SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer: operativa (kärnan), stöd och ledning - PowerPoint PPT Presentation

shbk fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer operativa k rnan st d och ledning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer: operativa (kärnan), stöd och ledning PowerPoint Presentation
Download Presentation
SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer: operativa (kärnan), stöd och ledning

play fullscreen
1 / 12
SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer: operativa (kärnan), stöd och ledning
268 Views
Download Presentation
benita
Download Presentation

SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer: operativa (kärnan), stöd och ledning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ledningsprocesser Stödprocesser Medarbetare/resurser, ekonomi, administration, IT stöd, kvalitet, intern service, friskvård/rehab Beställning av tjänster Uppdragsgivarnas krav och förväntan Operativa processer Leverans Våra kärnprocesser Nöjd Kund Uppdragsresultat Ständiga förbättringar Återföring av erfarenheter, korrigerande och förebyggande åtgärder SHBK Fastighet kan inordnas i tre olika typer av processer:operativa (kärnan), stöd och ledning

 2. Kvalitetssystem

 3. GRÖNROOS KVALITETSSYSTEM Förväntad tjänst Upplevd tjänst Upplevd kvalitet Profil Tekn lösningar Beteende Tjänstvillighet Kund- kontakt Funktionell kvalitet IT Tekn kvalitet Utseende Maskiner Tillgänglighet Miljö Sakkunskap Attityder ”Hur” = Leveransen ”VAD”

 4. Kvalitetslogik Organisation Informationoch analys Strategiskplanering Kund-tillfreds-ställelse Verksamhetensresultat Ledarskap Medarbetarnasutveckling Verksamhetensprocesser

 5. Kvalitetsarbete • Kvalitetspolicy • Kvalitetscertifiering • ISO 9001 • Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK)

 6. ISO • Serie internationella standarder som stödjer kvalitetsutveckling. Några är kravstandarder som måste uppfyllas för att leda till certifiering. • Syfte: säkra styrning av verksamheten så att kunden blir nöjd.

 7. ISO forts. • Krav på: • kvalitetspolicy och kvalitetsmål, dokumenterade ansvars- och befogenhetsbeskrivningar, regelbunden uppföljning genom revision och aktiv uppföljning av leverantörer. • utbildnings- och utvecklingsplanering,korrigerande och förebyggande åtgärder, förbättra intern kommunikation och information.

 8. Kvalitetsarbete • Vision • Övergripande mål • Delmål • Beskriva processer • Beskriva rutiner • Söka ständiga förbättringar • Interna och externa revisioner

 9. Kvalitetsarbete Grundläggande värderingar • Kundorientering 2. Engagerat ledarskap 3. Allas delaktighet 4. Kompetensutveckling 5. Långsiktighet 6. Samhällsansvar 7. Processorientering

 10. Kvalitetsarbete Grundläggande värderingar forts. 8. Förebyggande åtgärder 9. Ständiga förbättringar 10. Lära av andra 11. Snabba reaktioner 12. Faktabaserade beslut 13. Samverkan

 11. SHBK Fastighets kvalitetsarbete skapar verksamhets- utveckling. Arbetet bygger på följande grundpelare: Systematik: ett medvetet, genomarbetat, metodiskt arbetssätt som stimulerar till förbättringsarbete. Angreppssätt: präglas av att det förebygger fel, problem och risker genom framsynthet, förutseende och planering. Tillämpning: för att uppnå avsedda resultat/effekter måste angreppssätten tillämpas i hela organisationen, i alla processer och alltid vid relevanta tillfällen. Resultat: Följer upp egna verksamheten mot målvärden. Utvärdering: Bedriver en systematisk uppföljning och utvärdering av det vi gör samt jämför oss med andra. Kulturen: Gemensamma värderingar stödjer angreppssätt, metoder och arbetsformer som organisationen tillämpar liksom de beslut och vägval som organisationen gör.

 12. Rutiner i Kvalitetshandboken Fastighet Förvaltning, Fastighetsförvaltare: • Lokalanskaffning • Lokalanpassning • Avveckling lokaler • Aktivering hyrespåverkande utgifter • Aktivering ej hyrespåverkande investeringar