bendr j ir dalykini kompetencij ugdymas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS. Jūratė Šidlauskienė 2012-10-30. ???.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS' - betha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bendr j ir dalykini kompetencij ugdymas

BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Jūratė Šidlauskienė

2012-10-30

slide2
???

„Mūsų jaunimas pamėgęs prabangą. Jis nepaiso elgesio taisyklių, niekina autoritetą, negerbia vyresniųjų. Šiais laikais vaikai yra tironai. Jie jau neatsistoja, kai į kambarį įeina vyresnieji, priešgyniauja tėvams, plepa suaugusiųjų draugijoje, ryte ryja maistą ir tyčiojasi iš mokytojų“

iuolaikinio ugdymo tikslai
Šiuolaikinio ugdymo tikslai

Ugdymo turinį pritaikyti taip, kad

kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Svarbiausia dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi,

suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų.

pagrindiniai iuolaikinio ugdymo principai
Pagrindiniai šiuolaikinio ugdymo principai
 • tikroviškas, aktualus, patrauklus, motyvuojantis
 • aiškus, tikslus, t. y. nukreiptas į konkretų tikslą ir adresatą
 • suteikiantis mokiniams savarankiškumo
 • pritaikytas skirtingų mokymo(si) poreikių ir stilių mokiniams
 • sudarantis galimybių prisiimti skirtingus vaidmenis ir atsakomybę
 • plečiantis akiratį ir skatinantis siekti daugiau
kompetencija
kompetencija

Tai tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, įrodytas gebėjimas atlikti užduotis, veiksmus pagal sutartus reikalavimus.

Tikslaus, apibrėžto kompetencijų sąrašo nėra.

Netgi tarptautiniu mastu kiekviena šalis sudaro kiek kitokį bendrųjų kompetencijų sąrašą, o mokyklos jį interpretuoja ir pritaiko savo mokiniams. Išlaikoma tik pagrindinė idėja – padėti mokiniams išmokti mokytis, įgyti asmeninę, socialinę, kultūrinę ir kitas kompetencijas, o kompetencijų pavadinimai ir jas sudarantys elementai – gebėjimai, nuostatos – išskiriami pagal tai, kas yra aktualu, svarbu mokiniams.

bendrosios kompetencijos
Bendrosios kompetencijos
 • Mokėjimo mokytis (savarankiškas, už savo mokymąsi atsakingas žmogus, kuris geba kelti ir pasiekti mokymosi tikslus, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą).
 • Komunikavimo (mokantis bendrauti, gebantis keistis informacija žmogus, valdantis žodinius ir nežodinius (ženklų, kūno kalbos, garsų ir kt.) informacijos perteikimo, gavimo ir supratimo būdus.)
 • Pažinimo (smalsus žmogus, kuriam rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti naujus dalykus).
 • Socialinė (sąmoningas, atsakingas ir aktyvus bendruomenės narys, gerbiantis kitus asmenis, mokantis tinkamai su jais bendrauti ir bendradarbiauti).
 • Iniciatyvumo ir kūrybingumo (žmogus, pasitikintis savo kūrybinėmis galiomis, gebantis naujai pritaikyti turimą informaciją, kelti naujų idėjų ir jas realizuoti).
 • Asmeninė (orus, savimi pasitikintis, sąžiningas ir atsakingas žmogus, nebijantis susidurti su sunkumais, mokantis juos įveikti, vertinti save ir savo poelgius).
bendrosios kompetencijos1
Bendrosios kompetencijos

Bendrųjų kompetencijų aprašuose pateikiami pagrindiniai visų šešių bendrųjų kompetencijų požymiai. Šiuose aprašuose mokiniui nusakoma, kuo svarbi kiekviena kompetencija, o mokytojui – įvardijami svarbiausi kompetencijų elementai.

esmin s dalykin s kompetencijos
Esminės dalykinės kompetencijos
 • Komunikavimas gimtąja ir užsienio kalbomis
 • Matematikos
 • Gamtos mokslų ir technologijų
 • Socialinių mokslų
 • Kultūrinė ir meninė
bendrosios ir dalykin s kompetencijos
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos
 • Bendrosios kompetencijos ugdomos drauge su esminėmis dalykinėmis kompetencijomis.
 • Iš esmės nė viena asmens bendroji kompetencija nėra atskirta nuo dalykinių kompetencijų.
kompetencij ugdymo integralumas pagal m jourbet r widdowson g mills
Kompetencijų ugdymo integralumas (pagal m.jourbet, r.widdowson, g.mills)

Ugdomas vaikų supratimas apie gyvenimą ir pasaulį bei apie tai, kaip galime tai panaudoti kūrybai ir atradimams

Ugdomas vaikų emocinis ir estetinis suvokimas

Ugdomas vaikų supratimas apie sveiką gyvenseną – fizinį vystymąsi ir gerą savijautą

Ugdomas vaikų supratimas apie tai, kokį poveikį praeitis turėjo pasauliui ir kaip mes formuojame jį šiandien

Ugdomas vaikų supratimas apie matematikos kalbą ir jos pritaikymą kasdieniame gyvenime

Ugdomi vaikų komunikavimo ir kalbiniai gebėjimai

kompetencij ugdymo modeliavimo principai
Kompetencijų ugdymo modeliavimo principai
 • Dalykinis, integruotas, mokinio inicijuotas mokymasis ir mokymosi refleksija
 • Mokymo ir mokymosi metodų tikslinga įvairovė
 • Gerai suplanuotas mokymasis
 • Mokymasis skirtingoje aplinkoje su įvairiais žmonėmis
 • Daug ir svarbios sąsajos su gyvenimu ir aktualiais klausimais
 • Visapusiškas suderintas mokinio vertinimas
kompetencij pa angos vertinimas
Kompetencijų pažangos vertinimas
 • veiksmingos grįžtamosios informacijos teikimas mokiniams
 • aktyvus mokinių įtraukimas į jų pačių mokymąsi ir vertinimą
 • mokymo pritaikymas taip, kad būtų atsižvelgiama į vertinimo rezultatus
 • esminės vertinimo įtakos mokinių motyvacijai ir savigarbai, o per tai ir mokymuisi,

pripažinimas

 • galimybė mokiniams įsivertinti

ir suprasti, kaip tobulėti

pa angos skal s pavyzd iai
Pažangos skalės pavyzdžiai
 • Savarankiškumas(parama, skatinimas, savarankiškas darbas, kitų mokymas)
 • Pasitikėjimas (nuo atsargaus iki ryžtingo gebėjimo panaudoti gebėjimus)
 • Dažnumas (retai, dažnai, visada)
 • Taikymo galimybės (nuo pažįstamo iki nepažįstamo konteksto, įvairūs kontekstai)
 • Sudėtingumas (nuo paprastų užduočių iki sudėtingų užduočių)
 • Rezultato kokybė (nuo niekuo ypatingo rezultato iki reikšmingo indėlio į sritį)
 • Visų paminėtų elementų sintezė
abejon s d l prie ybi
Abejonės dėl priešybių
 • Gebėjimaiaržinios
 • Tiesioginis mokymasarpaties vaiko tyrinėjimai
 • Pagrindaiarplati subalansuota mokymo programa
 • Dalyko mokymasarintegruotas mokymas
 • Reguliarus ir dažnasargilusnuodugnusmokymasis ilgesnį laikotarpį
 • Svarbios praeities mintys ir įvykiaiarryšys su šių laikų aktualijomis
pozityvas pabaigai
Pozityvas pabaigai

„Niekada niekam nieko didingo nepavyko atlikti be entuziazmo“

(Emersonas, amerikiečių eseistas, poetas)

Entuziazmas - viena svarbiausių sėkmės sąlygų