RETROSPEKTIVA, EVALUACIJA USLUGE PODRŠKE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI ...
Download
1 / 35

u l. Ruska br. 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

RETROSPEKTIVA, EVALUACIJA USLUGE PODRŠKE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI. u l. Ruska br. 4. OSNOVA. KO SU KORISNICI?. Deca i mladi bez roditeljskog staranja pod uslovom :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'u l. Ruska br. 4' - baxter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
U l ruska br 4

RETROSPEKTIVA, EVALUACIJA USLUGE PODRŠKE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

ul. Ruska br. 4

Decembar,2013. godine


Osnova
OSNOVA ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI


U l ruska br 4

KO ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI SU KORISNICI?

Deca i mladibezroditeljskogstaranjapoduslovom:

1. dajeoperativnimplanomotpustautvrđenodajeprivremenorešavanjepitanjadaljegzbrinjavanjanaovajnačinnajcelishodnije,odnosnodanemamogućnostipovratkausopstvenuporodicuidanadruginačinnemogurešitiproblemzbrinjavanja;

2. dasuzavršiliškolovanje;

3. dasupreduzelamerezaprofesionalnoosposobljavanje.

Najduže 2 godine


Aktuelna situacija
AKTUELNA ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCISITUACIJA

7 opremljenih stanova u Beogradu

Kapacitet za smeštaj: 24 mlade osobe

Trenutno aktuelnih korisnika:13

Slobodnih mesta: za 11 mlade osobe

U proceduri za ostvarivanje prava: 1


Do sada
DO SADA... ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

Useljeno: (3)

(10)

Ukupno: 13

Za useljenje: (1)

Ukupno je do sada koristilo ovu uslugu: 33 mladih


Na i mladi u usluzi
NAŠI MLADI U USLUZI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

Slika 1. Struktura korisnika poprethodnomvidusmeštaja


Na i mladi u usluzi1
NAŠI MLADI U USLUZI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

Slika 2. Struktura korisnika po obrazovanju


Prava koja ostvaruju
PRAVA KOJA OSTVARUJU ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Korisnici: do sada 9 devojaka i 24 mladića

  Novčana:

 • 27 mladih prima stalnu novčanu pomoć,

 • 6 mladih se finansira se iz drugih izvora

  Programi podrške:

 • IAN, Grig, Astra


Svrha i cilj usluge
SVRHA I CILJ USLUGE ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

Uloga savetnika za osamostaljivanje u radu sa mladima

Svrhauslugejepomoćipodrškamladimadasteknupotpunusamostalnostiintegrišuseuzajednici, kaoiravnopravanpristupmladima, kojisubiliusistemusocijalnezaštite, mogućnostimakojenudizajednica.


Podr ka
PODRŠKA ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

Razvojuveštinavođenjasvakodnevnogživota

Razvojukongnitivnihkompetentnosti

Ravojuiunapređenjusocijalnihveštinaikompetencija

Razvojusamostalnostiudonošenjuodlukaipreuzimanjuodgovornosti

Sticanjuirazvojuveštinapotrebnihzapronalaženjeizadržavanjezaposlenja

Održavanjukontakata

Pripremazaživotuporodiciipartnerskeodnose


Oblasti procene za mlade koji napu taju za titu
OBLASTI PROCENE ZA MLADE KOJI NAPUŠTAJU ZAŠTITU ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

roditeljske veštine za mlade koji imaju ili očekuju dete,

zaposlenje,

planiranje obrazovanja i zanimanja,

veština rešavanja problema i donošenja odluka,

korišćenje resursa zajednice,

poznavanje zakonskih prava.

 • briga o sebi/higijena,

 • upravljanje budžetom i korišćenje novca,

 • stanovanje,

 • zdravstvena i stomatološka nega,

 • lična bezbednost i snalaženje u kriznim situacijama,

 • ishrana i priprema hrane,

 • kupovina potrepština,

 • planiranje porodice i prevencija seksualno prenosivih bolesti,

 • identitet

 • emocije i ponašanje


U l ruska br 4

ULOGA VODITELJA SLU ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCIČAJA kroz faze realizacije usluge

 • Plan pripreme otpusta (min. 6 meseci pre)

 • Informisanje mladih o usluzi;

 • Podnošenje zahteva centru;

 • Aktiviranje savetnika za osamostaljivanje;

 • Donošenje Plana pripreme;

 • Priprema dokumentacije za useljenje;

 • Useljenje;

 • Praćenje tokom korišćenja usluge;

 • Prekid/iseljenje.

www.gcsrbg.com


U l ruska br 4

ULOGA VODITELJA SLU ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCIČAJA

 • Neophodna dokumentacija uz zahtev - savetniku:

 • nalazimišljenjeokorisnikuuodnosunaoblastinaoblastiprijemneprocenezakorišćenjeusluge

 • Obrazac 4a;

 • Planzasamostalanživotiemancipacijumladihsapredlogomkorišćenjausluge "Privremenostanovanje", možeifotokopija.

 • U toku realizacije Plana pripreme – dokumentacija:

 • Rešenje o priznavanju prava na uslugu

 • Ugovor o privremenom stanovanju (sastavni deo Zapisnik o popisu stvari i sitnog inventara)

 • Ako nije ranije, onda Rešenje o priznavanju prava na NSP.

www.gcsrbg.com


U l ruska br 4

KRITERIJUMI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Najmanje na nivou lake mentalne ometenosti,

 • Motivisanost i dobrovoljnost,

 • Finansijska pokrivenost,

 • Da nisu ranije izricane vaspitne mere

 • Bolesti zavisnosti

 • Kontrola agresije i besa

 • Sposobnost za preuzimanje i deljenje odgovornosti

www.gcsrbg.com


Aktivnosti usluge
AKTIVNOSTI USLUGE ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Individualni rad savetnika sa mladima

 • Terenski rad savetnika sa mladima

 • Edukativni rad - veština samostalnog življenja

 • Individualni psihosocijalni rad sa mladima

 • Rad na životnoj priči

 • Sportsko-kulturne aktivnosti


Saradnja na lokalu
SARADNJA NA LOKALU ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Cilj jeste da se obezbedi međusistemska saradnja sa značajnim organizacijama i ustanovama kao podrška za mlade koji se osamostaljuju.

 • Na ovaj način se širi saradnička mreža, a u cilju širenja mreže podrške za mlade koji se osamostaljuju. To su:

 • Ustanove soc. zaštite: domovi za decu bez roditeljskog staranja, Centar za porodični smeštaj dece i omladine, kao i regionalni centri;

 • Zdravstvene ustanove;

 • Nacionalna služba za zapošljavanje;

 • Poslodavci i mreže, udruženja poslodavaca;

 • Organizacije civilnog društva.


Prvi pozitivni efekti
PRVI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCIPOZITIVNIEFEKTI

Novaiskustvakorisnika(samostalnovođenjedomaćinstva, raspolaganjenovca, iskustvounovomsocijalnomkontektu – komšije, naseljeisl.)

Fazeuprilagođavanjuusluzi:

Prvafaza- negiranjapotrebezapodrškom, nakonuseljenjaidoživljaja “slobode”

Drugafaza- uviđajuznačajpodrškeijasnogovoreotome (posle 6 meseci) – kapacitet/snagazarazvoj.


Prvi pozitivni efekti1
PRVI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCIPOZITIVNIEFEKTI

Postupnostuprihvatanjupromeneipripremuzasamostalanživot (predahpredizlazakizsistemasocijalnezaštite)

Novaprilikazasopstvenirazvoj (posao, prof. kurseviisl.) – “novašansa”

Učenjekroziskustvo– vršnjacisarazličitimprethodnmiskustvom (dom, hraniteljskaporodica, privatnismeštaj...)


Izazovi
IZAZOVI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

Kontradiktornost stalne novčane pomoći i usluge

Izazoviuradusakorisnicima:

Uselilise, anekoristeuslugu;

Uselili se, a prave “probleme”;

Dolazak trećeg, a posebno četvrtog stanara;

Uselili su se, a nepristupačni su savetodavnom radu;

Higijena i održavanje stana;

U stanu su, a ne preduzimaju korakeu pravcu svog osamostaljivanja.


Izazovi1
IZAZOVI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

Doživljaj korisnikaivoditelja slučaja da se radi o produžetku smeštaja;

Uslugaličinadomskismeštaj;

Teškoće oko sparinga;

Uslugakaoprivilegija?

Sveobuhvatneinformacijeokorisnicimapreuseljenja;

Mehanizmizamotivisanje.


Unapre enje usluge
UNAPREĐENJE ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI USLUGE

Savetnikzaosamostaljivanje

Mreža podrške

Saradničkeustanove:

Centarzazaštituodojčadi, deceiomladine;

Centarzaporodičnismeštaj;

Nacionalnaslužbazazapošljavanje;

Nevladineiomladinskeorganizacije.


Evaluacija zadovoljstva korisnika
EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Obaveza pružaoca usluge: jednom godišnje evaluacija zadovoljstva korisnika uslugom (Član 19. Pravilnika o min. standardima)

 • Def. : Stavovi korisnika o aspektima usluge koje su za njih važne.

 • Značaj merenja zadovoljstva korisnika uslugom se ogleda i u tome što se u proces evaluacije usluge uvodi važna komponenta - perspektiva korisnika.

 • Evaluacija usluge:

 • Procesa

 • Ishoda

 • Zadovoljstva korisnika

 • Kod socijalnih usluga, zadovoljstvo se posmatra kao komponenta

 • merenja kvaliteta


Metodologija
METODOLOGIJA ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Maj 2013. godine - posebno konstruisani Upitnici za potrebe praćenja kvaliteta pružanja usluge Privremeno stanovanje

 • za korisnike usluge

 • za stručne radnike centra za socijalni rad

 • za stručne saradnike

 • Pitanja (otvorena i zatvorena) su podeljena u nekoliko grupacije:

 • opšte informacije

 • proces napuštanja zaštite

 • stavovi o usluzi

 • +za mlade: kontakti sa značajnim osobama, iskustva u zaštiti, aktuelno stanje (zdravlje, obrazovanje, finansije/budžet)

 • - Kvalitativna analiza podataka


U esnici u evaluaciji
UČESNICI U EVALUACIJI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Ustanova Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine: ukupno 5, po jedan stručni radnik iz 5 OJ CZODO; socijalni radnici, psiholozi ustanove koji su sarađivali sa timom koji pruža uslugu.

 • 2. Gradski centar za socijalni rad u Beogradu: 24 stručna radnika iz 10 odeljenja GCSR: Voždovac, Grocka, Čukarica, Obrenovac, Barajevo, Zvezdara, Sopot, Novi Beograd, Mladenovac, Palilula.

 • 3. Mlade osobe, korisnici usluge: 11 mladih, 1 upitnik nije popunjen do kraja (4 devojke, 6 momka)


Proces napu tanja za tite priprema
PROCES NAPUŠTANJA ZAŠTITE - PRIPREMA ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • GCSR

 • Povremeno se rade Planovi emancipacije (1/4 odgovora), najčešći razlog: nedostatak vremena,

 • Gotovo uvek Planovi otpusta,

 • Veliki broj (17) se izjasnilo da ništa/ne znam da li nešto nedostaje u pripremi.

 • b) Korisnici

 • Potvrdili da su imali Plan otpusta;

 • Neki mladi su naveli da nisu imali pripremu ili da ne znaju (3 mlade osobe);

 • Zadovoljstvo pripremom: 3 osobe nisu, 2 ne zna

 • Najviše: participacija, Plan otpusta, mat. podrška

 • 50% mladih se izjasnilo da postoji nešto što je nedostajalo


Priprema za izlazak ta nedostaje
PRIPREMA ZA IZLAZAK – ŠTA NEDOSTAJE? ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • a) CZODO

 • više probnog radnog iskustva, rad na životnoj priči;

 • savetovalište za mlade (psihološka i zdravstvena podrška);

 • veći broj radionica edukativnog tipa sa temama u vezi osamostaljivanja;

 • problem je što deca moraju da izađe iz doma, a SNP kasni po nekoliko meseci (Šta u toj situaciji sa mladom osobom?).

 • b) GCSR

 • psihološka priprema

 • edukacije i razvoj životnih veština

 • da se ne prezaštićuju

 • c) Korisnici

 • praktične veštine (kuvanje, pranje parketa, pločica, WC, kupovina)

 • edukacija o javnim preduzećima (infostan, policija, bolnice)

 • gde se i šta može završiti (pasoš, lk., zdr. knjižica, voz. dozvola)


O ekivanja od usluge
OČEKIVANJA OD USLUGE ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Zajedničko:

 • Da se premosti period do potpunog osamostaljivanja

 • Pružanje materijalne i psihološke podrške u procesu osamostaljivanja, stambena obezbeđenost

 • CZODO

 • intenzivnije praćenje i podrška u fazi učenja živ. veština

 • mentorski rad i veći stepen nadzora

 • 2) GCSR

 • pozitivniji odnos mladih prema usluzi

 • veće interesovanje mladih

 • 3) Korisnici

 • da uštede novac

 • nađu posao

 • da imaju gde da žive

 • Najčešći odgovor: delimično ispunjena očekivanja


Stavovi o usluzi korisnost saradnja kriterijumi
STAVOVI O USLUZI: korisnost, ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCIsaradnja, kriterijumi

 • Zajedničko:

 • Usluga koristi mladima;

 • Postoji zadovoljstvo u celosti saradnjom sa stručnim timom koji pruža uslugu i savetnikom za osamostaljivanje

 • Najviše koristi u delu: postepenog osamostaljivanja mladih (iskusniji, stariji – manji rizik)

 • Kriterijumi nisu zahtevni, zadovoljavajući su, korektni, dobri, ali svakako treba primeniti individualizovani pristup u radu sa mladom osobom.

 • CZODO

 • nije bilo poteškoća u saradnji sa timom,

 • dodati kriterijum: min. srednja škola

 • 2) GCSR

 • - kriterijumi: obavezno radno angažovanje, nastavak školovanja, odgovornost, usvojene radne navike


Stavovi o usluzi korisnici
STAVOVI O USLUZI – korisnici ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Svi mladi - usluga utiče na poboljšanje uslova života:

 • omogućava mladima da se sačeka sa potpunim osamostaljivanje: 2 godine su stariji, iskusniji – praktične veštine, oni koji nisu imali posao sada imaju barem iskustvo u radnoj sredini,

 • promene u tom smislu da su naučili da rade ono što nisu uspeli u domu/hran. porodici: kupovina, pranje veša, kuvanje, plaćanje računa.

 • Zadovoljstvo pojedinim aspektima usluge:

 • zadovoljni saradnjom sa savetnikom,

 • najmanje zadovoljni podrškom vršnjaka, psihološkom podrškom i veštinama za samostalni život.


Stavovi o usluzi korisnici1
STAVOVI O USLUZI – korisnici ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • Teškoće u korišćenju usluge - uglavnom su svi imali teškoće u korišćenju usluge (2 mlade osobe nisu), najčešće:

 • sukob sa stanarima;

 • teškoće oko pronalaska posla,

 • sukobi sa drugim stanarima zgrade.

 • Najvažnije u usluzi: uslovi života, da nađem posao, sa kim ću biti u stanu, podrška savetnice


Posebni komentari
POSEBNI KOMENTARI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • 1) CZODO

 • da 1 savetnik radi sa max 15 mladim osoba,

 • potrebno je bolje informisanje o usluzi, procedurama,

 • raditi na umrežavanju ustanova: pružaoci, domovi, hran. porodice, NSZ, nvo, mreža poslodavaca i sl.

 • 2) GCSR

 • saradnja sa timom na visokom profesionalnom nivou,

 • jako je važan kvalitet podrške– kuvanje, peglanje, čišćenje, kupovina i sl.

 • promocija usluge na višem nivou,

 • češće informisanje vod. slučaja o mladoj osobi dok koristi uslugu.


Posebni komentari1
POSEBNI KOMENTARI ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI

 • 3) Korisnici

 • veća podrška oko svakodnevnih poslova,

 • da budemo strožiji,

 • podrška oko pronalaska posla,

 • potreba za posredovanjem i podrškom u razrešavanju sukoba sa drugim stanarima,

 • pravo na uslugu traje duže (npr. 5 godina),

 • ukoliko se računi ne plate 3 meseca, da se prekine korišćenje usluge,

 • voditi računa ko od mladih koristi ovu uslugu.


Zaklju ak
ZAKLJU ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCIČAK

 • usluga koristi mladima;

 • postoji zadovoljstvo stručnih radnika, saradnika i korisnika radom saradnjom sa stručnim timom koji pruža uslugu i savetnikom;

 • usluga u celosti utiče na poboljšavanje kvaliteta života mlade osobe;

 • najuspešnija u delu sticanja veština i znanja za svakodnevni život i integracije u sredini;

 • postoji zadovoljstvo uspostavljenim aktuelnim kriterijumima za korišćenje usluge (i kod saradnika i kod mladih).


Zaklju ak potrebe za unapre enjem
ZAKLJU ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCIČAK – potrebe za unapređenjem

 • Priprema za napuštanje zaštite:

 • jasnije informacijama oko javnih ustanova, prava, usluga u lokalu;

 • oblast veštine samostalnog življenja;

 • blagovremenost pripreme;

 • materijalna podrška.

 • Usluga Privremeno stanovanje:

 • 1 savetnik sa pola radnog vremena na aktuelno 13 korisnika;

 • podrškom mladih oko pronalaska posla i psihološkom podrškom;

 • podrška oko savladavanja veština samostalnog življenja (kupovina, kuvanje, čišćenje, javni servisi);

 • dalji rad na umrežavanju ustanova i organizacija sistema socijalne zaštite, kao i intersektorsko umrežavanje.


U l ruska br 4

Hvala ŽIVOT PRIVREMENOG STANOVANJA – KORISNICI I PRUŽAOCI na pažnji!

www.gcsrbg.com

info@gcsrbg.org