poradenstv jako specifick druh psychologick pomoci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poradenství jako specifický druh psychologické pomoci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Poradenství jako specifický druh psychologické pomoci - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Poradenství jako specifický druh psychologické pomoci. Lidmila Valentová, Zuzana Hadj Moussová. Obsah. Vymezení poradenství jako profese Školní poradenské služby Historie poradenství Z ásady poradenství Osobnost poradce. 1. Vymezení poradenství jako profese.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poradenství jako specifický druh psychologické pomoci' - beatrice-west


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poradenstv jako specifick druh psychologick pomoci

Poradenství jako specifický druh psychologické pomoci

Lidmila Valentová,

Zuzana HadjMoussová

obsah
Obsah
 • Vymezení poradenství jako profese
 • Školní poradenské služby
 • Historieporadenství
 • Zásady poradenství
 • Osobnost poradce
poradenstv jako profese
Poradenství jako profese
 • Poradenství je aplikovaná teoretická i praktická disciplina
 • Zaměřený řízený proces, ve kterém poradce provází duševně zdravé jedince při řešení aktuálního problému, hledání a dosahování osobních cílů či efektivnějšího využívání vlastních možností
 • Poradenství jako specifický typ psychologické pomoci vyžaduje od poradenských pracovníků kvalifikaci v magisterském studiu i stálý profesionální růst
 • Odborná kvalifikace vyžaduje znalost psychologie, zejména teorií osobnosti a znalost poradenských metod, někdy i znalost speciální pedagogiky
c le poradenstv
Cíle poradenství
 • Usnadnit změny chování– které umožní klientovi produktivnější a uspokojivější život
 • Zvýšit adaptivní dovednosti – vyrovnávání se s novými situacemi a novými požadavky v etapách životní cesty
 • Zvýšit kvalitu rozhodování – vedení klienta k samo-statnému rozhodovánía přijetí osobní odpovědnosti
 • Zlepšit vztahy – obtíže z defenzivního chování, či nedostatečně rozvinutých sociálních dovedností
 • Pomoci rozvinout klientův osobní potenciál – klient získává příležitost učit se novým způsobům využívání vlastních schopností a zájmů
poradensk slu by ve kolstv struktura
Poradenské služby ve školství - struktura
 • Školy – školní poradenské pracoviště
  • učitel - výchovný poradce
  • učitel - metodik prevence
  • specialista na reedukaci SPU , školní nebo poradenský psycholog z PPP
  • učitel - metodik pro práci s nadanými žáky
 • Regionální úroveň
  • PPP - Pedagogicko psychologické poradny
  • SPC - Speciální pedagogická centra pro zdravotně znevýhodněné děti a mládež/
  • SVP - Střediska výchovné péče/
 • Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)
  • Oddělení 2.5. - rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci
  • Vyhlášky 116/2011 (porad. služby) a 147/2011 (spec. potřeby)
hlavn c le koln ho poradensk ho pracovi t 1 2
Hlavní cíle školního poradenského pracoviště ( 1/2 )
 • Zkvalitnit sociální klima školy,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a talentovaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
hlavn c le koln ho poradensk ho pracovi t 2 2
Hlavní cíle školního poradenského pracoviště ( 2/2 )
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • zlepšit koordinaci poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce
v voj poradenstv v evrop a usa
Vývoj poradenství v Evropě a USA

Počátek 20. století

 • s rozvojem průmyslu potřeba poradenství pro volbu povolání
  • Psychotechnický ústav Masarykovy akademie práce
 • odborné poradenství pro děti a mládež ve vazbě na školy
  • Alfred Adler – psychologické kliniky při školách ve 20. letech ve Vídni
slide12

Vývoj poradenství u nás

60. léta

 • pedagogicko-psychologicképoradny
 • výchovnýporadcenaškolách

70. léta

 • diagnostickéústavy
 • linkydůvěry

80. léta

 • Střediskavýchovnépéče
 • -speciálněpedagogickácentra
slide14

Zásady poradenství (1/2)

 • V. Drapela:

1. Svoboda klienta

2. Respektkeklientovi

3. Důvěrnostporadenskýchkontaktů.

slide15

Zásady poradenství (2/2)

Z. Matějček:

 • Navozeníspolupráce
 • Pravda s perspektivou
 • Optimistickývýhled do budoucnosti
slide17

Osobnost poradce

 • Odbornákompetence
  • Vzdělání
  • Komunikačnídovednosti
  • Znalostprávníchnorem
  • Osobnostnícharakteristiky
  • Empatie
  • Tolerance
  • Stabillita a odolnostosobnosti
  • Etická a morálníúroveň, spolehlivost, čestnost
literatura
Literatura
 • VALENTOVÁ L. a kol., Školní poradenství I a II, Praha: Pedagogická fakulta UK, 2013 (v tisku).
 • Autorský kolektiv, Výchovné poradenství, Praha: WoltersKluwer ČR, 2009
 • DRAPELA V., Teorie osobnosti, Praha: Portál 2011
 • MATĚJČEK Z., Praxe dětského psychologického poradenství, Praha: SPN 1992