1 / 7

Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes. Cervantes liv. 1517-1616 Fattig Adelsfamilie Militærkarriere Fanget av pirater Kjøpt fri Tjenestemann Oppgjør mot datiden. Don Quijote de la Mancha. Berømt verk 2-delt Grunnlaget for moderne skrivemåte Ridderen av den bedrøvelige skikkelse Ikke sannsynlig.

bette
Download Presentation

Miguel de Cervantes

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Miguel de Cervantes

  2. Cervantes liv • 1517-1616 • Fattig • Adelsfamilie • Militærkarriere • Fanget av pirater • Kjøpt fri • Tjenestemann • Oppgjør mot datiden

  3. Don Quijote de la Mancha • Berømt verk • 2-delt • Grunnlaget for moderne skrivemåte • Ridderen av den bedrøvelige skikkelse • Ikke sannsynlig

  4. Verdenshistoriens beste verk • Tidenes beste skjønnlitterære verk • 100 forfattere • 50 % mer enn 2. plass

  5. Handling • AlonsoQuijano • For mange romaner • Framdrives av kontrast • Rocinante • Dulcinea fra Toboso • SanchoPanza • Vindmøller • Hjelpe folk i nød • Vinne udødelig ære • Saueflokker • Bondejenter

  6. Tema • Virkelighet vs. diktning • Galskap og forstand • Krig og fred • Kjærlighet • Angst

More Related