Krajský úřad Plzeňského kraje
Download
1 / 58

- PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti, Škroupova 18, Plzeň. Společný regionální operační program PRIORITA 4 Plzeň, 9. červen 2004. î. Struktura příspěvku. Úvodní informace Zaměření jednotlivých opatření Formulář žádosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - blair-barton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krajsk ad plze sk ho kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti, Škroupova 18, Plzeň

Společný regionální operační program

PRIORITA 4

Plzeň, 9. červen 2004


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Struktura příspěvku

 • Úvodní informace

 • Zaměření jednotlivých opatření

 • Formulář žádosti

 • Proces administrace


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Hlavní cíle rozvoje cestovního ruchu v ČR

 • Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě republiky

 • Vytváření nových pracovních příležitostí

 • V prioritě 4 se budou realizovat projekty:

 • nadregionálního a mezinárodního významu

 • regionálního a místního významu


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Přehled opatření a finanční alokace (2004-2006)

Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu………………………..108,086 mil €

Opatření 4.1. – Rozvoj služeb pro CR 36,025 mil €

podopatření 4.1.1. Podpora nadregionálních služeb cestov-

ního ruchu

podopatření 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb

cestovního ruchu

Opatření 4.2. – Rozvoj infrastruktury pro CR 72,061 mil €

podopatření 4.2.1. Podpora nadregionální infrastruktury

cestovního ruchu

podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruk-

tury cestovního ruchu


Krajsk ad plze sk ho kraje

OPATŘENÍ 4.1.

ROZVOJ SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Členění opatření 4.1.

 • V rámci opatření 4.1. budou podporovány subjekty nakupující služby, které se týkají cestovního ruchu.

 • Podopatření 4.1.1.

 • administruje MMR, odbor 82

 • výzva k předkládání projektů vyhlášena 3.5.2004

 • kontaktní osoba: Ing. Jiří Kubiš, tel: 224 861 218

  e-mail: petr.kubis@mmr.cz

 • Podopatření 4.1.2.

 • administruje Plzeňský kraj formou grantového

 • schématu


Krajsk ad plze sk ho kraje

PODOPATŘENÍ 4.1.1.

PODPORA NADREGIONÁLNÍCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Typy podporovaných projektů

 • tvorba a uplatňování národních standardů kvality služeb CR, jejich certifikace, systémy kontroly

 • tvorba jednotného značení atraktivit a aktivit CR

 • účast ČR na evropských a světových výstavách a ve-letrzích cestovního ruchu

 • podpora zajištění vícedenních kulturních a sportov-ních akcí národního či mezinárodního významu

 • organizace výstav, veletrhů a workshopů CR

 • organizace národních sympozií a konferencí o CR celoplošně propagovaných

 • komunikace se zahraničními novináři a cestovními kancelářemi


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Způsobilí žadatelé

 • státem zřízené organizace

 • nestátní neziskové organizace

 • kraje

 • svazky obcí v přirozených turistických regionech


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Finance

 • maximální výše dotace celkových uznatelných nák-ladů projektu může dosáhnout až 75 %

 • minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu byla stanovena:

 • u projektů nezabývajících se vytvářením partner-ství, zpracováním marketingových studií a tvorbou propagačních materiálů 2.000.000 Kč

 • u projektů zaměřených na vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorbu propa-gačních materiálů 500.000 Kč


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Povinné přílohy žádosti (1)

 • soulad s rozvojovou strategií

 • logický rámec projektu

 • podrobný rozpočet projektu

 • podklady pro ekonomické hodnocení

 • doklady o právní subjektivitě žadatele

 • podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

 • čestné prohlášení o bezdlužnosti

 • výpis z rejstříku trestů

 • doklad o partnerství


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Povinné přílohy žádosti (2)

 • doklad o prokázání vlastnických vztahů

 • projektová dokumentace

 • smlouva o vedení účtu

 • doklad o zajištění finančního krytí projektu

 • žádost o příspěvek ze státního rozpočtu

 • formuláře ISPROFIN

 • smlouva s autorizovaným auditorem

 • seznam příloh


Krajsk ad plze sk ho kraje

PODOPATŘENÍ 4.1.2.

PODPORA REGIONÁLNÍCH A MÍSTNÍCH SLUŽEB

CESTOVNÍHO RUCHU


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

GRANTOVÁ SCHÉMATA Plzeňského kraje

 • Podpora rozvoje služeb malých a středních podnikatelů v cestovním ruchu

 • Způsobilí žadatelé:

 • podnikající fyzické a právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem), splňující předpoklady za-řazení mezi malé a střední podniky.

 • Podpora regionálních a místních služeb pro CR

 • Způsobilí žadatelé:

 • obce

 • svazky obcí

 • příspěvkové organizace zřizované obcemi či krajem

 • neziskové organizace


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Cíle a předmět podpory GS

 • Hlavní cíle GS:

 • zvýšení atraktivity regionu pro rekreaci a turistiku

 • zvýšení počtu osob využívajících služby CR v regionu

 • prodloužení délky jejich pobytu v regionu

 • Předmětem podpory

 • neinvestiční projekty zaměřené na informace, pro-pagaci, marketing, vytváření a organizaci akcí, vý-chovu profesionálů v CR, apod.


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Typy podporovaných projektů

 • projekty zajištění místních turistických informačních center s komplexními službami

 • podpora realizace projektů soustředěné nabídky produktů

 • komplexní informační systémy pro oblast CR

 • výchova profesionálů v CR

 • pořízení studií a předprojektové přípravy pro budování doprovodné infrastruktury

 • podpora pořádání cyklů návštěvnicky atraktivních akcí v místech s vyšší návštěvností

 • projekty komplexní údržby sjezdovek, běžkařských stop na Šumavě, pláží rybníků a kempů


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Grantové schéma pro MSP

 • výše dotace může dosáhnout maximálně 46 % uznatel-ných nákladů

 • minimální výše celkových uznatelných nákladů projektu v rámci GS je stanovena na 500.000 Kč

  Předpokládané výstupy

 • počet podpořených projektů min. 14

 • počet nově vytvořených prac. míst min. 12


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Grantové schéma pro veřejný sektor

 • maximální výše podpory může dosáhnout až 80 % celkových uznatelných nákladů

 • minimální výše celkových uznatelných nákladů projektu byla stanovena na 500.000,-- Kč

  Předpokládané výstupy

 • počet podpořených projektů min. 6


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Povinné přílohy žádosti k projektům v obou GS (1)

 • soulad s rozvojovou strategií

 • logický rámec projektu

 • podrobný rozpočet projektu

 • podklady pro ekonomické hodnocení projektu

 • doklady o právní subjektivitě žadatele

 • podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

 • čestné prohlášení o bezdlužnosti

 • výpis z rejstříku trestů


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Povinné přílohy žádosti k projektům v obou GS (2)

 • doklad o partnerství

 • doklad o prokázání vlastnických vztahů

 • projektová dokumentace

 • smlouva o vedení účtu

 • doklad o zajištění finančního krytí projektu

 • seznam příloh


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Uznatelné náklady u opatření 4.1. (1)

 • A) INVESTIČNÍ NÁKLADY:

 • (maximálně 10% celkových uznatelných nákladů)

 • projektová dokumentace (max. 5%)

 • např.: projektová dokumentace vč. rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA, zpracování do-kumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, a-nalýza nákladů a výnosů)

 • základní vnitřní vybavení


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Uznatelné náklady u opatření 4.1. (2)

 • NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (nák-lad na jednu položku NESMÍ přesáhnout 40 tisíc Kč)

 • výdaje v naturáliích

 • osobní výdaje

 • provozní výdaje

 • ostatní výdaje

 • odpisy hmotného a nehmotného majetku

 • výdaje na povinný (nařízený) audit

 • režijní náklady ( max. 5 %)

 • DPH (za podmínky, že konečný příjemce NENÍ plátcem DPH a nemá nárok na jeho odpočet na vstupu.


Krajsk ad plze sk ho kraje

OPATŘENÍ 4.2.

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Členění opatření 4.2.

 • V rámci opatření 4.2. budou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch

 • Podopatření 4.2.1.

 • administruje MMR, odbor 82

 • výzva k předkládání projektů vyhlášena 3.5.2004

 • kontaktní osoba: Ing. Jiří Kubiš, tel: 224 861 218

  e-mail: petr.kubis@mmr.cz

 • Podopatření 4.2.2.

 • administruje Plzeňský kraj

 • grantové schéma pro malé a střední podnikatele

 • individuální projekty (veřejný sektor)


Krajsk ad plze sk ho kraje

PODOPATŘENÍ 4.2.1.

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Typy podporovaných projektů (1)

 • výstavba a obnova lázeňské infrastruktury většího rozsahu

 • výstavba a obnova kongresových hotelů a center, nákup vybavení a zařízení kongresového hotelu nebo centra

 • vybudování celostátního informačního a rezervační-ho systému cestovního ruchu

 • ucelené projekty rozvoje ekoturismu v rámci chrá-něných krajinných oblastí a národních parků

 • rekonstrukce a obnova památek nadregionálního významu


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Typy podporovaných projektů (2)

 • výstavba a obnova sportovně-rekreačních center národ-ního a mezinárodního významu

 • rekonstrukce a obnova objektů a budov nadregionál-ního významu pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea)

 • rozšiřování portfolia hotelů hotelových řetězců v regio-nech za účelem rozšíření ubytovací kapacity se zvýše-nou úrovní a rozsahem služeb

 • budování dálkových cyklostezek a cyklotras včetně do-plňkové infrastruktury, budování infrastruktury pro rekreační plavbu

 • výstavba a budování infrastruktury pro mezinárodní filmové, divadelní a hudební festivaly


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Způsobilí žadatelé

Grantové schéma

 • právnické osoby podnikající v cestovním ruchu (vy-mezené obchodním zákoníkem) bez ohledu na počet zaměstnanců

  Individuální projekty

 • státem zřízené organizace

 • nestátní neziskové organizace

 • kraje

 • obce

 • svazky obcí

 • organizace zřizované obcemi či kraji


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Finance + předpokládané výstupy

 • maximální výše dotace může dosáhnout až 70 % celkových uznatelných nákladů projektu

 • minimální výše celkových uznatelných nákladů projektu je 3 mil. € (cca 97 mil. Kč)

  Předpokládané výstupy

 • počet nových zařízení infrastruktury CR 20

 • počet podpořených MSP v CR 5

 • počet realizovaných projektů obnovy památek a kulturního dědictví 15

 • počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízeních 300


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Povinné přílohy žádosti (1)

 • soulad s rozvojovou strategií

 • logický rámec projektu

 • podrobný rozpočet projektu

 • podklady pro ekonomické hodnocení projektu

 • doklady o právní subjektivitě žadatele

 • podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

 • čestné prohlášení o bezdlužnosti

 • výpis z rejstříku trestů

 • doklad o partnerství

 • doklad o prokázání vlastnických vztahů

 • doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Povinné přílohy žádosti (2)

 • územní rozhodnutí

 • stavební povolení

 • projektová dokumentace

 • doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP

 • smlouva o vedení účtu

 • doklad o zajištění finančního krytí projektu

 • žádost o příspěvek ze státního rozpočtu

 • formuláře ISPROFIN

 • smlouva s autorizovaným auditorem

 • seznam příloh


Krajsk ad plze sk ho kraje

PODOPATŘENÍ 4.2.2.

PODPORA REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY

CESTOVNÍHO RUCHU


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Rozdělení podopatření – způsobilí žadatelé

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

 • obce

 • svazky obcí

 • organizace zřízené obcemi či krajem

 • nestátní neziskové organizace

 • GRANTOVÉ SCHÉMA

 • gestorem je Plzeňský kraj

 • podpora projektů malých a středních podnikatelů podnikajících v odvětví cestovního ruchu


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Typy podporovaných projektů (v obou případech)

 • rekonstrukce a obnova památek regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu

 • rekonstrukce a obnova objektů a budov pro potřeby CR

 • rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu

 • rozvoj a obnova turistických stezek, cyklostezek, cyk-lotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňko-vého zařízení v obcích

 • rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zej-ména v oblasti sportu a rekreace

 • výstavba či obnova ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj CR v dané lokalitě či regionu


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Individuální projekty

 • minimální výše celkových uznatelných nákladů pro-jektu byla stanovena na 2.000.000 Kč

 • maximální výše podpory může dosáhnout až 75 % celkových uznatelných nákladů projektu


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Grantové schéma pro MSP

 • minimální výše celkových uznatelných nákladů pro-jektu byla stanovena na 2.000.000 Kč

 • maximální výše podpory může dosáhnout až 46 % celkových uznatelných nákladů projektu

  Předpokládané výstupy:

 • počet podpořených projektů min. 3

 • počet nově vytvořených prac. míst min. 22

 • počet nových lůžek min. 50


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Povinné přílohy žádosti – v obou případech (1)

 • soulad s rozvojovou strategií

 • logický rámec projektu

 • podrobný rozpočet projektu

 • doklady o právní subjektivitě žadatele

 • podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

 • čestné prohlášení o bezdlužnosti

 • výpis z rejstříku trestů

 • doklad o partnerství

 • doklad o prokázání vlastnických vztahů

 • doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Povinné přílohy žádosti – v obou případech (2)

 • územní rozhodnutí

 • stavební povolení

 • projektová dokumentace

 • doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP

 • smlouva o vedení účtu

 • doklad o zajištění finančního krytí projektu

 • žádost o příspěvek ze státního rozpočtu

 • formuláře ISPROFIN

 • seznam příloh


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Uznatelné náklady u opatření 4.2. (1)

 • A) INVESTIČNÍ NÁKLADY

 • projektová dokumentace (max. 5%)

 • stavební část stavby

 • technologická část stavby

 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení

 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW

 • nákup použitého strojního a technol. zařízení

 • nákup pozemku (max. 10 %)

 • nákup ostatních nemovitostí

 • základní vnitřní vybavení

 • leasing ( DNM nad 60 tisíc, DHM nad 40 tisíc)

 • náklady na označení projektu (informační tabule)

 • výdaje v naturáliích (poskytnutí pozemků a nemovitostí)


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Uznatelné náklady u opatření 4.2. (2)

 • B) NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

  max. 10 % celkových uznatelných nákladů

 • výdaje v naturáliích (poskytnutí stavebních prací)

 • režijní výdaje (max. 5%)

 • leasing (DNM do 60 tisíc, DHM do 40 tisíc)

 • finanční a jiné náklady

 • právní služby

 • notářské poplatky za ověření dokumentů

 • odborné posudky

 • náklady na bankovní záruky

 • subdodávky

 • DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátce DPH a nemá nárok na její odpočet na vstupu.


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Neuznatelné náklady (celá priorita 4)

 • bytová výstavba

 • poplatky charakteru sankce

 • režijní výdaje žadatele nesouvisející s projektem

 • nákup osobních vozů

 • kancelářské vybavení

 • DPH u plátců + všechny ostatní druhy daní

 • správní poplatky, jež jsou příjmem SR (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku)

 • výdaje na opravy

 • náklady na právní spory

 • pokuty

 • penále

 • výdaje na pořízení subdodávky od 3. osoby

 • leasing softwaru

 • marže a akontace u leasingu


Krajsk ad plze sk ho kraje

Elektronický formulář žádosti

MSSF ELZA

(dříve BENEFIT)


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Elektronická verze formuláře žádosti - ELZA


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Formulář žádosti ELZA – Popis


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Formulář žádosti ELZA – Rozpočet projektu


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Formulář žádosti ELZA – Přehled příloh žádosti


Krajsk ad plze sk ho kraje

PROCES ADMINISTRACE

individuálních projektů a akcí v grantových schématech

v rámci PRIORITY 4


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Výzva k předkládání projektů

 • Nadregionální individuální projekty v CR

 • výzva k předkládání projektů vyhlášena 3.5.2004

 • projekty je možno předkládat do 30. 7. 2004

 • Individuální projekty v CR

 • výzva k předkládání projektů bude vyhlášena 1.6.2004

 • projekty je možno předkládat do 30. 7. 2004

 • Projekty (akce) v grantových schématech

 • výzva bude vyhlášena pravděpodobně v říjnu 2004


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Předkládání projektů

 • osobně na S-RR / odbor 82 MMR

 • zalepená a zapečetěná obálka

 • - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a razítkem žadatele

 • - adresa S-RR, číslo výzvy, název priority a opat- ření, úplný název žadatele, název projektu, místo realizace projektu

 • obsah obálky:

 • 3 x originál vytištěné žádosti

 • 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie)

 • 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Kontrola formálních náležitostí

 • žádost byla dodána v elektronické podobě

 • žádost byla dodána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních

 • v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje

 • verze elektronické a tištěné žádosti jsou shodné

 • jsou doloženy všechny povinné přílohy

 • povinné přílohy obsahově splňují náležitosti

 • všechny povinné přílohy jsou dodány ve 2 paré

 • tištěné žádost (všechny paré) je podepsána žadate-lem

 • všechny přílohy jsou očíslovány podle podepsaného seznamu příloh


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Kontrola přijatelnosti

 • Obecná kritéria přijatelnosti:

 • žádost se vztahuje pouze na jeho opatření SROP

 • projekt bude realizován na území ČR

 • projekt je v souladu s legislativou ČR a EU, apod.

 • žadateli nebyl na daný projekt přidělen finanční příspěvek z jiného dotačního programu ČR ani EU

 • žadatel splňuje definici pro konečného příjemce

 • ekonomické analýzy projektu jsou ve věcném a formálním souladu s doporučenou metodikou

 • Specifická kritéria přijatelnosti:

 • váží se vždy ke konkrétnímu podopatření

 • zkoumají, zda je předkládaný projekt v rámci daného podopatření relevantní


Krajsk ad plze sk ho kraje

î

Hodnocení projektů

 • provádí se pouze u projektů, které prošli oběma předchozími kontrolami

 • hodnotí 2 pracovníci S-RR (možnost přizvání expertů)

 • Hodnotící kritéria a jejich váhy:

 • Hodnocení schopností a zkušeností žadatele a jeho partnerů 10%

 • Potřeba, relevance projektu 30 %

 • Kvalita projektu 40 %

 • Horizontální kritéria 20 %


Krajsk ad plze sk ho kraje

Hodnocení schopností a možností žadatele a jeho partnerů

î

CELKOVÁ VÁHA 10 %

 • ekonomické kritérium

 • zkušenost s projekty

 • management a pracovníci


Krajsk ad plze sk ho kraje

î partnerů

Potřeba, relevance projektu

CELKOVÁ VÁHA 30 %

 • potřeba a perspektiva projektu

 • soulad projektu s rozvojovými strategiemi v oblasti CR

 • vazba na jiné aktivity

 • princip partnerství


Krajsk ad plze sk ho kraje

î partnerů

Kvalita projektu

 • CELKOVÁ VÁHA 40 %

 • ekonomické efektivnost projektu

 • hodnocení rozpočtu

 • proveditelnost, provázanost a jasnost návrhu pro-jektu

 • udržitelnost výstupů projektu


Krajsk ad plze sk ho kraje

î partnerů

Horizontální kritéria

 • CELKOVÁ VÁHA 20 %

 • vliv projektu na udržitelný rozvoj

 • projekt podporuje vyvážený rozvoj

 • celkový vliv projektu na rozvoj informační společ-nosti

 • vliv projektu na rovné příležitosti

 • vliv projektu na sociální integraci


Krajsk ad plze sk ho kraje

î partnerů

Výběr a proplácení projektů

 • provádí Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

 • na základě dosaženého počtu bodů

 • bodování provádí 2 pracovníci S-RR dle bodovacích ta-bulek

 • u náročnějších projektů možno přizvat k hodnocení ex-perty z oboru

 • proplácení uznatelných nákladů až po ukončení reali-zace projektu

 • u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace

 • proplácení je možné až po kontrole CRR


Krajsk ad plze sk ho kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje partnerů

Odbor Sekretariát Regionální rady soudržnosti , Škroupova 18, Plzeň

www.strukturalni-fondy.cz

www.kr-plzensky.cz

Děkuji za pozornost

PETRA KŮSOVÁ, BA

e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz

tel: +420 377 195 618