Taustaa
Download
1 / 49

Taustaa - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Taustaa. vanha palkkausjärjestelmä ei täytä oikeudenmukaisuuden eikä analyyttisyyden vaatimuksia palkkausjärjestelmäuudistuksia on toteutettu laajasti eri toimialoilla liitot rakensivat Palkkavaakajärjestelmän pohjalle tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän, Kipan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Taustaa' - beck-davenport


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Taustaa
Taustaa

 • vanha palkkausjärjestelmä ei täytä oikeudenmukaisuuden eikä analyyttisyyden vaatimuksia

 • palkkausjärjestelmäuudistuksia on toteutettu laajasti eri toimialoilla

 • liitot rakensivat Palkkavaakajärjestelmän pohjalle tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän, Kipan

 • uusi perusluokitus pohjautuu Kipan periaatteille

 • perusluokitus toimii alan vähimmäispalkkajärjestelmänä

 • mahdollistaa paremmin yrityskohtaisen palkkapolitiikan

 • myös muut alan vähimmäispalkkajärjestelmät rakennetaan Palkkavaa’an pohjalta samoille vaativuustekijöille


Samapalkkaisuusperiaate
Samapalkkaisuusperiaate

Samanarvoisesta tehtävästäja

samanlaisesta työsuorituksesta

maksetaan sama palkka

(sukupuolesta riippumatta / EU)


Palkkausj rjestelm uudistuksen tavoitteet
Palkkausjärjestelmäuudistuksen tavoitteet

 • oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus

  • henkilöiden kesken ja sukupuolten välillä

 • pyrkimys vähentää subjektiivisuutta

 • joustava ja kehittyvä järjestelmä

  • muutokset, uudet tehtävät, laaja-alaisuus, moni osaaminen

 • edistää henkilöstön motivoitumista ja sitoutumista

  • yhteistyö, kehityskeskustelut, osa johtamisjärjestelmää


Miksi
Miksi?

 • palkkapolitiikan hallinta yrityksessä

  • työn vaativuus - henkilökohtainen kompetenssi - tulokset

 • paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisääminen

  • paikallisesti sovittu palkkausjärjestelmä sitouttaa

  • väline mm. järjestelyerien käyttö

 • tehokkuuden lisääminen palkkahallinnossa

  • välineet esimiehille

 • palkkausjärjestelmä yrityksen ohjauksen osana

  • osaamisen hallinta


Palkitsemisj rjestelm on laaja kokonaisuus
Palkitsemisjärjestelmä on laaja kokonaisuus

Edut

Aloitepalkkiot

Tulospalkat

Palkit-

seminen

Erikoispalkkiot

Palkka

Koulutus

mahdollisuus

kehittyä

Palaute työstä

+ / -

arvostus

Osallistuminen

mahdollisuus

vaikuttaa

Työsuhteen

pysyvyys,

työaikajärjestelyt


Palkitsemisen viestit
Palkitsemisen viestit

Tulospalkkiot

 • teemme yhdessä mitattavaa tulosta, laatua, palvelua ja kasvua

  Henkilökohtaiseen pätevyyteen perustuva palkanosa

 • kehitän itseäni, teen laadukasta työtä tehokkaasti

  Tehtäväkohtainen palkanosa, vaativuuteen perustuva

 • hankin ammattitaitoa

 • käytän ammattitaitoa

 • pyrin vaativiin tehtäviin


Mit vaativuuden arvioinnilla tarkoitetaan
Mitä vaativuuden arvioinnilla tarkoitetaan?

 • Tehtävän vaativuus = tehtävän sisältö

  = tehtävän tekijälleen asettamat vaatimukset

 • EI arvioida:

  • henkilön ominaisuuksia

  • nimikettä

  • koulutusta

 • Arviointi on yksi mittaamisen menetelmä

 • Vaativuuden arviointi on prosessi, jolla organisaation tehtävät asetetaan järjestykseen pitäen lähtökohtana vaativuudelle asetettuja kriteereitä


Teht vien vaativuuden perusluokitus
Tehtävien vaativuuden perusluokitus

 • Kirjatyöntekijöiden tehtävien vaativuudet luokitellaan neljään vaativuustasoon.

 • Tehtävän vaativuus riippuu siitä, missä määrin tehtävä edellyttää:

  • osaamista (tieto, taito ja kokemus)

  • vuorovaikutusta

  • vastuuta

  • itsenäistä tehtävän hallintaa


Osaaminen
Osaaminen

Tehtävän edellyttämät:

 • Tiedot

  • laajuuden eli monipuolisuuden

  • syvyyden eli perusteellisuuden

  • uuden tiedon tarve

 • Taidot

  • välinetaidot (tekniset, kielelliset)

  • fyysiset taidot (kädentaidot)

  • harkinta ja päätöksenteko (organisointi, ongelmien ratkaisu)

  • vuorovaikutustaidot

 • Kokemus


Vuorovaikutus
Vuorovaikutus

= ihmisiin vaikuttaminen ja kanssakäyminen:

 • yhteistyö

 • opastus, neuvonta

 • asiakaspalvelu

 • motivointi

 • tarkoitus, mitä pitää saada aikaan?

 • kommunikointiverkon laajuus ja monitahoisuus

 • aloitteellisuus, aktiivisuus ja tavoitteellisuus vuorovaikutustilanteissa


 • Toimivaltuudet ja vastuu
  Toimivaltuudet ja vastuu

  • vastuu:

   • ihmisistä

   • työn tuloksesta

   • työn tekemisestä ja sen edellytyksistä

  • mittaa vastuualueen luonnetta ja laajuutta

  • missä määrin tehtävä edellyttää itsenäisiä arviointejaja päätöksiä sekä toteutusta


  Teht vien perusluokitus taso i
  Tehtävien perusluokitus / Taso I

  • Tasolle kuuluvat tehtävät ovat tyypillisesti tuotantoprosessin yhteen osaan tai vaiheeseen kohdistuvaa käytännön työtä

  • Työ edellyttää:

   • lyhyehköä käytännön kokemusta

   • tavanomaista vuorovaikutusta välittömässä työympäristössä

  • Tehtävät perustuvat selkeisiin ohjeisiin, vakiintuneeseen käytäntöön tai lähellä olevaan työnjohtoon

  • vastuu liittyy oman työsuorituksen toteuttamiseen ja sen lopputulokseen


  Teht vien perusluokitus taso ii
  Tehtävien perusluokitus / Taso II

  • Tasolle kuuluvat tehtävät edellyttävät:

   • ammatillista osaamista

   • vuorovaikutusta tuotantoprosessissa ja tiimeissä työn sujumiseksi

   • prosessin osaan liittyvien menetelmien ja menettelytapojen hallintaa.

  • Ammatillisella osaamisella hallitaan työtehtävät itsenäisemmin kuin edellisellä tasolla, vaikka tehtävät perustuvatkin selkeisiin ohjeisiin ja käytäntöihin

  • Pääosin samankaltaiset ongelmat edellyttävät mahdollisten vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämistä.


  Teht vien perusluokitus taso iii
  Tehtävien perusluokitus / Taso III

  • Tasolle kuuluvat tehtävät edellyttävät monipuolista koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua hyvää ammatillista osaamista:

   • vaativien koneiden

   • laitteiden

   • tuotantolinjojen ja -prosessien

   • niiden ohjaus- ja laatujärjestelmien tai

   • muuten vaativien tuotannon tai tehdaspalvelun tehtäväkokonaisuuksien hallitsemiseksi

  • Kykyä itsenäiseen työskentelyyn


  Teht vien perusluokitus taso iii1
  Tehtävien perusluokitus / Taso III

  • Tyypillistä tämän tason tehtäville on:

   • vuorovaikutusvaatimus, joka ilmenee joko sisäisinä palvelutehtävinä omassa työprosessissa tai asiakasyhteyksiä.

   • yleisluonteiset toimeksiannot

  • Ammatillista kokemusta ja tietoa vaativia itsenäisiä harkintatilanteita esiintyy usein

  • Ongelmat ovat pääosin samankaltaisia ja edellyttävät vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämistä


  Teht vien perusluokitus taso iv
  Tehtävien perusluokitus / Taso IV

  • Tasolle kuuluvat erityisosaamista edellyttävät vaativat ja vastuulliset mestaritason tehtävät, joiden hallinta edellyttää

   • pitkäaikaista kokemusta

   • korkeatasoista ammattitaitoa

   • erityisosaamista

   • kykyä itsenäisiin suunnittelu-, kehittämis- yms. tehtäviin


  Teht vien perusluokitus taso iv1
  Tehtävien perusluokitus / Taso IV

  • Tehtävä edellyttää tyypillisesti

   • vuorovaikutusta asiantuntijaroolissa tai

   • merkittävästi oma-aloitteista yhteydenpitoa asiakkaisiin, asiantuntijoihin tai vastaaviin sidosryhmiin

  • Tehtävälle on ominaista, että esille tulevat ongelmat ovat monimutkaisia ja harvoin selkeästi rajattuja

  • Ongelmien ratkaisu vaatii vaihtoehtojen selvittämistä ilman valmiita ohjeita ja ratkaisumalleja


  Henkil kohtainen p tevyys ja ty suoritus
  Henkilökohtainen pätevyys ja työsuoritus

  • ”paremmasta työsuorituksesta parempi palkka”

  • pätevyyden ja työsuorituksen palkitseminen on yrityksen päätettävissä oleva asia

  • asiaa koskevat keskustelut esimiehen ja henkilön kahdenkeskisiä (vrt. kehityskeskustelut)

  • tietoa palkitsemisen perusteista

  • arviointikriteerit riippuvat työn luonteesta, työyhteisön omista arvoista ja arvostuksista


  P tevyystekij t
  Pätevyystekijät

  • liittyvät tehtävään

  • laadullisesti tai määrällisesti mitattavia

  • tekijöitä, joissa henkilö voi kehittää toimintaansa


  P tevyystekij t1
  Pätevyystekijät

  • työtulos ja aikaansaannokset

   • konkreettiset mitattavat tulokset

  • kyky kehittyä työssään

   • halukkuus oppia uutta

  • monitaitoisuus

   • käyttöarvo useassa tehtävässä

  • erityisosaaminen

   • poikkeuksellinen arvo jossain erityistehtävässä


  P tevyystekij t2
  Pätevyystekijät

  • joustavuus

   • kyky säilyttää tehokkuus odottamattomissa tai vaihtelevissa tilanteissa

   • kyky joustaa tilapäisesti paineisissa olosuhteissa

  • ihmissuhdetaidot

   • kyky luoda myönteinen ilmapiiri työympäristössä ja kyky tasoittaa ristiriitoja työyhteisön sisällä

  • kyky viestiä


  P tevyyden arviointi
  Pätevyyden arviointi

  • tekee esimies

  • objektiivisuus

  • pitäytyminen arvioinnin kohteissa

  • arvioidaan henkilön pätevyyttä tehtävän asettamiin vaatimuksiin

  • kaikilla tehtävän vaativuustasoilla on hyviä suorituksia


  Uusi v himm ispalkkaj rjestelm
  Uusi vähimmäispalkkajärjestelmä

  • Järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 1.3.2004 alkaen paikallisesti sopien

  • Uudet palkkaryhmät tulevat velvoittaviksi 1.3.2006

  • Paikallinen sopiminen liittyy uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton aikaistamiseen

   • ei voida irtisanoa


  Mik muuttuu
  Mikä muuttuu

  • Vanha nimikepalkkajärjestelmä muuttuu

  • Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmäksi

  • Henkilökohtaisen palkkaan ei ole nyt määritysperusteita

  • Uudessa suositussopimuksessa on

  • Oikeuskäytännöt eivät muutu


  Teht v t
  Tehtävät

  Ylläpito

  Paikallinen

  sopiminen

  - avoin ilmapiiri

  - luottamus

  Tehtävien perusluokitus

  - objektiivisuus


  Paikallisesti sovittavat asiat
  Paikallisesti sovittavat asiat

  • Järjestelmään perehtyminen yhdessä

  • Työn aloittaminen ja tavoiteaikataulu

  • Henkilöstölle tiedottaminen

  • Tarvittavat työryhmät ja työskentelytavat

  • Luettelo ns. ohjetehtävistä

  • Tehtävien vaativuusryhmät

  • paikallisen erän jakaminen ja käyttö

  • (Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisperusteet)

  • Kirjallisen sopimuksen ja liitteiden laatiminen


  Tiedotetaan henkil st lle
  Tiedotetaan henkilöstölle

  • Tiedotetaan henkilöstölle yhteisesti uudistuksen:

   • tavoitteista

   • aikataulusta

   • etenemisestä

   • pelisäännöistä

   • ohjetehtävistä

   • tehtävien luokituksesta

   • henkilökohtaisen palkanosan määräytymisen perusteista


  Ty ryhm
  Työryhmä

  • Sovitaan paikallisesti tarvittavista työryhmistä

   • 3 - 6 henkilöä, sekä työnantajan että työntekijöiden edustajat

  • Edustavuus

   • keskeiset tehtävät, ammattialueet ja organisaatiotasot

  • Töiden tuntemus

   • tunnettava pääpiirteittäin tehtävät, työympäristö, kulttuuri ja organisaatio

  • Ensimmäinen tehtävä

   • yhteinen perehtyminen uuden järjestelmän periaatteisiin


  Ohjeteht v t
  Ohjetehtävät

  • valitaan riittävän laaja ja kattava joukko ns. ohjetehtäviä ja kirjataan ne

  • huomioidaan, että ohjetehtävät kattavat koko osaamisalueen ja jakaantuvat eri tehtäviin ja osaamisalueisiin

  • voidaan tehdä kirjalliset tehtävänkuvaukset

   = arviointijärjestelmän pyytämä selvitys niistä vaativuustekijöistä, jotka perusluokitus tunnistaa

   - yksinkertaisuus ja yhtenäisyys


  Teht v n kuvaus
  Tehtävän kuvaus

  Tehtävän tarkoitus

  Miksi tehtävä on olemassa?

  Millaisia tuotteita ja palveluja tuotetaan?

  Mitä tehtävän haltijan tulee saada aikaan?


  Teht v n kuvaus1
  Tehtävän kuvaus

  Tehtävän keskeinen sisältö

  Kuvataan tehtävään kuuluvat työt sekä työssä käytettävät koneet, laitteet ja järjestelmät


  Teht v n kuvaus2
  Tehtävän kuvaus

  Tehtävän osaaminen

  Kuvataan tehtävän edellyttämää osaamisen tarvetta

  tieto

  kokemus

  osaamisen laajuus

  osaamisen syvyys

  erityistiedot ja taidot


  Teht v n kuvaus3
  Tehtävän kuvaus

  Tehtävän vuorovaikutus

  kuvataan, mitä vuorovaikutuksella on tarkoitus saada aikaan

  missä tilanteessa vuorovaikutusta käytetään

  vuorovaikutuksen laajuus


  Teht v n kuvaus4
  Tehtävän kuvaus

  Tehtävän organisatorinen asema

  kuvataan organisatorisesti työyhteisön ja osaston mittasuhteet sekä lähimmät esimiehet


  Teht v n kuvaus5
  Tehtävän kuvaus

  Tehtävän vastuut

  kuvataan toimivaltuudet ja vastuu:

  vastuualueen luonnetta ja laajuutta

  missä määrin tehtävä edellyttää itsenäisiä arviointeja ja päätöksiä


  Teht v n kuvaus6
  Tehtävän kuvaus

  Tehtävässä ratkaistavat tyypilliset

  ongelmat ja haasteet

  kuvataan esiin tulevia ongelmia ja haasteita

  niiden luonnetta ja laajuutta

  päätösten vaikutuksia


  Luokitusty
  Luokitustyö

  • Arvioi tehtävän sisällön perusteella

   • älä mielikuvan, nimikkeen tai aseman perusteella

  • Arvioi tehtävää, älä henkilöä

  • Pyri objektiivisuuteen

  • Älä anna kenenkään hallita arviointityötä

  • Vältä oman reviirin puolustusta

  • Arviointi tapahtuu keskustellen - ei äänestäen

  • Yhteisymmärryksen saavuttamiseksi hanki lisätietoja

   • täydentämällä tehtävänkuvauksia tai tekemällä haastatteluja


  Perusluokituksen v himm ispalkat 1 3 2005
  Perusluokituksen vähimmäispalkat 1.3.2005

  • Taso 1 316,80

  • Taso 2 348,48

  • Taso 3 383,33

  • Taso 4 421,66


  Henkil kohtaisen palkan kokemusosa
  Henkilökohtaisen palkan kokemusosa

  Henkilökohtainen palkanosa

  kokemusosa:

  5 vuoden jälkeen vähintään 5 %

  Tehtäväkohtainen palkanosa:

  4 perusluokkaa (I - IV)

  Henkilökohtainen palkka


  Oppisopimusoppilaiden palkat 1 3 2005
  Oppisopimusoppilaiden palkat 1.3.2005

  • 2 vaativuustason palkasta

  • 1 vuotena 75 % 261,36

  • 2 vuotena 80 % 278,78

  • 3 vuotena 85 % 296,21


  Harjoittelijoiden palkat 1 3 2005
  Harjoittelijoiden palkat 1.3.2005

  • Kunkin tehtävän vaativuustason palkasta 90 %.

  • Tasolla 1 puolivuotta ja muilla tasoilla vuoden ajan.

   • Taso 1 285,12

   • Taso 2 313,63

   • Taso 3 345,00

   • Taso 4 379,49  Liittoer 0 2 prosenttia
  Liittoerä 0,2 prosenttia

  • Voidaan käyttää uuden palkkausjärjestelmän kustannusvaikutuksen kattamiseen työnantajan päätöksellä 1.3.2005

   • jos uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta sovitaan paikallisesti

   • uusien vähimmäispalkkojen alittavien palkkojen korotuksiin

  • Sopimalla

   • toissijaisesti henkilökohtaisten palkkojen korotuksiin pätevyyden ja työsuorituksen perusteella

  • Mikäli erän käytöstä ei voida sopia, maksetaan erä prosenttimääräisenä yleiskorotuksena


  Er lasketaan
  Erä lasketaan

  • Palkankorotusajankohtaa edeltävien korottamattomien palkkojen palkkasummasta eli sen pohjana ovat samat palkat, joita maaliskuussa 1.3. 2005 korotetaan

  • Palkkasummaan luetaan:kirjatyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön palkat riippumatta siitä, onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen


  Liittoer n laskeminen
  Liittoeränlaskeminen

  • Yhteenlasketut korottamattomat viikkopalkat olivat

   • 45 000 euroa, josta 0,2 %:n liittoerän suuruus on 90 euroa viikko

  • Tämä summa on käytettävissä

   • sovittaessa palkkausjärjestelmän käyttöönotosta

   • työnantajan päätöksellä vähimmäispalkat alittavien viikkopalkkojen korotuksiin.


  Liittoer n my hent minen
  Liittoerän myöhentäminen

  • Liittoerä voidaan paikallisesti sopien myöhentää siihen saakka kunnes uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön

  • Erän siirrosta aiheutuva menetys on kompensoitava työntekijöille


  Esimerkki liittoer n k yt st
  Esimerkki liittoerän käytöstä

  • Liittoerän suuruus yrityksessä on 90 euroa

  • Käyttöönotossa kymmenen työntekijän henkilökohtaisia viikkopalkkoja korotetaan vähimmäispalkkojen tasolle

  • Liittoerästä viikkopalkkojen korotuksiin kuluu yhteensä

   45 euroa

  • Loppuerän, 45 euron käytöstä voidaan sopia paikallisesti.

  • Mikäli erän käytöstä ei voida sopia, se jaetaan kaikille prosentuaalisena yleiskorotuksena

   45 / 45000 = Yleiskorotus 0,1 %.


  Sujuva ja toimiva vaativuuden luokitus
  Sujuva ja toimiva vaativuuden luokitus

  • kirjalliset tehtävänkuvaukset, jotka perustuvat oleellisiin vaativuustekijöihin

  • aidosti toimiva luokitustoimikunta

   • asioiden ymmärtäminen

   • avoin käsittely, vasta punnitut asiat lukkoon

   • toimikunnan johtaminen, aikataulun pitävyys

  • palkkauspolitiikka on pitkäjänteistä

   • oikeudenmukaisuus ei toteudu heti, vaan pidemmällä aikajänteellä

   • kannustavuuden ymmärtäminen, vedätys ei hyödytä ketään

   • johtopäätöksiin sitoudutaan, toteutus realistisella aikataululla


  Lopuksi
  Lopuksi

  • Tutustukaan järjestelmään

  • Käynnistäkää projekti

   • sopikaa tavoiteaikataulu

   • varmistakaa resurssit

  • Käyttäkää järjestelyerä palkkausjärjestelmäuudistusta tukevasti

  • Älkää kopioiko järjestelmää naapurista

  • Liitot antavat lisäkoulutusta, mutteivät luokittele tehtäviä