Informasjonsseminar om Aeronautics i 6RP, 15.01.04 - PowerPoint PPT Presentation

bonita
informasjonsseminar om aeronautics i 6rp 15 01 04 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informasjonsseminar om Aeronautics i 6RP, 15.01.04 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informasjonsseminar om Aeronautics i 6RP, 15.01.04

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Presentation Description
118 Views
Download Presentation

Informasjonsseminar om Aeronautics i 6RP, 15.01.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informasjonsseminar omAeronautics i 6RP, 15.01.04 Hvilke muligheter finnes for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i 6RP? Rådgiver Hilde Friedl, EU-kontoret

 2. ”SMB-utfordringen” • SMB - kvantitativ definisjon: < 250 ansatte, omsetning < 40 Meuro, balanse < 27 mill. €, < 25 % eid av ”ikke-SMB” • SMB - kvalitativ definisjon (vår målgruppe): ”Bedrifter med viten og vilje” og med internasjonalt potensiale • Egentlig mål for SME NCP: Å bedre næringslivsdeltagelsen i 6RP

 3. Budsjett for SMB-tiltak i FP6 I de tematiske programmene: • 15% av budsjettene til SMB, Spesielle SMB-rettede tiltak: • CRAFT; ca. 300 mill. € • Bransjerettet forskning (Collective research); ca. 100 mill. € Til sammen: ca. 2,1 mrd. €!! 1,7 mrd. €

 4. 6RP: What’s in it for me? • Hva slags prosjektform (instrument)? • Hvor i rammeprogrammet? • Arbeidsprogram og utlysninger (innhold og form) • Samarbeidspartnere (konsortium) • Ambisjonsnivå (koordinator eller “menig deltager”?)

 5. CRAFT i 6RP Begrenset antall SMB fra forskjellige land tildeler FoU- oppdrag til to FoU-utøvere Hvilket som helst felt innen vitenskap og teknologi Budsjett: ca. 300 mill €, individuelle CRAFT-prosjekter mellom 0,5-2 mill € over 1-2 år Definisjon Ramme Skala

 6. CRAFTi 6RP • Minst 3 SMB fra 2 EU/assos.land • FoU-aktører fra 2 EU/assos.land • andre bedrifter og sluttbrukere Deltakere • ”Grant to the budget” • forskning/innovasjon: < 50% • adm. av konsortium: < 100% Finansiering CRAFT handler om mer enn tilskudd! Gevinst også i bedre forskningsresultater, bedre samarbeidspartnere og internasjonal nettverk, bedre internasjonal markedstilgang

 7. 6RP: Bransjerettet forskning (Collective Research) Definisjon Ramme Skala Forskning utført av forsknings-utøvere på vegne av bransje-foreninger eller grupper på interessante tema for store grupper SMB Hvilket som helst felt innen forskning og teknologi Budsjett: ca.100 mill €, prosjektstørrelse 2-5 mill €, prosjektperiode 2-3 år

 8. 6RP: Bransjerettet forskning(Collective Research) 2 nasj. bransjeforeninger eller 1 europeisk bransjeforening og 2 FoU-utøvere og en SMB kjernegruppe (minst 2 SMB) Totalt: deltagere fra 3 EU-land/ assos. land Deltakere Finansiering • ”Grant to the budget”: • dekker faktiske kostnader • forskning/innovasjon: <50% • adm. av konsortiet < 100%

 9. Hvordan oppmuntre til økt SMB deltakelse i 6RP? Spesielle tiltak innen IP og STREP; • deltakelse av grupper av SMB • evalueringkriteria relatert til SMB • målrettede utlysninger innen områder av spes. relevans for SMB • mulig å utvide kontrakter for å inkl. nye SMB (”topping up calls”) • fleksibilitet til å endre konsortiene • SMB-dedikerte og ledede IP (bl.a. innen NMP) • AeroSME

 10. Arbeidsprogrammet 2004 Neste utlysninger CRAFT: Frist 21. oktober (75 mill. €) Collective Research: Trinn 1 søknader; frist 6. april 2004, Trinn 2 søknader; frist medio-september 2004 Budsjett; 41 mill. € ETI: Tentativt; Utlysning i mars, frist i april/mai 2004 SSA: frist 6. april 2004. Budsjett: 2 mill. €

 11. EU prosjektetableringsstøtte (Innovasjon) • Forprosjekt for EU forskningsprosjekt (+ Eureka, BIP) • Inntil 50 % av kostnader til partnersøk, etablering av konsortium og konsortiumavtaler, prosjektplan og søknadsproduksjon • Maksimalstøtte: - Integrated Project, forprosjekt/EU-søknad NOK 500.000 - Andre instrumenter ” ” NOK 100.000 • Ingen søknadsfrister - rask saksbehandling • Kan søke: Bedrifter og bransjeorganisasjoner (Collective Research) • Krav for utbetaling: Kopi av innsendt EU-søknad og kopi av bekreftelse fra EU på mottatt søknad • For mer info kontakt Randi Aarekol Basmadjian (tel. 2203 7048)

 12. Foreløpige resultater 6RP • 18 % av de innstilte prosjekter i de tematiske områdene har norske deltagere. • Norges ”suksessrate” er gj.sn. 25 % - godt over globalt snitt. Imidlertid stor variasjon mellom de tematiske områdene: Best for aeronautics & space og transport, dårligst for NMP og Life Science. • God uttelling i SMB-aktivitetene: CRAFT - av 46 prosj. m/ norsk deltagelse får 19 finansiering Collective Research – Av 16 prosj. m/ norsk deltagelse får 5 finansiering

 13. Assistanse fra Forskningsrådet • Vi holder rede på - aktuelle instrumenter - arbeidsprogram - søknadfrister • Vi gir råd og veiledning for hele prosessen - fra utarbeiding av søknader - gjennom kontraktsforhandling med Kommisjonen - til gjennomføring av prosjektet • Hva vi IKKE gjør: - utarbeider prosjektsøknader - deltar som part i en kontrakt

 14. Nyttige web-sider om 6RP • 6RP hjemmeside: http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm • SMB-aktiviteter i 6RP: http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm http://sme.cordis.lu/home/index.cfm (SME TechWeb) http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm • De nye prosjektformene (instrumentene): http://europa.eu.int/comm/research/fp6/networks-ip.html • Modellkontrakten: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/ model-contract/index_en.html

 15. Hvem kan hjelpe og hvor finner jeg info? http://www.forskningsradet.no/eu NCP SME Hilde Friedl, email: hf@rcn.no, tlf. 2203 7367