1. Chyby a neistota merania - PowerPoint PPT Presentation

brandy
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Chyby a neistota merania PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Chyby a neistota merania

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
1. Chyby a neistota merania
318 Views
Download Presentation

1. Chyby a neistota merania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Chyby a neistota merania Meranie je súhrn činností s cieľom určiť hodnotu meranej veličiny. Táto hodnota by sa mala uvádzať spolu s toleranciou, v ktorej leží pravá hodnota meranej veličiny, prípadne toľkými číslami, koľkými odpovedá platným miestam výsledku merania. To je dôležité najmä v súčasnosti, kde sa pre spracovanie výsledkov používajú počítače pracujúce s číslami s veľkým počtom miest. Žiadnym meraním nezískame správnu hodnotu meranej veličiny, pretože každé meranie je zaťažené chybou. Chyba charakterizuje presnosť merania. Účelom štúdia chýb je zistenie celkovej chyby, jej jednotlivých zložiek a zdrojov chýb merania. Analýza chýb je základnou podmienkou zvyšovania presnosti merania. Výsledok merania je neúplný, pokiaľ neobsahuje možný rozsah chýb. 1

  2. 1. Chyby a neistota merania Systematická chyba Systematická chyba je zložka chyby merania, ktorá pri opakovaných meraniach tej istej veličiny zostáva stála, alebo sa predvídaným spôsobom mení. V prípade, že je možné túto chybu zistiť pomocou presnejšieho merania, alebo že je známa príčina jej vzniku, je možné túto zložku chyby odstrániť korekciou. Klasifikácia chýb merania Chyby delíme podľa toho, ako sa prejavujú pri opakovaných meraniach, na chyby systematické a chyby náhodné. Príklady systematických chýb: • chyby metódy(spôsobené zámerným zjednodušením vzťahu pre výpočet meranej veličiny, napr. zanedbaním vplyvu spotreby meracích prístrojov); • chyby nuly – offset(údaj prístroja, ktorý je v činnosti pri nulovej hodnote meranej veličiny; ide o aditívnu chybu, ktorá sa pričíta alebo odčíta k výsledkom všetkých meraní); • chyby zosilnenia(chyba spôsobená napr. nesprávnou hodnotou odporu vo vstupnom deliči alebo v predradnom rezistore voltmetra). 2

  3. 1. Chyby a neistota merania Pred meraním si skontrolujte správne nastavenú nulovú hodnotu meracieho prístroja! Pred meraním Navýšená hodnota k výsledku merania! Meranie ... ? 3

  4. 1. Chyby a neistota merania Náhodná chyba Náhodná chybaje zložka chyby merania, ktorá sa pri opakovaných meraniach tej istej veličiny nepredvídateľne mení. Náhodnú chybu nie je možné odstrániť korekciou. Jediný spôsob spracovania týchto chýb je zvýšiť počet meraní (aspoň na 20) a výsledky spracovať štatistickými metódami. Tak je možné získať strednú hodnotu opakovaných meraní a ich rozptyl. Rozptyl sa väčšinou charakterizuje smerodajnou odchýlkou. Príklady príčin náhodných chýb: • šumy; • neznáme zmeny podmienok meraní(nemeraná a nekorigovaná teplota, vlhkosť, rušivé elektromagnetické pole apod.); • zaokrúhľovanie výsledku merania, • chyba pri odčítaní. 4

  5. 1. Chyby a neistota merania Pri vyhodnocovaní merania sa neurčuje chyba jednotlivého merania, ale interval, v ktorom leží skutočná hodnota meranej veličiny. V strede tohto intervalu leží výberový priemer meranej veličiny po korekcii systematickej chyby. Takéto rozptýlenie hodnôt priradených k meranej veličine je charakterizo-vané pojmom neistota merania. Neistota merania(absolútna hodnota najväčšej možnej chyby merania alebo tolerancia merania, angl. uncertainty of measurement) udáva interval, v ktorom leží skutočná hodnota meranej veličiny. Je určená chybami meracích prístrojov, toleranciou meracích dekád a etalónov, náhodnými chybami a vonkajšími rušivými vplyvmi. 5

  6. 1. Chyby a neistota merania Základné pojmy: Absolútna chyba prístroja p je rozdiel medzi nameranou hodnotou XM, ktorú udáva kontrolovaný prístroj a skutočnou hodnotou XS Relatívna chyba prístrojap je pomer medzi absolútnou chybou prístroja p a nameranou XM, príp. skutočnou hodnotou XS Chyby analógových m. prístrojov • sú zaručované výrobcom pri udaných referenčných podmienkach. • Referenčnépodmienkymôžu zahrňovať napr. teplotu okolia, vonkajšie magnetické pole, frekvenciu, činiteľ skreslenia apod. • Matematické vzťahy – z prednášky!! 6

  7. 1. Chyby a neistota merania Relatívna chyba prístrojap je pomer medzi absolútnou chybou prístroja p a nameranou XM, príp. skutočnou hodnotou XS • Ak sa relatívna chyba vzťahuje k najväčšej hodnote meracieho rozsahu M, hovoríme o triede presnosti meracieho prístroja. • Trieda presnosti TP určuje presnosť samotného prístroja. • Prístroj, ktorý patrí do určitej triedy presnosti nesmie mať v žiadnom prípade väčšiu chybu než je chyba daná triedou presnosti. Absolútna dovolená chyba prístroja |u| je často dôležitá pre praktické vyhodnotenie kvality meracieho prístroja. Táto chyba musí platiť v ktoromkoľvek mieste stupnice. V zahraničnej literatúre sa u analógových prístrojoch používa namiesto pojmu chyba pojem neistota, angl. uncertainty (preto index u) • Matematické vzťahy – z prednášky!! 7

  8. 1. Chyby a neistota merania • Príklad výpočtu: • z prednášky!! 8

  9. 1. Chyby a neistota merania Chyby číslicových m. prístrojov Chyby nepriamych meraní Neistota merania • z prednášky + skriptá!! • Príklady výpočtu: • z prednášky + skriptá!! 9