1 / 13

REKRUTACJA 2014

REKRUTACJA 2014. W jednej bazie tego systemu znajdziecie ok. 350 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego z następujących miast i powiatów: Miasta: Tarnów, Nowy Sącz,

binah
Download Presentation

REKRUTACJA 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. REKRUTACJA 2014

 2. W jednej bazie tego systemu znajdziecie ok. 350 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego z następujących miast i powiatów: Miasta: Tarnów, Nowy Sącz, • Powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki. • Kraków – inny system wymagany jest kontakt ze szkołą średnią.

 3. Proces wyboru szkółi składania podań będzie trwał od 14 kwietnia do 25 czerwca br.

 4. Kandydować można najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia co do ilości oddziałów w tych szkołach!!! Im więcej oddziałów w nich wybierze kandydat, tym większą szansę będzie miał na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednej z nich.

 5. Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej klasy na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji.

 6. Punkty max. 200 Egzamin gimnazjalny – do 100 pkt. Oceny na świadectwie z języka polskiego i 3 innych przedmiotów – do 80 pkt. Sposób przeliczania na punkty ocen: 6- celujący – 20 pkt. 5- bardzo dobry – 18 pkt. 4- dobry – 15 pkt. 3- dostateczny – 10 pkt. 2- dopuszczający – 2 pkt. Innych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie – do 20 pkt.

 7. Terminarz Od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13.00 – składanie dokumentów (wniosek - podanie) w szkole I-go wyboru – osobiście – 1 wizyta w szkole średniej

 8. Od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwai kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – 2 wizyta w szkole średniej

 9. 4 lipca 2014 r. godz. 15.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych.

 10. Do 8 lipca 2014 r. godz. 12.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego- 3 wizytaw szkole średniej

 11. 10 lipca 2014 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Wakacje 2014 – rozpoczęte!!!

 12. Od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające”.

 13. Dziękujemy za uwagę

More Related