universiteti i prishtin s fakulteti ekonomik l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik - PowerPoint PPT Presentation


 • 1457 Views
 • Uploaded on

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik. Lënda:Strategjitë e Mraketingut Mentori: Prof. Nail Reshidi Punoi:Erlehta Simnica . Plan marketingu I kompanisë së sigurimeve “ Siguria” Prishtinë,2010. Historiku i kompanisë.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
universiteti i prishtin s fakulteti ekonomik

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik

Lënda:Strategjitë e Mraketingut

Mentori:

Prof.Nail Reshidi

Punoi:Erlehta Simnica

historiku i kompanis
Historiku i kompanisë
 • Kompania e sigurimeve’’Siguria’’është krijuar ne vitin 2000 si organizatë me përgjegjësi të kufizuar,bazuar në ligjin mbi sigurimin e përkohshëm te shoqerive tregtare.
 • Fillimisht startoi punen me sigurimet qe njoheshin ne tregun tone so sigurime te detyrueshme dhe gradualisht,solli risi ne tregun tone duke e freskuar ate me sigurime te reja vullnetare krahas kompanive te tjera evropiane.Sot tregu I kesaj kompanie mbulon tere Kosoven me te gjitha qendrat e saj me intence te rritjes se veprimtarise edhe jashte kufijve te vet.
 • Ne kete kompani jane te punesuar rreth 80 punetore ne zyre si dhe rreth 150 agjente qe veprojne ne kuader te ‘’Kompanise se Sigurimit Siguria’’.
klientet dhe preferencat
Klientet dhe preferencat
 • Listes se gjate te emrave te klienteve te kompanise çdo ditë e më shumë I bashkangjiten edhe emra të rinj të biznesit siç janë:
 • USAID
 • MINISTRIA E EKONOMISE DHE FINANCAVE
 • MINISTRIA E SHERBIMEVE PUBLIKE
 • SHERBIMI DOGANOR
 • KONTROLLI TRAFIKOR AJROR
 • KUVENDI KOMUNAL I PRISHTINES
 • BANKA EKONOMIKE E KOSOVES
partner t
Partnerët
 • Si partnerë të kompanisë do ti veçonim:
 • MABETEX Gropu
 • BANKA EKONOMIKE E KOSOVES
 • TECHNOMARKET
 • ATV MEDIA:Exclusive,Lajm
 • TV ALSAT
 • BMS Group
 • CTC Servise(Charles Taylor Consulting PLC)
strategjia dhe tregu
Strategjia dhe tregu
 • Objektivat kryesore strategjike te kompanisë së sigurimeve ‘’Siguria’’
 • Faktorët kryesor në të cilat mbeshteten objektivat e kompanise sonë janë:
 • Ndryshimet e tregut
 • Mundesitë që ofron perspektiva e tregut
 • Përballimi i konkurrencës
analiza e tregut
Analiza e tregut
 • Analiza e tregut mund të jetë çelësi kryesor I suksesit te çdo ndermarrjeje.Analiza e tregut ne vete perfshinë kërkimet e tregut dhe te marketingut,qëllimet e studimit te tregut,studimin dhe analizen e konkurrences , më pas analizen e informacioneve të fituara dhe në fund konkuzionet që mund të nxirren nga I tërë kerkimi që kemi bërë.
k rkimet e tregut
Kërkimet e tregut
 • Kërkimet e tregut na ndihmojnë ne mbledhjen,perpunimin dhe analizen e problemeve te tregut.Në bazë te ketyre informacioneve ne do te jemi ne gjendje te projektojmë kerkesen gjegjësisht mundësitë tona te shitjes ne treg.
 • Variablat te cialt kerkohen permes kerkimeve te tregut janë:konsumatoret,konsumi,produkti,çmimi,distribucione,promocioni etj.
analiza e konkurrenc s
Analiza e konkurrencës
 • Duke u nisur nga fakti se ne Kosovë operojnë edhe 8 kompani te cialt pak a shumë ofrojnë të njejtat sherbime ne duhet :
 • Të krahasojmësherbimin tonë me ate te konkurrenteve nga aspekti I cilesisë,çmimit
 • Krahasojmë çmimet qe ne I ofrojmë me ate te konkurrenteve
 • Promocionin
 • Dobesitë
 • Pozicionimi ne treg etj.
swot analiza
Swot analiza
 • Pizicioni konkurrues I biznesit vleresohet duke analizuar performansat dhe poziten ne krahasim me konkurrentet dhe mjedisin qe I takon.Ai shprehet me aftesinë qe biznesi ne menyrë te vazhdueshme të sëndertojë rezultate financiare pozitive ne saje te shitjeve qe sigurojnë nje diferencë pozitive midis te ardhurave te realizuara nga shitja dhe kostos se produkteve dhe sherbimeve te shitura.
 • Faktoret e pozicionit konkurrues janë të shumtë dhe ata mund të grupohen ne faktorë te brendshem dhe faktorë me ndikim nga mjedisi.
swot analiza e komp s sigurimeve siguria
Swot analiza e komp.së sigurimeve’’Siguria’’
 • Përparësitë:
 • cilësia e shërbimeve, çmime atraktive, komunikimi I mirfilltë ne mes personelit, aftësitë profesionale të personelit, shumëllojshmeri shërbimesh.
 • Dobësitë:
 • mungesa për më shumë informacion për ofertat e zbritjeve
 • Mungesa për më shumë fonde për promocion
vazhdim
…vazhdim
 • Mundësitë:
 • Mundësitë që ofron perspektiva e tregut
 • Përmirësimi I sherbimeve
 • Shitjet nepermjet internetit
 • Rreziqet:
 • Hyrja e kompanive të reja ne treg
 • Tatimet e larta
 • Infrastruktura ligjore e pakompletuar
 • Kriza financiare globale
segmentimi i tregut
Segmentimi I tregut
 • Të segmentosh do te thot ta ndash ne pjesë më të vogla ose ne segmente homogjene.Segmentimi I tregut nënkupton orientimin e ndermarrjes kah tregu,sepse ndermarrja se pari duhet t’i identifikojë nevojat e konsumatoreve ne secilin segment ne menyrë qe te pergatit programin e marketingut,I cili do te mundesoj të plotesoj një nevojë apo disa nevoja të konsumatorëve.
 • Segmentimi I sukseshem si parakusht ka njohjen e tregut apo transparencen e tregut.Transparenca e tregut arrihet atëherë kur I njohim mirë konsumatoret.Ndermarrja e cila e bënë segmentimin e tregut e rritë efiçencën.
pozicionimi n treg
Pozicionimi në treg
 • Pozicionimi ne treg paraqet qasjen e zenies se nje vendi te caktuar qarte dhe te deshirueshem te sherbimit ne mendjen e konsumatoreve cak ne raport me ate te konkurrences.Gjate pozicionimit te sherbimeve te saj kompania ne radhë te parë identifikon perparsite e mundshme te konkurrences mbi bazë te se ciles nderton pozicionin e vet konkurrues ne atë treg.Per te perfituar perparesi konkurruese ne ato segmente te caktuara te tregut kompania duhet te plasojë sherbime me vlerë me te madhe ose permes ofrimit te sherbimeve me çmim me te ulet se konkurrenca ose permes ofrimit te beneficioneve me te medha per te arsyetuar çmimin e lartë.
tregu cak
Tregu cak
 • Kjo kompani numëron rreth 42.000 klientë ne mesin e te cileve:
 • Perveç personave fizik ka edhe klientë gjigantë që veprojne ne Kosovë
 • Institucione
 • Organizata
 • Banka
marketing miksi
Marketing miksi
 • Marketing miksi definohet si grup I instrumenteve taktike dhe te kontrolluara te marketingut,te cilat kompania I kombinon me qellim te plotesimit te nevojave dhe kënaqjes se konsumatoreve te saj.
 • 4P-të janë:
 • Produkti-Product
 • Promocioni-Promotion
 • Distribuimi-Place
 • Cmimi-Price
produktet sherbimet
Produktet(sherbimet)
 • Produktet e kesaj kompanie janë:
 • Sigurimi I autopergjegjesisë
 • Mjetet motorike kasko
 • Aksidentet personale
 • Shendeti ne udhetim
 • Sigurimi I prones
 • Sigurimi I baneses-shtepisë
 • Sigurimi I rreziqeve ne ndertim
 • Sigurimi I parave ne kasafortë dhe ne transport
distribucioni dhe mimi
Distribucioni dhe çmimi
 • Distribucioni si aktivitet afarist perfshine te gjitha ato veprime te cilat janë te nevojshme qe produkti prej prodhuesit te arrij te konsumatori.Kompania e sigurimeve’’Siguria’’ veprimtarine e saj e ushtron ne keto qytet te Kosoves:Prishtinë,Gjakovë,Pejë,Prizren,Ferizaj,Gjilan dhe Mitrovicë.
 • Cmimi paraqet sasinë e parase qe jepet per blerjen e nje produkti.Cmimi është element I marketingut miks qe ‘’prodhon te ardhura’’elementet e tjera prodhojnë kosoto.
 • Për caktimin e çmimeve kompania duhet te mbaj parasysh shumë faktorë:vendndodhjen e bleresit dhe te shitesit,menyren se si paguhet.
promocioni
Promocioni
 • Promocioni është proces permanent I komunikimit te ndermarrjes me bleresit ekzistues dhe ata potencial.
 • Nepermjet promocionit ndikohet ne efikasitetin e afarizmit te ndermarrjes.
 • ‘’Siguria’’ I kushton nje rendesi te veçantë promocionit dhe formave kryesore te tij.Nga buxheti I saj shpenzon nje shum te madhe qe konsumatoret te jenë sa me te informuar ne lidhje me sherbimet qe ajo ofron.