slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Marek Árendáš, PhD . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Marek Árendáš, PhD .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 142

Ing. Marek Árendáš, PhD . - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

ÚVEROVÉ OBCHODY. Ing. Marek Árendáš PhD. arendas.marek @gmail.com. Ing. Marek Árendáš, PhD. Obsah predmetu. Úverové obchody Úvod do bankovo úverových obchodov Riadenie aktív a pasív v komerčnej banke Rentabilita, likvidita a solventnosť komerčnej banky Úroková sadzba

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Marek Árendáš, PhD .' - brent-leonard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÚVEROVÉ OBCHODY

Ing. Marek Árendáš PhD.

arendas.marek@gmail.com

Ing. Marek Árendáš, PhD.

obsah predmetu
Obsah predmetu

Úverové obchody

Úvod do bankovo úverových obchodov

Riadenie aktív a pasív v komerčnej banke

Rentabilita, likvidita a solventnosť komerčnej banky

Úroková sadzba

Úverové produkty komerčných bánk

Postup banky pri úverovom obchode

Posúdenie úverového rizika

Vybrané podnikateľské úvery

Hypotekárne úvery

Spotrebiteľské úvery

Ing. Marek Árendáš, PhD.

.

sk ka
Skúška

písomná skúška

otázky – jednotlivé časti odporučenej literatúry

Termíny ???

Ing. Marek Árendáš, PhD.

literat ra
Literatúra

Pavelka, F.,Bardová, D., Opltová, R.: Úverové obchody, Bankovní institut

Horvátová, E.: Hypotekárne bankovníctvo. Bratislava: EKONÓM, 2003

Belás a kol.: Komerčné banky. Žilina: Georg, 2008

Ing. Marek Árendáš, PhD.

.

vod do bankovo verov ch obchodov komer n banka postavenie aktivity ciele

Úvod do bankovo úverových obchodovKomerčná banka – postavenie, aktivity, ciele

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide6

Úvod do bankovo úverových obchodov

 • Finanční sprostredkovatelia – banky a nebankové inštitúcie
 • Kupujúci – predávajúci
 • Komerčné banky:
  • Odpadá vysoké riziko hľadania partnera
  • Zníženie nákladov pre investičné príležitosti
  • Zapojenie množstva drobných subjektov

Ing. Marek Árendáš, PhD.

komer n banky
Komerčné banky

Komerčná banka (obchodná banka) (KB) predstavuje podnikateľský subjekt, ktorý má isté špecifiká (predovšetkým predmet podnikateľskej činnosti –peniaze, štruktúra bilancie a prísna regulácia aktivít)

KB – finanční sprostredkovatelia, ktorí uľahčujú uskutočňovanie kapitálových transakcií , znižujú náklady, sú schopné zvládnuť finančné riziká lepšie než iné ekonomické subjekty

bankové operácie sú determinované záujmami vkladateľov, akcionárov, verejnosti so zreteľom na zachovanie stability banky vo vzťahu k likvidite, solventnosti a rentabilite

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postavenie komer nej banky
Postavenie komerčnej banky

KB – vykonáva aj iné presne definované činnosti v zmysle zák. o bankách

zákon o bankách definuje banku nasledovne:

„Banka je právnicka osoba so sídlom na území SR založená ako akciová spoločnosť, ktorá

prijíma vklady a

poskytuje úvery

a ktorá má na výkon činností udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.“

Ing. Marek Árendáš, PhD.

komer n banka cie a funkcie
Komerčná banka cieľ a funkcie

Cieľ:

dosahovať maximálny zisk (maximalizácia trhových cien akcií KB) pri zachovaní stability a bezpečnosti banky

banka musí dosiahnuť zisk – nadväznosť na solventnosť

KB musí zabezpečiť návratnosť cudzích zdrojov v dohodnutom termíne – likvidita

sektor je prísne regulovaný a chránený

Funkcie:

sprostredkovanie kapitálu

prijímanie vkladov

poskytovanie úverov

PS

ďalšie služby

Ing. Marek Árendáš, PhD.

z kladn aktivity kb
Základné aktivity KB

základné aktivity banky možno znázorniť nasledovne:

KLIENT (P) → BANKA → KLIENT (P)

VKLADY → BANKA → ÚVERY

Peniaze

KLIENT

BANKA

Ing. Marek Árendáš, PhD.

lenenie bankov ch oper ci
Členenie bankových operácií

Ing. Marek Árendáš, PhD.

lenenie bankov ch oper ci1
Členenie bankových operácií

z pohľadu bilancie banky rozdeľujeme bankové operácie na:

aktívne – slúžia na dosahovanie zisku, zabezpečenie likvidity, investovanie do majetku, vytváranie opravných položiek k rizikovým pohľadávkam

pasívne – slúžia na získanie zdrojov, ZI, rezerv

mimobilančné – PS, poradenstvo, ostatné služby

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide14

Typológia finančných operácií

 • Zverenecký princíp
 • Investorský princíp
 • Pri zvereneckom princípe zverí investor svoje peniaze finančnému sprostredkovateľovi (preberá na seba zodpovednosť a riziko)
 • Pri investorskom princípe vznikol zvláštny druh nástroja na peňažnom trhu (cenné papiere). Veriteľ sa mení na investora, ktorý ukladá svoje peniaze do cenných papierov

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide15

Typológia finančných operácií

 • Operácie zvereneckého typu:
  • Depozitné
  • Úverové
 • Operácie investorského charakteru:
  • Emitentské
  • Investičné

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide16

Typológia finančných operácií

 • Vkladové operácie – zverenecký typ – depozitné
 • Banka vystupuje ako kupujúci dlžník
 • Význam depozitných operácií:
  • Získavanie finančných zdrojov pre banky (primárne a sekundárne zdroje)
  • Hotovostné peniaze za bezhotovostné (výmena zákonných peňazí za zmluvné)
  • Vznik bezhotovostného platobného styku
  • Sú to nákladové operácie banky
 • Dve fázy:
  • Vklad
  • Výber

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide17

Typológia finančných operácií

 • Úverové operácie – zverenecký typ
 • Banka tu vystupuje ako veriteľ – predávajúci
 • Význam týchto operácií:
  • Vrátenie zdrojov na finančné trhy
  • Plnenie rozdeľovacej a transformačnej funkcie
  • Vydávanie bezhotovostných (zmluvných peňazí)
  • Plnenie emisnej funkcie
  • Výnosové operácie banky
 • Dve fázy:
  • Pôžička – splátka

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide18

Typológia finančných operácií

 • Investorský typ – emitentské / investičné
 • Týkajú sa operácií s cennými papiermi
 • Banka – emitent (predávajúci), investor (kupujúci)
 • Dve fázy operácie (predaj – kúpa), alebo naopak (kúpa – predaj)
 • V prvom príklade ide o nákladové operácie banky, v druhom o výnosové

Ing. Marek Árendáš, PhD.

druhy klientsk ch bankov ch tov
Druhy klientských bankových účtov

Sporiace vklady

Bežný účet

Bežný účet + kontokorentný úver

Úverové účty

Termínové vklady

Depotné účty

Platobný styk

Čerpanie úveru

Zhodnotenie pen. prostriedkov

Správa a úschova cenných papierov

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide20

Bilancia banky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

vzorov bilancia kb v hy
Vzorová bilancia KB (váhy)

Aktíva:

Obeživo 5 %

Rezervy / PMR / 2 %

Úvery 55 %

CP 30 %

HNIM 8 %

STRATA 0 %

-----------------------------

AC 100 %

AC =PC

Pasíva:

Kapitál 5 %

VKLADY /P,O,Š,B / 85 %

Rezervy – zo zisku 6 %

Zisk z bežného obd. 4 %

---------------------------

PC 100 %

Ing. Marek Árendáš, PhD.

zisk v nosy n klady
ZISK = VÝNOSY - NÁKLADY

Výnosy:

úrokové výnosy

výnosy z obchodov s CP

výnosy z poplatkov za bankové služby

výnosy z provízií

Náklady:

náklady na získanie zdrojov (debetné úroky)

náklady na prevádzku KB (režijné náklady)

Ing. Marek Árendáš, PhD.

riadenie akt v a pas v kb

Riadenie aktív a pasív KB

Ing. Marek Árendáš, PhD.

hist ria riadenia akt v a pas v
História riadenia Aktív a Pasív

do 50-tých rokov – dôraz na riadenie aktív – získavanie vkladov bolo pasívne

riadenie pasív – USA, Kanada – financovať štruktúru aktív – pôžičky, úvery a investície – snaha striktne previazať splatnosť aktív a pasív – nie je však nutná – KB dokáže transformovať krátke peniaze na strednodobé a dlhodobé aktíva

miera inflácie – od 70. rokov sa začala významnejšie zvyšovať – dôraz na diverzifikáciu aktív a minimalizáciu N spojených so získavaním zdrojov

70. roky – väčší výkyv úrokových sadzieb – zvýšená potreba flexibility v štruktúre A a P

trend deregulácie + vzrast konkurencie – prednostná orientácia na trhové sily ako integrálnu súčasť mechanizmu riadenia a odklon od administratívnej kontroly

Ing. Marek Árendáš, PhD.

riadenie akt v a pas v
Riadenie Aktív a Pasív

riadenie A a P – možno definovať ako permanentný proces aktivít KB, pri ktorých aktíva, prinášajúce zisk sa refinancujú príslušnými (nie nevyhnutne zhodnými) pasívami, resp. získavajú sa pasíva, ku ktorým sa potom hľadajú primerané aktíva, prinášajúce zisk

ak by boli A a P dokonale spárované → riziko refinancovania by neexistovalo – KB by nemohla plniť jednu so svojich úloh v ekonomike – transformáciu splatnosti – pričom KB musí uspokojovať protichodné záujmy vkladateľov a dlžníkov

súvaha s nerovnakou splatnosťou položiek

analýza toku hotovostí (rebríčky splatností, akumulácia čistých pozícií nezrovnalostí)

kvantitatívna miera likvidity banky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

met dy riadenia rizika
Metódy riadenia rizika

banky musia mať v súvahe zmes aktív a pasív citlivých na úrokové sadzby a necitlivých na úrokové sadzby – permanentná aktivita pre útvar treasury v KB :

Gap management – sledovanie rozpätia, t.j. sumy o ktorú aktíva prevyšujú pasíva v danej kategórií

analýza pohybu úrokových sadzieb – umožňuje rozhodovať návratnosť portfólia vo vzťahu k riziku

Ing. Marek Árendáš, PhD.

strat gia riadenia a a p
Stratégia riadenia A a P

stratégia riadenia A a P – determinovaná správne štruktúrovanými právomocami a kompetenciami (ALCO – výbor v KB – Assets and Liabilities Management Commitee), využívaním relevantných skúseností, funkčným tokom informácií, optimálnou štruktúrou rozhodovacieho procesu

riadenie A a P musí zodpovedať pravidlám obozretného podnikania a menovej politike CB

KB musí zabezpečiť návratnosť cudzích zdrojov v dohodnutom termíne – likvidita

banka musí dosiahnuť zisk:

Zisk = VÝNOSY - NÁKLADY

Ing. Marek Árendáš, PhD.

riadenie bilancie kb
Riadenie bilancie KB

riadenie aktív a pasív KB – optimalizácia vzťahu:

LIKVIDITA ↑ - RIZIKO ↓ - ZISK ↑

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rizik bankov ho podnikania
Riziká bankového podnikania

RIZIKO – pravdepodobnosť, že nastane negatívna situácia

všeobecné:

1. úverové riziko – riziko, že nebude možné vymôcť pohľadávky v primeranom čase a hodnote

2. investičné riziko – riziko poklesu pohľadávok pod ich účtovnú hodnotu

3. riziko vynúteného predaja – riziko predaja aktíva v nevhodnom čase

špecifické:

riziko koncentrácie – aktivity sú koncentrované na úzkom trhu

riziko presunu splatnosti – štruktúra A a P je rôzna

riziko úrokovej nerovnováhy – variabilné úrokové sadzby aktív nie sú synchronizované s flexibilitou pasív

Ing. Marek Árendáš, PhD.

bilancia kb
Bilancia KB

BILANCIA BANKY – INDIKÁTOR VEĽKOSTI BANKY

prevažne kontrolovateľné položky bilancie:

hotovosť

investície do CP

termínované vklady

úvery od iných bánk

prevažne nekontrolovateľné položky bilancie:

poskytnuté úvery

bežné účty

vklady u ostatných bánk

Ing. Marek Árendáš, PhD.

z kladn z sady innosti komer nej banky
Základné zásady činnosti komerčnej banky

zásada rentability – výnosovosť bankových operácií – KB sa snaží dosiahnuť maximálne výnosy pri minimálnych nákladoch

zásada likvidity – schopnosť plniť záväzky banky voči klientom v akomkoľvek okamihu – v istom protiklade k z. rentability – optimalizácia zásad

zásada solventnosti – schopnosť platiť záväzky vo vzťahu k dodávateľom

zásada bezpečnosti – manažment rizika – úverové a úrokové riziko, devízové riziko, inflačné riziko, geopolitické riziko

Ing. Marek Árendáš, PhD.

likvidita komer nej banky
Likvidita komerčnej banky

KB drží časť aktív v likvidnej forme – hotovosť, vklady v iných bankách a CB – povinné a dobrovoľné rezervy

KB drží vysokolikvidné aktíva v primeranej forme – čím sú likvidnejšie, tým nesú nižší úrok

likvidita KB je dynamická veličina – obsahuje štruktúru aktív z hľadiska ich likvidity a citlivosti na úrokové sadzby ako aj vzájomné vzťahy medzi A a P v čase

Ing. Marek Árendáš, PhD.

likvidita komer nej banky1
Likvidita komerčnej banky

riziká vo vzťahu k likvidite

zníženie zdrojov KB (náhle výbery vkladov, problémy so získavaním ďalších zdrojov)

zmeny trhových úrokových sadzieb

výpadok výnosov z aktív

rôzna životnosť A a P

Ing. Marek Árendáš, PhD.

ovplyv ovanie likvidity
Ovplyvňovanie likvidity

spôsoby znižovania aktív a ich transformácia do likvidnej podoby:

predaj časti CP

zníženie množstva poskytnutých úverov

predaj iných aktív (napr. majetok banky)

spôsoby zvyšovania zdrojov s cieľom zvýšiť likviditu banky:

refinančný úver z CB

získanie zdrojov na medzibankovom trhu

zvýšenie primárnych zdrojov

Ing. Marek Árendáš, PhD.

likvidita
Likvidita

rezervy z hľadiska likvidity KB – zabezpečenie sa proti nákladom spojeným s úbytkom vkladov

riziko úrokovej sadzby: rast úrokovej sadzby spôsobuje zníženie zisku, ak má KB viac pasív citlivých na úrokovú sadzbu než aktív citlivých na úrokovú sadzbu (citlivé – variabilné úrokové sadzby)

Likvidná medzera = Likvidné aktíva (90 dní) - nestále pasíva

manažment KB – zameraný na elimináciu vzniku veľkého peňažného deficitu alebo peňažného prebytku

Ing. Marek Árendáš, PhD.

faktory ovplyv uj ce likviditu kb
Faktory ovplyvňujúce likviditu KB

doba úverového obchodu – zladenie splatnosti pohľadávok a záväzkov

vhodnosť nadväznosti peňažných súm – vklady spravidla v menších sumách a požiadavky na úvery vo väčších sumách

mobilita aktív – likviditu možno zlepšiť zmenou použitia niektorých aktív – reeskont zmenky, predaj CP

aktívnejším prístupom v oblasti pasívnych bankových obchodov

Ing. Marek Árendáš, PhD.

solventnos kb
Solventnosť KB

schopnosť uhrádzať svoje bežné záväzky zo svojich bežných príjmov alebo rýchlym speňažením svojich aktív – strata

vo vzťahu k tretím osobám – nie vkladatelia a banky – mzdy, platby za tovar a služby, daňové povinnosti

zásady:

orientácia na dosahovanie zisku

dostatočná výška kapitálu a rezerv na krytie strát

dostatočná výška likvidných aktív

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rentabilita kb
Rentabilita KB

hospodárenie KB, pri ktorom dosahuje zisk

rentabilita sa meria pomerovými ukazovateľmi, napr. ROA = zisk/aktíva, ROE = zisk/vlastný kapitál, zisk na 1 pracovníka

zisk predstavuje formu zvýšenej tvorby vlastného kapitálu, uspokojuje potreby akcionárov, je zdrojom vyšších príjmov zamestnancov a manažérov banky,

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzba

Úroková sadzba

Ing. Marek Árendáš, PhD.

funkcie rokovej sadzby
Funkcie úrokovej sadzby

úroková sadzba plní významnú úlohu v ekonomike:

vytvára podmienky pre rovnováhu medzi ponukou a dopytom po peniazoch

podporuje transformáciu úspor na investície

zabezpečuje efektívnu alokáciu úverov

predstavuje dôležitý nástroj menovej politiky CB

úrok predstavuje taktiež kriteriálnu veličinu v oblasti finančných trhov – rozhodovanie investorov pre realizáciu jednotlivých investičných aktivít

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzba1
Úroková sadzba

Úrokovanie - je spôsob pričítania úrokov k požičanému kapitálu

Úroková miera -je úrok vyjadrený relatívne vzhľadom na hodnotu kapitálu, najčastejšie v percentách (napr. úroková miera 10% znamená, že veriteľ obdrží od dlžníka 10 centov z každého zapožičaného eura za 1 rok)

Medzibanková úroková miera - je úroková miera, ktorú používajú obchodné banky pri poskytovaní krátkodobých úverov medzi sebou

Riziko pôžičky výrazne ovplyvňuje výšku úrokovej miery (najnižšie riziko - štátne cenné papiere)

Doba pôžičky - ovplyvňuje výšku úrokovej miery

Výška pôžičky - ovplyvňuje výšku úrokovej miery

Daňová politika štátu - výnosy sú zdaňované zrážkou daní podľa špeciálnych daňových sadzieb alebo zdaňovanie v rámci dane z príjmu

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzba2
Úroková sadzba

Jednoduché úrokovanie:

- úroky sa k pôvodnému kapitálu nepridávajú a ďalej sa neúročia

- používa sa hlavne v situáciách, kedy doba pôžičky nie je vyššia ako 1 rok

Pre výpočet úroku platí:

u ... jednoduchý úrok

P... základ

i ... ročná úroková miera vyjadrená ako des. číslo

p ... ročná úroková miera vyjadrená v %

t ... doba pôžičky v rokoch

k ... doba pôžičky v dňoch (menej ako 360)

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzba3
Úroková sadzba

Štandardy pre určovanie počtu dní:

1. 30E/360 (európsky, nemecká metóda)

- v čitateli mesiace s 30 dňami, v menovateli rok s 360 dňami

- za D1 a D2 sa nesmie dosadiť 31 (treba zmeniť na 30)

2. 30A/360 (30/360, americký)

- ako predchádzajúci, iba ak D2 = 31 a D1 nie je 30 alebo 31, potom za D2 možno dosadiť 31

3. ACT/360 (medzinárodný, francúzska metóda)

- v čitateli mesiace so skutočným počtom dní, v menovateli 360

4. ACT/365 (anglická metóda)

- v čitateli mesiace so skutočným počtom dní, v menovateli 365 alebo 366

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzby
Úrokové sadzby

Zložený úrok:

- úroky sa pridávajú k pôvodnému kapitálu, takže sa počítajú úroky z úrokov

- exponenciálny nárast základu

Pre výpočet čiastky, ktorú treba splatiť, platí:

S... čiastka, ktorú treba splatiť

P... základ

i ... ročná úroková miera vyjadrená ako des. číslo

p ... ročná úroková miera vyjadrená v %

n ... počet ročných úrokovacích období

1+i ... úročiteľ (úrokový faktor)

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzby1
Úrokové sadzby

Reálna úroková miera:

Inflácia:

- znehodnotenie meny v dôsledku rastu cien

meria sa pomocou cenových indexov založených na maloobchodnej cene spotrebného koša vybraných tovarov a služieb

Miera inflácie za daný rok je relatívny nárast cenového indexu za tento rok

iinfl ... miera inflácie za rok R

IR ... cenový index na konci roku R

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzby2
Úrokové sadzby

Reálna úroková miera:

- vzniká úpravou oficiálne udávanej nominálnej úrokovej miery o infláciu

ireal ... reálna úroková miera

inom ... nominálna úroková miera

iinfl ... miera inflácie

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzby3
Úrokové sadzby

NÚS - inflácia = RÚS

Úrok– istá suma peňazí, ktorú musí dlžník zaplatiť veriteľovi spolu s istinou. (cena peňazí)

Úroková miera - % per anum (p. a.)

Úroková sadzba – úroková miera pre konkrétny obchod. (fixná, pohyblivá)

NÚS – nominálna úroková sadzba

RÚS – reálna úroková sadzba

Ing. Marek Árendáš, PhD.

v ka rokovej sadzby
Výška úrokovej sadzby

faktory:

úroveň ekonomiky

vývoj inflácie a devízového kurzu

cena zdrojov na medzibankovom trhu

výška úrokov konkurencie

vnútorná ekonomika banky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

rokov sadzba4
Úroková sadzba

jednoduché úročenie – výpočet úrokov v rámci jedného úrokovacieho obdobia

zložené úročenie – dochádza k úročeniu istiny zvýšenej o úrok za predchádzajúce obdobie

metódy úročenia:

nemecká metóda – 30/360

francúzska metóda – skutočný počet dní v mesiaci a 360

anglická metóda – skutočný počet dní v mesiaci i roku

prime rate – úroková sadzba pre najlepších klientov

Ing. Marek Árendáš, PhD.

sp sob spl cania veru
Spôsob splácania úveru

jednorázovo:

- v dobe splatnosti,

- po uplynutí výpovednej lehoty,

postupne:

- anuitné splátky,

- degresivné splátky,

- progresivné splátky.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

sp sob spl cania veru1
Spôsob splácania úveru

Anuitná splátka

splátka

úrok

úrok

úrok

úrok

úrok

úmor

úmor

úmor

úmor

úmor

čas

Ing. Marek Árendáš, PhD.

sp sob spl cania veru2
Spôsob splácania úveru

Degresívna splátka

splátka

úrok

úrok

úrok

úrok

úrok

úmor

úmor

úmor

úmor

úmor

čas

Ing. Marek Árendáš, PhD.

sp sob spl cania veru3
Spôsob splácania úveru

Progresívna splátka

splátka

úrok

úrok

úrok

úmor

úrok

úmor

úrok

úmor

úmor

úmor

čas

Ing. Marek Árendáš, PhD.

verov produkty komer nej banky

Úverové produkty komerčnej banky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide57
Úver

využívanie dočasne voľných peňažných prostriedkov podnikateľských subjektov, obyvateľstva a štátu na financovanie dočasne voľných potrieb iných ekonomických subjektov

formy úveru:

peňažná forma

nepeňažná forma (požičiavanie dobrého mena KB = úverové prísľuby)

Ing. Marek Árendáš, PhD.

lenenie verov
Členenie úverov

podľa dlžníkov:

Fyzická osoba – občan: úver je určený na zaobstaranie hmotných statkov za účelom ďalšej spotreby

Právnická osoba - podnikateľ: úver sa využíva na zhodnotenie zapožičaných prostriedkov

Verejná osoba – vláda, obec, VUC

Ing. Marek Árendáš, PhD.

lenenie verov1
Členenie úverov

z časového hľadiska:

krátkodobé úvery – do 1 roka – určené na financovanie prevádzkových potrieb

strednodobé úvery – do 5 rokov – obstaranie investičného majetku

dlhodobé úvery – nad 5 rokov – detto

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide60

Členenie úverov

 • z hľadiska zaistenia:
 • zaistené
 • nezaistené
 • zaistenie úverov prostredníctvom záruk:
 • Osobné
 • -ručenie
 • - depozitná zmenka
 • Vecné
 • - záložné právo
 • - predanie veci do vlastníctva veriteľa
 • - postúpenie práva (pohľadávky) veriteľovi

Ing. Marek Árendáš, PhD.

lenenie verov2
Členenie úverov

podľa metódy poskytnutia úveru:

účelové úvery

kontokorentné úvery

revolvingové úvery

z hľadiska účelu:

prevádzkové úvery

investičné úvery

prekleňovacie úvery

úvery na privatizáciu

hypotekárne úvery

spotrebné úvery

podľa meny:

úvery v domácej mene

úvery v cudzej mene

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky pri verovom obchode

Postup banky pri úverovom obchode

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky akviz cia
Postup banky -Akvizícia

zamestnanec obchodného miesta (OM):

z verejne dostupných informácií si zistí o klientovi základné informácie

cieľom prvého osobného rozhovoru s potenciálnym klientom je zistiť jeho potreby

banka uplatňuje rozdielnytrhový prístup k jednotlivým trhovým segmentom:

mikro – do 5 mil. SKK, akvizície na obchodnom mieste, priamy a nepriamy marketing

malý – od 5 do 50 mil. SKK, detto

stredný – od 50 do 500 mil. SKK, vzťahový manažment

veľký – nad 500 mil. SKK, individuálny prístup

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky pos denie obchodu
Postup banky – posúdenie obchodu

predpoklady úspešnosti obchodu posudzuje obchodné miesto z hľadiska:

návratnosti

účelovosti

Zabezpečenia

OM získava potrebné informácie o klientovi(právne náležitosti, majetková situácia, vlastnícka štruktúra, kvalita riadenia, referencie atď., jeho finančnej situácií) účtovné výkazy za posledné 2 roky, audítorská správa) a uvažovanom obchode (konkrétny popis obchodu, účel obchodu...)

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky pos denie obchodu1
Postup banky – posúdenie obchodu

v prípade vysokého rizika pre banku vyplývajúceho z uzavretia obchodného vzťahu s klientom, ukončí komunikáciu s klientom a oznámi stanovisko banky klientovi

v prípade, že všetky relevantné informácie poukazujú na, pre banku, akceptovateľné riziko, obchodné miesto vypracuje úverový návrh, ktorý zašle na oddelenie analýzy rizika na posúdenie rizika predmetného komerčného obchodu

v prípade, že obchodné miesto má pochybnosti o úrovni rizika vyplývajúceho z uvažovaného obchodného vzťahu s klientom, alebo o relevantnosti získaných informácií, tieto konzultuje s odbornými útvarmi banky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky realiz cia obchodu iados o ver
Postup banky – realizácia obchodu – žiadosť o úver

banka požaduje predloženie podkladov na tlačivách banky a účtovných výkazov na štandardných alebo s nimi obsahovo zhodných výkazoch s predpísanými náležitosťami – slúžia na zhodnotenie minulého vývoja klienta

druhy pokladov:

účtovné doklady

daňové doklady

podklady o budúcich plánoch

podklady preukazujúce oprávnenie konať a zaväzovať sa

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky realiz cia obchodu iados o ver1
Postup banky – realizácia obchodu – žiadosť o úver

účtovné doklady:

u klientov, ktorí vedú podvojné účtovníctvo:

2 bezprostredne predchádzajúce ultimá kalendárnych rokov a 1 aktuálne ultimum predchádzajúceho mesiaca (nie staršie ako 60 dní)

pokiaľ časový horizont podnikateľskej minulosti klienta neumožňuje predloženie takýchto podkladov, je potrebné predložiť uvedené doklady ku všetkým doposiaľ ukončeným kalendárnym polrokom + 1 aktuálny mesiac; v prípade, ak žiadateľ v časovom rozmedzí 2 predchádzajúcich rokov mal svojho právneho predchodcu, predloží vyššie uvedené podklady aj za tento subjekt

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky realiz cia obchodu iados o ver2
Postup banky – realizácia obchodu – žiadosť o úver

účtovné doklady:

u klientov vedúcich jednoduché účtovníctvo za obdobia:

ak klient podniká viac ako 3 účtovné obdobia, musia obsahovať 3 bezprostredne predchádzajúce koncoročné výkazy a jeden výkaz aktuálneho účtovného obdobia (nie starší ako 60 dní)

pokiaľ časový horizont podnikateľskej minulosti klienta neumožňuje predloženie takýchto podkladov, je potrebné predložiť uvedené doklady ku všetkým doposiaľ ukončeným kalendárnym polrokom + 1 aktuálny mesiac; v prípade, ak žiadateľ v časovom rozmedzí 2 predchádzajúcich rokov mal svojho právneho predchodcu, predloží vyššie uvedené podklady aj za tento subjekt

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky realiz cia obchodu iados o ver3
Postup banky – realizácia obchodu – žiadosť o úver

daňové priznania za obdobia ako sú predložené výkazy

banka požaduje predloženie podkladov, ktoré preukazujú budúce plány a zámery, t.j.:

prehľad ďalších informácií o klientovi v požadovanej štruktúre

tabuľkovú a slovnú časť podnikateľského zámeru

doklady preukazujúce oprávnenie konať a zaväzovať sa:

výpis z obchodného registra (fyzická alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri)

živnostenského oprávnenia (fyzická osoba)

iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (fyzická osoba)

osvedčenia o povolení poľnohospodárskej výroby fyzickej osoby podľa osobitných predpisov (fyzická osoba)

výpisu z iného zákonom určeného registra (právnická osoba)

iného zákonom stanoveného dokladu

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky schva ovanie veru
Postup banky – schvaľovanie úveru

prebieha v zmysle dohodnutých kompetencií v banke – centralizované – predstavenstvo s minimálnymi kompetenciami regionálnych manažérov

mikro – do 35 000 €, akvizície na obchodnom mieste, priamy a nepriamy marketing

malý – od 35 000 € do 1,5 mil. €, detto

stredný – od 1,5 do 5 mil. €, vzťahový manažment

veľký – nad 5 mil. €, individuálny prístup

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky zabezpe enie veru
Postup banky – zabezpečenie úveru

banková záruka

štátna záruka

peňažné prostriedky

nehnuteľný majetok

hnuteľný majetok

pohľadávky

cenné papiere a obchodné podiely

zmenky

ochranná známka

notárska zápisnica

zabezpečenie treťou osobou

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky erpanie veru
Postup banky – čerpanie úveru

bezhotovostne formou príkazov na úhradu na ťarchu úverového účtu v prospech účtov dodávateľov, prípadne iných veriteľov klienta

pri kontokorentných úveroch je prípustné hotovostné čerpanie na preukázaný účel (financovanie prevádzkových potrieb) v súlade s dohodnutými podmienkami alebo formou e - bankingu

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky monitoring klienta
Postup banky – monitoring klienta

zamestnanec OM počas celého úverového vzťahu vykonáva overovanie:

ekonomickej, finančnej situácie klienta/tretej osoby

prostredníctvom hodnotenia vybraných ukazovateľov

v spolupráci s finančným analytikom

dodržiavania podmienok stanovených v úverovej

zmluve a zmluvách s ňou súvisiacich

zamestnanec B/OM pobočky zabezpečuje predkladanie výkazov, dohodnutých dokladov a bankou požadovaných podkladov v periodicite dohodnutej podľa úverovej/mandátnej zmluvy a finančný analytik hodnotí finančnú situáciu a vypracováva následné finančné analýzy podľa vnútorného predpisu

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky monitoring klienta1
Postup banky – monitoring klienta

zamestnanec B/OM pobočky vykonáva monitoring klienta prostredníctvom účtov vedených v banke počas celého úverového vzťahu, pričom sleduje najmä vývoj platobnej disciplíny a obraty na účtoch klienta – v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov (omeškania v platení istiny, úrokov, nepovolený debet na bežnom účte, neplnenie dohodnutého obratu na účtoch v banke) kontaktuje príslušného zamestnanca obchodného miesta

zamestnanec obchodného miesta vykonáva monitoring klienta priamo na mieste (starostlivosť o klientov) a zameriava sa najmä na overenie úrovne manažmentu klienta, účelu úveru, príp. iné potreby klienta a zabezpečenia úveru (kvalitu zabezpečovacích prostriedkov)

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky probl mov very
Postup banky – problémové úvery

v prípade, ak klient neplní dohodnuté podmienky úverovej zmluvy a návratnosť úveru je ohrozená, banka je oprávnená postupovať sprísneným postupom, ktorý je obsiahnutý v jej obchodných podmienkach :

uplatniť sankčný postih za nerealizovanú splátku, prekročený úverový rámec, nedočerpania dohodnutej sumy úveru podľa termínov v úverovej zmluve, alebo z dôvodu predčasnej, vopred nedohodnutej splátky úveru

obmedziť ďalšie poskytovanie, čerpanie úverov

uplatniť rezerváciu peňažných prostriedkov na bežnom účte na vyrovnanie dlžnej sumy pri nesplatení istiny alebo úrokov a poplatkov v dohodnutej lehote

požadovať doplnenie zabezpečenia úveru vo výške a termíne stanovených bankou

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky probl mov very1
Postup banky – problémové úvery

pri stanovení optimálneho spôsobu riešenia problémovej pohľadávky sa vychádza z posúdenia problémovej pohľadávky z pohľadu:

právnej analýzy

analýzy ekonomickej pozície klienta a predpokladov pre ďalšiu činnosť

analýzy pozície banky z hľadiska sekundárnej návratnosti (realizácia zabezpečovacích prostriedkov)

riešenie problémových pohľadávok sa uskutočňuje:

ozdravným procesom

represívnym postupom, pričom sa vychádza z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov banky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky probl mov very ozdravn proces
Postup banky – problémové úvery – ozdravný proces

k ozdravnému procesu pristúpi banka v prípade, ak existuje reálna možnosť ekonomickej návratnosti pohľadávky a navrhované riešenie smeruje ku konsolidácii platobnej disciplíny klienta voči banke

prolongácia

odklad/neuplatňovanie platenia úrokov

zníženie úrokovej sadzby na dočasné obdobie

poskytnutie nového úveru

kapitalizácia pohľadávky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

postup banky probl mov very repres vny postup
Postup banky – problémové úvery- represívny postup

zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka

postúpenie pohľadávky

prevzatie dlhu

pristúpenie k záväzku

realizácia zabezpečovacích prostriedkov

žaloba

exekúcia

likvidácia

konkurz

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide79

Posudzovanie úverového rizika

Rozhodovací proces o

úverovaní klienta - podniku

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide80

Posudzovanie úverového rizika

 • Hlavným cieľom pri posudzovaní úverového rizika je zhodnotiť pravdepodobnosť splatenia úveru (úroku a istiny) peniazmi v stanovenom termíne.
 • Predovšetkým je potrebné zistiť, či klient prejde testom nazývaným test likvidity.
 • Nie menej dôležité je posúdiť aj to, či vyhovuje takzvanému testu solventnosti.
 • Obidva testy sú kritické nástroje, ktoré umožňujú posúdiť riziko navrhovanej úverovej transakcie.
 • Test likvidity určí, či klient (spoločnosť) má k dispozícii dostatok hotovosti z internej prevádzky na to, aby bol schopný platiť úrok a amortizovať dlh (istinu).
 • Test solventnostiurčí, či klient má dostatočnú hotovosť z iných zdrojov, predovšetkým z likvidácie aktív spoločnosti v prípade nepredvídaných okolností tak, aby bol schopný platiť úrok a amortizovať dlh.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide81

Posudzovanie úverového rizika

 • Od prijatia žiadosti klienta o poskytnutie úveru až po prevod hotovosti na účet klienta, je potrebné posúdiť päť

základných oblastí:

  • Posúdenie kreditnej politiky
  • Posúdenie finančného rizika
  • Posúdenie rizika manažmentu
  • Posúdenie trhového rizika
  • Posúdenie rizika úverového obchodu

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide82

Posudzovanie úverového rizika

 • Kreditná politika:
 • Každá inštitúcia, ktorá poskytuje úver, má súbor formálnych úverových pravidiel, postupov a predpisov, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou vyčerpávajúco zdokumentované.
 • Tieto postupy pravdepodobne určujú typy úverových transakcií, ktoré sú danou inštitúciou akceptovateľné.
 • Termín akceptovateľné tu zahŕňa účel, odvetvie, geografickú oblasť, smernice pre úverové portfólio (maximum pre klienta, odvetvie, oblasť) a podmienky a pravidlá, za ktorých môžu byť peniaze vyplatené klientovi.
 • Veľký vplyv na prvky všeobecnej úverovej politiky má legislatíva (napr. úvery spriazneným osobám).

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide83

Posudzovanie úverového rizika

 • Finančné riziko:
 • Táto oblasť posudzovania sa zameriava na finančné riziko navrhovanej transakcie a na stupeň pravdepodobnosti, že veriteľ dostane očakávaný úrok na požičané peniaze spolu s úplným hotovostným splatením istiny.
 • Posudzovanie finančného rizika sa skladá z dvoch častí. Prvá časť predstavuje historickú analýzu, druhá časť sa zaoberá projekciou budúcich výsledkov.
 • Historická časť sa zameriava na minulú finančnú výkonnosť a na historické záznamy o disciplíne splácania úrokov a istiny podľa splátkového kalendára.
 • Projekčná časť sústreďuje pozornosť na očakávanú schopnosť generovania dostatočnej hotovosti v budúcich prevádzkových obdobiach tak, aby sa platili úroky z úveru, ktorý sa dnes posudzuje, a tiež aby sa splatil úver (istina) podľa vzájomne dohodnutého splátkového kalendára.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide84

Posudzovanie úverového rizika

 • Finančné riziko:
 • Posudzujú sa tri hlavné oblasti:
  • Analýza pomerových ukazovateľov
  • Analýza peňažných tokov
  • Projekcia budúcich výsledkov

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide85

Posudzovanie úverového rizika

 • Finančné riziko:
 • Existuje päť možných zdrojov hotovosti, z ktorých sa môžu platiť úroky a amortizovať dlh:
  • Hotovosť z prevádzkovej činnosti podniku
  • Hotovosť z navýšenia základného imania peňažným vkladom
  • Hotovosť z predaja aktív nevyužívaných na prevádzkovú činnosť podniku
  • Hotovosť z nových úverov
  • Hotovosť z likvidácie podniku samotného

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide86

Posudzovanie úverového rizika

 • Finančné riziko:
 • Pri posudzovaní finančného rizika je potrebné urobiť záver týkajúci sa pravdepodobnosti získania hotovosti potenciálne zo všetkých zdrojov.
 • Primárny dôraz je však kladený na prvý zdroj: hotovosť z prevádzkovej činnosti podniku.
 • Čím je vyššia úroveň a väčšia predvídateľnosť a stabilita peňažných tokov, tým je úver menej rizikový.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide87

Posudzovanie úverového rizika

 • Riziko manažmentu:
 • Počas akejkoľvek diskusie ohľadom posudzovania finančného rizika, je nevyhnutné poukázať na úlohu, ktorú hrá manažment pri riadení likvidity a solventnosti podniku.
 • Z tohto dôvodu je v rozhodovacom procese o poskytnutí úveru potrebné posúdiť manažment a jeho schopnosti.
 • Pri posudzovaní rizika manažmentu sa musí uvažovať s tromi základnými faktormi:
  • Integrita
  • Manažérske zručnosti
  • Manažérska hĺbka

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide88

Posudzovanie úverového rizika

 • Trhové riziko:
 • Trhové prostredie má vplyv na podnikové tržby, náklady, hodnotu aktív a tiež na prístup k úverom či k rizikovému kapitálu.
 • Preto je treba posúdiť trhové riziko, jeho vplyv na dlžníka a schopnosť manažmentu očakávať a reagovať na zmenené trhové podmienky a riziká.
 • Existuje päť základných trhových rizík:
  • Cyklickosť a podnikateľské prostredie
  • Konkurencia
  • Prírodné prostredie
  • Vládne zásahy a regulácia
  • Alternatívne zdroje financovania

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide89

Posudzovanie úverového rizika

 • Trhové riziko:
 • Podnik je ovplyvňovaný celkovými ekonomickými podmienkami ako aj pozíciou daného podniku v jeho vlastnom životnom cykle a životnom cykle priemyselného odvetvia, v ktorom podnik podniká.
 • Tak isto musia byť posudzované aj relatívne podmienky príslušných ekonomík: globálnej, národnej a regionálnej.
 • Je tiež potrebné brať do úvahy aj interakciu podniku so životným prostredím.
 • Existujú faktory ako napr. likvidácia nebezpečného odpadu alebo potreba modifikácie stálych aktív aby spĺňali environmentálne požiadavky, ktoré musia byť posudzované vzhľadom na vyrábané produkty alebo poskytované služby.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide90

Posudzovanie úverového rizika

 • Riziko úverového obchodu:
 • Posúdenie rizika úverového obchodu je jedným z kľúčových determinantov veľkosti straty (alebo možnosti reštrukturalizácie úveru) v prípade zlyhania dlžníka.
 • Vhodne štruktúrované, náležite zdokumentované a správne ocenené úverové obchody sú nesmierne dôležité pre vzájomne výhodný úverový vzťah.
 • Preto tri najdôležitejšie faktory uvažované pri posudzovaní rizika úverového obchodu sú:
  • Štruktúra úveru
  • Dokumentácia úveru
  • Ocenenie úveru

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide91

Vybrané podnikateľské úvery

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide92

Obehové úvery

 • Riešenie ekonomického rozporu (prebytok – nedostatok)
 • Tovarové a peňažné úvery

Investičné úvery

 • Reprodukčný proces – fáza výroby a fáza obehu
 • Úver kapitálový a obehový

Ing. Marek Árendáš, PhD.

vybran podnikate sk very
Vybrané podnikateľské úvery

úver na obežné prostriedky – krátkodobý úver na vopred dohodnutý účel – zásoby tovaru, materiál atď., môže mať sezónny charakter

revolvingový úver – úverovanie obežných prostriedkov, ktorých potreba sa pravidelne opakuje – účelový úver

kontokorentný úver – prevádzkový úver na krytie opakujúcich sa potrieb – úverový limit – na bežnom účte

eskontný úver – odkúpenie zmeniek od klienta pred dobou ich splatnosti

lombardný úver – znie na fixnú čiastku, má pevnú lehotu splatnosti a je zaistený založením hnuteľnej veci alebo práva

investičný úver – obstaranie investičného majetku, spravidla strednodobý úver, spláca sa v pravidelných intervaloch

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide94

Prevádzkové úvery

 • Bežnú prevádzku – nákup, výroba, predaj
 • Krátkodobé
 • Delíme ich podľa:
  • Metódy poskytovania (jednorazové, kontinuálne)
  • Účelu poskytovania (účelové, neúčelové)
  • Spôsobu krytia.(kryté, nekryté)

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide95

Úvery zmenkové

 • Prevádzkový úver
 • Jednorazový, zaistený, neúčelový
 • Krytie: zaistený zmenkou
 • Eskotný úver – banka odkupuje zmenku. Banka ju neskôr postúpi:
  • Vystaviteľ zmenky – vlastná
  • Zmenečníkovi – cudzia (trata)
 • Akceptačný úver – s tratou. Úverujúca banka prevezme úlohu zmenečníka

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide96

Lombardné úvery

 • Podobne ako zmenkové úvery patria do skupiny zaistených ale neúčelových úverov.
 • Klasický lombard je poskytnutý na základe zástavy cenných papierov
 • Neznamená, že sa prevádzajú práva k CP
 • Neposkytuje sa do celej výšky CP
 • Sú základom repo úverov a úverov na zásoby, pohľadávky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide97

Repo úvery

 • Majiteľ CP si požičiava na základe predaja CP
 • Zaväzuje sa ale zároveň tieto CP neskôr odkúpiť
 • klasické operácie medzi KB a NBS

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide98

Úvery na zásoby

 • Klasické prevádzkové úvery, kryté a účelové
 • účelovosť je daná:
  • Na financovanie nákupu zásob, surovín
  • Na financovanie nákladov vložených do nedokončenej výroby
 • Na rozdiel od predchádzajúcich úverov sa ručenie nepredáva banke
 • Úver na zásoby hotových výrobkov – dispozičné cenné papiere
 • Oceňovanie zásob – obstarávacie ceny, predajné ceny
 • Metóda úverovania zásob:
  • Podľa stavu – ak rastú zásoby poskytne sa úver a naopak
  • Podľa obratu – priebežne banka prepláca náklady s výrobou a podnik odvádza časť svojich tržieb

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide99

Úvery na náklady

 • Vyvolané sezónnymi zmenami v cenách surovín a energií potrebných k výrobe a priamo vstupujú do nákladov
 • Kryté účelové úvery

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide100

Úvery na pohľadávky

 • Na pohľadávky za už predané tovary
 • Zaistené a účelové úvery
 • Zaisťuje césiou
 • Otvorená césia – oznámia dlžníkovi
 • Skrytá césia – až keď nespláca

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide101

Revolvingové úvery

 • Stanový sa maximálna výška jeho čerpania, úverový rámec a termín, ku ktorému bude úver po splnení vopred dohodnutých podmienok obnovený
 • Úverový rámec – je neustále obnovovaný
 • Je čerpaný po predložení faktúr
 • Krytý a účelový úver
 • Krátkodobý úver

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide102

Kontokorentný úver

 • Priebežný a neúčelový úver
 • Poskytuje sa na bežný účet klienta
 • Banka žiada exkluzivitu
 • Stanovený limit

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide103

Investičné úvery

 • Pre realizáciu investícií
 • Úvery na nákup
 • Rekonštrukciu a modernizáciu
 • Výstavbu investičného celku alebo celej časti

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide104

Hypotekárne úvery

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide105

Hypotekárne úvery

 • úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov pre fyzické osoby – občanov a najviac 15 rokov pre podnikateľské subjekt zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti (aj rozostavanej), ktorý poskytuje banka klientom na nadobudnutie,výstavbu, zmenu dokončených stavieb, údržbu tuzemských nehnuteľností a splatenie poskytnutého úveru (použitého na vyššie uvedené účely, ktorý nie je hypotekárnym úverom), a ktorý je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a financovaný v rozhodujúcej miere prostredníctvom bankou vydávaných a predávaných hypotekárnych záložných listov,

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide106

Hypotekárne úvery

 • hypotekárna banka: banka, ktorá vykonáva hypotekárne obchody na základe osobitného bankového povolenia,
 • hypotekárny záložný list: je dlhopis, ktorého menovitá hodnota, vrátane výnosov z neho, je riadne krytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov, zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam, alebo je náhradne krytá a má v názve označenie hypotekárny záložný list“,
 • register hypoték: zoznam a rozsah hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, záložných práv, pohľadávok z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, slúžiacich na krytie hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, ako aj iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie, ktoré banka eviduje jednotlivo,

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide107

Hypotekárne úvery

 • hypotekárny správca: osoba vykonávajúca dozor nad vykonávaním hypotekárnych obchodov banky,
 • anuita: pravidelná splátka hypotekárneho úveru , skladá zo splátky istiny a splátky úroku, pričom úroková splátka má v rámci anuít postupne klesajúcu tendenciu a splátka istiny stúpajúcu tendenciu

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide108

Hypotekárne úvery

 • Účelovosť hypotekárneho úveru
  • Pri poskytovaní hypotekárneho úveru banka vychádza zo zásady účelového úverovania.
 • Účelom hypotekárneho úveru môže byť:
  • financovanie nadobudnutia tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
  • výstavba alebo zmena dokončenej stavby,
  • údržba tuzemskej nehnuteľnosti
  • splatenie iného úveru, použitého na vyššie uvedené účely, ktorý nie je hypotekárnym úverom.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide109

Hypotekárne úvery

 • Maximálna možná výška hypotekárneho úveru, ktorý banka poskytne žiadateľovi o úver, je obmedzená:
 • schopnosťou žiadateľa úver splatiť v zmysle výsledku jeho ratingového ohodnotenia,
 • limitom 70 % hodnoty nehnuteľnosti, resp. nehnuteľností určených na bývanie, stanovenej bankou na základe ustanovení § 73 zákona o bankách, ktorou, resp. ktorými je (bude) hypotekárny úver zabezpečený,
 • povolenou úverovou angažovanosťou banky voči jednému klientovi, resp. voči ekonomicky prepojenej skupine klientov tak, ako to ustanovuje opatrenie NBS č. 2/2004 a č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk, zásadami úverovej politiky banky a limitmi úverovej angažovanosti, stanovenými Predstavenstvom banky na príslušný rok.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide110

Hypotekárne úvery

 • V prípade kúpy nehnuteľnosti musí žiadateľ o úver preukázať pred čerpaním úveru zaplatenie časti kúpnej ceny, ktorá sa rovná rozdielu medzi celkovou kúpnou cenou a výškou hypotekárneho úveru, a to z vlastných, prípadne iných finančných prostriedkov.
 • Pri financovaní investičného zámeru (pri výstavbe, zmene alebo údržbe stavieb) použije klient vlastné finančné prostriedky spravidla v prvom poradí, prípadne paralelne s prostriedkami z hypotekárneho úveru.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide111

Hypotekárne úvery

 • Podmienkou pre poskytnutie hypotekárneho úveru je v každom prípade vynaloženie minimálne 10% vlastných prostriedkov žiadateľa z hodnoty celého investičného zámeru resp. kúpnej ceny, ktoré musia byť preinvestované, resp. uhradené pred čerpaním úveru. V prípade kombinovaného účelu úveru (kúpa + rekonštrukcia, resp. dostavba) musí žiadateľ preinvestovať minimálne 10% z kúpnej ceny i z celého investičného zámeru. Podmienka vlastných prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, keď hodnota založenej nehnuteľnosti je vyššia ako 2,5 -násobok poskytnutého úveru.
 • Za vlastné prostriedky žiadateľa sa okrem peňažných prostriedkov, vynaložených na realizáciu investičného zámeru, charakterizovaného účelom úveru, považuje aj hodnota nehnuteľnosti, ktorá je objektom hypotekárneho úveru (t.j. nehnuteľnosť, do ktorej budú investované finančné prostriedky z hypotekárneho úveru), v prípade ak žiadateľ o úver je jej vlastníkom, resp. spoluvlastníkom.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide112

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 1. fáza – úvodné rokovanie s klientom:
  • Obsahom úvodnej fázy sú činnosti, súvisiace s úvodným rokovaním s klientom, predbežným posúdením jeho investičného zámeru a skompletizovaním žiadosti o poskytnutie úveru.
  • Fyzické osoby – občania preukazujú osobnú totožnosť a trvalé bydlisko na území SR:
   • platným občianskym preukazom

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide113

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Podnikatelia predkladajú:
   • platný doklad o registrácii, resp. osvedčenie k podnikateľskej činnosti
   • preukazujú osobnú totožnosť štatutárneho zástupcu platným preukazom totožnosti.
 • Fyzické osoby, ktoré podnikajú v zmysle § 2 Obchodného zákonníka, sa preukazujú - platným živnostenským oprávnením (živnostenským listom, resp. výpisom zo živnostenského registra)
 • Právnické osoby, zapísané v obchodnom registri, sa preukazujú - platným výpisom z obchodného registra

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide114

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Poverený zamestnanec sa v rámci vstupného rokovania s potenciálnym klientom zameria na:
  • oboznámenie žiadateľa o úver so základnými zákonnými podmienkami pre poskytovanie hypotekárnych úverov a všeobecnými obchodnými podmienkami banky pre poskytovanie hypotekárnych úverov,
  • získanie informácií o žiadateľovi o úver a o jeho investičnom zámere,
  • predbežné posúdenie reálnosti investičného zámeru, resp. podnikateľského zámeru žiadateľa o úver,
  • posúdenie vhodnosti nehnuteľnosti, navrhovanej na zabezpečenie hypotekárneho úveru,
  • oboznámenie žiadateľa o úver s postupom banky pri preverovaní žiadateľa v prípade, ak podá žiadosť o hypotekárny úver.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide115

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Súčasťou vstupného rokovania so žiadateľom – fyzickou osobou (občanom) je predbežné posúdenie reálnosti investičného zámeru, ktorý má byť financovaný hypotekárnym úverom. Pri jeho spracovaní využije dostupné ústne, resp. písomné informácie od žiadateľa ohľadne jeho príjmov, výdavkov a hodnoty zabezpečujúcej nehnuteľnosti.
 • Ak žiada o hypotekárny úver podnikateľský subjekt, poverený zamestnanec pobočky v rámci vstupného rokovania vykoná, za účelom ďalšieho spracovania žiadosti, rýchle predbežné posúdenie aktuálnej finančno – ekonomickej situácie žiadateľa,.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide116

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 2. fáza - Žiadosť o hypotekárny úver
  • Fyzické osoby - občania predkladajú banke spolu so žiadosťou o hypotekárny úver tieto doklady:
   • originál aktuálneho (nie staršieho ako jeden mesiac od dátumu podania žiadosti) listu vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečovať hypotekárny úver, použiteľného pre právne úkony,
   • znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečovať hypotekárny úver, nie starší ako dva mesiace od dátumu podania žiadosti, ktorý musí byť vypracovaný v zmysle vyhlášky MS SR č. 86/2002 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (1 vyhotovenie), vrátane snímky z pozemkovej mapy, resp. geometrického plánu a fotografie minimálne prednej a zadnej strany nehnuteľnosti (ak nie sú súčasťou znaleckého posudku),
   • doklad o poistení nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečovať hypotekárny úver, doklad o zaplatení poistného a doklad o zaplatení dane z nehnuteľnosti (tieto doklady môžu byť žiadateľom predložené až po schválení úveru),

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide117

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Doklady o finančnej situácii žiadateľa:
  • potvrdenie o výške príjmov zo závislej činnosti (u osôb, ktoré vykazujú výlučne príjmy zo závislej činnosti, resp. u ostatných osôb daňové priznanie a doklad o zaplatení dane, za posledné dve zdaňovacie obdobia.
  • doklady o výdavkoch žiadateľa – splátkové plány existujúcich úverov a pôžičiek, vrátane potvrdenia dotknutých bánk o plnení splátkového plánu, potvrdenie o výške mesačnej splátky v prípade uzatvoreného stavebného sporenia, životnej poistky, sociálneho pripoistenia, leasingovej zmluvy a pod.,
  • doklad o stave, resp. o spôsobe vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov - právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo dohodu manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu BSM ( v prípadoch, kde je to relevantné),

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide118

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Doklady k preukázaniu účelu úveru:
 • pri kúpe nehnuteľnosti:
  • originál alebo overená kópia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy,
  • list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom kúpy, nie starší ako jeden mesiac od dátumu podania žiadosti
 • pri výstavbe nehnuteľnosti:
  • list vlastníctva, osvedčujúci vlastníctvo k stavebnému pozemku,
  • právoplatné stavebné povolenie (a geometrický plán, ak bol vyhotovený),
  • schválený projekt stavby,
  • položkovitý rozpočet nákladov (celkové náklady a časť z nich, ktorá bude hradená z hypotekárneho úveru, ak nie sú súčasťou zmluvy o dielo, zmluvu o dielo, prípadne o výstavbe,
  • Faktúry za stavebné práce a za nakúpený materiál,

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide119

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • pri zmene dokončenej stavby:
  • list vlastníctva k nehnuteľnosti, stavebné povolenie (v prípadoch, keď to vyžaduje zákon - § 55 ods. 1 a § 57 ods. 1 druhá veta Stavebného zákona), ohlásenie stačí v prípadoch uvedených v § 55 ods. 2 Stavebného zákona, resp. súhlas stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 Stavebného zákona (pokiaľ sa nejedná o udržiavacie práce bez ohlasovacej povinnosti podľa § 139b ods. 14 Stavebného zákona),
  • schválený projekt,
  • položkovitý rozpočet nákladov,
  • zmluvu o dielo,
  • faktúry za stavebné práce a za nakúpený materiál,
 • pri splatení predtým poskytnutého úveru:
  • originál úverovej zmluvy a potvrdenie o aktuálnom zostatku úveru,
 • ďalšie podklady:
  • žiadosť o poskytnutie štátneho príspevku
  • občianske preukazy všetkých účastníkov úverového vzťahu
  • iné doklady podľa požiadaviek banky, v závislosti od špecifík konkrétneho úverového prípadu.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide120

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 3. fáza - predbežné spracovanie žiadosti
  • Žiadateľ o úver zodpovedá za správnosť a aktuálnosť predkladaných dokladov.
  • Ak je žiadateľom o úver fyzická osoba – občan, poverený zamestnanec pobočky vykoná obhliadku nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečovať hypotekárny úver.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide121

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 4. fáza - spracovanie a schválenie úverového prípadu
  • Znalecký posudok, predložený žiadateľom, bude zamestnancom banky verifikovaný, prípadne prehodnotený v zmysle metodiky banky – Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb pre poskytovanie hypotekárnych úverov.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide122

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 5. fáza - vypracovanie zmluvných dokumentov
  • Na základe Oznámenia o schválení hypotekárneho úveru poverený zamestnanec pobočky oznámi žiadateľovi o úver schválenie úveru a následne vygeneruje jednotlivé zmluvné dokumenty, súvisiace s daným úverovým prípadom
  • Ak je žiadateľom o úver fyzická osoba – občan, poverený zamestnanec pobočky vypracuje zmluvu o hypotekárnom úvere.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide123

Hypotekárne úvery - náležitosti

 • Zmluva o hypotekárnom úvere musí byť písomná a v zmysle ustanovení § 75 ods. 4 zákona o bankách musí obsahovať:
  • ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia a adresa trvalého pobytu;
  • ak ide o právnickú osobu: názov, identifikačné číslo (ak je pridelené) a adresa sídla alebo miesta podnikania,
  • sumu poskytnutého hypotekárneho úveru a lehotu jeho splatnosti, pravidlá splácania istiny a úrokov z poskytnutého hypotekárneho úveru, výšku ročnej percentuálnej úrokovej sadzby poskytovaného hypotekárneho úveru a podrobné vymedzenie ostatných nákladov, vyžadovaných od klienta, ktoré súvisia s hypotekárnym úverom a s uzavretím zmluvy o takomto úvere,

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide124

Hypotekárne úvery - náležitosti

 • presné označenie tuzemskej nehnuteľnosti, na ktorú sa poskytuje hypotekárny úver; za splnenie tejto podmienky sa považuje aj presné označenie tejto tuzemskej nehnuteľnosti v dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere, uzavretom najneskôr pred poskytnutím čo len časti peňažných prostriedkov z hypotekárneho úveru,
 • podmienky, závislé od objektívnych skutočností, pri ktorých splnení môže byť upravená výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby alebo iné náklady vyžadované od klienta,
 • podrobné vymedzenie druhu, spôsobu a rozsahu zabezpečenia pohľadávok banky vyplývajúcich zo zmluvy o hypotekárnom úvere,
 • ostatné podmienky poskytnutia a splácania hypotekárneho úveru, vyžadované podľa všeobecných obchodných podmienok banky pre poskytovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov,
 • podmienky prípadného predčasného splatenia hypotekárneho úveru na podnet klienta.
 • Zmluva o hypotekárnom úvere môže obsahovať aj ďalšie náležitosti, dohodnuté medzi bankou a klientom.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide125

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 5. fáza - poverený zamestnanec vypracuje k zmluve o hypotekárnom úvere ďalšie zmluvné dokumenty, a to :
  • Zmluvu o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
  • Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
  • Dodatok k zmluve o bežnom účte/konte
  • Ručiteľskú listinu podľa (ak je to vzhľadom na charakter úverového prípadu relevantné),
  • Dohodu o inkase a plnej moci

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide126

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 5. fáza - povinné prílohy k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sú najmä:
  • zmluva, na ktorej základe má byť zapísané záložné právo k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
  • geometrický plán,
  • znalecký posudok - ocenenie zakladanej nehnuteľnosti,
  • zmluva o hypotekárnom úvere,
  • výpis z Obchodného alebo iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba,
  • dohoda o splnomocnení, resp. splnomocnenie, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, pričom podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide127

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 6. fáza – príprava čerpania hypotekárneho úveru
  • Uzavretím zmluvy o hypotekárnom úvere, a po splnení podmienok uvedených v úverovej zmluve, vzniká klientovi právny nárok na poskytnutie hypotekárneho úveru a banke povinnosť poskytnúť hypotekárny úver.
  • Existujú dve formy čerpania hypotekárneho úveru:
   • jednorazové čerpanie,
   • postupné čerpanie, pričom maximálny počet čerpaní je 6a maximálna doba postupného čerpania je 12 mesiacov od dátumu prvého čerpania úveru.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide128

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Banka podmieňuje prvé čerpanie, resp. pri postupnom čerpaní aj ďalšie čerpanie hypotekárneho úveru splnením nasledujúcich podmienok:
  • Základné podmienky, stanovené v úverovej zmluve:
   • Vykonanie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností. Vykonanie vkladu klient (dlžník) banke preukáže záložnou zmluvou s pečiatkou právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu - katastrálneho odboru o povolení vkladu záložného práva v prospech banky a novým aktuálnym listom vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti, použiteľným pre právne úkony, s vyznačeným záložným právom v prospech banky.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide129

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Predloženie dokladu (poistnej zmluvy) o poistení založenej nehnuteľnosti (bez pozemku) pre prípad poškodenia alebo zničenia stavieb a dokladu o vinkulácii poistného plnenia v prospech banky minimálne v rozsahu 1,5 - násobku výšky poskytnutého hypotekárneho úveru, ak tieto doklady už neboli predložené spolu so žiadosťou o úver
 • Predloženie dokladov, preukazujúcich použitie vlastných prostriedkov klienta (ak neboli predložené už so žiadosťou).
 • Predloženie dokladov, preukazujúcich účelovosť čerpania finančných prostriedkov z úveru (najmä dodávateľské faktúry a pod.).
 • Prípadne ďalšie obchodné podmienky v závislosti od špecifík konkrétneho úverového prípadu.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide130

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Ostatné podmienky:
  • Založenie bežného účtu/konta a uzavretie Dodatku k zmluve o bežnom účte/konte vo veci jeho nevypovedania a splnomocnenia pre banku k disponovaniu s peňažnými prostriedkami na účte klienta.
  • Podpísanie Dohody o inkase na účty v iných bankách (len v prípade, že takéto zabezpečenie je relevantné z hľadiska posúdenia miery rizika úverového obchodu).
  • Zaplatenie príslušných poplatkov v zmysle platného cenníka banky, vzťahujúcich sa k čerpanému hypotekárnemu úveru

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide131

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 7. fáza - čerpanie hypotekárneho úveru
  • Čerpanie hypotekárneho úveru je bezhotovostné, vykonáva sa prevodom na ťarchu úverového účtu klienta v prospech účtu, špecifikovaného klientom (v závislosti od použitia prostriedkov z hypotekárneho úveru ide najmä o účet predávajúceho, účet dodávateľa a pod.), a to formou prevodného príkazu, vystaveného klientom k úverovému účtu.
  • Klient je povinný čerpať hypotekárny úver v lehote, stanovenej v zmluve o hypotekárnom úvere. Pri postupnom čerpaní je maximálna doba čerpania hypotekárneho úveru 12 mesiacov od termínu začiatku čerpania, uvedeného v úverovej zmluve.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide132

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • 8. fáza –správa hypotekárneho úveru
  • Klient je povinný určeným spôsobom a v stanovenej lehote podľa zmluvy o hypotekárnom úvere splácať istinu poskytnutého hypotekárneho úveru a úroky hypotekárneho úveru.
  • Klient spláca istinu a úroky hypotekárneho úveru formou inkasa anuitných splátok z jeho bežného účtu, vedeného v banke, v prospech úverového účtu.
  • Hypotekárny úver spláca klient na základe bankou vypracovaného splátkového plánu, ktorý informačný systém vygeneruje v závislosti od lehoty splatnosti hypotekárneho úveru, výšky hypotekárneho úveru, jeho úrokovej sadzby a periódy splácania. Splátkový plán je konštruovaný na anuitnom systéme splácania hypotekárneho úveru, v ktorom klient spláca anuitné splátky rovnakej výšky počas celej doby splatnosti úveru.
  • Splátka hypotekárneho úveru (anuita) je splatná výlučne v mesačnej perióde, a to v posledný deň mesiaca.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide133

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Začiatok splácania hypotekárneho úveru je zmluvne stanovený tak, že klient začne splácať hypotekárny úver nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom vyčerpal, resp. v ktorom plánuje vyčerpať schválený úverový limit, prípadne v ktorom ukončil čerpanie (do vyčerpania hypotekárneho úveru platí klient banke len úroky zo skutočne vyčerpanej čiastky hypotekárneho úveru).
 • Dlžník môže na základe písomnej žiadosti, predloženej banke minimálne 15 kalendárnych dní vopred a so súhlasom banky predčasne splatiť časť úveru alebo celý nesplatený úver, a to formou mimoriadnej splátky alebo predčasnej splátky.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide134

Postup pri poskytovaní hypotekárneho úveru

 • Mimoriadnu splátku dlžník realizuje ku dňu plánovanej anuitnej splátky, t.j. prevedie na úverový účet banky viac finančných prostriedkov, ako je k danému dňu splatných. Plánovanú anuitnú splátku zinkasuje banka z bežného účtu dlžníka automaticky a na úhradu mimoriadnej splátky predloží dlžník banke prevodný príkaz. Mimoriadna splátka sa použije na zníženie istiny, čím sa skráti doba splácania úveru alebo pri zachovanej dobe splatnosti úveru sa zníži výška mesačnej anuitnej splátky. Mimoriadnou splátkou môže dlžník splatiť aj celý nesplatený úver.
 • Predčasnú splátku dlžník realizuje mimo plánovaných termínov anuitných splátok úveru. Na úhradu predčasnej splátky predloží dlžník banke prevodný príkaz. O výšku predčasnej splátky bude v splátkovom kalendári znížená suma najbližšej plánovanej anuitnej splátky, alebo bude táto zrušená. V závislosti od výšky predčasnej splátky sa toto môže týkať i viacerých nasledujúcich anuitných splátok, v dôsledku čoho sa skráti doba splácania úveru. Po vykonaní predčasnej splátky môže banka na žiadosť dlžníka prepočítať výšku anuitnej splátky pri zachovaní pôvodnej doby splatnosti hypotekárneho úveru. Predčasnou splátkou môže dlžník splatiť aj celý nesplatený úver.

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide135

Hypotekárne úvery

 • Hypotekárne úvery banka financuje týmito formami:
  • prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov,
  • prostredníctvom vydávania a predaja dočasných hypotekárnych záložných listov,
  • z iných zdrojov (vklady klientov).

Ing. Marek Árendáš, PhD.

slide136

Spotrebné úvery

Ing. Marek Árendáš, PhD.

spotrebn very
Spotrebné úvery

možno charakterizovať ako finančné operácie vykonávané komerčnými bankami, prostredníctvom ktorých prebiehajú prerozdeľovacie procesy HDP smerom od veriteľov k dlžníkom

istá časť nespotrebovaného HDP v peňažnej forme sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov (komerčných bánk) dostáva od domácností, ktoré vytvorili úspory k domácnostiam, ktorých aktuálna spotreba je vyššia na úkor budúcej spotreby

spotrebné úvery teda zvyšujú bežnú spotrebu dlžníkov na úkor budúcej spotreby

veritelia sú odmeňovaní za vzdanie sa časti spotreby poskytnutím úroku od banky a dlžníci sú povinní platiť banke úrok za možnosť predčasne si zvýšiť svoju spotrebu

Ing. Marek Árendáš, PhD.

spotrebn very pr iny
Spotrebné úvery - príčiny

existuje časový nesúlad medzi subjektívne pociťovanou nutnosťou uspokojenia vlastných potrieb a bežným príjmom (príkladom môže byť potreba jazdiť na aute, kde v prípade nízkeho bežného príjmu vzhľadom na existenciu iných potrieb by jeho kúpa z bežného príjmu bola nemožná)

objektívnou nevyhnutnosťou človeka je zabezpečiť si v prvom rade vlastné biologické potreby, predovšetkým potrebu bývania, vzhľadom na vysoké ceny nehnuteľností je pre niektoré príjmové skupiny prakticky nemožné nasporiť si požadovanú sumu v rozumnom čase, pričom ich potreba bývať má vysokú prioritu

pozitívne očakávania vlastných príjmov v budúcnosti môžu zvýšiť mieru optimizmu individuálneho klienta, ktorý sa rozhodne zvýšiť svoju bežnú spotrebu prostredníctvom využitia úveru z banky

Ing. Marek Árendáš, PhD.

spotrebn very1
Spotrebné úvery

poskytujú ich finančné inštitúcie v rôznych podobách klientom na riešenie ich neočakávanej finančnej potreby

ide o pôžičky fyzickým osobám na financovanie ich nepodnikateľských potrieb alebo na preklenutie obdobia, kedy klient nemá vlastné finančné prostriedky

dajú sa využiť na financovanie konkrétnych potrieb klienta (napr.: zariadenie bytu, kúpa akéhokoľvek spotrebného tovaru, elektroniky, na financovanie rôznych služieb - školné, dovolenka, na financovanie nákupu či rekonštrukciu nehnuteľností, na vybavenie domácnosti, nákup stavebného materiálu, odkúpenie bytu, kúpa športovej výstroje, kúpa motorového vozidla, financovanie vysporiadania dedičských vzťahov, rodinných udalostí a pod.)

Ing. Marek Árendáš, PhD.

lenenie spotrebite sk ch verov
Členenie spotrebiteľských úverov

podľa účelovosti

účelové úvery - sú poskytnuté priamo na konkrétny vopred stanovený účel (napr. nákup spotrebného tovaru, automobilu, atď.

bezúčelové (neúčelové) úvery - záleží na klientovi, na čo poskytnutý úver použije. Cenou za neoznámenie účelu je vyššia úroková sadzba

podľa typu výplaty

hotovostné úvery - poskytnuté finančné prostriedky sú vyplatené v hotovosti

bezhotovostné úvery - peniaze sú zaslané klientovi na jeho bankový účet

Ing. Marek Árendáš, PhD.

lenenie spotrebite sk ch verov1
Členenie spotrebiteľských úverov

podľa zaistenia

zaistené úvery - banka vyžaduje istenie vecou hnuteľnou (napr. automobilom) či nehnuteľnosťou

nezaistené úvery - spoločnosti ich poskytujú iba svojim "top" prvotriednym klientom

podľa doby splatnosti

krátkodobé úvery - do jedného roka

strednodobé úvery – na 2 - 5 rokov

dlhodobé úvery – na 5 a viacej rokov

Ing. Marek Árendáš, PhD.

podmienky z skania spotrebn ho veru
Podmienky získania spotrebného úveru

spravidla fyzická osoba

občan starší ako 18 rokov

slovenské štátne občianstvo a trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky

väčšina bánk si stanovuje maximálny vek na poskytnutie úveru – najčastejšou podmienkou býva, že žiadateľ v dobe splatenia úveru nesmie presiahnuť vek 65 rokov

trvalý príjem – na základe spoločných príjmov a výdavkov rodiny banka určí maximálnu výšku potenciálneho úveru

poskytnutie spotrebiteľských úverov môže byť viazané aj na vedenie účtu v banke, a to po určitú stanovenú dobu (napr. 3 mesiace), alebo si ho klient musí založiť pri kladnom vybavení žiadosti o úver, niektoré banky vyžadujú obrat na účte v určenej výške

Ing. Marek Árendáš, PhD.