1 / 10

L’illa dels 5 fars

L’illa dels 5 fars. FERRAN RAMON - CORTÉS. Alejandra González Jordi Morote Helena Minoves Ed. Física M4. 5 claus de la comunicació. Un únic missatge Deixar empremta Llenguatge adequat als oients Fixar-se en el que capta la gent Compartir i no obligar.

beau-wooten
Download Presentation

L’illa dels 5 fars

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L’illa dels 5 fars FERRAN RAMON - CORTÉS Alejandra González Jordi Morote Helena Minoves Ed. Física M4

  2. 5 claus de la comunicació • Un únic missatge • Deixar empremta • Llenguatge adequat als oients • Fixar-se en el que capta la gent • Compartir i no obligar

  3. 1. Un únic missatge (Far de Favàritx) • Cal tenir clara la ideaprincipal que es vol transmetre. • L’exposició gira al voltant del mateix missatge.

  4. 2. Deixar empremta (Far d’Artrutx) • Per comunicar cal explicar d’una forma diferent perquè destaqui el missatge i perpetuar-lo. • Les històries són un bon mètode per a aconseguir aquest resultat.

  5. 3. Llenguatge adequat als oients (Far de Punta Nati) • Cal utilitzar un llenguatge que els nostres interlocutors reconeguin i entenguin. • El conjunt de l’exposició ha de ser l’adequat (to, duració, vocabulari, ritme...) a qui ens escolta.

  6. 4. Fixar-se en el que capta la gent (Far de Cavalleria) • El missatge que reben els nostres oients pot variar en funció de com l’expliquem. • Cal fixar-se en un mateix, com reacciona la gent al escoltar-nos i ser capaços de rectificar.

  7. 5. Compartir i no obligar (Far de l’illa de l’aire) • Donar el missatge de forma convençuda però des del respecte mutu. • Escoltar, deixar opinar i reflexionar-ho. • No defendre la nostra opinió de forma taxativa, respectant la llibertat del oient a seguir el nostre camí.

  8. Sobretot cal intentar provocar emocions. • Durant la nostra exposició hem de tenir clar que el que perdura a la gent són els sentiments. • S’ha de ser capaç “d’arribar” al oient, de fer-li sentir quelcom diferent que faci que el que diem hoentengui però que alhora li provoqui un sentiment.

  9. Mùsica: Los ojos del faro, Algiva

More Related