Medietransporter i Västerbottens län - PowerPoint PPT Presentation

medietransporter i v sterbottens l n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medietransporter i Västerbottens län PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medietransporter i Västerbottens län

play fullscreen
1 / 30
Medietransporter i Västerbottens län
138 Views
Download Presentation
brandy
Download Presentation

Medietransporter i Västerbottens län

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medietransporter i Västerbottens län Folkbiblioteken, sjukhusbiblioteken samt Länsbiblioteket i Västerbotten under 2008 och 2009. Fjärrlåneseminarium Umeå 2010.12.06

 2. Västerbotten är speciellt!

 3. Umeåregionen: Umeå, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, Robertsfors, Bjurholm V8-biblioteken: Storuman, Dorotea, Åsele, Sorsele, Vilhelmina, Malå, Norsjö, Lycksele Sjukhusbiblioteken: Lycksele, Umeå, Skellefteå Skellefteå Länsbiblioteket Biblioteken

 4. Varför? • Få en samlad bild över låneströmmar • Få en uppfattning om kostnader • Se effekter/konsekvenser av samarbetena

 5. Frågorna Samtliga frågor gäller 2008 och 2009. Frågorna som ställdes: • Hur många utlån hade ert bibliotek till andra bibliotek? • Hur många inlån hade ert bibliotek från andra bibliotek? • Vem/vilka anlitas för transporterna? • Hur många transporttillfällen är det per vecka? • Vilken var kostnaderna för transporterna? Svaren är indelade efter ”geografi”: • - inom kommunen (skolbibliotek, filialer) • - inom samarbete (Umeåregionen, V8, sjukhusbiblioteken) • - inom länet (till/från bibliotek utanför formellt samarbete) • - utanför länet

 6. Om svaren • De dröjde: de var i några fall svåra att få in och flera av dem som har svarat sent har inkluderat hela 2009. • De är svåra att jämföra: man har t ex valt att svara för 2008 eller 2009 • De är inte exakta: många har skattat eller avstått från att svara • De stämde inte överens: ihopräkning av inlån och utlån visade stor diskrepans • Det var svårt att svara: flera bibliotek svarar att de ”inte har såna siffror”, vilket i vissa fall betyder att man inte kan ta fram kostnader och i vissa fall betyder att man inte kan få fram underlag ur bibliotekssystemet • Underlaget blev alltså sådär... • … om man vill använda siffrorna för jämförelser. Då ska man komma ihåg att det inte bara är äpplen och päron, utan mer en hel fruktsallad.

 7. Inom kommunerna

 8. Översikt Svar: från 10 av 18 bibliotek Aktör: interpost/vaktmästare/Posten Vem betalar? OH-kostnad (Skellefteå och Åsele undantaget) Lån sammanlagt: 32 132 (delvis skattad siffra) Total redovisad kostnad: ca 200 000 (Skellefteå, 27 675 lån)

 9. Lån Skellefteå: 27 675 Sorsele: 1919 Vännäs: 786 Lycksele: 150 (s) Alva: 78 Vilhelmina: 294 Skellefteå sjukhusbibliotek: 90 (s) Lycksele sjukhusbibliotek 65 (s) Malå: 65 (s) Norsjö: 1010 (s) (s) = skattad siffra

 10. Inom samarbeten

 11. Bibliotekssamarbeten • Umeåregionen: Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Umeå, Robertsfors (gemensam katalog) • V8: Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Lycksele, Dorotea, Åsele, Vilhelmina (gemensam katalog) • Sjukhusbiblioteken: Skellefteå, Umeå, Lycksele (ej gemensam katalog)

 12. Översikt Svar: Lån från samtliga samarbeten, kostnad från 16 av 17 Aktör/er: Bussgods, Posten (VLL), Samhall Vem betalar? Biblioteken själva + OH-kostnad Svar: Lån från samtliga samarbeten, kostnad från 16 av 17 Lån sammanlagt: 91 953 (Umeåregionens siffra är från 2008) Total redovisad kostnad: 399 791:-

 13. Utlån och inlån sjukhusbiblioteken

 14. Utlån och inlånV8-biblioteken

 15. Utlån/inlån Umeåregionen • Siffrorna visar det man lånar in från andra bibliotek och i sin tur lånar ut. • Nedan syns hur stor del de inlånade medierna motsvarar i de olika bibliotekens totala utlåning: • Umeå 0,7% • Bjurholm 9,6% • Nordmaling 4,9% • Robertsfors 9,5% • Vindeln 8,8% • Vännäs 6,7%

 16. Kostnader inom länet, per samarbete

 17. Snittkostnad per lån • Folkbibliotekens kostnader är för tur och retur • Länsbibliotekets kostnad är endast tur • Sjukhusbiblioteken har ingen direkt kostnad • Umeåregionen använder sig av Samhall • V8-biblioteken använder sig huvudsakligen av Bussgods, men även av Posten • V8-bibliotekens uppgifter inkluderar Sorseles lån men inte deras kostnader (11.7) • Skellefteå använder sig av anställd vaktmästare, sambulans och Posten. • Sjukhusbiblioteken använder sig av VLL-transport (OH, Posten) • Länsbiblioteket använder sig av Posten

 18. Utlån och kostnader inom samarbeten

 19. Inom och utanför länet

 20. Översikt inom länet Svar: Lån: 12 av 17 har svarat. Kostnader: 1 av dem har angett kostnad. Aktör/er: Posten Vem betalar? Biblioteken (7 st)/OH Lån sammanlagt: 1841 inlån (s) Länet lånar ut 2930. Synlig kostnad: 31 600 (Länsbibl. t/r)

 21. Översikt utanför länet Svar: Lån: 12 av 17 har svarat. Kostnader: 5 av 17 har angett kostnad. Aktör/er: Posten Vem betalar? OH/Biblioteken (9 står för kostnaden) Lån sammanlagt: 2160 Synlig kostnad: 59 762:- (5 bibl inkl Umeå och Skellefteå)

 22. Kommentarer inom/utom länet Inom länet • Det lånas förhållandevis lite mellan bibliotekssamarbetena • Lånen är oftast kurslitteratur eller medier på andra språk • Osynliga kostnader/svårt att urskilja faktisk kostnad (kan ej skilja boktransporter från aviseringar etc) • Minsta kostnad inom länet: 31 600:- (Länsbibl. t/r – men endast utlån över 2 kg) Utom länet • Minsta kostnad utom länet: 59 762:- (5 bibliotek har angett kostnad • Övervägande delen från IB (medier på andra språk)

 23. Länsbibliotekets kostnader 1998-2009

 24. Sammanfattningsvis om kostnader • Lån inom kommunen är i princip alltid en OH-kostnad för kommun/landsting. • Lån inom samarbeten bekostas i med få undantag av biblioteken själva. • Lån som skickas via Posten (inom/utom länet) bekostas av biblioteken eller kommunen (ca 50-50) Lånen går inte att skilja från aviseringar etc. • Den sammanlagda kostnaden för medietransporter under 2009 var minst 656 577 kr, varav merparten var transporter inom länets gränser.

 25. Man ser i underlaget att • Det är svårt! Tidsbrist, kunskapsbrist, brist i systemen etc. • Kostnaderna är långtifrån kompletta och de är större än vad som redovisas här. • Brister i underlag finns hos alla typer bibliotek • Inom samarbetena finns de bästa underlagen (samt Skellefteå). • Ökad service kostar – ofta mer än man räknat med. • Fördelningsprincipen är viktig. • Det finns för få aktörer (i den här änden av landet) för att man ska kunna få ner kostnaderna?

 26. Sänka kostnader? • Att göra begränsningar i servicen är inget alternativ! Eftersom den ökade servicen och utbudet är en stor del av syftet med samarbetena • Tekniska lösningar: minimera felreservationer, införa ”miljöval”, ”köa på ditt eget bibliotek”? • Nya upphandlingar. För få aktörer? • Olika lösningar för olika kommuner Landstingets sjuktransporter, tidningsbuden. • Flytande bestånd. Boken står kvar tills någon annan vill ah den: färre returer. Man går miste om impulslånen. Få som testat och utvärderat (Stockholm)

 27. Andra län Jämförelser med andra län är svåra vilket har flera orsaker: • Man har inte mediesamarbeten med gemensam katalog och fria reservationer i samma utsträckning som i Västerbotten • De geografiska förutsättningarna skiljer sig åt (t ex andelen glesbygd samt avstånd) • Läns- /regionbiblioteken har olika syn på kompletterande medieförsörjning • Läns- /regionbiblioteken står för transportkostnader i olika utsträckning • Man kan anta att biblioteken i andra län har samma svårigheter med att få fram exakta kostnader? Fyra exempel från andra län följer. Uppgifterna om kommunantal samt befolkningsmängd är från SCB 2008-12-31.

 28. Gävleborg och Jönköping Gävleborg: • 10 kommuner, 275 908 invånare. Inget värdbibliotek. • 9 ingår i ett mediesamarbete och delar katalog • Länsavtal med NBT. Inkluderar tio huvudbiblioteken samt länsbiblioteket • Kostnadstak på 235 000 kr per år. Transport 2 ggr per vecka Jönköping: • 13 kommuner,335 246 invånare. Jönköping värdbibliotek. • 6 kommuner i ett nystartat mediesamarbete • Samarbete med Mediecentralens transport till skolorna • Transport 2 ggr/vecka, omlastning på länsbiblioteket • Nystartat och ej utvärderat • Kostnad: 49 433 kr exkl moms. Delas av kommunbibliotek, länsbibliotek och högskolebibliotek.

 29. Örebro och Uppsala Örebro • 12 kommuner, 277 732 invånare. Örebro värdbibliotek. • Inga katalogsamarbeten • Hängavtal med landstingets transport till vårdcentralerna • Transport till huvudbiblioteken 2 ggr/vecka 2009 utökas till 3 ggr/ vecka 2010 • Kostnad 180 000 kr per år = ca 100 kr per transporttillfälle • Kartläggning av fjärrlånetrafiken våren 2010 Uppsala • 8 kommuner, 327 188 invånare. Uppsala värdbibliotek. • Inga katalogsamarbeten. • Folkbiblioteken lånar medier av värdbiblioteket för ca 130 000 kr. Portokostnad för totalt 4306 fjärrlån tillkommer.

 30. Översikt transporter 2009