ako sa k n m prihov ra hudba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKO SA K NÁM PRIHOVÁRA HUDBA ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKO SA K NÁM PRIHOVÁRA HUDBA ?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

AKO SA K NÁM PRIHOVÁRA HUDBA ? - PowerPoint PPT Presentation

bette
288 Views
Download Presentation

AKO SA K NÁM PRIHOVÁRA HUDBA ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AKO SA K NÁM PRIHOVÁRA HUDBA ? Katarína Havrilová

 2. ZÁKLADNÉ VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY HUDBY • Rytmus • Melódia • Harmónia • Tempo • Dynamika • Farba

 3. RYTMUS • Prináša do hudby poriadok • Rytmus dňa, týždňa, roka, tepu srdca, chôdze • Rytmus tanca: valčík, polka, čardáš, mazúrka, tango • Priebežné doby, prízvučné a neprízvučné doby metrum, takty • Rytmus básní a piesní • Bicie nástroje • Rap

 4. MELÓDIA • Zápis tónov rôznej výšky je melodika • Keď k nej pridáme dĺžku tónov vznikne melódia • Motív, hudobná myšlienka

 5. HARMÓNIA=SÚZVUK=AKORD • Akordy –konsonantné • Akordy – disonantné • Harmonický sprievod: 1. homofónia 2. polyfónia • Kánon – najjednoduchšia polyfónia

 6. TEMPO • Rýchlosť v hudbe • Metronóm = hudobné hodiny udávajúce hudobné tempo

 7. Najčastejšie tempové označenia • POMALÉ – largo = zoširoka adagio = pomaly andante = krokom • STREDNÉ – moderato = mierne allegretto = mierne rýchlo • RÝCHLE – allegro = rýchle, veselo vivace = živo presto = veľmi rýchlo

 8. DYNAMIKASILA ZVUKU pp. = pianissimo p. = piano mf. = mezzoforte f. = forte Crescendo – postupne zosilňovať Decrescendo – postupne zoslabovať

 9. FARBA

 10. HLASY Ženské – soprán - najvyšší - mezosoprán –stredný - alt – najnižší Mužské – tenor – najvyšší - barytón – stredný - bas – najnižší Detské – soprán - vyšší - mezosoprán - nižší

 11. HUDOBNÉ NÁSTROJE 1. STRUNOVÉ • SLÁČIKOVÉ - husle - viola - violončelo - kontrabas • BRNKACIE - harfa • KLÁVESOVÉ - klavír

 12. 2.DYCHOVÉ DREVENÉ • pikola • flauta • hoboj • klarinet • fagot

 13. 3.DYCHOVÉ PLECHOVÉ • trúbka • lesný roh • pozauna • tuba

 14. malý bubon veľký bubon tympany činely triangel 4.BICIE

 15. Úlohy pre žiakov • Vytvorte tajničku v MS EXCEL na tému Základné hudobné pojmy • Využite pri jej tvorbe informácie získané z internetu a z dnešnej hodiny • Vyhľadajte ďalšie obrázky hudobných nástrojov na www. google. sk

 16. Vďaka za pozornosť