analiza czasu w procesach gospodarczych w 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
„Wszystko wymaga czasu. Jest to jedyny prawdziwie uniwersalny warunek brzegowy. Każda praca odbywa się w określonym czasie i pochłania czas. Jednakże większość ludzi bierze to wyjątkowe, niewymierne i niezbędne bogactwo za coś, co nie wymaga zastanowienia. I być może nic innego nie wyróżnia skutecznego menedżera tak, jak jego czule miłosna troska o czas”

Peter Drucker

slide3
Paradygmat konkurowania opartego o czynnik czasu:
 • utrwalił się w latach dziewięćdziesiątych XX w.;
 • u podstaw tego paradygmatu leży szybka reakcja na potrzeby klientów;
 • oraz błyskawiczne wprowadzanie na rynek nowych produktów wraz z zapewnieniem wysokiej jakości i niskich kosztów;
 • przedsiębiorstwa działające w ten sposób osiągają wymierną przewagę nad konkurencją.
slide4
Korzyści z umiejętnego zarządzania czasem:
 • wyższe zyski w stosunku do branżowych konkurentów,
 • większa efektywność dzięki ograniczaniu czasu nie tworzącego wartości dodanej do produktu,
 • lepsza organizacja prac nad badaniami i rozwojem pozwala na szybsze wprowadzenie nowego produktu na rynek,
 • sprawne i efektywne systemy produkcji zapewniają stosunkowo krótki czas wytwarzania produktu i niską usterkowość produkcji,
 • skrócenie czasu reakcji przedsiębiorstw na potrzeby klienta,
 • obniżenie kosztów działania związanych z utrzymywaniem zapasów, zatrudnienia czy kosztów produkcji wadliwej.
slide5
Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
slide6
Kompresja czasu(time compression) - redukcja czasu traconego w biznesie, odnosząca się do wszystkich sektorów przemysłowych.
 • Kompresja czasu - to redukcja czasu konsumowanego przez procesy w biznesie osiągana poprzez eliminację czasu nie tworzącego wartości dodanej.
slide7
Mówiąc o kompresji czasu nie sposób pominąć zagadnień związanych z:
 • koncepcją wartości dodawanej, czy też dodanej (value added)
 • „podejściem procesowym”.
slide8
Analiza czynności dodających wartość wg Harrington’a

Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

slide9
Przykłady czynności, które tworzą i nie tworzą wartości dodanej wg Handfield’a

Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

slide10

Czas tworzący wartość i nie dodający wartości

Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

slide11

Proces – to działanie lub też grupa działań, które dodają wartość do tego, co jest „na wejściu" (input) i dostarczają produkt „na wyjściu" (output) do klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. Procesy wykorzystują zasoby organizacji w celu zapewnienia wyników końcowych.

slide12
W ramach procesu możemy wyróżnić następujące rodzaje operacji:
 • operacja – produkt zmienia wygląd lub zachodzą w nim zmiany fizyczne bądź chemiczne,
 • przemieszczenie – produkt zmienia położenie,
 • przechowywanie (magazynowanie, składowanie) – produkty są odkładane do momentu, gdy są potrzebne,
 • oczekiwanie – produkty są zatrzymywane, przetrzymywane,
 • kontrola - testowanie jakości produktu.
slide14
Kartografia(rozrysowanie procesów) - narzędzie pozwalające na zrozumienie przebiegu procesów. Na jego podstawie tworzy się „mapę” procesów przedsiębiorstwa oraz rozpoznaje się działania dodające i nie dodające wartości.

Do tworzenia map procesów wykorzystuje się schematy procesów (flowcharts).

slide15
Rodzaje schematów procesów:
 • diagram blokowy (zobrazowanie w sposób uproszczony skomplikowanych procesów),
 • schemat zgodny ze standardami ANSI (The American National Standard Institute),
 • schemat funkcjonalny,
 • schemat geograficzny (śledzenie przepływu działań z uwzględnieniem planu sytuacyjnego obiektu/ów).
slide16
Schemat blokowy (block diagram, flowchart) - narzędzie prezentujące kolejne czynności w projektowanym algorytmie (procedura, system). Składa się z figur geometrycznych połączonych liniami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania
 • strzałka - wskazuje jednoznacznie powiązania i ich kierunek,
 • operand - prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru,
 • predykat - romb, do którego wpisywane są wyłącznie instrukcje wyboru,
 • etykieta - owal służący do oznaczania początku bądź końca sekwencji schematu (kończą, zaczynają lub przerywają/przenoszą schemat).
slide17

Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:LampFlowchart-pl.svg&filetimestamp=20090103140743

slide18
Schematy ANSI(The American National Standard Institute) – pozwalają na rozrysowanie procesu w sposób bardziej szczegółowy niż za pomocą diagramów blokowych. Wykorzystuje się tu symbole zgodne ze standardami ANSI. Na tej podstawie uzyskuje się szczegółowe informacje o efektywności projektu.
slide19

Symbole zgodne ze standardami ANSI

Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

slide20
Przykładowy schemat procesów produkcyjnych przedstawiony, na planie warsztatu, za pomocą symboli zgodnych ze standardami ANSI
slide22
Schematy funkcjonalne - ilustrują przepływy pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonalnymi, pokazują w jaki sposób funkcjonalna struktura organizacyjna wpływa na realizację, przebiegających w poprzek procesów. Mogą być one pomocne przy obliczaniu czasu cyklu.
slide23

Uproszczony schemat funkcjonalny

Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

slide24
Czas cyklu – to czas mijający od rozpoczęcia do zakończenia procesu. Składa się na niego:
 • czas przetwarzania,
 • czas oczekiwania,
 • czas przesyłania dokumentów,
 • czas zajmowany przez czynności kontrolne.

Faktyczny czas cyklu jest z reguły dłuższy od czasu przetwarzania (teoretycznego czasu cyklu)

Rozbieżności pomiędzy czasem przetwarzania a czasem cyklu powinny być eliminowane poprzez przeprojektowanie procesów.

slide25

Schemat procesu produkcyjnego przed przeprojektowaniem

A

B

Czas operacji 3 min

Wyrób gotowy

Czas operacji 7 min

slide26

Schemat procesu produkcyjnego przed przeprojektowaniem

A

B

Czas operacji 7 min

A

Czas operacji 3 min

Wyrób gotowy

Czas operacji 7 min

Czas cyklu 3,5 min

slide27

Schemat opisywania i przeprojektowania procesu:

 • Spisanie wszystkich operacji w odpowiednimi porządku,
 • Kwalifikowanie każdego kroku stosownie do operacji: przemieszczanie, kontrola, opóźnienie, przechowywanie. Określenie czasu i odległości przesunięcia w każdym kroku.
 • Podsumowanie procesu przez dodanie liczby każdego typu działań, całkowitego czasu procesu, tempa robienia każdej operacji,
slide28

Schemat opisywania i przeprojektowania procesu:

 • Krytyczne przeanalizowanie każdej operacji: Które działanie możemy wyeliminować? Jak możemy udoskonalić daną operację? Czy możemy połączyć operacje?
 • Przejrzenie procesu na podstawie analizy. Upewnienie się, czy każda operacja może wciąż dawać oczekiwany rezultat. Jeżeli w procesie występują tzw. wąskie gardła lub jeżeli maszyny są wykorzystywane nieefektywne, to odpowiednie jego dostosowanie.
 • Sprawdzenie nowego procesu, przygotowanie organizacji do zmian, przyuczenie załogi i wprowadzenie zmian.
slide29

Wykres Gantta – (ang. Gantt chart)

H. L. Gantt – twórca wykresu, po raz pierwszy zastosował go w roku 1917, przedstawił on w formie graficznej plan produkcji.

Wykres Gantta - jest graficznym sposobem planowania i kontroli (planowanie i koordynowanie przebiegu różnych czynności w przekroju czasowym odgrywa istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji).

slide30
Wykresy Gantta mogą służyć do planowania działań wielopodmiotowych zarówno zespołowych, jak i grupowych.
 • Przedstawiają następstwo kolejnych zdarzeń, uwzględniając również zadania wykonywane równolegle.
 • Dzięki tej technice można także kontrolować realizację zaplanowanego przedsięwzięcia (projektu).
slide31
Na typowym wykresie Gantta:
 • wiersze - zawierają stanowiska pracy (względnie działania),
 • kolumny - oznaczają jednostki czasu.

Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej:

 • w wersji planowanej przed rozpoczęciem działania,
 • rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu.
slide32
Za pomocą wykresu Gantta można:
 • planować i kontrolować wykonanie planu,
 • uwzględniać zmienność przebiegu wykonania zadania (poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznaczeń).
slide33
Etapy:
 • I etap - rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe lub cele szczątkowe,
 • II etap - ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych i cząstkowych,
 • III etap - ustalenie kolejności realizacji celów etapowych i cząstkowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia i zakończenia,
 • IV etap - określenie miejsca, w którym cele te mają być zrealizowane,
 • V etap - wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności.
slide34
Główną zaletą wykresów Gantta jest możliwość bieżącej kontroli realizowanego przedsięwzięcia i dokonywania odpowiednich korekt.

Wad wykresów Gantta to m.in.:

 • brak szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zadań (program Ganttproject umożliwia jednak dodawanie do nich opisów i komentarzy),
 • pokazuje jedynie kolejność zadań,
 • nie obrazuje najlepszego wykorzystania zasobów.