MERVERDIAVGIFT Kathrine Levin Asle Bjørndal Økonomiavdelingen 2010 - PowerPoint PPT Presentation

merverdiavgift kathrine levin asle bj rndal konomiavdelingen 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MERVERDIAVGIFT Kathrine Levin Asle Bjørndal Økonomiavdelingen 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MERVERDIAVGIFT Kathrine Levin Asle Bjørndal Økonomiavdelingen 2010

play fullscreen
1 / 33
MERVERDIAVGIFT Kathrine Levin Asle Bjørndal Økonomiavdelingen 2010
194 Views
Download Presentation
beau-randall
Download Presentation

MERVERDIAVGIFT Kathrine Levin Asle Bjørndal Økonomiavdelingen 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MERVERDIAVGIFTKathrine Levin Asle BjørndalØkonomiavdelingen 2010

 2. Agenda • Hvorfor mva kurs? • Hva er mva? • Omsetning innenfor og unntatt fra loven • Mva ved utfakturering • Fradragsrett for inngående mva • Dokumentasjon av fradragsrett • Tjenesteimport • Mva ved innførsel av varer • Mva på EU-prosjekt • Aktuelle mva koder • Korrigering av feil

 3. Hvorfor kurs i MVA? • Hvorfor skal vi ved UiB tenkte på mva? • I følge mva loven skal ”næringsdrivende og offentlige virksomheter registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget kr 50 00 i en periode på 12 mnd” • Feil mva håndtering kan medføre økonomiske konsekvenser for den enkelte enhet • Økt fokus fra Kunnskapsdep. og Riksrevisjonen

 4. Hva er mva? • Mva er en avgift til staten som skal beregnes ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester jf mval § 1-1, nr 1 KOSTNAD Innkjøp kr 100,- (inngående faktura) Merverdiavgift ” 25,- (inngående mva) Sum kr 125,- INNTEKT Omsetning kr 160,- (utgående faktura) Merverdiavgift ” 40,- (utgående mva) Sum kr 200,- Innbetaling til skattemyndighetene: kr (40-25) = kr 15,-

 5. Omsetning innenfor og unntatt mva loven • Det skal beregnes mva ved omsetning av varer og tjenester, jf mval § 3-1 nr 1 • Omsetning er levering av varer og tjenester mot vederlag • Varer er fysiske gjenstander, herunder fast eiendom og elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde • Tjenester er det som kan omsettes og som ikke er varer, herunder begrensede rettigheter til varer og utnyttelse av immaterielle rettigheter • Vederlag: Det beløp som kjøper og selger har blitt enige om skal betales for ytelsen. Kan foruten kontanter være vanlige betalingsmidler, bestå av varer, tjenester, fordringer eller andre finansielle instrumenter etc

 6. Omsetning innenfor og unntatt mva loven • All omsetning av varer og tjenester som ikke enten er særskilt unntatt fra loven eller særskilt fritatt fra loven (avgiftpliktig med 0 sats) utløser plikt til å beregne avgift etter loven • Omsetning innenfor loven: • Avgiftspliktigs omsetning • Særskilt fritatt etter loven ( tidligere avgiftsfri omsetning) • Omsetning unntatt loven ( tidligere omsetning utenfor loven)

 7. Omsetning innenfor og unntatt mva loven • Innenfor loven • Avgiftspliktig omsetning: • Alle varer og tjenester • Særskilt fritatt fra loven (kap 6): • Eksport av varer og tjenester • Bøker i siste omsetningsledd • Tidsskrifter under gitte forutsetninger • Omsetning av menneskeorganer, blod og lignende til sykehus eller medisinske laboratorier for bruk, undersøkelse eller kontroll (§ 6-15)

 8. Omsetning innenfor og unntatt mva loven • Unntatt loven ( mval §§3-2 til og med §3-20) • Undervisning • Helsetjenester • Omsetning og utleie av fast eiendom eller rettigheter til fast eiendom. Unntaket for fast eiendom omfatter også omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien

 9. Mva ved utfakturering • Hjelpeskjema for å skille bidrag og oppdragsprosjekt • Nyttig også ved ordinær fakturering • Viderefakturering av kostnader/lønn kan også være omsetning • Utfaktureringen styrer fradragsretten av inng.mva • 30xxog 31xx arter

 10. Mva ved utfakturering • UiB er fellesregistrert med Uni Reaserch AS. ALDRI mva ved fakturering, bruk 32xx art • ALDRI mva ved internfakturering. NB. Bruk 9xxx arter • Varer og tjenester knyttet til undervisning er unntatt - kopiering - viderefakturering av lønnskostnader

 11. Mva ved utfakturering • Skjemaet ”Klassifisering av Bidrags-/oppdragsprosjekter” skal fylles for alle prosjekt både GL og PA. • Skjemaet skal fylles ut og signeres av kontorsjef, • PA: scannes og lagres på prosjektet • GL: sendes regnskap • Skjemaet ligger på intranettet: • PA- prosjektregnskapsmodulen: skjema- • Klassifisering av bidrags-/oppdragsprosjekter- Skjema • Her ligger også hjelpetekster som bør leses!

 12. Oppdrag / Bidragsprosjekter • DEL 1VURDERING AV OMSETNING • Skal det leveres varer eller tjenester mot vederlag til ekstern oppdragsgiver? • JA Omsetning, gå videre til del 2 • NEI/VET IKKE, Gå videre til tilleggsspørsmålene (spørsmål 1.1-1.3)

 13. Oppdrag / Bidragsprosjekter 1.1 Får oppdragsgiver eiendomsretten til resultatene? • JA Omsetning, gå videre til del 2 (spm 2-4) • NEI Gå videre til neste spørsmål

 14. Oppdrag / Bidragsprosjekter 1.2 Er det noen restriksjoner med hensyn til publisering av resultatene? • JA Omsetning, gå videre til del 2, men ta kontakt med Regnskapskontoret ved tvil • NEI Gå videre til neste spørsmål

 15. Oppdrag / Bidragsprosjekter 1.3 Er arbeidet skreddersydd til finansieringskilden? • JA Omsetning, gå videre til del 2, men ta kontakt med Regnskapskontoret ved tvil • NEI Bidragsprosjekt - Prosjektet har ikke omsetning. Det er ikke nødvendig å svare på spørsmålene i del 2 • PA: • Bidrag - Annet • Bidrag - EU • Bidrag NFR prosjekt • Superviktig å velge riktig ved opprettelse av prosjekt. De ulike malene har ulike automatføringer og oppsett som er spesialsydd til hvilket prosjekt man har. Velger man feil her må prosjektet avsluttes og opprettes på nytt!

 16. Oppdrag / Bidragsprosjekter DEL 2 VURDERING AV AVGIFTSTYPE 2Gjelder dette en vare/tjeneste som kommer inn under følgende kategorier: Eksport, bøker i siste omsetningsledd, tidsskrifter eller blod/blodprodukter? • JAOppdragsprosjekt • Mva status: Avgiftsfritt (særskilt fritatt fra loven) • NEI Gå videre til neste spørsmål

 17. Oppdrag / Bidragsprosjekter 3 Gjelder dette en vare/tjeneste som kommer inn under følgende kategorier: Undervisningstjenester eller helsetjenester? • JA Oppdragsprosjekt • Mva status: Utenforavgiftsområdet (unntatt loven) • NEI Gå videre til neste spørsmål

 18. Oppdrag / Bidragsprosjekter 4 Gjelder dette en vare/tjeneste som kommer inn under følgende kategorier: Konsulent/rådgivingstjenester, forskningstjenester, lab.- og feltundersøkelser, teknisk bistand, kopieringstjenester, utleie av utstyr eller bøker for videresalg? • JA Oppdragsprosjekt • Mva status: Avgiftspliktig • NEI Ta kontakt med Regnskapskontoret

 19. Fradragsrett for inngående mva • Mval Kap 8 • Hovedregel i mval § 8-1: et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående mva på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten • UiB har fradrag på inngående mva på: • Kjøp av varer og tjenester for videresalg • Kjøp av varer og tjenester til oppdragsprosjekt • Kjøp av varer og tjenester til bruk ved avgiftspliktige konferanser

 20. Dokumentasjon ved fradragsrett • Inngående mva må dokumenteres med bilag jf mval § 15-10 • DVS mva må være spesifisert på inngående faktura, jf bokføringsloven • Hvis formelle krav til dokumentasjon ikke er oppfylt, kan inngående mva ikke fradragsføres

 21. Dokumentasjon ved fradragsrett • Bokføringsforskriften § 5-1 flg • Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde: 1.Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen, 2.angivelse av partene, 3.ytelsens art og omfang, 4.tidspunkt og sted for levering av ytelsen, 5.vederlag og betalingsforfall, og 6.eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner. 7.Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt - Merverdiavgift ikke beregnet».

 22. Dokumentasjon ved fradragsrett • Begrensninger i fradragsretten, jf mval § 8-3 • Fradragsretten omfatter ikke inngående mva på • Servering • Kostnader vedrørende leie av selskapslokaler i forbindelse med servering • Kunst og antikviter, med mindre kjøperen omsetter varer av samme slag i sin virksomhet • Kost til naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister • Representasjon • Gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed når verdien ikke er bagatellmessig, likevel slik at det er fradragsrett for varer dersom de utføres til bruk utenfor mva området ( eksporteres) • Oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer. Det er likevel fradragsrett for inngående mva på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner

 23. Mva på import av tjenester • Fra 1. juli 2001 ble det innført generell mva på omsetning av varer og tjenester. • I den forbindelse ble det også vedtatt at det skal betales mva på tjenester som innføres fra utlandet • Mva skal ikke være konkurranse vridende mellom land på kjøp av tjenester som kan fjernleveres, dvs sikre at det ikke oppstår dobbel eller ingen avgift ved omsetning av tjenester over landegrensene

 24. Mva på import av tjenester • Det skal beregnes mva av fjernleverbare tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet (utlandet), jf mval § 3-30 • Forutsetning at tilsvarende tjeneste er avgiftspliktig ved omsetning i merverdiavgiftsområdet (Norge) • Det skal kun beregnes avgift på tjenester som er fjernleverbare • ”…Tjenester som ikke utføres fysisk eller hvor utførelsen eller leveringen ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt sted…”

 25. Mva på import av tjenester • ”fjernleverbare tjenester” • Alle tjenester som kan levers elektronisk • Konsulenttjenester • Forskningstjenester • Lab/feltundersøkelser • Reklametjenester • Edb tjenester og telekommunikasjon • Språkvask Ikke fjernleverbare • Arbeid på vare og fast eiendom • Utleie av vare • Transporttjenester • Serveringstjenester Forutsatt at leveringen ikke endrer tjenestens karakter, vil leveringsmåten være nøytral i forhold til leveringsmåten

 26. Mvapå import av tjenester • Avgiftsplikten oppstår når tjenesten leveres til mottaker • Tjenesten må være til bruk i Norge • Fradragsrett for inngående avgift • For enheter som har virksomhet med omsetning helt eller delvis innenfor avgiftsområdet, er det fradragsrett på lik linje med annen inngående avgift knyttet til denne virksomheten • Overføring av tilskudd til utlandet • Vurderes på tilsvarende måte som oppdrag / bidrag

 27. Mva ved innførsel av varer • Mva beregnes og betales i forbindelse med fortolling. • UiB får en samlefaktura på MVA fra Tollvesenet hver måned, enhetene får internfaktura • Eventuell fradragsrett etter vanlige regler • Obs på krav til dokumentasjon (mva framgår ikke av faktura fra utenlandsk leverandør)

 28. Mva på EU prosjekt • Identifiserbare indirekte skatter, inkl mva, blir betraktet som ikke godkjente kostnader. Personene som attesterer og anviser regninger på de ulike institutt/avdelinger er ansvarlig for at mva ( og evt andre avgifter) ikke blir belastet prosjektene. • Per dags dato dekkes dette av UiB sentralt • Kun mva som er spesifisert på regningen som skal trekkes ut. • Egne mva koder til EU prosjekt

 29. MVA koder

 30. MVA koder

 31. MVA koder

 32. Korrigeringer av feil mva kode • Send til regnskap via Issuetracker • Legg ved discoverer rapport (D-22) som viser KUN føringer som skal korrigeres • Merkes ”MVA”

 33. Aktuelle kilder • www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Merverdiavgift/ • Mva loven m/forskrift • Mva håndboken • Intranett UiB • MVA rutiner • PA- prosjektregnskapsmodulen: skjema- • Klassifisering av bidrags-/oppdragsprosjekter- Skjema • Hjelpetekster