slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker

play fullscreen
1 / 8

Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker

  2. Hva er farlige kjemikalier? • Kjemikalier som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet • Kjemikalier som er merkepliktige • Kjemikalier som har en fastsatt grenseverdi eller norm

  3. Helsefarer forbundet med arbeid med kjemikalier • Oljetåke/oljedamp – på kort sikt: irritasjon av øvre luftveier, hodepine, svimmelhet, kvalme og døsighet. På lang sikt: lungefibrose og økt fare for kreft (leukemi). • Maling – organiske løsemidler – på kort sikt: irritasjon av luftveier og øynene, svimmelhet, tretthet, hodepine og kvalme. På lang sikt: skader på hjernen, svekket hukommelse og konsentrasjonsevne, eksem, redusert forplantningsevne. • Støv – på kort sikt: irritasjon av luftveiene og slimhinnene. På lang sikt: Allergi, luftveissykdommer og økt fare for kreft. • Disse skadene er uhelbredelige!

  4. Valg av filter ved arbeid i tank

  5. Hva slags type maske skal man bruke? Halvmaske Korttidsmaske

  6. Hva slags type maske og filter skal man bruke? • Oljetåke/oljedamp: halvmaske med kombinasjonsfilter (A/P2) • Støv: P2 filter beskytter mot ufarlig støv, P3 filter brukes når støvet inneholder eller kan innholde giftige eller meget giftige partikler, kreftfremkallende stoffer, radioaktive partikler, bakterier, virus. • Løsemidler: filtermaske med filter A (brun). For løsemidler med kokepunkt lavere enn 65 0 C brukes AX filter. • Bruk verneutstyr angitt i HMS databladet, selv når eksponeringstiden er kort! Kilde: Arbeidstilsynets artikkel Åndedrettsvern 539

  7. Skifte av filter • Filtrene skal oppbevares i en tett boks for å hindre forurensning! • Skift filter minimum etter hver offshoretur ved normalt arbeid. • Gjøres dette her hos oss? Din fremtidige helse står på spill!

  8. Kortsiktige løsninger kan ha langsiktige virkninger!