slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik Departamenti Marketing PUNIM SEMINARIK Tema : AUDIENCA Punoi : Kujtes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik Departamenti Marketing PUNIM SEMINARIK Tema : AUDIENCA Punoi : Kujtes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik Departamenti Marketing PUNIM SEMINARIK Tema : AUDIENCA Punoi : Kujtes - PowerPoint PPT Presentation


 • 1209 Views
 • Uploaded on

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik Departamenti Marketing PUNIM SEMINARIK Tema : AUDIENCA Punoi : Kujtesa Hajredini Nr.ind.05/401 Besar Dërvishaj Nr.ind.05/1422 Mentori : Prof.Dr.Nail Reshidi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik Departamenti Marketing PUNIM SEMINARIK Tema : AUDIENCA Punoi : Kujtes' - azra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Universiteti i Prishtinës

FakultetiEkonomik

Departamenti MarketingPUNIM SEMINARIK Tema: AUDIENCA

Punoi: Kujtesa Hajredini Nr.ind.05/401

BesarDërvishaj Nr.ind.05/1422

Mentori: Prof.Dr.NailReshidi

Lënda: Promocioni 24.03.2010

audienca

AUDIENCA

Objektivi i marketingutdhekonkretisht i promocionitështëtëshprehëdhetëplotësojëatëçfarëkërkohetngatregu duke paturgjithmonëparasyshburimet e vetëndërmarrjes. Qështjashtrohetpraqëtëpërcaktojmëaudiencëndheblerësintonë e tëmundtakuptojmëatë.

modeli i sjelljes dhe marrja e vendimit prej konsumatorit
MODELI I SJELLJES DHE MARRJA E VENDIMIT PREJ KONSUMATORIT
 • Procesi i marrjessëvendimittëblerjes i referohetperceptimitdhevlerësimittëinformacionitmbimarkat e ndryshme, tëshkallëssëpërmbushjessënevojavetëblerësveprejpërdorimittëtyredhezgjedhjen e asajmarkeqë i përmbushkëtonevojanëshkallësuperiore.

FeedBackpërblerësim

Blerësi

Individual Marrja e vendimittëblerjesReagimi i blerësit

Ndimkimet e _____________ Komunikimi

mjedisit

FeedBackpërmjedisin

Modeli i sjelljeskonsumatore

vendimarrja komplekse konsumatore
VENDIMARRJA KOMPLEKSE KONSUMATORE
 • Procesi i marrjessëvendimitkonsumator

Feedback

 • Konstatimidhendërgjegjësimi
 • Kërkimi i informacionit
 • Vlerësimi i alternativave
 • Blerja
 • Pasblerja
konstatimi dhe nd rgjegj simi rreth problemit
Konstatimidhendërgjegjësimirrethproblemit
 • Gjatëkësaj faze, blerësikonstaton se njënevojëduhetpërmbushur, konstatimkyqëmundtëketëorigjinënprejburimevetëndryshmesiqmundtëjenë:
 • Stimuli social (kontakti me shoqërinë, rrethinfamiljaretj)
 • Stimuli komercial(mesazh i sponsorizuarnëformën e njëreklame, shitjejepersonale, promocionitëshitjes)
 • Stimuli jokomercial(ngaburimetëpavaruratëcilatparaqesinbesueshmëritëlartësiatoqeveritarenëformën e revistaveetj)
 • Ndjenjatfiziologjiketëkonsumatorit(etja, tëftohtit, dhimbjes, urisë)
 • Ndërgjegjësimi( kurarrihetnëpërfundimin se tashmëkeninjëdëshirëpaplotësuaraponjëmangësi)
 • Njënevojëduhetripërmbushur ( njëvizitëtekmjeku)
 • Synimtënjëimazhi ( njëmakinë e re, njëparaqitjemë e mirë)
k rkimi i informacionit
KËRKIMI I INFORMACIONIT
 • Ka të bëjë me listimin e alternativave, përcaktimin e karakteristikave të çdo njërës prej tyre, ku informacioni përkatës mund të sigurohet prej:
 • kërkimit të brendshëm (eksperienca personale e së kaluarës, kujtesa)
 • Kërkimit të jashtëm (burimeve komerciale si reklamat, burimeve sociale si biseda me miqtë, kolegët, të afërmit, shitësit etj).
 • Informacioni varet nga :
 • Personaliteti i vetë konsumatorit
 • Natyra e produktit
 • Kostoja e informacionit
slide7
VLERËSIMI I ALTERNATIVAVE

BLERJA

Blerja konsiston në shkëmbimin e parasë apo të dhënies së premtimit për të paguar, poashtu përfshin edhe probleme të tjera të lidhura me vendin e shitjes ( ku do të blihet, cila është atmosfera e vendit të shitjes; a është personeli shitës i sjellshëm dhe komunikues; etj), kushtet e blerjes (çmimi dhe metoda e pagesës), qenësia apo koha e nevojshme deri në posedimin e produktit (kohë për shpërndarje), momentin kur do të blihet etj.

Vlerësimi i alternativave është përzgjedhja prej paketës së alternativave të marra në konsideratë, të asaj që i plotëson më mirë nevojën konsumatorit tonë. Përpara se të bëhet zgjedhja përcaktohen kriteret e produktit siç janë: pamja e jashtme, ngjyra, stili, garancia, funksionaliteti, çmimi, qëndrueshmëria etj. Kriteret janë specifikë për individë të ndryshëm ngase në to mund të ndikojnë faktorë të ndryshëm siç janë të ardhurat, niveli kulturor dhe arsimor, përkatësia klasore, gjendja familjare etj.

sjellja pas blerjes

Sjellja pas blerjes i referohet sjelljes konsumatore pas një procesi të blerjes.

 • Një blerje mund të pasohet nga një seri blerjesh tjera:
 • shtëpi-mobilje
 • kostum- këmishë- kravatë
 • veturë- shërbimë sigurimi- karburant
 • Blerësi bën gjithmonë një analizë të asaj çfarë ka blerë.
 • Blerësi komunikon me të tjerët për përfitimet apo zhgënjimet e mundshme.

(është vlerësuar se pas blerjes së një veture, blerësi i kënaqur për të shprehur kënaqësinë e tij , komunikon me rreth 10 vetë, ndërkohë që në rast pakënaqësie ky numër shkon në rreth 22 vetë).

SJELLJA PAS BLERJES
ndikimet demografike
NdikimetDemografike
 • Në ndikimet demogafike bëjnë pjesë:

numri i popullesisë,të ardhurat e tyre, gjinia,mosha, vendbanimi, lloji i banesës, lëvizjet e popullsisë, arsimimi dhe dija, punësimi, gjendja civile etj.

slide10

Numri i popullsisë- Një popullsi e madhe,me tregues të lartë të shtimit natyror përbën një element inkurajues për hedhje e një produkti nga ana e ndërmarrjes.

 • Mosha- Një shoqëri me prirje plakjeje, siq është realiteti i vendeve të zhvilluara, nënkupton një kërkesë tepër të diferencuar, qoftë nga pikëpamja sasiore ashtu edhe nga ajo cilësore në raport me vendet në zhvillim ku bën pjesë edhe vendi ynë.
 • Gjinia-Mjaft produkte apo shërbime janë specifike për gjinit të ndryshme.Kjo reflekton në orientimin e politikave përkatëse marketing-prodhim,promovim etj.
 • Të ardhurat- Janë pikërisht të ardhurat e duhura ato që mundësojnë, krahas të tjerave, shëndrrimin e dëshirës në kërkesë.
 • Vendodhja, lloji i banesës, dhe lëvizjet e popullsisë.
 • Ajo qka dikur ka qenë tipike për vendet e zhilluara dhe tashmë për vendet në zhvillim, është dukurija e migrimit apo lëvizjeve të brendshme, rezultat i faktorëve të ndryshëm e në radhë të parë atyre ekonomikë.
slide11

Punësimi, Arsimimi dhe dija

 • Tashmë, për vendet e zhvilluara,është e njohur prirja e punësimit, konkretisht e peshës gjithnjë e më të madhe të punës mendore dhe asaj në sektorin e shërbimeve.
 • Arsimimi i konsumatorit paraqitet si esenciale për mënyrën se si mund të komunikohet me të.
 • Gjendja civile- Nënkupton të dhëna mbi numrin e martesave në vit, moshat mbi 18 vjeç që lidhen me martesë, mesatarja e moshës në martesën e parë, numri mesatar i pjestarëve në familje, evidentimin dhe dallimin e qartë ne mes konceptit familjar dhe atyre qe jetojnë si individë me vete së bashku me specifikat përkatëse etj.
ndikimet sociokulturore
Ndikimet Sociokulturore
 • Në ndikimet sociokulturore bëjnë pjesë: kultura, klasa sociale, grupi i referimit, opinion-bartësit apo udheheqësit e opinioneve, publiciteti gojë më gojë dhe cikli i jetës familjare.
slide13

Kultura- përfshinë tëresinë e faktorëve të prekshem(arti,literatura,veshjet,muzika)dhe koncepteve të paprekshëm (njohurija,morali,ligji) qe kushtezojnë një menyrë jetese apo karakerizojnë një grupim njerëzish.

 • Klasat Sociale-Janë një argument i fortë që përcakton stilin e jetesës se konsumatorit pasi përfshirja në grupe te cakuara sociale për një njeri do të thotë një pozicion të caktuar.
slide14

Grupi i Referimit-Ka të bejë me ndikimin që paraqet për konsumatorin një grupim i caktuar,plotësisht i individualizuar në shoqëri ndikim ky që mund të jetë stimulus ose jo.

 • Opinionbartësit-Janë personazhe te botës së artit,sportit,modës shkencës etj.Te cilet shpesh përmes spoteve telivizive ofrojn rekomandime,sugjerime etj.
slide15

Publiciteti Gojë më Gojë-Ndikon në sjelljen blerëse. Ndikim mjaft të madh luan fjala e shokut e një bashkëbiseduesi,qoftë dhe të rastësishëm në opinionin rreth një produkti apo ndërmarrje.

 • Familja dhe Cilkli i Jetës Familjare-Familja përbën grupin e ndikimit më të fortë tek çdo individ. Specialistët e marketimgut mbajnë parasysh dy elemente: rolin e çdo anëtari të familjes dhe ciklin e jetës së familjes.
ndikimet psikologjike
Ndikimetpsikologjike
 • Përmbledhin aspektet të tilla si personaliteti, qëndrimet, ndërgjegjshmëria klasore,motivacionet, perceptimi,të mësuarit, rreziku i përfytyruar në blerje dhe stili i jetës.
slide17

Personaliteti

 • 1.Të qetë
 • 2.Agrsivë
 • 3.Diskret
 • Qëndrimet- si proces përfshin tri elemente:
 • Njohuria (besimi),
 • Pëlqimi (vlerësimi) dhe
 • Iniciativa (prirja) për te blerë një produkt.
slide18

Perceptimi- Është procesi përmes të cilit një individ përzgjedh,sistemon dhe interpreton inforamcionin në përpjekje për të krijuar një tablo sa më të kuptueshme edhe sa me të qart të botës që e rrethon.

 • Të mësuarit- I referohet sjelljes qe rezulton prej: (a) eskperinces se përseritur dhe (b) të logjikuarit.
slide19

Parandjenja e rrezikut të blerjes.

 • Në këtë fazë ka të bëjë me:
 • (a) rrezikimin funksional
 • (b) rrezikimin fizik
 • (c) rrezikimin finaciar
 • (d) rrezikimin social
 • (e) rrezikimin psikologjik.
slide20

Motivet

Nevoja e vetrealizimit

Nevoja për respekt

Nevoja shoqërore

Nevoja të sigurisë

Nevoja fiziologjike

slide21

Stili i jetesës- Ka të bëjë më mënyrën se si çdo person jeton dhe shpenzon paratë e kohën.