klasifik cia slovn ch druhov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasifikácia slovných druhov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasifikácia slovných druhov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Klasifikácia slovných druhov - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Klasifikácia slovných druhov. doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. Tézy prednášky. 1. Vnímanie sveta a slovnodruhová kategorizácia. 2. Klasifikácia slovných druhov podľa lexikálneho, morfologického a syntaktického kritéria. 3. „Úskalia“ slovnodruhovej kategorizácie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klasifikácia slovných druhov' - benjy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klasifik cia slovn ch druhov

Klasifikácia slovných druhov

doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

t zy predn ky
Tézy prednášky

1. Vnímanie sveta a slovnodruhová kategorizácia.

2. Klasifikácia slovných druhov podľa lexikálneho, morfologického a syntaktického kritéria.

3. „Úskalia“ slovnodruhovej kategorizácie.

4. Syntetická klasifikácia slovných druhov.

predmet morfol gie
Predmet morfológie
 • slovné druhy
 • gramatické kategórie
 • tvarotvorné procesy
   • deklinácia
   • konjugácia
   • (komparácia)
vn manie sveta a slovnodruhov kategoriz cia
veci a javy

v čase nemenná

kvalita

premenlivá v čase

kvantita

okolnosti

vzťahy

postoje

emócie

substantíva

adjektíva

verbá pronominá

numeráliá

adverbiá

prepozície, konjunkcie

partikuly

interjekcie

Vnímanie sveta a slovnodruhová kategorizácia
o s slovn druhy
Čo sú slovné druhy
 • Slovné druhy sú veľké triedy slov so spoločnými
 • lexikálnymi,
 • morfologickými a
 • syntaktickými vlastnosťami a
 • spoločným kategoriálnym významom.
klasifik cia slovn ch druhov z lexik lneho h adiska
Klasifikácia slovných druhov z lexikálneho hľadiska
 • autosémantické slovné druhy
  • s, adj, v, adv; pron, num
 • synsémantické slovné druhy
  • prep, konj, part, interj
klasifik cia slovn ch druhov z morfologick ho h adiska
Klasifikácia slovných druhov z morfologického hľadiska
 • flektívne
  • s, adj, v, (adv), pron, num
 • neflektívne
  • prep, konj, part, interj
klasifik cia slovn ch druhov zo syntaktick ho h adiska
Klasifikácia slovných druhov zo syntaktického hľadiska
 • autosyntagmatické
  • s, adj, v, adv; pron, num
 • synsyntagmatické
  • prep, konj, part, interj
slide10
Pri väčšine kategórií je takmer nemožné určiť množinu všetkých podmienok členstva v nich.
slide11
Členy kategórie nie sú rovnocenné.
 • Najvýraznejší reprezentant kategórie je prototyp.
 • V ranom štádiu ontogenézy reči pozorujeme komunikačnú preferenciu prototypových členov.
z kladn slovn druhy
Základné slovné druhy

substantíva adjektíva

verbá adverbiá

nez kladn slovn druhy
Nezákladné slovné druhy
 • nadstavbové
  • zámená (niekto, nejaký, tadiaľ, niekoľko)
  • číslovky (piati, dvojaký, dvojnásobne)
 • vzťahové
  • predložky
  • spojky
  • častice
 • špecifické
  • citoslovcia
literat ra
Literatúra
 • Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966, s. 27 − 32.
 • Oravec, J. − Bajzíková, E. − Furdík, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava: SPN 1988, s. 13 − 17.
 • Pinker, S.: Slová a pravidlá. Zložky jazyka. Bratislava: Kalligram 2003, s. 338 − 359.
 • Tibenská, E. a kol.: Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. 2. diel. 1. vydanie. Bratislava: OrbisPictusIstropolitana 2004, s. 11.