slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Framtid Jämt Vad innebär en social satsning för samhället? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Framtid Jämt Vad innebär en social satsning för samhället?

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Framtid Jämt Vad innebär en social satsning för samhället? - PowerPoint PPT Presentation

binah
129 Views
Download Presentation

Framtid Jämt Vad innebär en social satsning för samhället?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vad kostar ett utanförskap? Framtid Jämt Vad innebär en social satsning för samhället? Från fokus på kostnader till att synliggöra nyttan. Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff Östersund, 17 november 2010

 2. Utanförskap och marginalisering • Ungdomar är vår framtid och alla behövs • Bakgrunden till ett växande utanförskap bland ungdomar • Hur många ungdomar riskerar ett framtida utanförskap?

 3. Vad vi ser idag • Allt fler beroende av allt färre • Skatteintäkter och budgetar ökar inte med behoven • Unga är mer utsatta, särskilt flickor • Situationen har försämrats i ett längre perspektiv • Detta är inte en tillfällig situation • Resurser finns men används fel – otillräckligt och för sent • Alltför kortsiktigt tänkande • Många kostnader osynliga • Dåliga styr- och uppföljningssystem • Få projekt riktade mot barn • Framgångsrika projekt riktar sig mot deltagare i arbetsför ålder

 4. Utanförskap och marginalisering • Hur många ungdomar riskerar ett framtida utanförskap?

 5. Olika perspektiv på ekonomi • Samhälle – ser till helheten • Kommun och landsting • Offentlig sektor • Individen • Skilj mellan reala värden och pengar!

 6. Utanförskapets ekonomi Kostnad Om ingenting görs Ordinarie verksamhet Ökad nytta Social investering Tid

 7. LUMA, Örnsköldsvik • Föräldrastödsutveckling • ”oroande utveckling av barns hälsa, fr a psykiska hälsan” • insikt om föräldrars viktiga roll – vill ändra synsätt • vinster att samordna olika föräldrastödjande insatser • universiellt stöd, 2 – 12 år • kan leda till riktade insatser • evidensbaserade metoder – två olika förslag • kostnad/förälder, ca 10 000 kr • ev ”tusing”

 8. LUMA, Örnsköldsvik • Exempel från tre olika typfall, 13 – 25 år • ”light” • 1 705 000 kr • ”medel” • 1 900 000 kr • ”tungt” • 6 300 000 kr

 9. LUMA, Örnsköldsvik • Att beräkna lönsamhet • Totala kostnaden för ett ”tungt” utanförskap ≈ 6 milj. kr • Programkostnad ≈ 10 000 kr/förälder • Antag att en kostnad på 3,3 milj. kr undviks i snitt • Lönsamt om ett barn på 330 undviker utanförskapet! • (Med känslighetsanalys på 50 % ,1 på 165)

 10. Från kortsiktig kostnad till social investering • Stora ekonomiska – och mänskliga – vinster att satsa preventivt och på tidiga insatser för att undvika framtida utanförskap • Våga gå från ett kortsiktigt budgetperspektiv till ett socialt • investeringsperspektiv • Gå från stuprör och sugrör till hängrännor – • samverkan/samlokalisering/tvärvetenskapliga team • Bygg upp lokala sociala fonder • Skapa Samordningsförbund som inriktas mot barns ohälsa • Satsa ESF-medel även på åtgärder för barn • Fler i jobb och fler jobb kräver att alla engagerar sig • Det är inte brist på resurser som stoppar oss att jobba kreativt!

 11. Slutligen att diskutera! • Vad kan du göra eller påverka i din • roll på hemmaplan för jobba • effektivare med att bryta ett • utanförskap?

 12. payoff kontakt • www.payoff.nu • info@payoff.nu • Claes Malmquist • Tel: 076 – 83 00 529 • E-post: claes@payoff.nu • Sven Vikberg • Tel: 076 – 13 41 503 • E-post: sven@payoff.nu