving in de Bijbel • Pred.12:2 Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen. • Jes.13:10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. • Ez.32:7 En als Ik u zal uitblussen, zal Ik den hemel bedekken, en zijn sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maanzal haar licht niet laten lichten. • Joël 2:10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. • Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. • Joël 3:15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken. • Matt.24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en desterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. • Mark.13:24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven. • Luk.21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; • Hand.2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

 5. Hoe gebeurt het? • God buigt de hemel! • 2Sam.22:10 En [1[Hij boog den hemel, en [2] daalde neder; en donkerheid was onder Zijn voeten. • Vergelijking met Mattheus 24 • [1] Matt.24:29 ..., zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. • [2] Matt.24:30 ... en dan zullen al de geslachten der aarde ... den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 6. Gebogenhemel? Vallendesterren Alseenlachspiegel • Door het buigen van de hemel, wordt het beeldvertekent en verduisterd. • Daaromstaaterdat de sterrenhunglansintrekken[1], maarookdatzij van de hemelvallen[2]. • [1] Joël 2:10 – [2] Matt.24:29

 7. Breuk in de hemel Weggeweken = apochorizo Ontstaan van ruimte • Opb.6:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt... • Apo = weg • Chorizo = scheiden, zodat er ruimte ontstaat. • Als een botbreuk op een röntgenfoto.

 8. Hemelbevingverstoortlichtdoorlating. Lichtmoet door velelagen / sferen. Hemelbevingbreekt het licht, zoals OLED-raam van philips.

 9. Verduistering van hemel

 10. Gevolgen op aarde • Door of na de hemelbevingbeginnenbergen in de daaropvolgendetijdteverdwijnen, doordatzewegzakken. • Ook de eilandenzullenverdwijnen. Eenmogelijkereden is dat de zeespiegeldrastischdaalt, of de grond van het eilandzaktweg in de zee.

 11. veranderingsproces

 12. Verdwijnen van eilanden? • 2Sam.22:10 En Hij boog den hemel... • 2Sam.22:12 ..., een samenbinding der wateren, wolken des hemels. • 2Sam.22:16 En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt, door het schelden des Heeren, van het geblaas des winds van Zijn neus. • Dit proces is mij niet helemaal duidelijk. Bovenstaande is slechts een aanname!

 13. Verdwijnen van bergen? Het proces van het verdwijnen van bergenhoeftgeenmiljoenenjarenteduren. Mount St. Helens werd in eenogenblikeenstuk lager door eenvulkanischeeruptie.

 14. Bijbelsenoodzaak! • Aan het eind van ditveranderingsproces, komt de aarde tot rust. • Na Opb.16 wordtgéén melding van aardbevingengevonden. • De aardeMOETonbeweeglijkzijn, omdat het Koninkrijk van JezusChristusonbeweeglijk is. • Hebr.12:26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel. • 27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn. • 28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. • 29 Want onze God is een verterend vuur.

 15. Binnenkorttezien!Overal op aarde. Dezeinformatie is zorgvuldigsamengesteld en zougelegdmoetenwordennaast de Bijbelomtetoetsen of dit in overeenstemming is met de Bijbel. Tevens is het eenbeknopteweergave van Bijbelstudies over ditonderwerp op www.eindtijdinbeeld.nl