slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Michał Wojtowicz, tel. 91 425 11 44; michal.wojtowicz @ nfz-szczecin.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Michał Wojtowicz, tel. 91 425 11 44; michal.wojtowicz @ nfz-szczecin.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Michał Wojtowicz, tel. 91 425 11 44; michal.wojtowicz @ nfz-szczecin.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Likwidacja II fazy rozliczeń – nowy model rozliczania świadczeń od 2011 roku (aspekty informatyczne). Michał Wojtowicz, tel. 91 425 11 44; michal.wojtowicz @ nfz-szczecin.pl Łukasz Witkowski, tel. 91 425 10 57; lukasz.witkowski @ nfz-szczecin.pl Sekcja ds. Aplikacji, Wydział Informatyki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Michał Wojtowicz, tel. 91 425 11 44; michal.wojtowicz @ nfz-szczecin.pl' - bracha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Likwidacja II fazy rozliczeń –

nowy model rozliczania świadczeń od 2011 roku

(aspekty informatyczne)

Michał Wojtowicz, tel. 91 425 11 44; michal.wojtowicz@nfz-szczecin.pl

Łukasz Witkowski, tel. 91 425 10 57; lukasz.witkowski@nfz-szczecin.pl

Sekcja ds. Aplikacji, Wydział Informatyki

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Szczecin 26.01.2011r.

zasady przekazywania danych rozliczeniowych obieg dokument w w systemie po likwidacji ii fazy
Zasady przekazywania danych rozliczeniowych- obieg dokumentów w systemie po likwidacji II fazy

Korekta danych / Ponowna generacja komunikatu

Przesłanie komunikatu statystycznego

Sprawdzenie zgodności z formatem (XSD)

Walidacja zestawów świadczeń

Informacja o przekazaniu niepoprawnie zbudowanego komunikatu

Weryfikacja świadczeń

Błędy walidacji tzw. błędy importu + potwierdzenia przesłania

Błędy walidacji i weryfikacji

Import komunikatu zwrotnego

Przesłanie żądania naliczenia

Wykonanie naliczenia zgodnie z procedurą

System informatyczny OW NFZ

Aplikacja świadczeniodawcy

Portal świadczeniodawcy

Generacja szablonów rachunków

Szablony rachunków refundacyjnych wynikające z naliczenia

Import komunikatu zwrotnego

Przesłanie rachunku

Sprawdzenie zgodności z formatem (XSD)

Walidacje rachunku

uprawnienia operator w do pracy w portalu szoi
Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI

W Portalu SZOI dodane zostały nowe funkcje które wymagają nadania odpowiednich uprawnień. Brak uprawnień do wykonania poszczególnych czynności spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu.

Zmiana uprawnień operatora świadczeniodawcy wykonywana jest w Portalu SZOI po wybraniu menu: Administracja – Operatorzy.

slide5

Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI

Dodawanie uprawnień dla operatorów Portalu SZOI wykonuje się po wybraniu menu: Administrator – Operatorzy.

slide6

Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI

Na liście operatorów należy wyszukać pracownika, który posiada dodatkowe uprawnienia,

a następnie wybrać opcję uprawnienia.

slide7

Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI

 • 3 Nowe uprawnienia:
 • Zmiana modelu
 • Żądania rozliczenia
 • Obsługa wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie
 • Po wyświetleniu okna Edycji uprawnień dla wybranego pracownika, należy odszukać, a następnie zaznaczyć uprawnienia, które mają zostać dodane.
 • Zmiany należy zatwierdzić.
slide8

Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI

 • Nowe uprawnienia:
 • zmiana modelu rozliczenia
  • umożliwia jednokierunkową zmianę modelu rozliczania
  • z obecnego (wskazywanie świadczeń do zapłaty przez świadczeniodawcę) na nowy (naliczanie świadczeń po stronie NFZ)
 • żądania rozliczenia
  • umożliwia dodanie żądania rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych
 • obsługa wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie
  • umożliwia dodanie, przeglądanie, edycję , zatwierdzenie oraz wydruk wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczenie świadczeń
zmiana modelu naliczania wiadcze dla um w sprzed roku 20111
Zmiana modelu naliczania świadczeń dla umów sprzed roku 2011

Zmiana modelu naliczania świadczeń może być wykonana tylko dla załączników rzeczowo-finansowych rozliczanych dotychczas wg modelu wskazywania świadczeń do rozliczenia przez świadczeniodawcę.

Zmiana modelu jest jednokierunkowa, tzn. po zmianie, nie ma możliwości wrócić do „starego” modelu.

Zmiana modelu naliczania świadczeń do rozliczenia wykonywana jest przez świadczeniodawcę w Portalu SZOI.

slide11

Zmiana modelu naliczania świadczeń

dla umów sprzed roku 2011

Operacja zmiany modelu rozliczania świadczeń dla umów sprzed 2011 roku jest operacją jednokierunkową.

Aby wykonać zmianę operator musi posiadać uprawnienie: Zmiana modelu rozliczeń.

Dla załączników rzeczowo-finansowych opartych na „starym” modelu naliczania świadczeń do rozliczenia w uzasadnionych przypadkach konieczna jest zmiana modelu.

Opcja ta dostępna jest po wybraniu operacji model rozliczeń.

slide12

Zmiana modelu naliczania świadczeń

dla umów sprzed roku 2011

W oknie Zmiany modelu rozliczeń umowy wyświetlona zostanie informacja o bieżącym modelu rozliczania.

Aby dokonać zmiany, należy zaznaczyć opcję zmień na model rozliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ.

slide13

Zmiana modelu naliczania świadczeń

dla umów sprzed roku 2011

Zmiana może być wykonana tylko raz.

Nie ma możliwości cofnięcia zmiany sposobu rozliczania umowy!

Jeśli zmiana jest wymagana należy wybrać opcję Zatwierdź. Portal SZOI automatycznie udostępni informację o zmianie modelu w systemie OW NFZ.

wyb r schematu generacji szablonu rachunku
Wybór schematu generacji szablonu rachunku*

Każdy świadczeniodawca, przed wykonaniem pierwszego przesłania komunikatu statystycznego do umowy rozliczanej wg modelu naliczania świadczeń przez płatnika, musi wybrać schemat generacji szablonu rachunku.

 • wybór schematu generacji szablonu wykonywany jest przez świadczeniodawcę w Portalu SZOI;
 • informacja o wybranym schemacie jest automatycznie przekazywana do OW NFZ i wykorzystywana w trakcie generacji szablonów rachunków.

W SI OW NFZ dostępny jest podgląd obowiązującego schematu generacji szablonu rachunku wraz z historią zmian schematu.

Schemat generacji szablonu wybierany jest dla wskazanej umowy.

Zmiana schematu może być wielokrotna.

* - definicje schematów generacji szablonu rachunku zostały przedstawione na dalszych slajdach prezentacji.

slide15

Wybór schematu generacji szablonu rachunku

 • Na liście umów, dla każdego załącznika rzeczowo-finansowego dodana została opcja: model rozliczeń. Wybór opcji umożliwia:
 • zmianę schematu generacji szablonu rachunku;
 • zmianę modelu rozliczania umowy (w przypadku umów, dla których obowiązuje model naliczania przez świadczeniodawcę).
slide16

Wybór schematu generacji szablonu rachunku

 • Wybór schematu generacji szablonu rachunku wykonywany jest przez wskazanie odpowiedniej opcji:
 • generowanie zbiorczego szablonu w ramach całej umowy – spowoduje ujęcie w jednym szablonie rachunku wszystkich świadczeń wykonanych w ramach umowy
 • (z uwzględnieniem podziału wynikającego z typu ubezpieczenia pacjenta);
 • generowanie szablonów z dokładnością do punktu umowy – spowoduje wygenerowanie minimalnej ilości szablonów odpowiadającej liczbie punktów umowy.
slide17

Wybór schematu generacji szablonu rachunku

Informacja o obowiązującym schemacie generacji szablonu nie jest wyświetlana na liście umów jednak można ją przeglądać (i modyfikować) przez wybór opcji model rozliczeń.

nowy model rozliczania um w og lne zasady
Nowy model rozliczania umów – ogólne zasady
 • W formacie 5;2.0 mogą być przekazywane wyłącznie pozycje rozliczeniowe dotyczące umów, dla których świadczeniodawca wskazał model naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ (taki model automatycznie jest wybierany dla umów dotyczących roku 2011 i lat późniejszych).
 • Przekazanie zestawu świadczeń z pozycjami rozliczeniowymi dotyczących umów z lat wcześniejszych niż 2011 dla których świadczeniodawca nie dokonał zmiany modelu rozliczania świadczeń na – naliczanie świadczeń po stronie OW NFZ spowoduje negatywną walidację całego zestawu świadczeń.
nowy model rozliczania um w og lne zasady1
Nowy model rozliczania umów – ogólne zasady

Od wersji 2.0 komunikatu SWIAD:

  • Każda zmiana pozycji rozliczeniowej wymaga jawnego przekazania danych z systemu świadczeniodawcy. Zlikwidowano generację autostorn w systemie OW NFZ dla świadczeń nierozliczonych, nieprzekazanych w komunikacie statystycznym I fazy.
  • W przypadku modyfikacji konieczne jest przesłanie wyższej wersji pozycji rozliczeniowej z nowym obrazem danych tej pozycji.
 • W przypadku żądania usunięcia konieczne jest przesłanie wyższej wersji pozycji rozliczeniowej z elementem nfz:pozycja-kor.
 • Część statystyczno-medyczna zestawu świadczeń przekazywana jest w kolejnych wersjach w postaci kompletnej (jak dotychczas).
 • Część rozliczeniowa zestawu świadczeń przekazywana przyrostowo na poziomie danej pozycji rozliczeniowej w sytuacji, gdy dane takiej pozycji ulegają zmianie.
zmiany dotycz ce obs ugi komunikatu i fazy raport zwrotny
Zmiany dotyczące obsługi komunikatu I fazy – raport zwrotny

Od wersji 2.0 komunikatu SWIAD:

 • Każdy import komunikatu SWIAD zakończony jest generacją i udostępnieniem komunikatu P_SWI
  • Raport zwrotny (P_SWI) będzie zawierał informację o wszystkich przekazanych zestawach świadczeń
  • W przypadku wystąpienia błędów walidacji zestaw oznaczony zostanie komunikatem błędu walidacji (na poziomie importu)
  • W przypadku nie wystąpienia błędów walidacji zestaw oznaczony zostanie komunikatem braku wykonania weryfikacji danych statystycznych. Pozycje rozliczeniowe o takim statusie nie mogą być jeszcze na tym etapie rozliczane.
  • W komunikacie zwrotnym nie będą uwzględniane dane statystyczne, dla których została przekazana nowsza wersja statystyczna.
zmiany dotycz ce obs ugi komunikatu i fazy usuwanie epizodu kontaktu
Zmiany dotyczące obsługi komunikatu I fazy – usuwanie epizodu / kontaktu

Od wersji 2.0 komunikatu SWIAD:

 • Umożliwiono przesłanie usunięcia epizodu (zestawu świadczeń) / świadczenia (kontaktu, pobytu na oddziale) bez konieczności wcześniejszego jawnego wystornowania produktów rozliczonych. Pozycje nierozliczone zostają automatycznie usunięte.
 • Usunięcie wykonywane jest w systemie po otrzymaniu zestawu świadczeń / świadczenia w wyższej wersji statystycznej zawierającej atrybut @usun z wartością „T”.
 • Przesłanie żądania usunięcia zestawu świadczeń / świadczeń wymaga aby umowy, do których odwołują się nieskorygowane pozycje rozliczeniowe powiązane z usuwanym zestawem świadczeń / świadczeniem zostały przełączone na nowy model rozliczania
 • Po usunięciu zestawu świadczeń / świadczenia - danych nie można ponownie przekazać w ramach tego samego zestawu z wyższą wersją.
 • Po usunięciu zestawu nie można ponownie przekazać tego samego zestawu z wyższą wersją.
 • Przesłanie żądania usunięcia pozycji rozliczeniowej wymaga przesłania pozycji rozliczeniowej w wyższej wersji rozliczeniowej wraz z elementem nfz:pozycja-kor
nowy model rozliczania um w korekty rachunku
Nowy model rozliczania umów – korekty rachunku

Modyfikacje, które wymagają korekty rachunku (dotyczy pozycji rozliczeniowych potwierdzonych komunikatem R_UMX ujętych w szablonach rachunków):

 • przy zmianie jakichkolwiek danych rozliczonej pozycji rozliczeniowej (dowolnego atrybutu elementu nfz:pozycja-rozl i elementów w nim zagnieżdżonych) – podniesienie wersji pozycji rozliczeniowej (nfz:pozycja-rozl@nr-wersj-pr) .
 • przy usunięciu pozycji rozliczeniowej, świadczenia lub zestawu świadczeń
 • przy zmianie atrybutu pacjent@ident-pacj (z wyłączeniem zmiany z jednego z typów 2-7 na typ 1 z załącznika dotyczącego typów identyfikatorów pacjenta).

W przypadku gdy świadczenie zostało wskazane do zapłaty w komunikacie II fazy a następnie zostało skorygowane (wystornowane) komunikatem I fazy, należy bezwzględnie wysłać korektę tego świadczenia za pomocą komunikatu II fazy, przed wskazaniem jakichkolwiek innych świadczeń do zapłaty.

System OW NFZ podczas weryfikacji komunikatu II fazy sprawdza czy w danym okresie rozliczeniowym istnieją świadczenia wskazane do zapłaty w komunikacie II fazy, które zostały następnie skorygowane komunikatem I fazy i jednocześnie nie zostały skorygowane komunikatem II fazy.

W takich przypadkach system będzie odrzucał wszystkie pozycje z bieżącego komunikatu II fazy do czasu, gdy świadczeniodawca nie przekaże korekty tych świadczeń w komunikacie II fazy.

danie rozliczenia wiadcze przez wiadczeniodawc
Żądanie rozliczenia świadczeń przez świadczeniodawcę
 • Żądanie rozliczenia świadczeń generowane jest przez świadczeniodawcę po otrzymaniu komunikatów zwrotnych do raportów statystycznych;
 • Żądanie rozliczenia świadczeń generowane jest w Portalu SZOI;
 • Żądanie rozliczenia automatycznie przekazywane jest do SI OW NFZ a następnie przetwarzane (w zależności od ustawionych parametrów automatyzacji);
 • Po zakończeniu weryfikacji system automatycznie udostępnia do świadczeniodawcy raport zwrotny zawierający szablony rachunku
slide26

Żądanie rozliczenia świadczeń

Generację żądania rozliczenia świadczeń wykonuje się w Portalu SZOI w części: Sprawozdawczość – Żądanie rozliczenia.

slide27

Żądanie rozliczenia świadczeń

W celu zlecenia żądania rozliczenia świadczeń wykonanych do załącznika rzeczowo-finansowego z nowym modelem rozliczania danych należy skorzystać z opcji Dodaj żądanie rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Czynność spowoduje wyświetlenie okna Dodawania rozliczenia świadczeń.

slide28

Żądanie rozliczenia świadczeń

Żądanie rozliczenia generowane jest dla wskazanego roku rozliczeniowego oraz wskazanej z listy umowy (załącznika rzeczowo-finansowego).

slide29

Żądanie rozliczenia świadczeń

W drugim kroku konieczne jest wskazanie miesiąca naliczania, za który mają zostać wygenerowane dane do rozliczenia.

Jeśli świadczeniodawca nie wskazał wcześniej sposobu generowania szablonu rachunku (na poziomie listy umów) to musi wykonać to czynność w trakcie wykonywania pierwszego żądania rozliczenia. Przy kolejnych generacjach żądań, część dotycząca wyboru sposobu generacji nie będzie wyświetlana.

slide30

Żądanie rozliczenia świadczeń

Po wybraniu opcji Dalej wyświetlone zostanie okno trzeciego kroku dodawania żądania rozliczenia. Okno zawiera podsumowanie wprowadzonych danych.

Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie żądania rozliczenia na liście i automatyczne przekazanie go do OW NFZ. Status żądania: wysłane.

slide31

Żądanie rozliczenia świadczeń

Zweryfikowane w OW NFZ żądania rozliczenia w Portalu SZOI zostaną oznaczone statusem zakończone przetwarzanie.

Dla takich pozycji listy udostępniona zostanie opcja raporty zwrotne umożliwiająca pobranie plików raportów zwrotnych wraz z szablonami rachunków / korekt rachunków (przeznaczonych do zaimportowania do aplikacji rozliczeniowej świadczeniodawcy) oraz przeglądanie wygenerowanych szablonów.

slide33

Żądanie rozliczenia świadczeń

Listę wszystkich wygenerowanych szablonów do załącznika rzeczowo-fiansowego świadczeniodawca może przeglądać z poziomu Listy umów w Portalu SZOI.

Informacje te dostępne są po wybraniu opcji szablony rachunków.

slide34

Konfigurowanie powiadomień o nowych zdarzeniach na SZOI

Funkcjonalność informowania o nowych zdarzeniach na SZOI dostępna jest z poziomu menu głównego „Administrator”, „alerty”.

W celu utworzenia nowego powiadomienia do należy zdefiniować listę odbiorców („Odbiorcy”)

slide35

Konfigurowanie powiadomień o nowych zdarzeniach na SZOI

Okno „Lista odbiorców alertu” zawiera listę zdefiniowanych adresów emailowych na które wysyłane będą powiadomienia o wystąpieniu danego zdarzenia

W celu dodania do listy odbiorców nowych pozycji należy wybrać: „Dodawanie odbiorcy”.

slide36

Konfigurowanie powiadomień o nowych zdarzeniach na SZOI

W polu „Adres” należy wpisać adres emailowy na który kierowane jest powiadomienie o wystąpieniu zdarzenia na SZOI.

slide37

Konfigurowanie powiadomień o nowych zdarzeniach na SZOI

Okno „Raport z doręczenia wiadomości” zawiera szczegółowe zestawienie wszystkich powiadomień wysłanych przez system w stosunku do wybranego zdarzenia.