7 vyty en hranice pozemku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7. Vytyčení hranice pozemku PowerPoint Presentation
Download Presentation
7. Vytyčení hranice pozemku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

7. Vytyčení hranice pozemku - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

7. Vytyčení hranice pozemku. Veronika Sládková H2KNE1. Postupné kroky vytyčení. Kontrola využitelnosti podkladů a bodového pole. Vytyčení hranice pozemku, stabilizace bodů. Žádost o podklady. Dokumentace o vytyčení hranice pozemku. Pozvání vlastníků vytyčené hranice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '7. Vytyčení hranice pozemku' - bishop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 vyty en hranice pozemku

7. Vytyčení hranice pozemku

Veronika Sládková H2KNE1

postupn kroky vyty en
Postupné kroky vytyčení

Kontrola využitelnosti podkladů a bodového pole

Vytyčení hranice pozemku, stabilizace bodů

Žádost o podklady

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku

Pozvání vlastníků vytyčené hranice

Seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí

podklady pro vyty en hranice pozemk
Podklady pro vytyčení hranice pozemků
 • §85 ve vyhlášce 26/2007sb. v nové vyhlášce § 87
 • Geometrické a polohové určení evidované v SGI
 • Zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě dle původního výsledku zeměměřické činnosti
 • Jiné výsledky pokud nejsou-li v rozporu s platným geometrickým a polohovým určením.
 • Poskytuje katastrální úřad bezúplatně způsobilé osobě v nezbytném rozsahu
 • Ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií.
zem m ick innosti v ter nu
Zeměměřické činnosti v terénu
 • Vyhláška 26/2007 sb.
 • Posouzení použitelnosti podkladů z hlediska jejich přesnosti a možnosti využití zachovaných lomových bodů
 • Přednostně se využije geometrický základ měření, z něhož byla hranice geometricky a polohově určena
zem m ick innosti v ter nu1
Zeměměřické činnosti v terénu
 • § 88 v nové vyhlášce
 • Přednostně se využije geometrický základ měření, z něhož byla hranice geometricky a polohově určena
 • Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí trvalým způsobem, pokud je hranice v katastru číselně vyjádřena, nebo pokud se na podkladě vytyčení vyhotovuje geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. V ostatních případech se lomové body označí dočasným způsobem, nejsou-li již označeny.
ov en spr vnosti vyty en
Ověření správnosti vytyčení
 • Kontrolní měření hranice s přesností kódu kvality 3
 • Vytyčeným lomovým bodům hranice se určí souřadnice v S-JTSK, pokud nebyly v tomto souřadnicovém systému již určeny.
sou innost s vlastn ky p i vyty en hranice pozemk
Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice pozemků
 • §86 ve vyhlášce 26/2007 sb. a v nové vyhlášce §89
 • Osoba vykonávající vytyčení přizve písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemků, jejichž hranice má být vytyčena nebo na jejich hranici má být vytyčen alespoň jeden bod.
 • Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele.
dokumentace o vyty en hranice pozemk
Dokumentace o vytyčení hranice pozemků
 • § 90 v nové vyhlášce a §87 ve vyhlášce 26/2007 sb.
 • Tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemků a protokol o vytyčení hranice pozemků.
 • Do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků doručí vytyčovatel stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemků objednateli vytyčení a vlastníkům dotčených pozemků doručí její kopii.
dokumentace o vyty en hranice pozemk1
Dokumentace o vytyčení hranice pozemků
 • Kopii dokumentace o vytyčení hranice pozemků je vytyčovatel povinen doručit do 90 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků příslušnému katastrálnímu úřadu k založení do měřické dokumentace jako přílohu záznamu podrobného měření změn.
dokumentace o vyty en hranice pozemku
Dokumentace o vytyčení hranice pozemku

Vytyčovací náčrt vychází ze stavu

katastrální mapy a obsahuje znázornění

bodů geometrického základu, vytyčených

lomových bodů, vytyčovacích prvků

(u polárních vytyčovacích prvků znázornění

záměry) a kontrolních údajů.

Do volného místa vytyčovacího náčrtu,

popřípadě na připojený list se uvede

seznam souřadnic vytyčených lomových bodů.

ozna ov n hranic pozemk
Označování hranic pozemků
 • § 88 v 26/2007 sb. a v návrhu § 91
 • Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo železobetonovými znaky.
 • Znaky z plastu: 80x80x50mm
 • Hranice pozemků se označí tak, aby z každého hraničního znaku bylo vidět na oba sousední znaky a aby nebyla na přímých úsecích hranice jejich vzdálenost větší než 200 m
ozna ov n hranic pozemk1
Označování hranic pozemků
 • Lomové body hranic pozemků, které jsou bezprostředně ohroženy stavební činností navazující na oddělení pozemku, mohou být po dobu výstavby označeny dočasným způsobem s tím, že vlastník po dokončení výstavby zajistí jejich označení trvalým způsobem
ozna ov n hranic obc
Označování hranic obcí
 • § 89 v 26/2007sb. a v návrhu § 92
 • V hlavních lomových bodech kamennými hranoly s rozměry nejméně 160mm x160mm x100mm, nebo obdobnou značkou z plastu
 • U hranic probíhajících korytem vodního toku, komunikací apod. podle potřeby dvěma hraničními znaky tak, aby bod hranice dělil spojnici hraničních znaků ve stanoveném poměru, zpravidla na polovinu.