1 / 30

Direktive EU

Pravni okvir in politika na področju OVE v Sloveniji mag. Hinko Šolinc, MOPE delavnica Obnovljivi viri energije Politični okvir in napredek v Sloveniji in Evropski Uniji Ljubljana, 14. maj 2004. Direktive EU.

brendon
Download Presentation

Direktive EU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pravni okvir in politika na področju OVE v Slovenijimag. Hinko Šolinc, MOPEdelavnica Obnovljivi viri energijePolitični okvir in napredek v Sloveniji in Evropski UnijiLjubljana, 14. maj 2004

 2. Direktive EU Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal energy market (OJ L283/33), prevedena v slovenščino Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the biofuels or other renewable fuels for transport (OJ L12342), prevedena v slovenščino

 3. Direktive EU Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 9242EEC (OJ L283/33), še ni prevedena v slovenščino Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96//EC (OJ L 176/57), prevedena v slovenščino http://europa.eu.int/eur-lex/en/accession.html

 4. Slovenski zakoni • Energetski zakon (Ur. l. RS št. 79/99 in 8/00) • Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Ur. l. RS št. 51/04) • Nacionalni energetski program (še ni objavljen v Ur. l. RS, sprejet 2004) • Zakon o varstvu okolja • Zakon o trošarini

 5. Kvalificirani proizvajalci električne energije • Energetski zakon (Ur. l. RS 79/99 in 8/00) • Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Ur. l. RS 29/01 in 99/01) • Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Ur. l. RS 25/02) • Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Ur. l. RS 25/02)

 6. Kvalificirani proizvajalci: definicija v EZ 99 29. Člen Proizvajalec, ki v posameznem proizvodnem objektu proizvaja električno energijo in toploto znadpovprečno dejansko doseženim izkoristkom pri soproizvodnji električne energije in toplote, aliče izkorišča odpadke ali obnovljive vire energije na ekonomsko primeren način, ki je usklajen zvarstvom okolja, lahko pridobi status kvalificiranega proizvajalca. Natančnejše pogoje, ki vključujejo obseg proizvodnje, vrsto energetskega vira in doseženeizkoristke, za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca predpiše Vlada Republike Slovenije sposebno uredbo. .

 7. Kvalificirani proizvajalci: definicija v Uredbi Kvalificirani proizvajalci električne energije so proizvajalci, ki si pridobijo status KP po uredbi. Kvalificirane elektrarne se delijo: • glede na vire energije • glede na moč: • mikro: do vključno 36 kW • male: od 36 kW do vključno 1 MW • srednje: od 1 MW do vključno 10 MW • velike: nad 10 MW

 8. Kvalificirani proizvajalci: odkup električne energije Na podlagi Uredbe o pravilih za določitev cen … Za KP, ki so si pridobili status, razen tistih, ki električno energijo proizvajajo v: • velikih hidroelektrarnah • velikih elektrarnah na komunalne odpadke • velikih toplarnah za daljinsko ogrevanje • srednjih in velikih industrijskih toplarnah

 9. Novosti v EZ 04, 1. člen Definicije: • biomasa: je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki • električna energija iz obnovljivih virov je: • a) električna energija, proizvedena v elektrarnah, ki uporabljajo izključno obnovljive vire energije, • b) delež električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je proizvedena v kombiniranih elektrarnah, ki uporabljajo tudi fosilna goriva in • c) električna energija iz točk a. in b. te alinee, ki je uporabljena za polnjenje sistemov za shranjevanje energije, vendar brez električne energije, ki je proizvedena iz teh sistemov

 10. Novosti v EZ 04, 1. člen Definicije • obnovljivi viri energije: so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija; • tekoča goriva: so utekočinjeni naftni plin, primarni bencin, motorni bencin – osvinčeni, motorni bencin – neosvinčeni, letalski bencin za batne motorje, bencinsko gorivo za reaktivne motorje, petrolejsko gorivo za reaktivne letalske motorje, ostali petroleji, ekstra lahko kurilno olje, dieselsko gorivo, bioetanol, biodizel, kurilno olje

 11. Novosti v EZ 04, 4. člen V prvem odstavku 6. člena se na koncu prve alinee črta vejica in doda besedilo »nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,«. Licenca za elektrarne do 1 MW ni več potrebna, Zmanjšani stroški, zlasti za mikro KE, Poenostavljen administrativni postopek, Lastniki KE so lahko tudi fizične osebe

 12. Novosti v EZ 04, 8. člen 10. člen se spremeni tako, da se glasi: »Energetska politika z ukrepi spodbujanja učinkoviterabe energije in uporabe obnovljivih virov energije prispevak zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in s tem k zmanjševanjuučinkov tople grede ter k zmanjševanju emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksidain prahu iz kurilnih naprav, kot to določajo predpisi s področjavarstva okolja in ratificirani mednarodni sporazumi. Ministrstvo, pristojno za energijo, spremlja razvoj okoljuprijaznih energetskih tehnologij ter v okviru svojih pristojnostispodbuja uporabo le-teh pri oskrbi z energijo.«. .

 13. Novosti v EZ 04, 10. člen V 17. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek,ki se glasijo: »Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupajsprejme lokalni energetski koncept, s katerim določi načinbodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo,soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivihvirov energije, vsaj vsakih deset let. Metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskihkonceptov predpiše minister, pristojen za energijo. Skladnost lokalnega energetskega koncepta z nacionalnimenergetskim programom in energetsko politiko potrjujeminister, pristojen za energijo z izdajo soglasja.«.

 14. Novosti v EZ 04, 11. člen Šesti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: »Dobavitelji električne energije končnim odjemalcemso dolžni na izdanih računih za električno energijo in v svojihpropagandnih gradivih objaviti deleže posameznih proizvodnihvirov v celotni strukturi električne energije posameznegadobavitelja v preteklem letu. Prav tako so na računih in vpropagandnih gradivih dolžni navesti vsaj imena spletnihstrani ali drugih virov informacij, kjer je možno pridobiti informacijeo vplivu obstoječe strukture proizvodnih virov naokolje, predvsem glede emisij ogljikovega dioksida (CO2) inproblematike radioaktivnih odpadkov.«. Dodata se sedmi in osmi odstavek, ki se glasita: »Agencija za energijo s splošnim aktom predpiše načindoločanja deležev posameznih proizvodnih virov in načinnjihovega prikazovanja. Na zahtevo Agencije za energijo ji mora dobaviteljelektrične energije predložiti dokazila o točnosti podatkov izšestega odstavka tega člena.«.

 15. Novosti v EZ 04, 15. člen Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi: “…. Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije je odgovoren za odkup vse električne energije od: a) kvalificiranih proizvajalcev električne energije, priključenih na prenosno omrežje, …, po ceni, ki jo določi vlada. Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije mora zagotoviti prodajo tako odkupljene električno energijo na transparenten in nediskriminatoren način, skladno z določili tega zakona.

 16. Novosti v EZ 04, 15. člen Proizvajalci električne energije iz prejšnjega odstavka lahko vso ali del proizvedene električne energije prodajo samostojno in so v tem primeru za to energijo upravičeni do plačila premije, ki jo določi vlada. Premijo proizvajalcu plačuje sistemski operater prenosnega omrežja. Premija predstavlja razliko med ceno iz prejšnjega odstavka in pričakovano povprečno letno tržno ceno električne energije. Vsi stroški, ki jih ima sistemski operater zaradi takega odkupa in prodaje oziroma zaradi izplačila premije, se pokrijejo iz cene za uporabo omrežij.«.

 17. Novosti v EZ 04, 17. člen Nov 23. a člen Enako za distribucijska omrežja

 18. Novosti v EZ 04, 23. člen V prvem odstavku 29. člena se črtata besedni zvezi »odpadke ali« in »ekonomsko primeren«. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Položaj kvalificiranih proizvajalcev na trgu z električnoenergijo, pravila odkupa električne energije od kvalificiranihproizvajalcev električne energije ter ceno odkupa in premijoza električno energijo, ki jo kvalificirani proizvajalci električneenergije prodajo samostojno, določi vlada z uredbo.«.

 19. Novosti v EZ 04, 24. člen Za 29. členom se doda 29.a člen, ki se glasi: »29.a člen Proizvajalec električne energije, ki to energijo proizvaja iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji, lahko zahteva pridobitev potrdila o izvoru električne energije, v katerem morajo biti navedeni vir energije, datum in kraj proizvodnje ter zmogljivost elektrarne. Vlada z uredbo podrobneje uredi vsebino in način izdaje potrdil o izvoru električne energije, ki jih izdaja Agencija za energijo. Potrdila o izvoru električne energije se lahko izdajajo tudi za električno energijo, ki jo proizvedejo kvalificirani proizvajalci električne energije, od katerih odkup poteka po določbah tega zakona.«.

 20. Novosti v EZ 04, 32. člen … Tretji odstavek 40 člena se spremeni tako, da se glasi: “Sistemska obratovalna navodila morajo obsegati tudidoločbe o stroških tehničnih ukrepov, ki so potrebni za priključitevnovih proizvajalcev električne energije.”

 21. Novosti v EZ 04, 36. člen 49. člen se spremeni tako, da se glasi: » Investitor mora pred pričetkom priprave lokacijskega načrta pridobiti energetsko dovoljenje za naslednje objekte, naprave ali omrežja : … – objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno močjo večjo od 5 MW oziroma letno porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3. …..

 22. Novosti v EZ 04, 39. člen Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi: »52.a člen Če obseg zmogljivosti za proizvodnjo električne energije,za katere je bilo izdano energetsko dovoljenje iz prvealinee prvega odstavka 49. člena zakona, ne zagotavljazanesljivosti dobav električne energije, lahko za nove proizvodnezmogljivosti ali za izvedbo ukrepov varčevanja porabeelektrične energije ministrstvo, pristojno za energijo, ali ponjegovem pooblastilu druga oseba, izvede javni razpis. Pred začetkom postopka javnega razpisa iz prejšnjegaodstavka mora ministrstvo, pristojno za energijo, ugotoviti, alini mogoče zanesljivosti dobav električne energije zagotovitiz ukrepi učinkovite rabe energije. Javni razpis iz prvega odstavka tega člena je lahko izvedentudi zaradi zmanjševanja negativnih vplivov na okoljein promocije komercialno neuveljavljenih novih tehnologij. …….

 23. Novosti v EZ 04, 44. člen Doda se 66.a člen, ki se glasi: »66.a člen Programe, ki zmanjšujejo rabo energije iz posameznihomrežij oziroma povečujejo učinkovitost njene rabe in izraboobnovljivih virov energije, opravljajo po javnem pooblastiluizvajalci gospodarskih javnih služb po tem zakonu.«.

 24. Novosti v EZ 04, 87. člen Ne glede na določbo drugega odstavka 11. člena tega zakona gospodinjski odjemalci postanejo upravičeni odjemalci 1. julija 2007, do takrat pa so tarifni odjemalci, razen odjemalcev, ki odkupujejo električno energijo od kvalificiranih proizvajalcev nazivne moči do 1 MW.

 25. Cilji NEP s področja okolja • Povečanje učinkovitosti rabe energije do 2010 glede na 2004 • v industriji in storitvenem sektorju za 10 %, • v javnem sektorju za 15 %, • v stavbah za 10 %, • v prometu za 10 %, • podvojitev deleža el. energije iz soproizvodnje do 2010 • Dvig deleža OVE v primarni energetski bilanci na 12 % 2010 • pri oskrbi s toploto z 22% v 2002 na 25% do 2010, • el. energije iz OVE z 32% v 2002 na 33,6% do 2010, • do 2% delež biogoriv za transport do konca 2005

 26. Mehanizmi in ukrepi - biogoriva • - predpis o obveznem minimalnem deležu biogoriv po posameznih letih do 2010, • - razbremenitev prodajne cene biogoriv dajatev in prispevkov, - program spodbujanja pridelave energetskih surovin in proizvodnje biogoriv v Republiki Sloveniji         

 27. Mehanizmi in ukrepi - toplota • subvencioniranje investicij (z neposrednimi subvencijami), • zagotovitev kreditov z znižano obrestno mero, • predpis o prednostni rabi OVE v javnih stavbah, • promoviranje energetskih pregledov in študij izvedljivosti, • povečanje informiranosti, ozaveščenosti in usposobljenosti, • demonstracijski projekti, vzorčni projekti, • predpisa o obvezni analizi možnosti uporabe biomase v DO, • priprava standardov kakovosti za lesne sekance in pelete, • spodbujanje zbiranja lesne biomase, • vzpostavitev trga z lesno biomaso in • operativni programov uporabe lesne biomase.

 28. Mehanizmi in ukrepi - soproizvodnja • integralni predpis o spodbujanju soproizvodnje (ureditev sistemskih storitve, kot sta "vršna moč“ in "rezervna moč",standardizirani načini priklopa, preveritev soproizvodnje ) • analiza, ki bo identificirala potenciale za soproizvodnjo, upoštevajoč vse zahteve po toploti in hladu v RS, ki so tehnično primerne za soproizvodnjo, • predpis o certifikatih o izvoru električne energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom, • informiranje, dvigovanje osveščenosti in usposabljanje, • subvencioniranje študij izvedljivosti soproizvodnje, • subvencioniranje investicij v soproizvodnjo na osnovi olajšav pri plačilu CO2 takse • razvoj finančnih mehanizmov za investicije v soproizvodnjo.

 29. Mehanizmi in ukrepi – električna energija • analize potencialov in pripraviti strategije razvoja posameznih OVE za proizvodnjo električne energije, • zagotoviti srednjeročno stabilnost odkupnih cen električne energije od elektrarn na OVE, • sistem tenderiranja za nove elektrarne na OVE • sistem certificiranja izvora energije, • standardiziranje priklopa mikro in malih elektrarn, • tarifnim odjemalcem omogočiti prostovoljni nakup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev (z minimalnimi stroški omrežnine), • določiti delež OVE v javnih zgradbah • programi za povečanje informiranosti in ozaveščenosti

 30. Mehanizmi in ukrepi – OVE • Spodbujanje sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja • Povečevanje obdavčenja fosilnih goriv za ogrevanje • Obvezni lokalni energetski koncepti

More Related