1 / 74

Vaccinationer

Vaccinationer. Mette Wendt Infektionsläkare Helsingborg, Maj 2013. Allmänt Pneumokockvaccination TBE vaccination Stickincidenter Resemedicin. Olika typer av vacciner. Levande Virus: Mässling Påssjuka Röda hund Gula Febern Vattkoppor Rotavirus Bakterier: BCG Tyfoid (oralt).

eagan
Download Presentation

Vaccinationer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vaccinationer Mette Wendt Infektionsläkare Helsingborg, Maj 2013

 2. Allmänt Pneumokockvaccination TBE vaccination Stickincidenter Resemedicin

 3. Olika typer av vacciner Levande Virus: Mässling Påssjuka Röda hund Gula Febern Vattkoppor Rotavirus Bakterier: BCG Tyfoid (oralt) Inaktiverat Virus: Polio Hepatit A Hepatit B Rabies TBE Japansk encefalit Influensa HPV Bakterier: Tyfoid Kolera Kikhosta Meningokock Pneumokock

 4. Vaccin - Allmänna kontraindikationer Tidigare reaktion mot aktuellt vaccin Mer uttalad infektionssjukdom med feber Kraftigt nedsatt AT Akut skov SLE, RA Allergi Nedsatt immunförsvar

 5. Allergi Vaccinkomponent Äggallergi: ej ge Gula febern, influensa MPR – allergisk spårmängder - remittera TBE – allergisk spårmängder - remittera

 6. Immundefekta Cytostatika Steroidbehandling Biologiska läkemedel HIV Splenektomerade Transplantation

 7. Steroider Levande vacciner kontraindicerat: - prednisolon > 20 mg/dag i > 2 veckor - utsatta minst 1 månad

 8. TNF-hämmare Levande vaccin ges > 4 veckor före insättning Efter avslutad behandling: - tidigast 6 mån efter Remicade - tidigast 2-3 v efter Enbrel

 9. Inför behandling Screening hepatit B: HBsAg och anti-HBc HBsAg-, anti-HBs+, anti-HBc+ - remiss Inf HBsAg+, anti-HBs-, anti-HBc+ - remiss Inf Screening TBC: - Anamnes - Status - Lungrtg - Ev. PPD/IGRA

 10. Graviditet Levande vaccin kontraindicerat Ej abortindikation 4 grupper: 1. Aldrig 2. Bör ej ges 3. Kan ges vid smittrisk 4. Kan och bör ges

 11. 1. Vaccin som aldrig ska ges till gravida MPR Varicellae HPV

 12. 2. Vaccin som inte bör ges till gravida Pertussis TBE Hib

 13. 3.Vaccin som kan ges vid smittrisk Pneumokocker BCG Gula febern Rabies Hepatit b Japansk encefalit Meningokock Tyfoid

 14. 4. Vaccin som kan och bör ges Polio, Tetanus, Difteri Hepatit A Influensa Dukoral

 15. Lägsta ålder

 16. Streptococcus pneumoniae 90 olika serotyper Kapseln skyddar mot fagocytos Skyddande antikroppar mot kapseln

 17. Incidens invasiv pneumokocksjd Ålder 40 – 60 år: 6-8 fall/100 000 20-25% meningit 10-15% septikemi m okänt fokus 60% pneumoni Mortalitet: Meningit: 30% Pneumoni: 10% Invasiv: 50%

 18. Risk invasiv pneumokocksjd hos äldre

 19. 2 typer vaccin PPV23 = Pneumovax Polysackaridvaccin 23-valent: > 90% av pneumokocksjd Skyddseffekt 60-70% mot invasiv sjd Brister: - Svårt uppnå långvarigt skydd - Påverkar inte kolonisation - Dåligt antikroppssvar hos immun- supprimerade

 20. Antikroppssvar mot PPV23 Normalt: Kronisk hjärt- o lungsjd Diabetes Splenektomi pga trauma Nedsatt:Hög ålder Nefrotiskt syndrom, kronisk njurinsufficiens Hypogammaglobulinemi Levercirros Lymfom före behandling HIV Inget svar:< 2 år Agammaglobulinemi Myelom Lymfom efter behandling AIDS

 21. PPV23 Reducerar förekomst av invasiv sjukdom Skyddar troligen inte mot pneumoni Antikroppsnivån sjunker med tiden T-cellsoberoende antigen = ingen boostereffekt Inget antikroppssvar hos barn < 2 år

 22. 2 typer vaccin PCV13 = Prevenar: Konjugerat vaccin = 13-valent Skyddseffekt 90% mot invasiv sjd Registrerat tom 17 år o from 50 år Indikation: nedsatt mjältfunktion nedsatt immunförsvar nefrotiskt syndrom cochleaimplanation likvorläckage cystisk fibros

 23. PCV 13

 24. Indikation vaccination: • Ålder över 65 år • Svår kronisk sjukdom • Aspleni: anatomisk el funktionell • Nedsatt immunförsvar pga HIV, lymfom, HD och immunosuppressiv behandling • Skallfraktur eller likvorläckage

 25. Rekommendationer: • Friska > 65 år: • Pneumovax • Booster 5 år • Riskpatienter > 50 år: • Dos 1: Prevenar 13 • Dos 2: Pneumovax - > 2 mån • Booster: > 5 år – Prevenar 13?

 26. Rekommendationer: • Immunosupprimerade: • 0 – Prevenar 13 • 2 mån – Prevenar 13 • 4 mån – Pneumovax • Booster – 5 år? Prevenar 13?

 27. TBE

 28. TBE Flavivirus: Gnagare värddjur, via fästing Ixodes ricinus Sverige: 1-200 fall/år 1 dödsfall/5 år Inkubationstid 7-10 dgr

 29. Hög luftfuktighet Inte uttorkning Aktiv vid dygnsmedel-temp +5 grader

 30. Subtypers utbredning

 31. Incidens Sverige

 32. Smittskydd Skåne, Mattias Waldeck

 33. Smittskydd Skåne, Mattias Waldeck

 34. Smittskydd Skåne, Mattias Waldeck

 35. Varför ökar antalet TBE-fall? Ökad uppmärksamhet? Fler fästingar Klimatförändring Förändrat beteende hos människor

 36. TBE i Sverige 2005-2009

 37. Kartan visar sannolik smittort för TBE fall i Skåne samt västra Blekinge under år 2000- 2012. En punkt är lika med ett fall.

 38. Klinisk bild: • Influensasymtom – 4 dygn 25% meningoencefalit efter en vecka • Akut: meningoencefalit 10% spinalnervspares Encefalopati Mortalitet < 1%

 39. Uppföljning 1-5 år - vuxna Sverige & Litauen: 1/3 bestående sequelae 10% svåra neurologiska sequelae 1-2% dör 2-6% bestående förlamning

 40. Studie Astrid Lindgren The Pediatric Infectious Disease Journal • Volume 31, Number 6, June 2012 One-year Follow-up of Tick-borne Central Nervous System Infections in Childhood Mona-Lisa Engman, MD, PhD,*§ Katarina Lindström, MD, PhD,*§ Marie Sallamba, MD,§ Carl Hertz, MD,* Berit Sundberg,† Magnus E. A. Hansson, MD,* Lars Lindquist, MD, PhD,‡¶ Claes Örvell, MD, PhD, Karl-Johan Lidefelt, MD, PhD,*§ and Mikael Sundin, MD, PhD*§

 41. Studie Astrid Lindgren Antal: TBE – 8, NB – 12, Kontroll – 15 TBE-smittade: Signifikant fler med minnesproblem, trötthet & orkeslöshet, HV, irritabilitet, humörsvängningar

 42. Vaccinationsrekommendation TBE: Nära o långdragen kontakt m naturen östra Svealands kustland Åland, Baltiska staterna, Ryssland Vandrare i Österrike De som vill

 43. Rekommendation Skåne: • Fast boende och sommarboende • Vistas i skog och mark • Var? • 1. Blekingegränsen o öst till skogarna i nordost om Vinslöv i väster, norr om Kristianstad och söder om Sibbhult • 2. Sandhammaren: mellan Löderups strandbad och Mälarhusen

 44. TBE - vaccin Encepur eller FSME Utbytbara? Booster m det andra vaccinet 3 doser: 0, 1-3 mån, 12 mån Dos 4 efter 3 år, sen vart femte år Barn 1 – 11år: halva dosen Äldre (>60 år): 3 doser för adekvat skydd Snabbvacc: dag 0, 7, 21 (Encepur), 0, 14 (FSME)

 45. Undvik snabbvaccination Särskilt dos 2 m förkortat intervall = lägre antikroppsnivåer 3 dos snabbschema bra men marginell tidsvinst

 46. Incidens TBE efter vaccination

 47. Stickincidenter Remisser: 1. Exponerad: Blodsmittescreening (anti-HIV, anti-HCV, HBsAg) ev anti-HBs 2. Indexperson: Blodsmittescreening

More Related