Ntt docomo
Download
1 / 24

?????? NTT DoCoMo - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

บริษัท NTT DoCoMo. Corporate Marketing Headquarters (CMH). Corporate Marketing Headquarters (CMH ). เป็นองค์กรที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ของ บริษัท NTT DoCoMo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? NTT DoCoMo' - beate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ntt docomo

บริษัท NTT DoCoMo

Corporate Marketing Headquarters (CMH)


Corporate marketing headquarters cmh
Corporate Marketing Headquarters (CMH)

เป็นองค์กรที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ของ บริษัท NTT DoCoMo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ยิ่งใหญ่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น องค์กรแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในองค์กร ซึ่งได้เรียกรูปแบบการจัดองค์กรนี้ว่า Mobile Office


Mobile office
Mobile Office

 • แนวคิดของ Mr. Kunio Ushioda

 • มีการนำความรู้ในเรื่อง SECI Model ซึ่งเป็นแนวคิดของProf. Nonaka and Dr.Takeuchi , Hitotsubashi University


Seci model
SECI Model

SECI Model เป็นโมเดลคิดค้นโดนDr.NONAKA Lkujiro และได้มีการประยุกต์ นำไปใช้ในองค์กรภาคธุรกิจอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีรูปแบบของโมเดลดังนี้Seci model2
SECI Model

 • Socialization เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้ Tacit ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งได้จากการ สังเกต ลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติ

 • Externalization เป็นกระบวนการที่ความรู้ Tacit ถูกทำให้ชัดเจน โดยการเปรียบเทียบใช้ตัวอย่าง หรือ ตั้งสมมุติฐานจนความรู้ Tacit เปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ Explicit

 • Combination เป็นกระบวนการที่ความรู้ Explicit ถูกทำให้เป็นระบบจนกลายเป็นความรู้ ซึ่งจะถูก จัดเป็นหมวดหมู่ของความรู้ที่ชัดเจน

 • Internalization เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ Explicit เป็นความรู้ Tacit ซึ่งเป็นทักษะที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ อีกครั้ง


Knowledge management km mobile office
แนวคิดKnowledge Management (KM) กับการจัด Mobile office

มีการเปรียบเทียบความรู้กับภาพของ หยิน และ หยาง ตามปรัชญาจีน

 • Tacit Knowledge (หยิน)

 • Explicit Knowledge (หยาง)


Ntt docomo

แนวคิดKnowledge Management (KM) กับการจัด Mobile office


Knowledge spiral
Knowledge Spiral กับการจัด Mobile office

การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของความรู้ทั้ง 2 นี้ จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ซึ่ง Prof. Nonaka ได้เรียก การเปลี่ยนแปลงนี้ว่า เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)


Knowledge spiral1
Knowledge Spiral กับการจัด Mobile office

 • เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ภายในองค์กรนั้นๆ

 • เกิดความรู้ใหม่ๆ และมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

  เป็นความคิดพื้นฐาน ที่คุณ Ushioda นำไปจัดการรูปแบบของ Mobile Office


Mobile office1
Mobile Office กับการจัด Mobile office

concept

“Creation by Cross Culture” ซึ่งมีความหมายว่าความรู้ใหม่ในองค์กร จะเกิดขึ้นได้จากการประสานงาน และปรึกษาหารืองานร่วมกันของพนักงานที่มีระดับความรู้ความสามารถ และมีข่าวสารข้อมูลที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน


Mobile office layout
Mobile office (layout) กับการจัด Mobile office

แผนผัง (layout) ของMobile office ได้จากการระดมความคิดร่วมกันของคุณ Ushioda และพนักงาน จีงมีรูปแบบของสำนักงานที่ส่งเสริมให้พนักงานทั้งหมดขององค์กร ซึ่งมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการประสานงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดเกลียวความรู้ หรือความรู้ใหม่ในองค์กร


Mobile office2
รูปแบบของ Mobile Office กับการจัด Mobile office


Ntt docomo
การจัดแบ่งส่วนของสำนักงานตามภาระการใช้งานเป็น 4 ส่วนดังนี้

1. Base Zone

2. Creative Zone

3. Concentration Zone

4. Refresh Zone


Base zone
Base Zone 4 ส่วนดังนี้


Ntt docomo

Creative Zone 4 ส่วนดังนี้


Concentration zone
Concentration Zone 4 ส่วนดังนี้


Refresh zone
Refresh Zone 4 ส่วนดังนี้


Homepages 4
การสร้างโฮมเพจ (Homepages) ของตนเองโดยมีเมนูหลัก 4 เมนู

* เมนู My Home

* เมนู My Study

* เมนู Second House

* เมนู Resort House


Mobile office3
สรุปจุดเด่นของ Mobile Office ของตนเองโดยมีเมนูหลัก 4 เมนู

 • จะสามารถเพิ่มเนื้อที่ใช้สอยของสำนักงานได้มากขึ้นกว่าเดิม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

 • พนักงานไม่มีโต๊ะทำงานประจำตัว จึงสามารถย้ายที่นั่ง เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ตามภาระงาน ที่ต้องทำงานร่วมกัน

 • เป็นสำนักงานที่ลดการใช้กระดาษลงให้น้อยที่สุด จนสุดท้ายจะกลายเป็นสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless office) นอกจากนั้นจะช่วยลดการใช้เครื่องถ่ายเอกสารด้วย


Mobile office4
สรุปจุดเด่นของ Mobile Office ของตนเองโดยมีเมนูหลัก 4 เมนู

4. การใช้การจัดการความรู้ (KM) มาเป็นการจัดสำนักงานนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิด- การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange)- ทักษะและประสบการณ์ความรู้เฉพาะตัว (Individual Knowledge)- การใช้ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing)- การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation)


Mobile office5
สรุปจุดเด่นของ Mobile Office ของตนเองโดยมีเมนูหลัก 4 เมนู

5. การประชุมอย่างเป็นทางการจะลดลง เนื่องจากพนักงานจะมีการประชุมหารือตลอดเวลา ในขณะที่นั่งทำงานที่โต๊ะทำงานเดียวกัน

6. ห้องทำงานจะเปิดโล่ง ไม่แออัด และสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของอากาศ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และความชื้นในห้องทำงานได้ง่ายขึ้น

7. ลดช่องว่าง (gap) ระหว่างพนักงานในองค์กร


Ntt docomo
แหล่งข้อมูลประกอบการศึกษาแหล่งข้อมูลประกอบการศึกษา

* Umemoto, Katsuhiro. “Managing Existing Knowledge is not Enough : Knowledg Management Theory and Practice in Japan” Available From :http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/umemoto/km_e.html

* Nonaka, Lkujiro and Takeuchi, Hirotaka. 1995 The Knowledge Creating Company : How Japanese Companies Create the Dymanics of Innovation. New York : Oxford University Press.

* Ushioda, Kunio. 2004 Aiming for the Mobile Frontier. Paper Presented at NTT DoCoM Company (headquarter) , Japan, 19 November.

* http://www.moe.go.th/main2/mobile_office/mobileoffice_index.htm