ewaluacja w szkole n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EWALUACJA W SZKOLE PowerPoint Presentation
Download Presentation
EWALUACJA W SZKOLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
vilmos

EWALUACJA W SZKOLE - PowerPoint PPT Presentation

151 Views
Download Presentation
EWALUACJA W SZKOLE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EWALUACJA W SZKOLE

 2. Czym jest ewaluacja?

 3. EWALUACJAto proces zbierania informacji oraz zdawanie relacji z tego, jak się rzeczy mają – po to by ułatwić podejmowanie decyzji (H. Simons) • Ewaluacja jest systematycznym badaniem zdarzeń, które mają miejsce w ramach aktualnie realizowanego programu, jak i innych, stwierdzajacych te same cele ogólne./Cronbach i współaut, 1980/ • Praktyka ewaluacyjna obejmuje systematyczne zbieranie informacji o przebiegu, właściwościach i wynikach programów, o personelu i o dorobku, który może być wykorzystany przez określonych ludzi do celu zmniejszenia niepewności, podniesienia skuteczności i podjęcia decyzji o tym, czego dotyczą i na co wpływają te programy, personel i dorobek./M.Q. Patton, „Practical Evaluation”/

 4. Ewaluacja w edukacji Proces zbierania, opracowania i komunikowania informacji na temat wartości, jaką przypisują realizowanym w szkole działaniom ich odbiorcy oraz realizatorzy

 5. ewaluacjA….. • Ewaluacja z natury nie jest obojętna dla otoczenia. Jej prowadzeniu towarzyszą liczne konteksty (i dylematy) etyczne i polityczne • Ewaluacja to proces (zbieranie danych) i powstały w jego wyniku produkt (informacja) • Ewaluacja dotyczy strategii i działań praktycznych a nie osób czy zjawisk (to nieprawda, że każdy może „ewaluować” (!?) wszystko) • Sukces ewaluatora należy szacować według tego, czego nauczą się inni” a nie „arbitra sportowego, który został wynajęty po to, aby zadecydować, kto ma rację, a kto jej nie ma” (Nevo)

 6. kilka tez o istocie ewaluacji • Proces ewaluacji obejmuje (w uproszczeniu): (i) rozeznanie problemu, (ii) zebranie i analizę odpowiednich danych, oraz (iii) udostępnienie wyników • Ewaluacja może być autokratyczna, demokratyczna lub biurokratyczna • Ewaluacja może być formatywna lub konkluzywna • Ewaluacja ma mało wspólnego z ocenianiem, kontrolą, inspekcją, nadzorowaniem • Pomiar dydaktyczny, mierzenie jakości, diagnoza to nie to samo, co ewaluacja

 7. Ewaluacja :Jak zaplanować? • Po co? • Co? • Komu? • Kto? • Jak? • Kiedy? • Za ile?

 8. Ewaluacja :Projektowanie 1. Definiowanie przedmiotu ewaluacji. 2. Sformułowanie pytań kluczowych. 3. Określenie kryteriów ewaluacji. 4. Dobór metod badawczych. 5. Określenie próby badawczej. 6. Monitorowanie danych. 7. Określenie formy prezentacji danych.

 9. WARUNKI UDANEJ SZKOLNEJ EWALUACJI • Udział wszystkich zainteresowanych – konieczne jest określenie kogo ewaluacja dotyczy, kto poinformuje dane osoby o jej przebiegu i wynikach, kto jest inicjatorem działań, kto je będzie planował i realizował, kto weźmie udział w dyskusji nad wynikami ewaluacji. • Jasne określenie celu – informacja dla wszystkich uczestników przed przystąpieniem do działania o tym, czemu ewaluacja ma służyć, jakie cele będą realizowane, kto ją inicjuje i czyje interesy są reprezentowane. • Wcześniejsze ustalenie norm postępowania w czasie ewaluacji – kto i za co jest odpowiedzialny na terenie szkoły, kto wspiera proces z zewnątrz, kto i w jakiej formie otrzyma wyniki ewaluacji, kto będzie brał udział w interpretacji i w jakim zakresie będzie zapewniona ochrona danych.

 10. Klarowne i ważne pytania – czytelne i jednoznaczne sformułowanie pytań kluczowych, ważnych dla rozwoju szkoły. • Nieskomplikowane metody i rozsądny zakres – dostosowanie metod do możliwości przeprowadzających ewaluację i posiadanego czasu. • Uwzględnienie różnych punktów widzenia – np. opinie nie tylko nauczycieli, ale także uczniów i rodziców. W interpretacji danych także powinny wziąć udział różne grupy, np. niezależni eksperci. • Szybka informacja zwrotna do wszystkich zainteresowanych.

 11. Wystarczająca ilość czasu na ocenę danych i przepływ informacji o nich – decydującą czynnością w procesie ewaluacji jest wspólna ocena wyników i podjecie decyzji co do kierunków dalszych działań. Powinno to odbywać się w różnych zespołach, dlatego wymaga odpowiedniej ilości czasu. • Dokumentacja wyników, oceny i wniosków – praca powinna być starannie dokumentowana, aby można było wielokrotnie korzystać z uzyskanych materiałów. • Powtórzenie ewaluacji – dobra samoewaluacja nie powinna być jednorazowym działaniem, ale regularnie przeprowadzoną procedurą.

 12. Bibliografia • Komorowska H., Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania. IBE, Warszawa 1995. • Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000, • Korporowicz L., Ewaluacja w edukacji. Program TERM FRSE, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997. • Lisiecka Z., Zaleski-Ejgierd A., Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów, • Majewski M ., Ewaluacja - jej funkcje i znaczenie. Asocjacje (9/1999) • Majewski M ., Ewaluować - jak to łatwo powiedzieć. Personel (7/2000) • Mizerek H., Ewaluacja w szkole – szansa z (kilkoma) pułapkami w tle?, w: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły, M. Nowicka red., Olsztyn 2002, Wyd. UWMMizerek H., Ewaluacja zajęć: kilka (praktycznych) uwag, materiał przygotowany na zamówienie MEN, Warszawa 1998. • Rea L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.

 13. Dziękuję za uwagę