informatieavond masterplan maasplassen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond Masterplan Maasplassen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond Masterplan Maasplassen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Informatieavond Masterplan Maasplassen - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Informatieavond Masterplan Maasplassen. 1 december 2011. Programma. 20.00 Opening door avondvoorzitter Wil Janssen (kwartiermaker GOML) 20.05 Welkomstwoord gedeputeerde Patrick van der Broeck (voorzitter bestuurlijke werkgroep) 20.10    Voorgeschiedenis masterplan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informatieavond Masterplan Maasplassen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Programma

20.00 Opening door avondvoorzitter

Wil Janssen (kwartiermaker GOML)

20.05 Welkomstwoord

gedeputeerde Patrick van der Broeck (voorzitter bestuurlijke werkgroep)

20.10    Voorgeschiedenis masterplan

Paul Vossen (programmalijnmanager)

20.25 Toelichting Masterplan Maasplassen

Ramón Copier (bureau Heusschen * Copier)

21.15 Vervolgtraject

Paul Vossen (programmalijnmanager)

21.25 Vragen en discussie

21.55 Slotwoord en afsluiting

gedeputeerde Patrick van der Broeck (voorzitter bestuurlijke werkgroep)

welkomstwoord

Welkomstwoord

Gedeputeerde Patrick van der Broeck,

Voorzitter bestuurlijke werkgroep Maasplassen

1 december 2011

voorgeschiedenis

Voorgeschiedenis

Paul Vossen,

Programmalijnmanager Maasplassen

1 december 2011

gebiedsontwikkeling midden limburg goml
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)
 • Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 vormde aanleiding voor ‘Samenwerking Midden-Limburg’
 • Stuurgroep Samenwerking Midden-Limburg gaf Riek Bakker opdracht om Regiovisie op te stellen
 • Definitieve regiovisie (eind 2008)
 • Uitwerking in vier programma-

lijnen, waaronder de

programmalijn ‘Maasplassen’

urgentie programmalijn maasplassen
Urgentie programmalijn ‘Maasplassen’
 • Maasplassengebied heeft bijzonder karakter, maar economische potenties worden niet / onvoldoende benut
 • Gebied heeft veel functies die ruimte claimen  soms versterken ze elkaar en soms conflicteren ze met elkaar
 • Na hoogwaters in 1993 en 1995 en de daarop volgende stringente regelgeving voor ‘bouwen in het winterbed van de Maas’ stagneren ontwikkelingen  gebied zit op slot 

ruim 40 initiatieven hebben geen doorgang gevonden

 • Het gebied is in onbalans als gevolg van jarenlange grindwinning en hoogwaterproblematiek
doel programmalijn
Doel programmalijn

Doel:

optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en

het in balans brengen van de verschillende functies zodat

de Maasplassen als een herkenbaar samenhangend gebied op de kaart worden gezet.

strategie en beoogd resultaat
Strategie en beoogd resultaat

Strategie:

Herstellen balans in het gebied

Geen individuele projecten (postzegels) beoordelen maar toetsing (plussen en minnen) op niveau gebiedsontwikkeling (postzegelvel)

Alle functies in Maasplassengebied passen binnen integraal en samenhangend plan … het ‘Masterplan Maasplassen’

Resultaat:

Door het masterplan uit te voeren wordt de onbalans in het gebied hersteld en ontstaat er ruimte voor gewenste ontwikkelingen waardoor de economische potenties beter kunnen worden benut

plangebied
Plangebied
 • Van Roosteren / Maaseik tot aan sluizen Belfeld / Baarlo
 • Oppervlakte: circa 17.000 ha
 • Rivierkilometers: circa 45 km
fasen
Fasen
 • Stap 0

Ontwikkelen ‘blauwe visie’ en ‘groene visie’ en quickscans ‘bedrijvigheid’ en ‘leisure / (water)sport’ (juli 2009)

 • Stap 1

Vlekkenplan (april 2010)

 • Stap 2

Masterplan (oktober 2011)

 • Stap 3

Intergemeentelijke structuurvisie (medio 2013)

Samenwerkingsovereenkomst(en)

Uitvoeringsprogramma

vlekkenplan
Vlekkenplan

Tussenstap  gevoel krijgen voor:

 • bestuurlijk wenselijk geachte richting
 • wensen / draagvlak private sector
samenwerkende partijen
Samenwerkende partijen
 • Midden-Limburgse gemeenten
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Beesel
 • Gemeente Peel en Maas
 • Gemeente Kinrooi
 • Gemeente Maaseik
 • Rijkswaterstaat Limburg
overige betrokken partijen
Overige betrokken partijen
 • Stichting Limburgs Landschap
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting Natuurmonumenten
 • Waterschappen
 • NV de Scheepvaart
 • Branche- en belangenorganisaties, zoals LWV, LLTB, Hiswa, MKB, KHN, Recron …..
 • Individuele ondernemers
toelichting masterplan maasplassen

ToelichtingMasterplan Maasplassen

Ramón Copier,

Bureau Heusschen * Copier

1 december 2011

slide18

Opbouw presentatie

 • Indeling masterplan
 • Conclusies masterplan
 • Inzoomen op deelgebieden
 • Ruimtebeslag
 • Topwaterrecreatiegebied
indeling masterplan
Indeling Masterplan

1. Voorwoord en inleiding

2. Procesverantwoording

3. Samenvatting Vlekkenplan

4. Taakstelling water

5. Ontwerp Masterplan Maas en Meer

6. Rivierkundig en landschappelijk casco

7. Deelgebieden

8. Leisure

9. Status en vervolgtraject

Bijlagen

conclusies
Conclusies
 • Taakstelling wordt ten zuiden spoorbrug Buggenum gehaald, ten noorden spoorbrug niet
 • Kansen voor beter benutten economisch potentieel Maasplassengebied liggen vooral op het gebied van leisure
 • Qua focus van het gebied moet een duidelijke keuze worden gemaakt, waarbij de meeste kansen worden toegedicht aan een watersportregio met natuurrecreatie  de regio moet hier consequenties aan verbinden
 • Publieke investeringen (op het vlak van infrastructuur) worden noodzakelijk geacht zodat private partijen hierop kunnen anticiperen
conclusies21
Conclusies
 • Rivierkundig en landschappelijk casco schept het decor waarbinnen ontwikkelingen ruimtelijk worden geaccommodeerd
 • Geen oordeel geveld over aantal vakantiewoningen (meer dan 3.300 vakantiewoningen in het Maasdal en nét daarbuiten)
 • Niet uitgaan van bestaande vraag / behoefte, maar bezien of door sterk onderscheidend vermogen nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt
 • Toepassen plassentypologie
plassentypologie
Plassentypologie
 • xxx

Z

N

D

A

A

N

N

A

A

R

W

A

R

R

A

R

A

N

N

N

N

A

N

N

N

N

N

N

A

A

R

N

N

R

N

N

N

R

N

A

R

wat merken de burgers van implementatie visie masterplan
Wat merken de burgers van implementatie visie Masterplan?
 • Maatregelen zodat hoogwaters sneller en beter kunnen afstromen  weerdverlagingen, nevengeulen, retentiegebieden enz.
 • Meer groen(structuren)  bossages op steilranden, kronkelwaarden, natuurlijke oevers, ecologische verbindingszones enz.
 • Herkenbare Maas
 • Doorlopende fiets- en wandelpaden
 • Realisatie initiatieven op het vlak van leisure en wonen
 • Groei naar topwaterrecreatiegebied
ruimtebeslag
Ruimtebeslag

Bij IVM2 vergen hoogwatermaatregelen circa 300 ha akkerland en 287 ha grasland.

De hoogwatermaatregelen bij masterplan kosten circa 86 ha akkerland en 501 ha grasland.

top waterrecreatiegebied 1 2
Top waterrecreatiegebied (1/2)
 • Maasplassengebied is motor vrijetijdseconomie in Midden-Limburg  visitekaartje van de regio  volop kansen voor economische ontwikkeling
 • Water is verbindend element binnen gevarieerd pallet aan leisurevoorzieningen in Midden-Limburg
 • Regio wil gebied meer profileren als waterrecreatiegebied voor uiteenlopende doelgroepen en wil gebied laten uitgroeien tot top waterrecreatiegebied
top waterrecreatiegebied 2 2
Top waterrecreatiegebied (2/2)
 • Aan keuze moeten consequenties worden verbonden, zoals:

= inrichten als waterrecreatiegebied;

= kwalitatieve verbeterslag bestaand aanbod;

= verbreding bestaand aanbod;

= jaarrond programmering.

 • Het is aan de private sector om de kansen te grijpen en geboden mogelijkheden te benutten door met eigen initiatieven aan te haken en het water als gebiedseigen kwaliteit te benutten.
vervolgtraject

Vervolgtraject

Paul Vossen,

Programmalijnmanager Maasplassen

1 december 2011

masterplan maasplassen
Masterplan Maasplassen

Functies:

Schets blauw-groen kader

Referentiekader (bestaande) private initiatieven

Kader voor nog te ontwikkelen initiatieven

Basis voor vervolgtraject (intergemeentelijke structuurvisie)

Het masterplan is door bestuurlijke

werkgroep Maasplassen vastgesteld

Het masterplan is in oktober 2011 via

de Stuurgroep GOML aan Provinciale Staten,

de gemeenteraden en RWS aangeboden

en openbaar gemaakt

verbinden korte en lange termijn
Verbinden korte- en lange termijn
 • Korte termijn:
  • Groen licht voor initiatieven (in combinatie met eerste hoogwatermaatregelen)
 • Lange termijn:
  • Intergemeentelijke structuurvisie

met vertaling naar POL

  • Afspraken over financiering

hoogwatermaatregelen

  • Verbinding met Deltaprogramma
korte termijn
Korte termijn

Toepassing Beleidslijn grote rivieren

uiterlijk in mei 2012 afsprakenkader

beoordeling ruimtelijke aanvaardbaarheid projecten ligt bij gemeenten en provincie

waterstaatkundige randvoorwaarden primair aan de Staat (rivierbeheerder = RWS)

uitgangspunten:

beperking berging moet duurzaam worden gecompenseerd

niet-riviergebonden initiatieven in stroomvoerend deel dient per saldo

meer ruimte voor de rivier te worden gerealiseerd

initiatiefnemer kan in principe zelf bepalen:

a. Zelf maatregel realiseren

b. financiële bijdrage leveren om van plicht te worden ontheven 

overheden nemen plicht over

maximale benutting ruimte binnen regelgeving

riviereffecten van gehele project/gebied en niet de afzonderlijke

onderdelen zijn uitgangspunt

fondsvorming

Afspraken over volgtijdelijkheid uitvoering van zowel

initiatieven als rivierkundige maatregelen door

initiatiefnemer en/of overheden

lange termijn
Lange termijn

Visie in Masterplan dient planologisch te worden verankerd

Gemeenteraden en PS moeten Masterplan Maasplassen als kaderstellend document vaststellen

Intentieovereenkomst gemeenteraden en PS inzake opstellen van intergemeentelijke structuurvisie met vertaling naar POL

Plan-MER is noodzakelijk

Start: maart 2012 (na besluitvorming gemeenteraden en PS)

Afronding: zomer 2013

vragen en discussie

Vragen en discussie

o.l.v. Wil Janssen

1 december 2011

slotwoord en afsluiting

Slotwoord en afsluiting

Gedeputeerde Patrick van der Broeck,

Voorzitter bestuurlijke werkgroep Maasplassen

1 december 2011