wczesne wspomaganie rozwoju dziecka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
brendan-welch

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - PowerPoint PPT Presentation

239 Views
Download Presentation
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce Opracowała: mgr Monika Krawczyk psycholog zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

 2. Podstawa prawna organizowania wczesnego wspomagania rozwoju • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r., Nr 23, poz.133) • Art. 71b pkt.2a Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)

 3. Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju? • Wczesne wspomaganie rozwoju ma charakter interdyscyplinarny. • Oznacza wielospecjalistyczną opiekę udzielaną dziecku niepełnosprawnemu, nietypowo rozwijającemu się oraz pomoc jego rodzinie w opiece i wychowaniu.

 4. Jakie są cele wczesnego wspomagania rozwoju? Celem jest: ● wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka określonych na podstawie diagnozy specjalistycznej przeprowadzonej przez specjalistów, ● zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym dziecka, ● dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka i sposobów ich zaspakajania na terenie domu rodzinnego.

 5. Kto jest adresatem wczesnego wspomagania? • Adresatem jest dziecko niepełnosprawne od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności (więc również od urodzenia), aż do momentu pójścia do szkoły, rozpoczęcia nauki w szkole. • Adresatem jest rodzina dziecka niepełnosprawnego – traktujemy Rodziców jak partnerów w każdej sferze terapii dziecka. Są niezbędni dla osiągania przez ich dziecko kolejnych etapów rozwoju.

 6. Komu pomagamy? Dzieciom: • ze znacznymi dysharmoniami w rozwoju psychoruchowym • z upośledzeniem umysłowym • z niepełnosprawnością zmysłową w zakresie wzroku i / lub słuchu • z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi • z niepełnosprawnością ruchową

 7. Komu pomagamy? Rodzinie: • w akceptacji niepełnosprawności dziecka • w zrozumieniu rozwoju dziecka nietypowo rozwijającego się • w działaniach wspierających rozwój dziecka • w rozwijaniu wiedzy i umiejętności na temat zastosowania metod i technik w domu

 8. Kto prowadzi zajęcia wspomagające rozwój? Zespół wczesnego wspomagania rozwoju stanowią terapeuci przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: ○ psycholog ○ pedagog ○ logopeda ○ inny specjalista, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Dla każdego dziecka powołuje się odrębny zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

 9. Na czym polegają zajęcia? • Zajęcia polegają na dążeniu do osiągnięcia najbliższej sfery rozwoju dziecka w kontekście prezentowanych przez niego umiejętności, w umożliwieniu dobrego startu w szkole pomimo stwierdzonej niepełnosprawności. • Uczą również dziecko przyjmowania odpowiedniej postawy wobec zadań, radzenia sobie w sensie poznawczym i samoobsługowym.

 10. Jakimi metodami pracujemy? Pracujemy metodami dostosowanymi do możliwości dziecka, bazujemy na jego mocnych stronach, wspieramy jego rozwój: - terapia logopedyczna - terapia pedagogiczna - terapia behawioralna - terapia ręki - metoda Porannego Kręgu - elementy niedyrektywnej terapii zabawą - terapia Kepharta (system percepcyjno – motoryczny) - Ruch dla uczenia się - metoda werbo – tonalna - wychowanie słuchowe - elementy Integracji Sensorycznej - programy Ch. i M. Knillów: Dotyk i Komunikacja, Programy Aktywności

 11. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju • Czas trwania zajęć od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. • Skorelowane ze sobą plany rewalidacyjno - terapeutyczne specjalistów. • Prowadzone z użyciem metod i pomocy pobudzających rozwój. • Skierowane na osiągnięcie przez dziecko sukcesu (sfera najbliższego rozwoju). • Prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

 12. Na czym polega wspieranie rodziny? • Polega na oddziaływaniach terapeutów wobec dziecka przy zgodzie i pełnej akceptacji rodziny. • Polega na spotkaniach podczas zajęć i obserwacji, nauce przenoszenia oddziaływań na grunt domu rodzinnego. • Polega na zwiększaniu świadomości wychowania i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym; służą temu rozmowy wspierające, porady, warsztaty i instruktaże.

 13. Wydarzenia Cyklicznie odbywają się: - grupa wsparcia, szkolenia i warsztaty dla rodziców - integracyjny bal karnawałowy - zakończenie zajęć wczesnego wspomagania w danym roku szkolnym: z imprezą plenerową, integracją poprzez teatr

 14. Grupa wsparcia

 15. Bal karnawałowy 2011

 16. Bal karnawałowy 2012

 17. Zajęcia i karty pracy dzieci

 18. A oprócz tego… • Usprawnianie motoryki • Stymulowanie sfery poznawczej • Stymulowanie sfery społeczno – emocjonalnej • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

 19. Procedura objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju • Diagnoza dziecka (dokumentacja medyczna, diagnozy – psychologiczna, logopedyczna w poradni). • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający. • Skierowanie ze Starostwa Powiatowego na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni. • Rozpoczęcie zajęć oraz zakończenie ich w sytuacji pójścia dziecka do szkoły.

 20. Więcej informacji pod numerem telefonu 667 28 89 Zapraszamy