บทที่ 1
Download
1 / 34

????? 1 ????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

บทที่ 1 ภาพรวมของการจัดการการเงิน. 1 - 1. 1 - 2. บทที่ 1 ภาพรวมของการจัดการการเงิน An Overview of Financial Management. Career Opportunities โอกาสของการประกอบอาชีพด้านการเงิน Issues of the New Millennium การจัดการการเงินของรอบสหัสวรรษใหม่. 1 - 3. ภาพรวมของการจัดการการเงิน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? 1 ?????????????????????????' - betty_james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Powerpoint 1266614

บทที่ 1

ภาพรวมของการจัดการการเงิน

1 - 1


Powerpoint 1266614

1 - 2

บทที่ 1ภาพรวมของการจัดการการเงินAn Overview of Financial Management

 • Career Opportunitiesโอกาสของการประกอบอาชีพด้านการเงิน

 • Issues of the New Millenniumการจัดการการเงินของรอบสหัสวรรษใหม่


Powerpoint 1266614

1 - 3

ภาพรวมของการจัดการการเงิน

 • Forms of Businesses รูปแบบของธุรกิจ

 • Goals of the Corporation วัตถุประสงค์ของบริษัท

 • Agency Relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน


Powerpoint 1266614

1 - 4

Career Opportunities

โอกาสในการประกอบอาชีพด้านการเงิน

 • 1. ทำงานในสถาบันการเงินต่าง ๆเช่น ธนาคาร

 • บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์ฯลฯ

 • 2. ทำงานด้านการลงทุน เช่น วิเคราะห์หลักทรัพย์

 • นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนฯลฯ

 • ทำงานในฝ่ายการเงินของกิจการต่างๆ เช่น

 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินฯลฯ


Responsibility of the financial staff

1 - 5

Responsibility of the Financial Staffหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน

 • Maximize stock value by: ทำให้มูลค่าหุ้นสูงสุด

  • Forecasting and planning (การพยากรณ์และการวางแผน)

  • Investment and financing decisions (การตัดสินใจลงทุนและ การจัดหาเงินทุน)

  • Coordination and control (การประสานงานและการควบคุม)

  • Transactions in the financial markets (การติดต่อกับตลาดการเงิน)

  • Managing risk (การจัดการความเสี่ยง)


Role of finance in a typical business organization

1 - 6

Role of Finance in a Typical Business Organization


Financial management issues of the new millennium

1 - 7

Financial Management Issues of the New Millenniumการจัดการการเงินของรอบสหัสวรรษใหม่

 • The effect of changing technology (ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี)

 • The globalization of business (ธุรกิจที่อยู่บนโลกเดียวกัน)


Powerpoint 1266614

ลงทุนมาก

การขยายตลาด

การลดต้นทุน

เพิ่มการแข่งขัน

ในท้องถิ่น

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากการใช้คอมพิวเตอร์ + การโอนข้อมูลผ่านทางอิเลคทรอนิค และ

โลกาภิวัฒน์ทางธุรกิจ

1 - 8

การจัดการการเงินของรอบสหัสวรรษใหม่


Percentage of revenue and net income from overseas operations for 10 well known corporations 2001

1 - 9

Percentage of Revenue and Net Income from Overseas Operations for 10 Well-Known Corporations, 2001


Alternative forms of business organization

1 - 10

Alternative Forms of Business Organizationรูปแบบของธุรกิจ

 • Sole proprietorship (เจ้าของคนเดียว)

 • Partnership (ห้างหุ้นส่วน)

 • Corporation (บริษัท)ใช้เป็นตัวแบบ ของการเรียนวิชานี้

หมายเหตุกิจการ (Firms) องค์กร , องค์การ (Organizations)

หมายถึง บริษัท (Corporations)


Sole proprietorships partnerships

1 - 11

Sole proprietorships & Partnershipsเจ้าของคนเดียว & ห้างหุ้นส่วน

 • Advantages (ข้อดี)

  • Ease of formation (จัดตั้งง่าย)

  • Subject to few regulations (มีกฎข้อบังคับน้อย)

  • No corporate income taxes (ไม่ต้องเสียภาษี แบบบริษัท)


Sole proprietorships partnerships1

1 - 12

Sole proprietorships & Partnershipsเจ้าของคนเดียว & ห้างหุ้นส่วน

 • Disadvantages (ข้อเสีย)

  • Difficult to raise capital (เพิ่มทุนยาก)

  • Unlimited liability (รับผิดชอบ

   ในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน)

  • Limited life (มีอายุจำกัด)


Corporation

1 - 13

Corporationบริษัทจำกัด

 • Advantages (ข้อดี)

  • Unlimited life (มีอายุไม่จำกัด)

  • Easy transfer of ownership (ความเป็นเจ้าของ เปลี่ยนมือได้ง่าย)

  • Limited liability (รับผิดชอบในหนี้สินจำนวนจำกัด)

  • Ease of raising capital (เพิ่มทุนง่าย)


Corporation1

1 - 14

Corporationบริษัทจำกัด

 • Disadvantages (ข้อเสีย)

  • Double taxation (เสียภาษีซ้ำซ้อน)

  • Cost of set-up and report filing (มีต้นทุน ในการจัดทำเอกสารและการทำรายงาน)


Powerpoint 1266614

วัตถุประสงค์ของบริษัท (Goals of the Corporation)

คือ

“ผู้ถือหุ้นมีความมั่งคั่งสูงสุด”

(Stockholder wealth maximization)

หมายถึง

1 - 15

“ทำให้ราคาหุ้นสามัญของกิจการสูงสุด”

(Maximizing the price of the firm’s common stock)


Financial goals of the corporation

1 - 16

Financial Goals of the Corporationวัตถุประสงค์ทางการเงินของบริษัท

 • The primary financial goal is shareholder wealth maximization,which translates to maximizing stock price.

  (จุดมุ่งหมายหลักทางการเงิน คือความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น หมายถึงการทำให้ราคาหุ้นของ บริษัทสูงสุด)


Financial goals of the corporation1

1 - 17

Financial Goals of the Corporationวัตถุประสงค์ทางการเงินของบริษัท

 • Do firms have any responsibilities to society at large? (บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่)

 • Is stock price maximization good or bad for society? (การที่หุ้นของบริษัทมีราคาสูงสุดเป็นผลดีหรือผลเสียต่อสังคม)

 • Should firms behave ethically? (บริษัทควรปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหรือไม่)

ให้พิจารณาตอบคำถามข้างต้นนี้


Powerpoint 1266614

1 - 18

ราคาหุ้นสามัญและสวัสดิการสังคม

Stock Price Maximization & Social Welfare

“ถ้าบริษัทมุ่งทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นจะเป็น

ผลดีหรือผลเสียต่อสังคม”

“โดยทั่วไปแล้วย่อมเป็นผลดีต่อสังคม” ยกเว้นกรณี 1. กิจการผูกขาด (Monopoly)

2. ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

3. ธุรกิจที่ทำให้เกิดมลภาวะ


Powerpoint 1266614

1 - 19

บริษัทดำเนินงานจนทำให้ราคาหุ้นสามัญสูงสุด มีผลดีต่อสังคม เพราะเป็นเครื่องชี้ว่า :

1. บริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ คุณภาพดี

2. บริษัทได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ และพยายามผลิต สินค้า บริการ และสร้างงานใหม่ให้แก่ชุมชนด้วย

3. บริษัทมีการบริหารงานที่ดี ผลิตสินค้าตามที่ ผู้บริโภคต้องการ (ทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจ) ซึ่งถือว่าให้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม


Powerpoint 1266614

1 - 20

Business Ethics

จริยธรรมทางธุรกิจ

Ethicsหมายถึง ทัศนคติและการปฏิบัติต่อบุคคลที่

เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม เช่น ผลิตสินค้า

คุณภาพดีผู้บริโภคมีความปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานด้วย

ความเป็นธรรมทั้งนี้ ผู้บริหารทั้งหลายเชื่อว่า“จริยธรรม

มีความสัมพันธ์ทางบวก (Positive Correlation) กับความ

สามารถในการทำกำไรในระยะยาว”ด้วยเหตุผลดังนี้


Powerpoint 1266614

 • บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความบริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

 • 2. เป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับสาธารณชน

 • 3. ทำให้ลูกค้าที่พอใจให้การสนับสนุน

 • 4. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน

 • 5. ช่วยให้เศรษฐกิจดำเนินไปด้วยดี

แต่ในทางปฏิบัติกำไรกับจริยธรรมจะขัดแย้งกัน ผู้บริหารระดับสูงต้องใช้วิจารณญาณว่าควรทำอย่างไร

1 - 21

Business Ethics

จริยธรรมทางธุรกิจ


Is stock price maximization the same as profit maximization

1 - 22บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

Is stock price maximization the same as profit maximization?ราคาหุ้นสูงสุดกับกำไรสูงสุดเหมือนกันหรือไม่

 • No, despite a generally high correlation amongst stock price, EPS, and cash flow.(ไม่เหมือนกัน แม้จะมีความสัมพันธ์ กันมากระหว่างราคาหุ้น กำไรต่อหุ้น และ กระแสเงินสด)

 • Current stock price relies upon current earnings, as well as future earnings and cash flow. (ราคาหุ้นปัจจุบันขึ้นอยู่กับกำไรปัจจุบัน เช่นเดียวกับกำไรและกระแสเงินสดในอนาคต)

 • Some actions may cause an increase in earnings, yet cause the stock price to decrease (and vice versa).[การดำเนินกิจกรรมบางประการอาจเป็นสาเหตุทำให้กำไรเพิ่มขึ้น และเป็นสาเหตุทำให้ราคาหุ้นลดลงได้อีกด้วย (และอาจกลับกัน)]


Agency relationships

1 - 23บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

Agency Relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน

 • An agency relationship exists whenever a principal hires an agent to act on their behalf. (ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน เกิดขึ้นเมื่อมีการจ้างบุคคลอื่นมาทำหน้าที่แทน)

 • Within a corporation, agency relationships exist between: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนเกิดขึ้นในบริษัทระหว่าง

  • Shareholders and managers (ผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร)

  • Shareholders and creditors (ผู้ถือหุ้นกับเจ้าหนี้)


Powerpoint 1266614

1 - 24บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

ความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวแทน (Agency) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 • ความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของ

 • เงินทุนกับผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทน

 • ของผู้ถือหุ้น

 • 2. ความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น (ผ่านผู้บริหาร)

 • กับเจ้าหนี้


Powerpoint 1266614

1 - 25บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

ผู้ถือหุ้น - ผู้บริหาร - เจ้าหนี้

ผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้

ผู้บริหาร


Shareholders versus managers

1 - 26บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

Shareholders versus Managersผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร

 • Managers are naturally inclined to act in their own best interests.

  ตามปกติผู้บริหารมีความโน้มเอียงที่จะกระทำการเพื่อประโยชน์ของตนมากที่สุด


Shareholders versus managers1

1 - 27บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

Shareholders versus Managersผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร

 • ปัจจัยที่กระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร

  (การจูงใจให้ผู้บริหารปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

  • Managerial compensation plans (แผนการจ่ายค่าตอบแทน ผู้บริหาร)การให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหาร เช่น จ่ายเงินเดือน ให้เพียงพอ จ่ายโบนัส ให้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท

  • Direct intervention by shareholders (การที่ผู้ถือหุ้นเข้าแทรก แซงการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร) วิธีนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเข้ามาแทรกแซงโดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน


Shareholders versus managers2

1 - 28บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

Shareholders versus Managersผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร

 • The threat of firing (การข่มขู่ว่าจะให้ออกจากงาน) เมื่อผู้บริหารดำเนินงานขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อปลดผู้บริหารได้

 • The threat of takeover (การขู่ว่าจะมีกลุ่มนายทุนอื่น มาซื้อกิจการ)ทำให้ผู้บริหารกลัวว่าจะถูกปลดหรือถูก ลดความสำคัญในหน้าที่การงานลง


Shareholders versus creditors

1 - 29บริษัทไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าทนายความ

Shareholders versus Creditorsผู้ถือหุ้นกับเจ้าหนี้

 • Shareholders (through managers) could take actions to maximize stock price that are detrimental to creditors. ผู้ถือหุ้น(ผ่านผู้บริหาร) สามารถดำเนินการที่ทำให้ราคาหุ้นสูงสุดซึ่งอาจจะทำความเสียหายแก่เจ้าหนี้ได้

 • In the long run, such actions will raise the cost of debt and ultimately lower stock price. ในระยะยาวการกระทำดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนของหนี้สิน สูงขึ้น และในที่สุดราคาหุ้นจะต่ำลง


Powerpoint 1266614

ผู้ถือหุ้นเสนอให้ผู้บริหารลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูง เพราะคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยใช้เงินจากการกู้ยืม ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เพราะมีความเสี่ยงสูงขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ย ที่มีจำนวนคงที่ แต่ผู้ถือหุ้นได้รับกำไรเพิ่มขึ้น

ในระยะยาวต้นทุนของหนี้สินจะสูงและราคาหุ้นจะต่ำลง

1 - 30

ผู้ถือหุ้น (ผ่านผู้บริหาร) กับเจ้าหนี้


Factors that affect stock price

1 - 31 เพราะคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยใช้เงินจากการกู้ยืม ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เพราะมีความเสี่ยงสูงขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ย ที่มีจำนวนคงที่ แต่ผู้ถือหุ้นได้รับกำไรเพิ่มขึ้น

Factors that affect stock price.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

 • Projected cash flows to shareholders (ประมาณการกระแสเงินสดที่ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ)

 • Timing of the cash flow stream (ช่วงเวลาที่ได้รับกระแสเงินสด)

 • Riskiness of the cash flows (ความเสี่ยงของกระแสเงินสด)


Basic valuation model

1 - 32 เพราะคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยใช้เงินจากการกู้ยืม ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เพราะมีความเสี่ยงสูงขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ย ที่มีจำนวนคงที่ แต่ผู้ถือหุ้นได้รับกำไรเพิ่มขึ้น

Basic Valuation Modelตัวแบบการประเมินมูลค่าเบื้องต้น

 • To estimate an asset’s value, one estimates the cash flow for each period t (CFt), the life of the asset (n), and the appropriate discount rate (k) การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ใด ๆ จะต้องประเมิน กระแสเงินสดในแต่ละงวดเวลา t (CFt), อายุของสินทรัพย์ (n), และอัตราส่วนลดที่เหมาะสม (k)


Factors that affect the level and riskiness of cash flows

1 - 33 เพราะคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยใช้เงินจากการกู้ยืม ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เพราะมีความเสี่ยงสูงขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ย ที่มีจำนวนคงที่ แต่ผู้ถือหุ้นได้รับกำไรเพิ่มขึ้น

Factors that Affect the Level and Riskiness of Cash Flowsปัจจัยที่กระทบต่อระดับและความเสี่ยงของกระแสเงินสด

 • Decisions made by financial managers: (การตัดสินใจของผู้จัดการการเงิน)

  • Investment decisions (การตัดสินใจลงทุน)

  • Financing decisions (the relative use of debt financing) การตัดสินใจจัดหาเงินทุน (ความสัมพันธ์ในการจัดหาเงินทุนจากหนี้สิน)

  • Dividend policy decisions (การตัดสินใจในนโยบายเงินปันผล)

 • The external environment (สภาพแวดล้อมภายนอก)


Powerpoint 1266614

1 - 34 เพราะคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยใช้เงินจากการกู้ยืม ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เพราะมีความเสี่ยงสูงขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ย ที่มีจำนวนคงที่ แต่ผู้ถือหุ้นได้รับกำไรเพิ่มขึ้น

สภาพแวดล้อม - ปัจจัยภายนอก

1. ข้อกฎหมายต่างๆ

2. ภาวะเศรษฐกิจ

3. กฎหมายภาษีอากร

4. ภาวะของตลาดหลักทรัพย์