Download
bp holdings n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BP HOLDINGS PowerPoint Presentation
Download Presentation
BP HOLDINGS

BP HOLDINGS

272 Views Download Presentation
Download Presentation

BP HOLDINGS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BP HOLDINGS http://www.nytimes.com/2012/10/22/business/global/bp-board-approves-rosneft-deal.html?_r=1&

  2. BP styrelsengodkännerRosneft Deal, bp holdings Bpholdings Moskva – BP: s styrelsehargodkäntetterbjudandefråndetryskastatligaoljebolagetRosneft, köper de flestaav BP: s verksamhet i Rysslandförkontanterochaktier i Rosneft, ytterligarekonsolideraRysslandskontrollavdessoljeindustrin, en verkställande med kunskapombeslutetsade. Enligtvillkoren i affären, BP skulleförbli i Ryssland men — ursprungligenminst — endastsom en minoritetsägare i ettoljebolagsomkontrollerasav President Vladimir V. Putin regering. Senarehoppas BP attanvändadennanyastrategiska slips med Kremlföratttrummauppandraföretag. BP hade telegraphing sin viljaattgöra en del förvisstidochRosneftlämnadesformelltetterbjudandepåtorsdagenattköpaut BP: s 50 procentavettsamriskföretagsomhärkallas TNK-BP.

  3. Styrelsensgodkännandefår BP: s verkställandedirektör, Robert W. Dudley, attförhandlaom de slutgiltigavillkorenför BP: s försäljningav sin ryskaanläggningarinom en rad av bra kombinationeravkontanterochaktier, sade den verkställandemakten med kännedomombeslutet. Intervallenvar 10 miljarder dollar till 14 miljarder dollar och 15-20 procentavRosneftsaktier. BP ärsannoliktattfåminst en plats i styrelsen. Ettformellttillkännagivandeväntasredan i måndags. BP: s aktiestegcirka 4 procentförraveckannärdetblevklartatt en uppgörelsevarnäraförestående. För BP kommerförsäljningsomdetstörstastegetännu i Mr. Dudley "krympaväxa" strategi i kölvattnetavoljeutsläppet 2010 golfen.

  4. Mr. Dudley, en Mississippian, tog över mitt i dennakatastrofochbeslutadeatt BP, attöverleva, sätter sin globalaverksamhetpå en nyfotgenomattsäljaäldre, mindrelönsammaområdenochkoncentrera sig påprospektering. BP sålttillgångar i länderfrån Venezuela till Vietnam. Ryskainnehavvar den störstasompassar in påkategorinförpotentiellaförsäljning, beståendeavmestadelsåldrandeoljefält i Sibirien med lite potential förnyautdata. Fortfarande, de svararförcirka 25 procentav BP: s globalaproduktionen, elleromsåmycketoljasom BP pumpar i Förentastaterna, inklusive Alaska. För den ryskaindustrin tar buyout av BP: s andel i TNK-BP en stor swath industrins full cirkeltillbaka till statligtägande. Rosneft's chief executive, Igor I. Sechin, en föredettamilitäraunderrättelse officer ochnäramedhjälpare till Mr. Putin, är en förespråkareförstörrestatligtägande i oljeindustrin.

  5. TNK-BP ärdettredjestörstaryskaoljebolaget; omRosneftköperutbåde BP ochhandfullryskamiljardärersomstyr den andrahalvanav TNK-BP, Rosneftkommerattblivärldensbörsnoteradestörstaoljeföretag, med en produktionpåcirka 4,5 miljoner fat per dag. "Vi har sett dettaanmärkningsvärtförstärkningavinverkanavRosneftochSetjinpersonligen," sade John Lough, tidigare TNK-BP tjänstemansomärRyssland specialist på Chatham House, en brittiskforskningorganisation, i en intervju. "Just nu, hurdetryskasystemetfungerarärgenomattuppnå en fördelningavinflytandeochtillgång till hyror" – elleroväntadevinster – "förattuppnåövergripandejämviktsomstatenbygger," sadehan. "Setjinsuppenbaraförstärkningavinflytandekankommagenomupprätthållabalansen. Detkanrubba apple kundvagn."

  6. För Mr. Putin utgördetta en milstolpe i konsolideringenavryskaoljeindustrin. Oljaochnaturgasbidrarcirka 50 procentav den federalabudgetenoch 60 procentavexportinkomster. För de flestaav Mr. Putinsbesittningsrättharolja sin biljett. Under Mr. Putinsomvalkampanjförravintern, till exempelkunderegeringen ladle utolja-inkomster-baseradeväcker i löner i den offentligasektorn. Mångasoldatlönerfördubblats i januari. Förutomskatterextraherarregeringenvinsterfrån den utdelningsomflertaletstatligaenergiföretag Gazprom ochRosneftbetala. Om Rosneftköper BP och de ryskapartnerna i TNK-BP, att den federalaregeringensandelavoljeindustrinstigaöver 50 procent.

  7. Näroljeprisernaär runt $100 gör per fat, den ryskaindustrinochregeringentillsammanscirka 1 miljard dollar omdagenfrån export avoljaochnaturgas. Andrew E. Kramer rapporterasfrånMoskvaoch Stanley Reed från London. bp holdings