Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vilnius, 2012 m. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vilnius, 2012 m.

Vilnius, 2012 m.

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Vilnius, 2012 m.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2014-2020 metų Nacionalinė pažangos programaLT2030 kryptis: Sumani visuomenė 1 prioritetas “Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra” Vilnius, 2012 m.

 2. Prioriteto iššūkis atsakas (1)

 3. Prioriteto iššūkis atsakas (2)

 4. Siekiami rezultatai / kriterijai Prioriteto pagrindinis rodiklis: • Gyventojų galia pakeisti savo gyvenimą norima kryptimi (Europos vertybių tyrimas); Papildomi rodikliai: • Pilietinio aktyvumo lygis pagal PGI; • Ilgalaikio nedarbo lygis; • Integruotas gyvenamosios aplinkos indeksas; Rodikliai, nurodyti „Lietuva 2030”: • Gyvenimo kokybės indeksas (International Living 2011); • Laimės indeksas (Gallup World Poll indeksas); • Visuomenės dalis, kuri labai didžiuojasi savo šalies tapatybe; • Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę veiklą, dalis.

 5. Darbo grupės veikla • 3 išplėstiniai darbo grupės posėdžiai, o taip pat papildomi aptarimai siauresniame rate; • Dalyvaujančios institucijos: ministerijų atstovai, Komisijos 2014 -2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spęsti nariai, socialiniai, ekonominiai partneriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.; • Sudarytos galimybės posėdžių dalyviams teikti pastabas ir pasiūlymus dėl strateginio tikslo, uždavinių, rodiklių ir kt. • Aktyvus eksperto Žilvino Martinaičio vaidmuo posėdžių metu bei rengiant prioriteto detalizavimą.

 6. 1. Skatinti mokytis visą gyvenimą Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisiimant atsakomybę už save, valstybę ir aplinką 2. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimą 3. Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę 4. Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimą 5. Skatinti sveikatos ir gamtinės aplinkos tausojimą Tikslai

 7. 1.1.Gerinti švietimo kokybę 1.2.Didinti švietimo prieinamumą ir paslaugų įvairovę 1. Skatinti mokytis visą gyvenimą 1.3.Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi 1.4. Užtikrinti veiksmingą pagalbą vertinant savo galimybes ir norus, renkantis ir valdant karjerą (mokymosi ir profesinį kelią) bei tobulinantis 1 tikslo išskleidimas

 8. 2.1.Stiprinti ir vystyti Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės užsienio gyventojų nacionalinę tapatybę globalizacijos kontekste 2. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimą 2.2. Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą ir ugdyti sąmoningumą 2.3. Skatinti pilietiškumą per teisinį ir ekonominį sąmoningumą bei demokratinį aktyvumą 2 tikslo išskleidimas

 9. 3.1.Skatinti kūrybiškumą 3. Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę 3.2.Skatinti dalyvavimą kultūrinėje veikloje 3.3. Stiprinti lyderystę, vaikų ir jaunimo verslumą ir pasirengimą darbo rinkai 3 tikslo išskleidimas

 10. 4.1.Skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP veiklas 4.2.Stiprinti MTEP infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą 4. Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimą 4.3. Skatinti bendradarbiavimą vystant MTEP 4.4.Skatinti vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus 4.5.Skatinti tyrimų metu įgytų žinių nekomercinį panaudojimą 4 tikslo išskleidimas

 11. 5.1. Ugdyti sveikos gyvensenos savimonę 5. Skatinti sveikatos ir gamtinės aplinkos tausojimą 5.2. Ugdyti ekologinę savimonę 5 tikslo išskleidimas

 12. Baziniai rodikliai • 26-64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis); • Visuomenės dalis, kuri labai didžiuojasi savo šalimi; • Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę veiklą, dalis (Europos vertybių tyrimas); • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis (proc.)tarp 10 proc. pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų (Science Metrix/ Scopus); • Vidutinė sveiko gyvenimo trukmė (vyrai/moterys); • Darnios visuomenės indeksas (Sustainable Society Foundation).

 13. Horizontaliųjų principų integravimas

 14. Sėkmės prielaidos ir sąlygos • Ministerijosstrategijos / planai: “Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija”, “Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2013–2020 metų plėtros programa”, Skaitmeninio raštingumo programa, mokymosi visą gyvenimą veiksmų planas. • Geras tarpministerinis koordinavimasis rengiant priemones bei papildant vieniems kitus, o ne dubliuojant ar prasilenkiant ir paliekant "tuščius laukus“. • Labai svarbus organiškas, o ne mechaninis horizontaliųjų prioritetų ir principų integravimas - tam taip pat reikia nuoseklaus koordinacinio darbo.

 15. Dėkoju už dėmesį!