Řízení nákladů a ceny stavby - PowerPoint PPT Presentation

dorjan
zen n klad a ceny stavby n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Řízení nákladů a ceny stavby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Řízení nákladů a ceny stavby

play fullscreen
1 / 32
Download Presentation
Presentation Description
284 Views
Download Presentation

Řízení nákladů a ceny stavby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Řízení nákladů a ceny stavby Stavební projekt a jeho fáze Řízení nákladů (výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace)

 2. Úspěšný projekt (Projekt stavby = zhotovení stavby na vhodném pozemku) • dodržení termínů výstavby • dosažení požadované jakosti • nepřekročení plánovaných nákladů • dosažení minimálně plánovaných výnosů

 3. Účastníci projektu : • Přímí : • Investor (objednatel, zadavatel, stavebník, developer….) • Projektant (autorizovaný architekt, inženýr, technik, dodavatel projektové dokumentace) • Dodavatel (zhotovitel, stavební podnikatel) • Stavební dozor, technický dozor investora,… • Nepřímí : • dotčené orgány státní správy • veřejnost - vlastníci sousedících pozemků, sdělovací prostředky, dočasně a trvale lobující organizace – např. občanská sdružení a společnost jako celek

 4. Životní cyklus projektu : • předinvestiční (přípravná) fáze(od první myšlenky na investici do stavby přes rozhodování o optimální variantě projektu do rozhodnutí, zda se v projektu bude či nebude pokračovat), • investiční fáze : • investiční příprava (do zadání dodavatelům realizace stavby), • realizační příprava (do zahájení prací na staveništi), • realizace (zhotovení) stavby na staveništi (do ověření všech funkcí stavby a zaškolení a uvedení stavby do provozu), • fáze užívání (provozování)nebo též ukončování (po dokončení stavby probíhá ověření provozní spolehlivosti stavby a vyhodnocení (dosažení cílů projektu), kterými je výstavbový projekt ukončen, i když záruční doba příslušných hlavních účastníků může ještě pokračovat.

 5. Náklady a jejich ovlivnitelnost v jednotlivých fázích projektu


 6. Životní cyklus stavby Životní cyklus výstavbového projektu Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Účastníci Rozhodování o investici Invest. a realizač. příprava realizace ukončení VP užívání stavby co cíle jak jak strategie projektová dok. kontrola vyhodnocení provoz kdy kdy časový horizont časový plán - termínů projektu údržba kde kde umístění správní řízení - jakosti opravy Investor za kolik Kč ocenění (propočet) kontrolní rozpočet - nákladů (dle sml. finanční rekonstrukce možnosti financování finanční zajištění podmínek) vypořádání modernizace odstranění stavby (demolice) rozhodnutí o inv. (územní řízení) předání a převzetí st. (uvedení do užívání) smlouva o dílo (stav. povolení) studie proveditelnosti závazků kdo kdo organzace projektu výběr proj., dodavatele. marketingový průzkum nabídková př. výrobní příprava odstranění vad - zprac.nabídky - řízení N T J a nedodělků Dodavatel (nabídkový rozpočet, - výr. faktura záruční servis výrobní kalkulace - podrobné a dílčí vyhodnocení časový plán, …) plány stavby

 7. Řízení nákladů a ceny stavby Dodavatel : Objednatel : • Nabídkový rozpočet • Výrobní kalkulace • Výrobní faktura • Výsledná kalkulace • Kontrolní rozpočet • Faktury • Konečná faktura Řízení nákladů

 8. 1. Kontrolní a nabídkový rozpočet Projektová dokumentace Výkaz výměr Rozpočet

 9. 2. Řízení nákladů Tradiční nástroje řízení nákladů : Účetnictví (evidence nákladů) Výrobní kalkulace (vyčíslení, limity nákladů) Výrobní faktura (kontrola vynakládání nákladů) Výsledná kalkulace

 10. Předpoklady řízení nákladů : • přesné stanovení plánovaných nákladů • přesné stanovení výše a struktury skutečných (vynaložených) nákladů • porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů • analýza příčin odchylek • realizace nápravných opatření

 11. Kalkulační metody • Rozdílové metody kalkulace • Normová metoda kalkulace • Metoda standardních nákladů • Dynamická kalkulace • Kalkulace s neúplnými náklady (neabsorpční kalkulace) • Metoda variabilních nákladů • Analýza ABC

 12. Výrobní kalkulace = předběžná individuální kalkulace nákladů a potřeb • zjištění potřeby lidské práce • zjištění potřeby pracovních předmětů a prostředků • zjištění plánovaných vlastních nákladů a HV Využití ve vnitropodnikovém řízení : • limity nákladů a množství - mzdy, materiál, stroje • operativní plánování a řízení výroby • zásobování • zpracování výrobní faktury • porovnání s výslednou kalkulací – vyhodnocení

 13. Technické a technologické podklady pro zpracování výrobní kalkulace : • projekt objektu nebo jeho části • výkaz výměr (množství prací k provedení - vektor produkce) • technická zpráva k  projektové dokumentaci • plán organizace výstavby • dokumentace výrobní přípravy • vnitropodnikové informace o možnostech zajištění potřebných materiálů, strojů, pracovníků daných profesí v čase realizace • rozdělení prací na objektu

 14. Normativní a oceňovací podklady (základna) : • Spotřeby času práce pracovníků a mechanismů • Spotřeby materiálů, polotovarů, výrobků • Ceny materiálů, polotovarů, výrobků • Sazby strojohodin • Mzdové tarify, prémiové sazby • Tarify nákladní automobilové a železniční dopravy • Vnitropodnikové ceny polotovarů, výrobků, výkonů • Nabídky dodavatelů a subdodavatelů Aktualizace !!!

 15. Technologicko – organizační předpis Výkonová norma Standardy času (základní výkonové normy)

 16. Normy spotřeby pracovních předmětů (normy spotřeby materiálů ve stavební výrobě)

 17. Sborník potřeb a nákladů (SPON)

 18. Výpočet : vektor produkce * matice prvků normativní základny (výkaz výměr, rozpočet) Výstup : • celkový čas práce podle profesí a tříd • množství materiálů podle druhů v technických jednotkách • počty strojohodin podle druhů strojů

 19. Výrobní faktura (časová výrobní kalkulace) = vnitropodnikový doklad o dílčích výsledcích hospodaření Vektor produkce = skutečně provedené množství prací (soupis provedených prací) • Kontrola hospodaření • Vytýkací řízení se stavbyvedoucím – odchylky ?

 20. Výsledná kalkulace • Zjištění skutečných nákladů • Tvorba ukazatelů • Porovnání konečné výše nákladů s plánovanými náklady • Sledování vývoje skutečných nákladů na obdobných stavbách

 21. Faktory ovlivňující výši nákladů : • Vnější • Ceny vstupů, regulace • Postavení firmy na trhu • Cenové strategie konkurence a dodavatelů • Podmínky financování, úvěrování • Zahraničně obchodní vztahy • Vnitřní • Velikost firmy • Organizační uspořádání • Struktura výroby • Kvalifikace a schopnosti zaměstnanců • Vybavenost základními prostředky • Systém řízení jakosti • Organizace výroby • Výdaje na propagaci, reklamu, odbyt…

 22. Možnosti ovlivňování výše nákladů : • volba méně nákladově náročných variant vstupů • volba vhodného sortimentu výroby • volba ekonomických řešení projektů, návrhů • využívání kapacit • řízení materiálového hospodářství • zvyšování produktivity

 23. Ovlivňování nákladů na materiál : • Volba dodavatelů • Náklady na pořízení • Náklady na přepravu • Náklady na skladování • Způsob nákupu • Rabaty, slevy • Manipulace s materiálem • Motivace pracovníků k úsporám

 24. Ovlivňování nákladů na mzdy : • Kvalitně stanovená spotřeba času • nasazení optimálního počtu pracovníků • Profesní kvalifikace • Víceprofesní kvalifikace • Organizace práce, uspořádání pracoviště (ztráty času) • Najímání sezónních dělníků

 25. Ovlivňování nákladů na provoz strojů : • Zajištění (pořízení) stroje • Nákup • Leasing • Pronájem • Organizace práce, uspořádání pracoviště (prostoje) • Optimální nasazení stroje

 26. Ovlivňování režijních nákladů : • nákup zařízení s nízkými provozními náklady • spotřeba energií • spotřeba pohonných hmot • malá náročnost na údržbu • snižování počtu režijních pracovníků a zvyšování jejich produktivity práce • moderní informační technologie • minimalizace fixních nákladů

 27. Příště : ………. předtermín Děkuji Vám za pozornost