Download
quin rgan s garantia dels drets fonamentals de la constituci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quin òrgan és garantia dels drets fonamentals de la Constitució? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quin òrgan és garantia dels drets fonamentals de la Constitució?

Quin òrgan és garantia dels drets fonamentals de la Constitució?

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Quin òrgan és garantia dels drets fonamentals de la Constitució?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Quin òrgan és garantia dels drets fonamentals de la Constitució? a) El Govern b) El Tribunal de Garanties Constitucionals c) Les Corts Generals d) El Tribunal Constitucional d)

 2. De quants membres es compon el Tribunal Constitucional? a) 10 b) 11 c) 12 d) 14 c)

 3. Quants membres del tribunal Constitucional proposa el Senat? a) 1 b) 2 c) 4 d) 3 4)

 4. Quants membres del tribunal Constitucional proposa el Congrés? a) 1 b) 2 c) cap d) 4 d)

 5. Quants membres del tribunal Constitucional proposa el President del Govern? a) 2 b) 1 c) cap d) 4 c)

 6. Quants membres del tribunal Constitucional proposa el Govern? a) 1 b) 2 c) 4 d) cap b)

 7. Quants membres del tribunal Constitucional proposa el Consell General del Poder Judicial? a) cap b) 4 c) 1 d) 2 d)

 8. Quin òrgan és l’encarregat de declarar inconstitucional un tractat internacional? a) El Govern b) El Tribunal Constitucional c) La Comissió de tractats internacionals d) Les Corts Generals b)

 9. Quina llei regula el Tribunal Constitucional? a) La Constitució b) Llei Orgànica 2/1979 c) Llei Orgànica del Tribunal Constitucional d) Totes les respostes són correctes d)

 10. De qui depèn jeràrquicament el Tribunal Constitucional? a) Del Govern b) De les Corts Generals c) De cap altre òrgan d) Del Rei c)

 11. Com actua el Tribunal Constitucional? a) D’ofici b) A instància de part c) Per denúncia del Govern d) Totes les respostes són correctes b)

 12. Quina durada tindrà la designació dels membres del Tribunal Constitucional? a) Set anys b) Sis anys c) Nou anys d) Quatre anys c)

 13. Com es realitza la renovació dels membres del Tribunal Constitucional? a) Per meitats cada quatre anys b) En la seva totalitat cada nou anys c) Per terços cada tres anys d) Cap de les respostes és correcta c)

 14. Per quin període és escollit el President del Tribunal Constitucional? a) 2 anys b) 3 anys c) 1 any d) 4 anys b)

 15. Quina majoria del Congrés de Diputats i del Senat fan falta per nomenar els membres del Tribunal Constitucional? a) Majoria simple b) Majoria absoluta c) 2/3 d) 3/5 d)

 16. Per quin són nomenats els membres del Tribunal Constitucional? a) Pel rei b) Pel President del Congrés c) Pel President del Consell General del Poder Judicial d) Pel President del Govern a)

 17. Es permet la reelecció del càrrec de President del Tribunal Constitucional? a) No b) Sí, una única vegada c) Sí d) Amb el permís de les Corts Generals b)

 18. Quan vota el President del Tribunal Constitucional? a) És un vot més, sense distinció b) Exerceix vot de qualitat en cas d’empat c) Te validesa doble d) Mai no vota b)

 19. Com es pot reunir el Tribunal Constitucional? a) En Ple i en comissions b) En Ple i en Sales c) En Ple, en Sales i en Comissions d) En Ple, en Sales i en Seccions d)

 20. Quin tipus de recurs hi ha en contra una sentència del Tribunal Constitucional? a) Cap recurs b) Extraordinari de revisió c) De queixa d) De nul·litat a)

 21. Qui pot presidir el Ple del Tribunal Constitucional? a) El President o el Sotpresident b) El Secretari Tècnic c) El Magistrat més antic en el seu càrrec d) a) i c) són correctes d)

 22. Quin és el quòrum del Ple del Tribunal Constitucional? a) 6 membres més el President b) 7 membres c) 8 membres d) No està determinat cap quòrum c)

 23. Quantes sales hi ha al Tribunal Constitucional? a) Dos b) Tres c) Quatre d) Una per cada membre del Tribunal a)

 24. Per quant magistrats està composta cada sala del Tribunal Constitucional? a) 5 membres b) 6 membres c) 7 membres d) 8 membres b)

 25. Qui presideix les sales del Tribunal Constitucional? a) Una el President del Tribunal Constitucional b) Una el Sotpresident del Tribunal Constitucional c) Totes dues el President del Tribunal Constitucional d) a) i b) són correctes d)

 26. Les Sales es poden dividir en: a) Comissions b) Seccions c) Subsales d) Meses de negociacions b)

 27. Com es composen les Seccions de les Sales del Tribunal Constitucional? a) Pel President i 3 magistrats b) Pel President i 2 magistrats c) Per tres magistrats d) Per dos magistrats b)

 28. Quantes Seccions de les Sales del Tribunal Constitucional hi ha? a) 2 b) 4 c) 5 d) 6 4)

 29. Qui és l’encarregat de resoldre l’admissibilitat dels recursos presentats al Tribunal Constitucional? a) El President b) El Ple c) Les sales d) Les Seccions d)

 30. Que vol dir que les sentències del Tribunal Constitucional tenen valor de cosa jutjada? a) Que no es pot tornar a presentar recurs al Tribunal Suprem b) Que no hi ha cap instància superior on presentar el recurs c) Que no es pot tornar a plantejar la mateixa qüestió d) b) i c) són correctes d)

 31. Qui no té legitimitat per interposar el recurs d’inconstitucionalitat? a) El President del Govern b) El Defensor del Poble c) El President del Congrés d) Els Governs de les CCAA c)

 32. Qui no té legitimitat per interposar el recurs d’inconstitucionalitat? a) El President de les CCAA b) 50 diputats c) 50 senadors d) Entitats locals quan afecti la seva autonomia local a)

 33. En el règim franquista hi havia una institució jurídica equivalent al Recurs d’inconstitucionalitat i que es coneixia amb el nom de: a) Recurs del contrafuero b) Recurs d'il·legalitat supina c) Recurs antinjustícia real d) Cap de les respostes és correcta a)

 34. Quin és el termini per a presentar un recurs d’inconstitucionalitat? a) En el termini de un mes des de la publicació de la llei b) En el termini de dos mesos des de la publicació de la llei c) En el termini de tres mesos des de la publicació de la llei d) No hi ha termini i es pot presentar en qualsevol moment una vegada publicada la llei c)

 35. En cas que la iniciativa per presentar correspongui al president del govern o els òrgans col·legiats executius de les CCAA, quin és el termini per a la presentació del recurs d’inconstitucionalitat? a) Tres mesos b) Sis mesos c) Nou mesos d) No hi ha límit de temps c)

 36. Qui pot plantejar una “qüestió d’inconstitucionalitat”? a) El President del Govern b) 50 Diputats i 50 Senadors c) Jutjats o Tribunals ordinaris d) Qualsevol ciutadà afectat c)

 37. Qui està legitimat per presentar un recurs d’emparament? a) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim b) El Defensor del Poble c) El Ministeri Fiscal d) Totes les respostes són correctes d)

 38. Quin són els òrgans constitucionals de l’Estat? a) El Govern, el Congrés, el Senat i el CGPJ b) El President de Govern, les Corts Generals i el CGPJ c) El Govern, els Ministeris i les Corts Generals d) Totes les respostes són correctes a)

 39. Qui és considerat el Cap de l’Estat? a) El President del Tribunal Constitucional b) El rei c) El President del Govern d) El Ministre d’afers exteriors b)

 40. Com és proclamat el rei? a) Pel President de les Corts Generals b) Pel President del Govern c) Davant sessió conjunta de les Corts Generals d) El Proclama la mateixa casa reial c)

 41. Quan el rei acumula tots els poders de l’Estat. És una monarquia: a) Parlamentària b) Absoluta c) Constitucional d) Limitada b)

 42. Quan encara que el rei és una institució forta, part dels seus poders passen altres òrgans, és una monarquia: a) Parlamentària b) Absoluta c) Constitucional d) Limitada d)

 43. Quan els poders del rei estan limitats i delimitats a l’ordenament constitucional, és tracta d’una monarquia: a) Parlamentària b) Absoluta c) Constitucional d) Limitada c)

 44. Quan el rei està subordina al dret i les seves funcions emanen de la Constitució, es tracta d’una monarquia: a) Parlamentària b) Absoluta c) Constitucional d) Limitada a)

 45. Si no hagués cap persona a qui correspongués la Regència, aquesta serà nomenada per: a) Una comissió parlamentària b) El President de les Corts Generals c) El Govern d) Les Corts Generals d)

 46. En cas de nomenar una Regència per part de les Corts Generals, aquesta es compondrà de: a) Una persona b) Una, tres o cinc persones c) Dues persones d) Dues, quatre o sis persones b)

 47. Qui declara la guerra i fa la pau, prèvia autorització de les Corts Generals? a) El Govern b) El rei c) El President del Govern d) El President del Congrés b)

 48. Qui exerceix el comandament suprem de les forces armades? a) El Ministre d’Interior b) El President del Govern c) El Congrés d) El rei d)

 49. Qui serà responsables dels actes del rei? a) El President del Govern b) El rei c) La Casa reial d) Les persones que el refrendin d)

 50. Què representen les Corts Generals? a) A l’administració pública b) Als partits polítics c) Al Govern d) Al poble espanyol d)