1 / 28

Reassurancel sninger Jakob Olsen Vejle 11. marts 2008

2. Reassurance og solvens. Reassurance og solvens h

base
Download Presentation

Reassurancel sninger Jakob Olsen Vejle 11. marts 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1 Reassuranceløsninger Jakob Olsen Vejle 11. marts 2008

  2. 2 Reassurance og solvens Reassurance og solvens hænger meget tæt sammen; kun de færreste klarer sig uden reassurance. ”Quick Fix”: Reassurance tilbyder en hurtig, fleksibel og ofte relativt billig måde at skabe øget solvensmargin. Brugen af reassurance sikrer umiddelbart en højere grad af selvstændighed for forsikringsselskabet end hvad der normalt tilbydes af udefrakommende konventionelle kapitaludbydere. Ulempen er at dækninger ofte er for kortere perioder end lån/kapital.

  3. 3 Reassurance servicecheck Kritisk gennemgang af samtlige reassurance dækninger og vurdering af deres effektivitet i forhold til Solvens II. Vurdering af kreditkvaliteten af de reassurandører, der anvendes. Forslag til forbedringer og alternative løsninger, hvor det er passende og økonomisk forsvarligt.

  4. 4 Alternative risk transfer (ART) (finite reinsurance) ”Et begreb, som anvendes til at beskrive et bredt spektrum af reassuranceløsninger, som tilvejebringer reassurance til en lavere margin for reassurandøren end traditionel reassurance imod en lavere sandsynlighed for at reassurandøren kommer i en tabsposition. Sådanne dækninger er ofte flerårige og finansielt orienterede og giver mulighed for finansiel styring i højere grad end hvad traditionel reassurance kan.” Reinsurance Association of America

  5. 5 Alternative risk transfer (ART) (finite reinsurance) Eller sagt på jævnt dansk: En metode til at udjævne resultater over flerårige perioder ved hjælp at skadesfinansiering og begrænset risiko-overførsel.

  6. 6 Relevante kapitalkrav i reassurancediskussion Kapitalkrav for Forsikringsrisici Kapitalkrav for Katastroferisici Kapitalkrav for Kreditrisici

  7. 7 Mulige reassurancemodeller Proportionale Dækninger Stop Loss / ”Dobbelt Trigger” Stop Loss Netto Stop Loss Top Eksponering (Cat XOL og Risk XOL) Aggregate XOL / Cat Aggregate XOL Afgivelse af skadesportefølje Dækning imod negativ udvikling i skadesreserver Protected Cell Company

  8. 8 Proportionale dækninger Letter primært kapitalkrav for forsikringsrisici. Navnlig nyttig v. langhalet forretning. Mange stærke reassurandører tilbyder denne type dækninger Traditionel QS vs. ART. ART løsninger er typisk billigst, men har begrænsninger Generelt lav prisvolatilitet. Generelt langtidsholdbart.

  9. 9 ART quota share eksempel Motor Portefølje Provision: 27%, justeres 1:1 imellem 65% og 81% SK-% Minimum: 17% ved 81% SK-% eller højere Maximum: 33% ved 65% SK-% eller lavere Maximal SK-%: 94% Margin: 2% ved SK-% imellem 65% og 81%. Max Tab for Reassurandør: 111% SK-%

  10. 10 ART quota share eksempler

  11. 11 Stop loss Letter primært kapitalkrav for forsikrings-, og katastroferisici. Beskytter resultatet efter XXX% skadesprocent. I teorien den ultimative løsning. Hele porteføljen eller enkelte linier dækkes. Hvis kun enkelte linier dækkes kan SL knyttes til det samlede resultat for hele porteføljen (”Dobbelt Trigger” -se eksempel) Fordel i forhold til QS at man ikke ofrer profit i samme grad – hvis man køber til rette pris. Meget begrænset traditionelt marked, især for ren Whole Account Stop Loss. Afspejles i priserne. ART kan tilbyde bredere muligheder.

  12. 12 ”Dobbelt trigger” stop loss eksempel Motor beskyttes med 50% xs 100% Net SK-%. Krav for dækning at net SK-% for samlede portefølje (incl. Motor) > 90%. Billigere at beskytte, hvis stabilt gode resultater kan demonstreres. Egnet for ART løsninger.

  13. 13 ”Dobbelt trigger” stop loss

  14. 14 Netto stop loss Stop Loss som tager finansindtægter/tab i betragtning ved beregning af selvbehold og dækning. Under normale omstændigheder designet til kun at dække, hvis der er finanstab og underwriting tab i samme år. Er især egnet for ART løsninger. Næsten ingen traditionel kapacitet på grund af korrelationsrisiko.

  15. 15 Netto stop loss eksempler Stop Loss: 40% net SK% xs 110% net SK%

  16. 16 Dækninger for top eksponering Letter kapitalkrav for katastroferisici. Excess of Loss dækninger, som reducerer eller eliminerer top eksponering ved enkelte skadesbegivenheder. Naturkatastrofer og store enkeltrisici. Simpelt og masser af kapacitet for det. Kreditrisiko kan elimineres ved brug af markeder, som stiller fuld sikkerhed ved kontraktens indgåelse for deres eventuelle forpligtelser i tilfælde af skade.

  17. 17 Aggregate xol / cat aggregate xol Letter primært kapitalkrav for katastrofe-, og forsikringsrisici. Dækker uforudset høj frekvens af stor-skader eller skadesbegivenheder. Både naturkatastrofe (flere selvbehold) og enkeltrisici. Fordel i forhold til QS at man ikke ofrer så meget profit – hvis man køber til rette pris. Kan designes til at håndtere første skade hvis Cat XOL gennembrydes (se eksempel). Begrænset traditionelt marked, men bredere muligheder v. ART.

  18. 18 Cat aggregate xol eksempel Aggregate XOL Dækning: DKK30MM in the Agg xs DKK30M in the Agg. Første Skade Dækning: Aggregate XOL giver dækning for et layer på DKK30M xs DKK20M xs DKK 100M.

  19. 19 Cat aggregate xol eksempel Aggregate XOL Dækning: DKK30MM in the Agg xs DKK30M in the Agg. Anden Skade Dækning: Aggregate XOL giver dækning for et layer på DKK30M xs DKK10M xs DKK 100M.

  20. 20 Cat aggregate xol eksempel Aggregate XOL Dækning: DKK30MM in the Agg xs DKK30M in the Agg. Tredie Skade Dækning: Aggregate XOL giver dækning for et layer på DKK30M xs DKK10M.

  21. 21 Cat aggregate xol eksempel Aggregate XOL Dækning: DKK30MM in the Agg xs DKK30M in the Agg. Dækker fra DKK 0 efter brugen af 3 selvbehold.

  22. 22 Afgivelse af skadesportefølje Letter kapitalkrav for forsikringsrisici. Reducerer eller eliminerer risikoen for afløbstab på grund af underreservering. Reducerer eller eliminerer chancen for afløbsgevinst på grund af overreservering. Den overtagende part har muligheden for at diskontere reserverne og investere friere og dermed potentielt skabe en gevinst på afløbet. Uden god information og aktuaranalyse kan det blive kostbart for den afgivende part, da eventuel usikkerhed vil blive indregnet i prisen.

  23. 23 Dækning imod negativ udvikling i skadesreserver Letter kapitalkrav for forsikringsrisici. Anvendes til at ”indhegne” skadesreserver. Sædvanligvis Stop Loss. Enten ren traditionel dækning, hvor præmie betales for risiko, eller. Reserver overføres til reassurandøren, som kan diskontere dem og en del af gevinsten betaler for dækningen. Kræver nøje aktuarisk analyse.

  24. 24 Protected cell company En selvstændigt kapitaliseret enhed delvis kontrolleret af den afgivende part tilbyder proportional dækning for en smallere ellere bredere del af porteføljen. Formålet med enheden er ALENE at give reassurance til klienten, som kan have en ejerandel ved siden af investorer. Strukturen kendes under mange navne: Protected Cell Company (PCC), Special Purpose Vehicle (SPV), Captive, Side-Car. Alle dækker over stort set den samme løsning. Da den afgivende part kan have en vis kontrol, er afgivelsen af profit potentielt mindre.

  25. 25 Protected cell company Kræver en vis volumen for at dække relativt høje initialomkostninger. PCC kan deles af flere. Kan løbe i mange år. Er ikke ”markedsvolatil”. Kan især finde støtte blandt pensionskasser, som kan investere over mange år.

  26. 26 Protected cell company

  27. 27 SPØRGSMÅL?

  28. 28 TAK! Jakob Selmer Olsen Scandinavian Capital Solutions Ltd. Jakob.olsen@Scandinaviancs.com Tel. +45 33 31 55 33 Mob. +45 40 28 97 51

More Related