1 / 22

Wolontariat w szkole

Wolontariat w szkole. Aktualne i planowane akcje. O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”. ZBIERAMY DARY RZECZOWE: odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

boyce
Download Presentation

Wolontariat w szkole

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Wolontariat w szkole Aktualne i planowane akcje

  2. O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA"POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” • ZBIERAMY DARY RZECZOWE: • odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody • DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH,ROZBITYCH, BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM,PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW,A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH • Termin zbiórki do 31 grudnia

  3. Podkarpacki e Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie Z okazji zbliżających się ŚWIĄT, a przede wszystkim dnia 6 grudnia - MIKOŁAJA Podkarpackie Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie chce przygotować paczki dla swoich podopiecznych oraz ich rodzeństwa. W sumie Hospicjum chce przygotować łącznie 155 paczek… Najbardziej przydatnymi rzeczami do zrobienia paczek dla dzieci hospicyjnych byłyby: słodycze, Zabawki, kosmetyki dla dzieci, Bielizna pościelowa, soki, herbaty granulowane, Mleko Bebiko, Pieluchy dziecięce, itp. Termin zbiórki do 4 grudnia 2012 r.

  4. Wolontariat studencki • Program "PROJEKTOR - wolontariat studencki" objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  5. Tematyka projektów edukacyjnych.  • Tematyka projektów edukacyjnych. • Wynika z pasji, zainteresowań lub osiągnięć studentów-wolontariuszy. Najczęściej odbywa się w następujących grupach tematycznych: • nauka języków obcych, • działania artystyczne, • tematyka psychologiczno-społeczna, • informatyka, • zajęcia matematyczno-przyrodnicze, • zajęcia sportowe, • zdrowie i bezpieczeństwo, • projekty obywatelskie.

  6. „Z ekonomią na Ty. Ekonomiczna gra edukacyjna” kl. III GP – 12.11.2012 r.

  7. „Dlaczego warto się uczyć? - klasa I GP – 26.11.2012r.

  8. Sprzedaż ciasta na mikołajkowy wyjazd do DPS w MOŁYNIACH

  9. „Wieczorek filmowy” – kl. I – III GP i ich rodzice. • 4 grudnia (wtorek) 2012 r. – godzina 17.00 – 20.00 • Obejrzenie filmu, • Dyskusja: uczniowie – rodzice – nauczyciele. • Wystawa poświęcona kinematografii.

More Related